Verbind je met ons

Roemenië

Het Europees Parlement 'in het ongewisse' houden over EIOPA

DELEN:

gepubliceerd

on

In 'Economy and Society' schreef Max Weber: 'De bureaucratie verwelkomt uiteraard een slecht geïnformeerd en dus machteloos parlement - tenminste voor zover onwetendheid op de een of andere manier overeenkomt met de belangen van de bureaucratie' - schrijft Dick Roche. Het grootste deel van een jaar laten de acties van de Europese Commissie en EIOPA zien dat de standpunten van Weber, honderd jaar nadat ze in druk verschenen, nog steeds even waar zijn als toen ze werden geschreven. 

Een aanbod dat je niet kan weigeren

In 2019 zat de grootste aanbieder van WA-verzekeringen voor auto's, City Insurance, in financiële problemen. De Roemeense financiële toezichthoudende autoriteit, ASF, heeft Euroins Roemenië, onderdeel van de Euroins Insurance Group (EIG), een van de grootste onafhankelijke verzekeringsgroepen in Centraal- en Oost-Europa, gevraagd om het bedrijf te kopen. Door City Insurance als feitelijk failliet te beschouwen, zei Euroins Nee!

Die weigering werd gevolgd door een jarenlange campagne van AdZG. De toezichthouder verdiepte zich in de boeken van Euroins, plaatste het bedrijf onder tijdelijk toezicht vanwege de 'kwaliteit' van de mensen in het bestuur, vaardigde een reeks sancties uit met boetes van meer dan € 3.2 miljoen, en uitte zorgen over herverzekeringscontracten die voorheen niet als problematisch werden beschouwd.

Op 2nd In februari 2023 trof ASF Euroins met een 'nucleaire explosie'. De Roemeense toezichthouder bracht een rapport uit waarin werd beweerd dat het bedrijf een “tekort had van € 400 miljoen in relatie tot de solvabiliteitskapitaalvereiste, en van € 320 miljoen in relatie tot de minimumkapitaalvereiste”. Deze bevindingen wijken volledig af van het standpunt dat AdZG in eerdere rapporten over Euroins heeft ingenomen.

De Euroins Insurance Group (ESV) heeft contact opgenomen met EIOPA, haar zorgen geuit over ASF, verzocht om een ​​buitengewone vergadering van het toezichthoudend college van EIOPA, en een onafhankelijke externe beoordeling voorgesteld door een toonaangevend internationaal team van actuariële en boekhoudkundige deskundigen, opererend onder toezicht van EIOPA, de Roemeense en Bulgaarse toezichthouders van de economische balans van Euroins Roemenië.

De Bulgaarse Commissie voor Financieel Toezicht (FSC), de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de Euroins Insurance Group, heeft ook contact opgenomen met EIOPA. FSC benadrukte de zorgen over de actie van de Roemeense toezichthouder en stond in voor de positieve financiële positie van EIG. EIOPA heeft deze zorgen terzijde geschoven op grond van het feit dat alleen de Roemeense toezichthouder de beslissing zou kunnen nemen over een in Roemenië gevestigde verzekeringsentiteit.   

advertentie

In haar reactie op de aanpak van het ESV gaf EIOPA aan dat zij haar eigen beoordeling van de bevindingen van AdZG zou uitvoeren, waarbij zij de roep om onafhankelijke externe betrokkenheid zou negeren.

EIOPA heeft Euroins Roemenië en EIG uitgesloten van haar “beoordelingsproces”. De Roemeense toezichthouder was daarentegen volledig betrokken.

Eurohold Bulgaria AD, een bedrijf genoteerd aan de beurzen van Warschau en Sophia, reageerden de eigenaren van EIG krachtig. Het beschuldigde “hogere en middenkadermedewerkers” van de toezichthouder en “personen die de crisis met de Roemeense verzekeringsmaatschappij City Insurance veroorzaakten” van het uitvoeren van een “georganiseerde aanval op Euroins Roemenië”, waarbij hun acties werden gekarakteriseerd als een “vijandig overnamebod” op Euroins Roemenië. .

Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkelingsbetrokkenheid

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) raakte ook betrokken bij de ontwikkelingsoorlog. De bank werd aandeelhouder van Euroins Insurance Group (EIG) na de ineenstorting van City Insurance. De investering van €30 miljoen in de groepsinvestering was gericht op “het stabiliseren van de verzekeringssector en tegelijkertijd het bieden van comfort aan klanten, toezichthouders en leveranciers.”

De EBRD trok de beweringen van AdZG over Euroins Roemenië in twijfel. Het wees erop dat de eerdere ASF-rapporten de kapitaalpositie van Euroins hadden bevestigd, het standpunt van ASF over de herverzekering van Euroins Roemenië had betwist, en wees erop dat als er sprake was van een liquiditeitsprobleem of als er extra kapitaal nodig was geweest, er corrigerende maatregelen hadden kunnen worden genomen om beide problemen op te lossen.

Op 14th In maart mengde de Bulgaarse toezichthouder zich opnieuw in de strijd en keurde het herverzekeringscontract van Euroins Roemenië goed. Die bevestiging werd ook door AdZG en EIOPA terzijde geschoven. EIOPA nam opnieuw het bekrompen bureaucratische standpunt in dat ASF het enige toezichthoudende orgaan met gezag over deze kwestie was – ongeacht het bewijsmateriaal dat het standpunt van dat agentschap in twijfel trok.

In een poging om enige objectiviteit in de zaak te brengen, heeft de EBRD een toonaangevend mondiaal actuarieel accountantskantoor aangesteld om een ​​onafhankelijke beoordeling van Euroins Roemenië uit te voeren. De EBRD verzocht ASF en het Roemeense ministerie van Financiën om actie te ondernemen tot na 31 septemberst Maart, wanneer de deskundige actuariële beoordeling zou worden afgerond. Dat verzoek werd genegeerd.

ASF handelt en verandert vervolgens van toon.

Op 17 maart 2023 maakte ASF bekend dat het had besloten “de exploitatievergunning van Euroins Roemenië in te trekken” en startte een faillissementsprocedure.

Het is opmerkelijk dat ASF de volgende dag van standpunt veranderde. Een woordvoerder van ASF legde uit dat de toezichthouder niet handelde ‘op basis’ van een bedrijf dat om economische redenen failliet gaat, maar dat Euroins zijn vergunning verloor “als een maatregel die bedoeld was om gedrag te bestraffen.”

De gewijzigde rechtvaardiging van ASF voor het optreden tegen Euroins Roemenië was een berekende zet met aanzienlijke impact. Als ASF was doorgegaan met de beschuldiging van kapitaalontoereikendheid – de kern van haar oorspronkelijke zaak – zou Euroins 30 dagen de tijd hebben gehad om met een herstelplan te komen en 60 dagen om dit uit te voeren. Door de basis van haar acties te veranderen heeft ASF – met de stilzwijgende steun van EIOPA – Euroins en EIG die kans ontzegd.

De acties van ASF op 18th De maand maart, die in strijd was met de vereisten van Solvency II, werd door EIOPA genegeerd.  

EIOPA dubbele standaarden en geheimhouding

Na een onafhankelijke externe beoordeling van het standpunt van Euroins te hebben afgewezen, besloot EIOPA een eigen onderzoek uit te voeren naar de aantijgingen van AdZG op 2 februari. ESV en Euroins Roemenië werden niet uitgenodigd om materiaal in te dienen of enige bijdrage te leveren aan het EIOPA-onderzoek of aan het rapport dat daarop volgde.

Daarentegen was AdZG betrokken bij de voorbereiding van het rapport. De aanpak die EIOPA hanteerde, betekende dat AdZG, ook al was het niet de enige rechter in haar eigen zaak, een actief lid van de jury was. Deze vooringenomenheid hield niet op toen het rapport van EIOPA voltooid was.

EIOPA heeft haar rapport over Euroins op 5 ondertekendth In april verzocht Euroins om toegang tot het rapport. EIOPA weigerde toegang omdat de inhoud ervan vertrouwelijk was.

AdZG had als volwaardige deelnemer aan de bijeenkomst van 5 april volledige toegang tot het rapport en aarzelde niet om die toegang te misbruiken. Binnen enkele minuten na de 5th De slotdetails van de bijeenkomst van april van het rapport ter ondersteuning van het standpunt van AdZG verschenen in de Roemeense media. De lekken, toegeschreven aan AdZG, werden gevolgd door een openbare briefing waarin een directeur van AdZG commentaar gaf op de details in het rapport. EIG heeft bij EIOPA over deze schending van de vertrouwelijkheid geklaagd. De klacht kwam nergens.

Hoewel zij haar rapport aan Euroins achterhield, stond EIOPA ASF toe om het rapport te gebruiken in het Hof van Beroep van Boekarest om het ESV te verblinden tijdens belangrijke gerechtelijke procedures, waardoor de balans in het voordeel van ASF doorsloeg. EIG kreeg medio juni 2023 geen toegang tot het rapport, nadat de faillissementsprocedure in volle gang was.  

Ontwijking van de Commissie

De Europese Commissie heeft zich ook buitengewoon ontwijkend opgesteld ten aanzien van de EUROINS-zaak.

Op parlementaire vragen (PQ’s) over de zaak zijn afwijzende en onvolledige antwoorden ontvangen. Links in reacties op PQ's leiden naar materiaal dat óf zwaar geredigeerd is óf ‘toegang geweigerd’. 

De zorgen die de Bulgaarse toezichthouder en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling aan de Commissie over EIOPA en ASF hebben gesignaleerd, zijn terzijde geschoven.  

Het meest bizarre is dat de Commissie, terwijl ze in de antwoorden van PQ naar het EIOPA-rapport verwees, heeft toegegeven dat het rapport “noch met de Commissie is gedeeld”.

Het standaardstandpunt van de Commissie is dat het uitsluitend de verantwoordelijkheid van ASF is “om te beoordelen of Euroins Roemenië solvabel is”, waarbij de mogelijkheid wordt genegeerd dat de ASF-analyse verkeerd, bevooroordeeld of beide zou kunnen zijn.

Tot voor kort waren de enige details van de bevindingen van het EIOPA-rapport die openbaar beschikbaar waren, afkomstig van lekken waarvan werd aangenomen dat ze afkomstig waren van ASF. In december werd echter, blijkbaar per ongeluk, een link vrijgegeven naar een niet-geredigeerde versie van een rapport van de Kamer van Beroep van de Europese toezichthoudende autoriteiten [BoA-D-2023-01] in een voetnoot bij een PQ-antwoord. Paragraaf 12 van dat rapport luidt: “Volgens het EIOPA-rapport had Euroins Roemenië een tekort van de netto beste schatting voor de MTPL-activiteiten op de referentiedatum van 30 september 2022. Volgens EIOPA lag het tekort in de orde van grootte van 550 miljoen euro. en 581 miljoen euro”.

Deze ‘bevinding’ verschilt dramatisch van de conclusies van AdZG in drie rapporten die vóór februari 2023 zijn gepubliceerd en zelfs van de cijfers in het ASF-rapport van 2nd Februari 2023. Het botst met de standpunten van de Bulgaarse Commissie voor financieel toezicht over Euroins en verschilt volledig van de bevindingen van het rapport in opdracht van de EBWO van een van de meest gerespecteerde verzekeringsauditors ter wereld, waarin werd geconcludeerd dat EUROINS Roemenië solvabel was zonder kapitaaltekort. en dat vanuit kwalitatief perspectief de herverzekeringscontracten van het ESV/EUROINS Roemenië voldeden aan de vereisten van EU Solvency II voor risico-overdracht.

Het is niet mogelijk deze verschillende opvattingen met elkaar te verzoenen. Vanwege de geheimhouding rond het EIOPA-rapport hebben noch de Commissie, noch EIOPA dit moeten doen.

Inactiviteit heeft gevolgen.

Bij een poging om tot een oplossing te komen naarmate de zaak Euroins zich ontwikkelde, waarschuwde de EBRD voor de mogelijke gevolgen van de door de Roemeense toezichthouder geplande acties. Deze waarschuwingen werden genegeerd en de passiviteit die daaruit voortvloeide had gevolgen. Miljoenen Roemenen zijn hun verzekeringsdekking kwijtgeraakt, de Roemeense regering is gedwongen noodverordeningen uit te vaardigen die de levensduur verlengen van polissen die zijn uitgegeven door een bedrijf waarvan zij de vergunning heeft ingetrokken, het Roemeense verzekeringsgarantiefonds zal waarschijnlijk van een belastingbetaler eisen dat het wordt gered, en Roemenië wordt geconfronteerd met een rechtszaak van meer dan € 500 miljoen wegens de vernietiging van Euroins Roemenië.

Het onvermogen van EIOPA om tot een oplossing te komen naarmate de zaak-Euroins zich ontwikkelde en haar verachtelijke vooroordelen naarmate de zaak zich ontwikkelde, roepen verontrustende vragen op over een EU-agentschap.

Het standpunt van de Commissie in de zaak-Euroins tart elke logica. Het negeerde waarschuwingen over wat er in Roemenië gebeurde en besteedde maandenlang aandacht aan EIOPA. De onthulling dat de Commissie het EIOPA-rapport niet heeft gezien, is bizar.

Toen president Von der Leyen aantrad, beloofde ze dat transparantie een kenmerkend beginsel van haar Commissie zou zijn: transparantie ontbreekt aanzienlijk in de aanpak van EIOPA en van de Europese Commissie in de zaak-Euroins.

Dick Roche is een voormalig Ierse minister van Europese Zaken en een voormalig minister van Milieu. 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending