Verbind je met ons

Europese Commissie

Net-Zero Industry Act: van de EU de bakermat maken van productie van schone technologieën en groene banen

DELEN:

gepubliceerd

on

Op 20 maart stelde de Commissie de Net-Zero Industry Act om de productie van schone technologieën in de EU op te schalen en ervoor te zorgen dat de Unie goed toegerust is voor de transitie naar schone energie. Dit initiatief werd aangekondigd door voorzitter Von der Leyen als onderdeel van de Green Deal Industrieplan.

De wet zal de veerkracht en het concurrentievermogen van de productie van netto-zero-technologieën in de EU versterken en ons energiesysteem veiliger en duurzamer maken. Het zal betere voorwaarden scheppen om netto-zero-projecten in Europa op te zetten en investeringen aan te trekken, met als doel dat de algemene strategische productiecapaciteit van de Unie voor netto-zero-technologieën tegen 40 ten minste 2030 % van de inzetbehoeften van de Unie benadert of bereikt. de vooruitgang in de richting van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU voor 2030 en de transitie naar klimaatneutraliteit, terwijl het concurrentievermogen van de EU-industrie wordt gestimuleerd, hoogwaardige banen worden gecreëerd en de inspanningen van de EU om energieonafhankelijk te worden worden ondersteund.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei: “We hebben een regelgevend kader nodig dat ons in staat stelt de transitie naar schone energie snel op te schalen. De Net-Zero Industry Act zal precies dat doen. Het zal de beste voorwaarden scheppen voor die sectoren die cruciaal zijn voor ons om tegen 2050 netto nul te bereiken: technologieën zoals windturbines, warmtepompen, zonnepanelen, hernieuwbare waterstof en CO2 opslag. De vraag groeit in Europa en wereldwijd, en we ondernemen nu actie om ervoor te zorgen dat we aan meer van deze vraag kunnen voldoen met Europees aanbod." 

Samen met het voorstel voor een Europese Wet kritische grondstoffen en de hervorming van het ontwerp van de elektriciteitsmarkt Net-Zero Industry Act bevat een duidelijk Europees kader om de afhankelijkheid van de EU van zeer geconcentreerde invoer te verminderen. Door gebruik te maken van de lessen die zijn getrokken uit de Covid-19-pandemie en de energiecrisis die is ontstaan ​​door de Russische invasie van Oekraïne, zal het de veerkracht van Europa's toeleveringsketens voor schone energie helpen vergroten.

De voorgestelde wetgeving heeft betrekking op technologieën die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het koolstofvrij maken. Deze omvatten: fotovoltaïsche en thermische zonne-energie, onshore wind en offshore hernieuwbare energie, batterijen en opslag, warmtepompen en geothermische energie, elektrolysers en brandstofcellen, biogas/biomethaan, koolstofafvang, -gebruik en -opslag, en netwerktechnologieën, duurzame alternatieve brandstoftechnologieën , geavanceerde technologieën om energie te produceren uit nucleaire processen met minimale verspilling van de splijtstofcyclus, kleine modulaire reactoren en aanverwante eersteklas brandstoffen. De in de bijlage bij de verordening geïdentificeerde strategische Net Zero-technologieën zullen bijzondere steun krijgen en zijn onderworpen aan de 40% binnenlandse productiebenchmark.

Kernacties om netto-zero-investeringen in technologieproductie te stimuleren

De Net-Zero Industry Act is gebaseerd op de volgende pijlers:

  • Activeringsvoorwaarden instellen: de wet zal de voorwaarden voor investeringen in net-zero-technologieën verbeteren door informatie te verbeteren, het verminderen van administratieve lasten projecten opzetten en het vereenvoudigen van vergunningverleningsprocessen. Daarnaast stelt de wet voor om prioriteit te geven aan Net-Zero Strategische Projecten, die essentieel worden geacht voor het versterken van de veerkracht en het concurrentievermogen van de EU-industrie, inclusief locaties om afgevangen CO veilig op te slaan2 uitstoot. Zij zullen kunnen profiteren van kortere vergunningtermijnen en gestroomlijnde procedures.
  • CO versnellen2 vangen: de wet stelt een EU-doelstelling vast om een ​​jaarlijkse injectiecapaciteit van 50 miljoen ton strategische CO te bereiken2 opslaglocaties in de EU tegen 2030, met evenredige bijdragen van olie- en gasproducenten in de EU. Dit zal een belangrijke belemmering voor de ontwikkeling van CO wegnemen2 afvang en opslag als een economisch levensvatbare klimaatoplossing, met name voor moeilijk te verminderen energie-intensieve sectoren.
  • Toegang tot markten vergemakkelijken:  om de diversificatie van het aanbod van net-zero-technologieën te stimuleren, vereist de wet dat overheidsinstanties duurzaamheids- en veerkrachtcriteria voor net-zero-technologieën in overweging nemen bij openbare aanbestedingen of veilingen.
  • Vaardigheden verbeteren: de wet introduceert nieuwe maatregelen om ervoor te zorgen dat er geschoolde arbeidskrachten zijn die de productie van net-zero-technologieën in de EU ondersteunen, inclusief het opzetten Net-Zero Industrie Academies, met de steun en het toezicht van het Net-Zero Europe Platform. Deze zullen bijdragen aan hoogwaardige banen in deze essentiële sectoren.
  • Innovatie bevorderen: de wet maakt het mogelijk voor lidstaten om zich op te richten regelgevende sandboxen om innovatieve net-zero-technologieën te testen en innovatie te stimuleren, onder flexibele regelgevingsvoorwaarden.
  • A Net-Zero Europe-platform zal de Commissie en de lidstaten helpen bij het coördineren van acties en het uitwisselen van informatie, onder meer rond Net-Zero Industrial Partnerships. De Commissie en de lidstaten zullen ook samenwerken om ervoor te zorgen dat er gegevens beschikbaar zijn om de voortgang in de richting van de doelstellingen van de Net-Zero Industry Act te monitoren. Het Net-Zero Europe Platform zal investeringen ondersteunen door financiële behoeften, knelpunten en beste praktijken voor projecten in de hele EU. Het zal ook contacten tussen de net-zero-sectoren van Europa bevorderen, waarbij met name gebruik wordt gemaakt van bestaande industriële allianties.

Om de acceptatie van hernieuwbare waterstof in de EU en de invoer van internationale partners verder te ondersteunen, presenteert de Commissie vandaag ook haar ideeën over het ontwerp en de functies van de Europese Waterstofbank. Dit geeft een duidelijk signaal af dat Europa dé plek is voor waterstofproductie.

advertentie

Zoals aangekondigd in de Green Deal Industrieplan, starten in het najaar van 2023 de eerste pilotveilingen op het gebied van hernieuwbare waterstofproductie in het kader van het Innovatiefonds. Geselecteerde projecten krijgen subsidie ​​in de vorm van een vaste premie per kg geproduceerde waterstof voor maximaal 10 jaar werking. Dit zal de financierbaarheid van projecten vergroten en de totale kapitaalkosten verlagen. Het EU-veilingplatform kan ook "auctions-as-a-service" voor lidstaten aanbieden, wat ook de productie van waterstof in Europa zal vergemakkelijken. De Commissie onderzoekt verder hoe de internationale dimensie van de Europese Waterstofbank kan worden vormgegeven om de invoer van hernieuwbare waterstof te stimuleren. Voor het eind van het jaar moeten alle onderdelen van de Waterstofbank operationeel zijn.

Volgende stappen

De voorgestelde verordening moet nu worden besproken en goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie voordat deze wordt aangenomen en in werking treedt.

Achtergrond

De Europese Green Deal, gepresenteerd door de Commissie op 11 december 2019, stelt als doel om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050. De inzet van de EU voor klimaatneutraliteit en de tussenliggende doelstelling om de netto broeikasgasemissies tegen 55 met ten minste tot het niveau van 2030, zijn wettelijk bindend gemaakt door de Europese klimaatwetgeving.

Het wetgevingspakket om resultaten te boeken Europese Green Deal bevat een plan om de Europese economie stevig op het goede spoor te zetten om haar klimaatambities te verwezenlijken, met de REPowerEU-abonnement het versnellen van de overgang van geïmporteerde Russische fossiele brandstoffen. Naast de het Circular Economy Action Planstelt dit het kader voor het transformeren van de EU-industrie voor het netto-nultijdperk.

Op 1 februari werd het Green Deal Industrieel Plan gepresenteerd om de nul-industrie een boost te geven en ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de Europese Green Deal op tijd worden gehaald. In het plan wordt uiteengezet hoe de EU haar concurrentievoordeel zal verscherpen door middel van investeringen in schone technologie en het voortouw zal blijven nemen op de weg naar klimaatneutraliteit. Het geeft gehoor aan de uitnodiging van de Europese Raad aan de Commissie om voorstellen te doen om alle relevante nationale en EU-instrumenten te mobiliseren en de randvoorwaarden voor investeringen te verbeteren, teneinde de veerkracht en het concurrentievermogen van de EU te vrijwaren. De eerste pijler van het plan is gericht op het creëren van een voorspelbare en vereenvoudigde regelgeving voor nul-industrieën. Daartoe presenteert de Commissie naast de Net-Zero Industry Act een Europese Wet kritische grondstoffen, om een ​​duurzame en concurrerende waardeketen voor kritieke grondstoffen in Europa veilig te stellen, en heeft een hervorming van het ontwerp van de elektriciteitsmarkt voorgesteld waardoor consumenten kunnen profiteren van de lage productiekosten van hernieuwbare energiebronnen.

Meer informatie

Vragen

Factsheet over de Net-Zero Industry Act

Factsheet over de Europese Waterstofbank

Een Net-Zero Industry Act

Een Green Deal Industrieel Plan voor het Net-Zero Age

Een Green Deal Industrieplan persbericht

Een Europese Green Deal

Europese Wet kritische grondstoffen

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending