Verbind je met ons

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van de website

Bijgewerkt 31 / 10 / 2019

Toegang tot en gebruik van www.eureporter.co, www.eureporter.ie en www.eureporter.tv en haar nieuwsbrieven ('website') wordt verzorgd door

EU Reporter Media & Communications Ltd (Ierland)

HANDELSADRES:

77 Lower Camden Street, Sandyford, Dublin, D02 XE80, Ierland

GEREGISTREERD KANTOOR:

The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ierland

Bedrijfsnummer: 659786 BTW-nummer: IE 3732102TH

E-mail: [e-mail beveiligd]

EU REPORTER kan, naar eigen goeddunken, veranderen deze algemene voorwaarden ("voorwaarden").
Als u ('gebruiker') niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u geen inhoud bijdragen aan of de website gebruiken of u abonneren op de nieuwsbrieven.

1. Inhoud van de Website
(a) Hoewel de informatie op de website wordt regelmatig bijgewerkt, wordt geen enkele garantie gegeven dat de informatie op deze website juist, volledig en / of up-to-date.

(b) De inhoud die op de website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en is geen juridisch of ander professioneel advies vormen over elk onderwerp.

(c) EU REPORTER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die kunnen voortvloeien uit vertrouwen op de inhoud op de website te accepteren.

(d) Deze website en de inhoud ervan worden geleverd 'AS IS' en 'ZOALS BESCHIKBAAR', zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk.

(e) De gebruiker stemt ermee in om de website en de inhoud ervan alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van, het gebruik van en het genot van de website en de inhoud van iemand anders. Verboden gedrag omvat het lastigvallen of veroorzaken van ongemak of ongemak voor een persoon, het overbrengen van obscene, onware of aanstootgevende inhoud of het verstoren van de normale dialoog binnen EU REPORTER.

2. Auteursrecht en handelsmerken
(a) Alle auteursrechten, handelsmerken, modelrechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten (niet geregistreerd) op de website en alle inhoud (inclusief alle toepassingen) op de website blijven berusten bij EU REPORTER of haar licentiegevers.

(b) De namen, afbeeldingen en logo's identificeren EU REPORTER of derden en hun producten en diensten zijn onderhevig aan auteursrechten, modelrechten en merkrechten van EU-VERSLAGGEVER en / of derden. Niets in deze voorwaarden kan worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht om een ​​handelsmerk, een tekening of auteursrecht van de EU VERSLAGGEVER of een derde te gebruiken.

(c) foto's en video's zijn het copyright van de EU VERSLAGGEVER, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gecrediteerd

3. Gebruik van de Website
(a) Er wordt toestemming gegeven voor het downloaden en tijdelijk opslaan van de website met het oog op weergave op een pc of mobiel communicatieapparaat.

(b) De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd onder internationale verdragen en, afgezien van de vermelde toestemming, is reproductie, permanente opslag of opnieuw verzenden van de inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.

(c) Incidentele heruitgave van print of video (een keer per week of minder vaak) voor niet-commercieel gebruik is alleen toegestaan ​​met vermelding van de bron en door te linken naar het originele artikel. Elk ander gebruik is onderworpen aan syndicatie en is alleen toegestaan ​​met voorafgaande goedkeuring van EU REPORTER en kan onderworpen zijn aan een vergoeding. Neem voor details in deze zin contact op met [e-mail beveiligd]

4. Inhoud van derden en Website
(a) Bepaalde inhoud (inclusief links, brieven aan de redacteur, blog posts en reacties op artikelen) van de website worden geleverd door een derde partij en kan leiden tot andere websites, waaronder die beheerd en onderhouden door derden ("Inhoud van derden ').

(b) EU REPORTER omvat Inhoud van derden uitsluitend voor het gemak van de gebruikers, en de aanwezigheid van een dergelijke inhoud niet EU Reporter verantwoordelijkheid impliceren voor hen, voor de gekoppelde website of een bevestiging van de inhoud of de gelinkte website of de exploitant.

(c) De inhoud van derden moet legaal, fatsoenlijk, waarheidsgetrouw, eerlijk, burgerlijk en smaakvol zijn. Het mag niet storend of aanstootgevend zijn. Het mag geen onwettige inhoud, ongepaste gebruikersnamen (bijv. Vulgair, aanstootgevend etc.) of materiaal buiten het onderwerp bevatten.

(d) Content van derden kan geplaatste artikelen omvatten, pro-bono of tegen betaling, en zal worden geïdentificeerd als een journalistieke bijdrage op naam van de journalist als het nieuws betreft, en als een onbetaalde gastpost op naam van de auteur als het om een ​​mening gaat. , of als betaalde gesponsorde post op naam van de sponsor als het om informatie gaat, zoals betaald voor advertorial op naam van de adverteerder als het commercieel is, of op een andere manier. In alle gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor de feitencontrole van de inhoud bij de aanbieder van het artikel, die aan EU REPORTER de juistheid en waarheidsgetrouwheid van de inhoud garandeert en ermee instemt EU REPORTER LTD te vrijwaren van alle kosten en juridische sancties of rechtsmiddelen die resulteren in eventuele acties. ingediend tegen EU REPORTER in welke rechtbank dan ook ter wereld als gevolg van de publicatie van het genoemde artikel. Alle inhoud van derden die resulteert in een juridische claim tegen EU REPORTER, of die onjuist, onwaar of kwaadaardig blijkt te zijn, zal onmiddellijk van de website worden verwijderd. Als het overtredende artikel "betaald is voor geplaatste inhoud", "gesponsord" of "advertorial" is, worden er geen terugbetalingen gedaan.

(d) Reclame in Inhoud van derden is niet toegestaan, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van de EU-verslaggever heeft gekregen.

(e) Door het delen van enige Inhoud van derden (met inbegrip van alle tekst, foto, afbeelding of video) met de EU-VERSLAGGEVER u verlenen aan EU-verslaggever, kosteloos, toestemming om het materiaal te gebruiken op welke wijze zij wil (met inbegrip van het wijzigen en aanpassen van het voor operationele en redactionele redenen) voor de EU-VERSLAGGEVER diensten. In bepaalde omstandigheden kan de EU REPORTER uw bijdrage delen met derden.

(g) Adresseer inhoud van derden aan de redacteur op [e-mail beveiligd]

5. Vertalingen
Taalvertalingen van de Engelstalige inhoud van EU Reporter worden geleverd door een algoritme voor kunstmatige intelligentie en zijn alleen bedoeld als algemene gids. EU Reporter aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van vertalingen en kan geen verzoeken om wijzigingen van deze machinevertalingen accepteren.

6. Privacy Protection
Persoonlijke informatie van de gebruiker wordt beschermd en zal niet worden verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

7. Nieuwsbrieven
Een gebruiker die niet meer wil EU Reporter nieuwsbrieven te ontvangen kan opt-out door te klikken op een link uitschrijven op de bodem van een nieuwsbrief en de link.

8. Overmacht
EU REPORTER is niet aansprakelijk of wordt geacht in gebreke te zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering of onderbreking van de levering van inhoud als gevolg van een oorzaak waarover zij geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot storing in elektronische of mechanische apparatuur of communicatielijnen, telefoon- of andere problemen, computervirussen, ongeoorloofde toegang, diefstal, bedieningsfouten, zwaar weer, aardbevingen of natuurrampen, pandemie, stakingen of andere arbeidsproblemen, oorlogen of overheidsrestricties.

9. Vergoeding
Gebruikers akkoord te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren EU REPORTER, haar partners, klanten, werknemers, functionarissen en directeuren, van en tegen alle claims, aansprakelijkheid, sancties, nederzettingen, vonnissen, kosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit ( i) Content die de gebruiker of iemand kan indienen, post of doorgeven aan de website (met inbegrip van inhoud van derden); (ii) gebruik van de EU REPORTER diensten van de gebruiker; (iii) schending van deze voorwaarden van de gebruiker; en (iv) elke overtreding of nalatigheid van ser te voldoen aan alle wetten en regels in verband met de Diensten.

10. Jurisdictie en Arbitrage
(a) Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, die de exclusieve bevoegdheid over alle geschillen kennis te nemen.
(b) Indien een bepaling van deze overeenkomst wordt gehouden door een bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
(c) Elke oorzaak van jou met betrekking tot deze voorwaarden moeten in een bevoegde rechtbank worden ingediend binnen een jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan, of een oorzaak zal worden geblokkeerd, ongeldig en nietig.

Contact
Adres je feedback om:
[e-mail beveiligd]

Commerciële Voorwaarden
1. ALGEMENE VOORWAARDEN
I.1. Verdragsluitende partijen

(a) De formulering van deze commerciële voorwaarden is bindend voor de verdragsluitende partijen, dat wil zeggen de Opdrachtgever en de Provider.
(b) De klant - een organisatie aangaan van een schriftelijke contractuele overeenkomst met de provider (bv EU REPORTER, Sponsor, Adverteerders, EU-projecten, Syndication partner, opdrachtgever van de agenda, Job Site of Persbericht Services).
(c) De Aanbieder – EU Reporter Media & Communications Ltd (Republiek Ierland), The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ierland
I.2. Inleidende bepalingen
(a) Deze worden beschouwd als de commerciële voorwaarden van de Provider.
(b) Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Provider en haar klanten als van 24th december 2010.
(c) De commerciële voorwaarden vormen een integraal onderdeel van een contract tussen de opdrachtgever en de dienstverlener.
(d) Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de dienstverlener is gevestigd aan de hand van een schriftelijke opdracht - ook in de vorm van e-mail en elektronische formulieren orde (hierna: de "Order").
(e) Tenzij de Provider informeert de klant binnen twee (2) werkdagen na een bevel dat het niet aanvaarden van bepaalde voorwaarden van de orde heeft ontvangen, zal het in de Order genoemde voorwaarden geldig worden geacht voor de relatie tussen de partijen.
(f) Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en het is eveneens gevestigd indien Opdrachtgever aanvaardt het voorstel van de provider de voorwaarden van een Order te wijzigen. Dan is de contractuele betrekkingen worden beheerst door de laatste overeengekomen voorwaarden.
(g) De overeengekomen voorwaarden van de contractuele relaties kunnen worden gewijzigd of geannuleerd alleen op basis van de uitdrukkelijke instemming van de twee partijen.
I.3. Onderwerp van de Prestatie
Het onderwerp van de voorstelling is het verlenen van diensten in verband met de lijn van het bedrijfsleven van de Aanbieder, in het bijzonder de uitvoering van de levering van diensten voor adverteerders, sponsors, EU-projecten, Syndication partner en Cliënten van de Jobsite, Agenda en Persbericht Services ( hierna "Job") volgens de in de Orde eisen.
I.4. Redactionele onafhankelijkheid
De provider werkt op basis van de redactionele onafhankelijkheid en niet de dekking beperken tot haar klanten. Principes worden uitgelegd in de EU Verslaggever Redactie missie.
I.5. Contract verlenging en beëindiging
(a) Contract verlenging geldt voor Sponsors
(b) Contract verlenging gebeurt automatisch één jaar na de datum van ondertekening ('Vernieuwing Date'), en elk volgend jaar, tenzij een partij annuleert per aangetekend schrijven het contract ten laatste een maand voor de Vernieuwing van de Datum. De prijs van elke verlenging zal stijgen door 5 procent, tenzij anders door de Verdragsluitende Partijen ten laatste een maand voor de Vernieuwing Date schriftelijk overeengekomen.
(c) Op verzoek van de opdrachtgever, de provider biedt een prestatie vergadering en levert jaarlijks een verslag over de geleverde diensten, reclame geïmplementeerd en statistieken 6 weken voorafgaand aan de vervaldatum.
I.6. Voorwaarden voor Ongebruikte Job
(a) Een baan, die werd besteld, maar niet is gebruikt door de opdrachtgever tot de Vernieuwing Date (bijvoorbeeld reclame, job advertenties), kan niet worden overgedragen in de periode na de Vernieuwing Date, tenzij met schriftelijke toestemming van beide partijen overeengekomen .
(b) overdracht van deze vacature in het voordeel van andere organisaties is niet mogelijk, tenzij schriftelijke toestemming van beide partijen zijn overeengekomen.
I.7. Opdrachtgevers Vermeld in Publicaties
Cliënten kunnen worden genoemd (met logo en / of naam) in druk van de Aanbieder en elektronische publicaties. De provider biedt dit als een service aan de klant om haar zichtbaarheid in EU-kringen te verhogen. Als een klant wenst niet in dergelijke publicaties te worden vermeld, moet dit aan de Aanbieder en omvatten deze in de Orde.
I.8. Auteursrecht en handelsmerken
De aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen in verband met een inbreuk op auteursrecht.
I.9. Samenwerking en vertrouwen
(a) De Cliënt verbindt, tot één jaar na het einde van een overeenkomst, niet te passief of actief werven van een individueel lid van het team van de Aanbieder, zij het voltijds of deeltijds, als werknemer of dienstverlener, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder.
(b) De aanbieder verwelkomt vragen en voorstellen van tussenpersonen zoals agentschappen of adviesbureaus namens andere bedrijven die nieuwe potentiële klanten zijn en die nog geen contact hebben met de aanbieder. In dergelijke gevallen respecteert de aanbieder de waarde van de aangereikte contacten en ideeën, en streeft hij ernaar de rol van de tussenpersoon te respecteren, inclusief - indien gevraagd - hun wens om geïnformeerd te worden over contacten met die klant.
I.10. Privacy Protection
(a) De Aanbieder zal geen persoonlijke of Opdrachtgever verstrekte informatie te beschermen. De Aanbieder hecht waarde aan privacy te beschermen en zal niet verkopen, verhandelen of privé-informatie verhuren aan derden, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
(b) de dienstverlener verbindt zich tot geheimhouding met betrekking tot het aangaan die verband houden met het onderwerp van de voorstelling.
I.11. Prijs

Alle prijzen in de prijslijst van de diensten zijn exclusief BTW. BTW zal worden toegepast volgens de Britse BTW-regels.
I.12. Betalingstermijnen
(a) de dienstverlener heeft het recht om een ​​factuur af te geven zodra een opdracht is voltooid in overeenstemming met de Order of zodra de klant wordt een adverteerder of sponsor.
(b) De prijs van de baan zal worden betaald op basis van de factuur van de provider, waarvan de looptijd in deze factuur worden vermeld.
(c) De klant moet betalen voor de baan in één keer binnen de hieronder aangegeven periode, gerekend vanaf de factuurdatum aan de Britse bank rekening van de aanbieder, tenzij in de Order anders vermeld. Als de betalingsvoorwaarden in het conflict Orde met deze voorwaarden, de voormalige moeten gelden.
(d) Opdrachtgever dient te betalen 30 kalenderdagen na de factuur is afgegeven, tenzij anders vermeld in het contract.
I.13. Late betaling
Als een klant niet op tijd betaalt na een herinnering, de Aanbieder behoudt zich het recht voor om (i) rente in rekening brengen van 5 procent per maand toegepast op het factuurbedrag exclusief BTW vanaf de eerste vervaldag, (ii) verwijder reclamemateriaal of verwijzingen naar de opdrachtgever van de site, (iii) het nemen van juridische stappen.
I.14. Defecte Job
(a) een voltooide baan wordt beschouwd als gebrekkig als het niet is uitgevoerd in overeenstemming met de Order.
(b) In alle andere gevallen wordt de Job worden geacht te zijn goed uitgevoerd.
I.15. Klachten
(a) Alle klachten zullen schriftelijk worden ingediend. De klacht moet de redenen voor de klacht, en de aard van de gebreken.
(b) indien de aanbieder de klacht van de Klant als gerechtvaardigd erkent, stelt zij een herziening van de baan te bieden op eigen kosten.
I.16. Deadline voor Klachten
(a) Alle vorderingen uit hoofde van de aansprakelijkheid voor gebreken niet meer geldig zijn als ze te laat zijn gemaakt.
(b) De Opdrachtgever is verplicht om eventuele claims op basis van eventuele gebreken in een baan zonder onnodige vertraging bestand direct na het ontdekken van dergelijke gebreken.
I.17. Terugtrekking uit de Overeenkomst
(a) Elke partij heeft het recht zich terug te trekken uit het contract als na het sluiten van het contract, onoverkomelijke belemmeringen ontstaan ​​op het deel dat te voorkomen dat het nakomen van zijn verplichtingen.
(b) De partij terug te trekken uit het contract moet de andere partij van dit feit schriftelijk in kennis.
(c) De aanbieder is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade als gevolg van de niet-uitvoering van een gesloten overeenkomst als het gevolg van onvoorziene en onvermijdelijke gebeurtenissen het optreden waarvan de opdrachtnemer niet had kunnen voorkomen (zie paragraaf I.20 hieronder).

I.18. Recht en jurisdictie
(a) Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, die exclusief bevoegd voor eventuele geschillen kennis te nemen.
(b) In geval van problemen uit te voeren of te interpreteren deze voorwaarden, zal het arbitrage door een in onderlinge overeenstemming tussen de partijen aangewezen arbiter ingediend, binnen een maand een partij die daarom verzoekt. In het geval dat de partijen het niet eens over een gemeenschappelijk arbiter, binnen één maand, zal een ieder een arbiter aan te wijzen, en beide arbiters zal een derde aanwijzen. De partijen zullen door de bevindingen van de arbiter (s) worden gebonden.
(c) De taal van de procedure zal Engels zijn en de juridische principes zullen zijn die van Engels recht en rechtspraak.

I.19. Scheidbaarheid / Survival / Verjaring
(a) Indien een bepaling van deze overeenkomst wordt gehouden door een bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
(b) Een oorzaak van de Klant met betrekking tot deze voorwaarden moeten in een bevoegde rechtbank worden ingediend binnen een jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan, of een oorzaak zal worden geblokkeerd, ongeldig en nietig.

I.20. Overmacht
De Provider zal haar gelieerde ondernemingen en haar informatieleveranciers niet aansprakelijk gesteld of geacht in verzuim te zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming of onderbreking van de levering van de inhoud direct of indirect gevolg van enige oorzaak of omstandigheid zijn of hun redelijke controle zijn, inclusief maar niet beperkt tot het falen van elektronische of mechanische apparatuur of communicatielijnen, telefoon of andere problemen, computervirussen, ongeautoriseerde toegang, diefstal, bedieningsfouten, extreme weersomstandigheden, aardbevingen of natuurrampen, stakingen of andere arbeidsproblemen, oorlogen, of de overheid beperkingen .

I.21. Wijzigingen in deze Voorwaarden
De aanbieder behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen of nieuwe voorwaarden op te leggen. Elke Overeenkomstsluitende Partij wordt geacht alle nieuwe wijzigingen te hebben geaccepteerd 24 uur nadat ze van kracht zijn geworden op de Site. Contact [e-mail beveiligd] voor meer informatie.

II.1. Due dilligantie

Als gevolg van de stijging van de nep-nieuws en mensen met behulp van valse identiteiten om valse verhalen die we verplicht zijn geweest een “due diligence” in te voeren op berichten te controleren om te bevestigen dat onze klanten en de medewerkers zijn echt.

Om nieuwe medewerkers te valideren, moeten we ze nu een e-mail sturen naar EU Reporter met een scan van hun paspoort of nationale identiteitskaart, die wordt toegevoegd aan onze database met echte medewerkers.

II. RECLAME
II.1. Inleidende bepalingen

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op die klanten met reclame van de provider op de site, zijn partner websites en in de nieuwsbrieven gepubliceerd door de Provider (de 'adverteerders').

II.2. Advertising Services
De Job is het aanbieden van reclame ("Reclame") die door de adverteerder in de Orde en mediaplan op de overeengekomen data en afgeleverd op de overeengekomen wijze.

II.3. Organisatie van de Reclame
(a) Reclame is georganiseerd in hoeveelheid weken, te beginnen op maandag en eindigt op zondag dezelfde week, tenzij door de partijen anders is overeengekomen.
(b) Na de eerste overeenkomst, de aanbieder zal eerst een voorstel van een mediaplan met vermelding van de periode en de positie van reclame materiaal op de site en in de nieuwsbrieven te versturen. De Provider zal ook een voorstel van een Orde op basis van de oorspronkelijke overeenkomst bevestigen.
(c) Door het leveren van de Orde van de provider, de adverteerder zich ertoe het mediaplan en de voltooide baan te aanvaarden en de uiteindelijke prijs te betalen voor de Job.

II.4. Reclame Exclusiviteit
Tenzij uitdrukkelijk in de Order aangegeven, de Adverteerders Adverteren op de site of op de afdelingen of in de nieuwsbrieven is niet exclusief, dat wil zeggen de adverteerder deelt dezelfde reclame positie met andere adverteerder (s).

II.5. Creatie van reclamemateriaal
(a) Na ontvangst van de Orde, zal reclame worden gemaakt volgens Advertising Specificaties hetzij door de adverteerder of door de provider.
(b) de adverteerder kan de aanbieder met een eigen Advertising Materiaal bieden: (i) de Reclame Materiaal door de Klant worden ingediend, moeten in overeenstemming zijn met EU Reporter Advertising specificaties; (ii) de adverteerder legt de Reclame Materiaal minstens 5 werkdagen voor de start van de campagne.
(c) Indien de adverteerder verzoeken zo, de Aanbieder ontwerpt de Reclame materiaal voor de adverteerder: (i) de Provider zal beeld- en tekstmateriaal te vragen van de adverteerder, die zal worden gebruikt als een bron van inspiratie voor het maken van reclame materiaal; (ii) zodra de Reclame Materiaal wordt gecreëerd door de provider, zal het naar de adverteerder ter goedkeuring, met een limiet van drie concepten, waaronder de definitieve versie voor publicatie. Verdere tocht kan worden onderworpen aan een vergoeding. Elke vorm van reclame materiaal gemaakt door de provider zijn eigen eigendom en mogen niet opnieuw worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
II.6. De verantwoordelijkheid voor de Reclame Materiaal
(a) In beide gevallen aanvaardt de Adverteerder de volledige verantwoordelijkheid voor de berichten en inhoud van het Advertentiemateriaal. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om een ​​deel of het volledige Advertentiemateriaal niet te publiceren, zonder enige schadeloosstelling, zelfs als zijn contactpersoon het Advertentiemateriaal aanvankelijk heeft erkend, als hij het agressief, ongepast, te 'opzichtig' acht of om een ​​andere reden.
(b) de dienstverlener niet advertenties die buiten de aangewezen ad ruimte uit te breiden, zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst te accepteren.
II.7. Contact
Email naar [e-mail beveiligd] als u meer informatie wilt ontvangen over de diensten van de aanbieder voor adverteerders.

III. SPONSORING

III.1. Inleidende bepalingen
(a) De volgende voorwaarden gelden voor klanten met een sponsoring, corporate reputatie of de communicatie samenwerkingsovereenkomst (de 'sponsor').
(b) Sponsoring is een vorm van publieke steun van de sponsor aan de Provider. De Aanbieder is gericht op het helpen van de efficiëntie en transparantie van de EU-gemeenschap door het verstrekken van informatie over EU-zaken, vooral online.
(c) Sponsoring is ondersteuning voor: (i) hetzij het hele platform of (ii) voor een beter geïnformeerd debat over een bepaalde sectie of sub-sectie.
(d) De Aanbieder behoudt zich het recht voor om andere vormen van sponsoring te creëren, met inbegrip van bijvoorbeeld land sponsoring, of de inhoud van media en event partnerships.
(e) Sponsoring is voor een jaar, voor één taal versie (Engels, tenzij anders vermeld). Sponsoring wordt automatisch verlengd op basis van deze voorwaarden (zie paragraaf I.5 hierboven).
III.2. Geen invloed van de Sponsor
(a) de dienstverlener is een neutrale media platform voor alle EU-actoren, die geen lobbyen diensten. Als UK Limited Company, de provider is onderworpen aan de eisen auditing en publicatie van de rekeningen.
(b) Sponsors oefenen geen directe invloed op de redactionele inhoud, noch zijn ze bedoeld om deze content te ondersteunen.
IV.3. De voorwaarde voor Sponsors diensten
(a) De Aanbieder zal de zichtbaarheid van de naam en / of logo van de sponsor te bieden. Dit geldt ook voor aanwezigheid op de site, die zijn toegankelijk voor het publiek gratis, en op papier publicaties, evenals vermeldingen op persconferenties, eventueel worden gehouden. Moet het willen en zo staat het met redelijke termijn, kan een sponsor op de aanwezigheid van het logo af op een van deze media.
(b) de taak is van de verstrekking van de door de Klant in de 'Order' diensten en kunnen onder andere: I. Zichtbaarheid en rubriek aandacht - georganiseerd volgens de onderstaande tabel

Aard van de Sponsor Zichtbaarheid en associatie met secties
EU REPORTER.CO Website Alle onderdelen van de website
EU REPORTER.CO Webpagina Een bijzonder onderdeel webpagina
EU REPORTER Hele Magazine Magazine lettertype pagina
EU REPORTER Magazine pagina Geassocieerd met één pagina in gedrukte en elektronische tijdschrift
EU REPORTER.TV LIVE- Live online tv-kanaal
REPORTER.TV Opnieuw EU Web TV Video-on-demand
EU REPORTER iPhone- en iPad-APPs Live online tv-kanaal Web TV Video-on-demand

(c) de zichtbaarheid en de naam Logo vermelding -
Sponsors genieten van een hoog niveau van permanente logo zichtbaarheid en de naam noemen.
De zichtbaarheid op de website wordt verstrekt door het logo van de sponsor en een link naar corporate website van de sponsor.
De zichtbaarheid in het Magazine wordt verzorgd door het logo van de sponsor en een gedrukte link naar corporate website van de sponsor.
Het zicht op het Live Web TV wordt geleverd door middel van het logo van de sponsor.
De zichtbaarheid op het Web TV Video On Demand wordt verstrekt door Logo van de sponsor.
Het zicht op de iPhone en iPad apps wordt verstrekt door middel van logo en link van de Sponsor om corporate website van de sponsor.
(d) Reclame (voorwaarden van deel II hierboven. Advertising zijn).
(e) Netwerken en evenementenvereniging - Sponsors kunnen worden uitgenodigd voor openbare evenementen die door de Aanbieder worden georganiseerd, waaronder workshops en (ii) conferenties. Tegen een extra vergoeding kunnen sponsors aan deze evenementen worden gekoppeld. In dat geval hebben ze logo-zichtbaarheid op de uitnodigingen en programma's, worden ze publiekelijk genoemd tijdens het evenement en hebben ze mogelijk een spreekuur en input op programma en deelnemerslijst. Sponsors kunnen ook onderwerpen voor de workshops voorstellen, waaraan ze dan worden gekoppeld als de voorgestelde workshop plaatsvindt.
IV.4. Modulariteit van Services
Diensten van het sponsorpakket zijn modulair, waardoor sponsors om gemakkelijk te vervangen een service met een andere, in overleg met de aanbieder.
IV. 5. Kennisgeving in het geval van wijzigingen
De aanbieder verbindt zich ertoe haar best doen om de blootstelling voor sponsors vergelijkbaar met die vermeld in de bestelbon of correspondentie vóór de sponsoring start te bereiken. Zij behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen wanneer dat nodig is en zal sponsoren van belangrijke wijzigingen te informeren.
IV.6. Contact
Email naar [e-mail beveiligd] als u meer informatie wilt ontvangen over de diensten van de aanbieder voor sponsors.
Adres je feedback om:

EU REPORTER,
[e-mail beveiligd]