Verbind je met ons

Europese Commissie

Commissie keurt Hongaarse investeringssteunregeling van 2 miljard euro voor duurzaam herstel goed

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een Hongaarse regeling van € 2 miljard goedgekeurd die bedoeld is om investeringssteun te bieden voor een duurzaam herstel. De regeling werd goedgekeurd in het kader van de staatssteun Tijdelijk kader.

Uitvoerend vice-president Margrethe Vestager (afgebeeld), belast met het mededingingsbeleid, zei: “Deze regeling van 2 miljard euro zal Hongarije helpen de investeringskloof te overbruggen die door de crisis is ontstaan ​​en de weg vrijmaken voor een sneller en duurzamer herstel. We blijven nauw samenwerken met de lidstaten om ervoor te zorgen dat er zo snel en effectief mogelijk nationale steunmaatregelen kunnen worden genomen om particuliere investeringen op gang te brengen en aan te trekken, in overeenstemming met de EU-regels.”

De Hongaarse steunmaatregel

Hongarije heeft in het kader van de tijdelijke kaderregeling bij de Commissie een regeling van 2 miljard euro aangemeld die gericht is op het verlenen van investeringssteun voor een duurzaam herstel.

In het kader van deze maatregel zal de steun de vorm aannemen van gesubsidieerde renteleningen voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen om duurzame investeringen in materiële en immateriële activa te financieren, in overeenstemming met de EU- en nationale milieudoelstellingen.

De maatregel staat open voor bedrijven uit alle sectoren, met uitzondering van kredietinstellingen en financiële instellingen, bedrijven die actief zijn in de vastgoedsector en bedrijven die bepaalde activiteiten uitvoeren die als potentieel schadelijk voor het milieu worden beschouwd, zoals exploratie, productie of gebruik van fossiele brandstoffen voor energieproductie, vernietiging van bossen of bedreiging van de biodiversiteit.

Aan de overheidssteun zullen voorwaarden verbonden zijn om ongepaste concurrentievervalsing te beperken, met inbegrip van waarborgen om het risico te beperken van mogelijke indirecte steun ten gunste van de financiële intermediairs die de steun kanaliseren.

advertentie

De regeling zal naar verwachting profiteren van 500 tot 1000 bedrijven.

De Commissie heeft vastgesteld dat de Hongaarse regeling voldoet aan de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. Met name (i) zal het steunbedrag per begunstigde niet meer bedragen dan 1% van het totale budget; ii) de steun komt ten goede aan investeringen in materiële en immateriële activa, maar niet aan financiële investeringen; en (iii) de overheidssteun wordt uiterlijk op 31 december 2022 verleend.

De Commissie concludeerde dat de Hongaarse regeling noodzakelijk, passend en evenredig is om investeringen te stimuleren voor bepaalde economische activiteiten die van belang zijn voor een duurzaam herstel, in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder c), VWEU.

Op basis hiervan keurde de Commissie de steunmaatregel goed op grond van de EU-staatssteunregels.

Achtergrond

De Commissie heeft een Tijdelijk kader om de lidstaten in staat te stellen gebruik te maken van de volledige flexibiliteit waarin de staatssteunregels voorzien om de economie te ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus. Het tijdelijke kader, zoals gewijzigd op 3 april, 8 mei, Juni 29, 13 oktober 2020, 28 januari en 18 november 2021 voorziet in de volgende soorten steun, die door de lidstaten kunnen worden verleend:

(I) Directe subsidies, kapitaalinjecties, selectieve belastingvoordelen en voorschotten van maximaal € 290,000 aan een bedrijf actief in de primaire landbouwsector, € 345,000 aan een bedrijf actief in de visserij- en aquacultuursector en € 2.3 miljoen aan een bedrijf actief in alle andere sectoren om in zijn dringende liquiditeitsbehoeften te voorzien. Lidstaten kunnen ook tot een nominale waarde van € 2.3 miljoen per bedrijf renteloze leningen verstrekken of garanties geven op leningen die 100% van het risico dekken, behalve in de primaire landbouwsector en in de visserij- en aquacultuursector, waar de limieten van Hiervoor geldt respectievelijk € 290,000 en € 345,000 per bedrijf.

(Ii) Staatsgaranties voor door bedrijven aangegane leningen om ervoor te zorgen dat banken leningen blijven verstrekken aan klanten die deze nodig hebben. Deze staatsgaranties kunnen tot 90% van het risico op leningen dekken om bedrijven te helpen in hun onmiddellijke werkkapitaal en investeringsbehoeften te voorzien.

(Iii) Gesubsidieerde openbare leningen aan bedrijven (senior en achtergestelde schulden) met gunstige rentetarieven voor bedrijven. Deze leningen kunnen bedrijven helpen om in hun onmiddellijke werkkapitaal en investeringsbehoeften te voorzien.

(Iv) Waarborgen voor banken die staatssteun doorgeven aan de reële economie dat dergelijke steun wordt beschouwd als directe steun aan de klanten van de banken, niet aan de banken zelf, en geeft aanwijzingen over hoe de concurrentievervalsing tussen banken tot een minimum kan worden beperkt.

(V) Openbare kortlopende exportkredietverzekering voor alle landen, zonder dat de betrokken lidstaat hoeft aan te tonen dat het desbetreffende land tijdelijk "niet-verhandelbaar" is.

(Vi) Ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling in verband met het coronavirus (R&D) om de huidige gezondheidscrisis aan te pakken in de vorm van rechtstreekse subsidies, terugvorderbare voorschotten of belastingvoordelen. Er kan een bonus worden toegekend voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen lidstaten.

(Vii) Ondersteuning bij de bouw en opschaling van testfaciliteiten het ontwikkelen en testen van producten (inclusief vaccins, ventilatoren en beschermende kleding) die nuttig zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken, tot aan de eerste industriële inzet. Dit kan in de vorm van directe subsidies, belastingvoordelen, terugbetaalbare voorschotten en verliesvrije garanties. Bedrijven kunnen een bonus ontvangen wanneer hun investering door meer dan één lidstaat wordt ondersteund en wanneer de investering binnen twee maanden na de toekenning van de steun wordt gesloten.

(Viii) Ondersteuning voor de productie van producten die relevant zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken in de vorm van directe subsidies, belastingvoordelen, terugbetaalbare voorschotten en verliesvrije garanties. Bedrijven kunnen een bonus ontvangen wanneer hun investering door meer dan één lidstaat wordt ondersteund en wanneer de investering binnen twee maanden na de toekenning van de steun wordt gesloten.

(Ix) Gerichte ondersteuning in de vorm van uitstel van belastingbetaling en / of opschorting van sociale bijdragen voor die sectoren, regio's of voor soorten bedrijven die het hardst worden getroffen door de uitbraak.

(X) Gerichte ondersteuning in de vorm van loonsubsidies voor werknemers voor die bedrijven in sectoren of regio's die het meest te lijden hebben gehad van de uitbraak van het coronavirus en anders personeel hadden moeten ontslaan.

(Xi) Gerichte herkapitalisatiesteun aan niet-financiële bedrijven, als er geen andere passende oplossing beschikbaar is. Er zijn waarborgen om buitensporige concurrentieverstoringen op de interne markt te voorkomen: voorwaarden voor de noodzaak, de geschiktheid en de omvang van de interventie; voorwaarden voor de toetreding van de staat tot het kapitaal van bedrijven en beloning; voorwaarden met betrekking tot het verlaten van de staat uit het kapitaal van de betrokken ondernemingen; voorwaarden met betrekking tot governance, waaronder dividendverbod en beloningsplafonds voor senior management; verbod op kruissubsidiëring en overnameverbod en aanvullende maatregelen om concurrentieverstoringen te beperken; transparantie en rapportagevereisten.

(Xii) Ondersteuning voor ongedekte vaste kosten voor bedrijven die in de subsidiabele periode te maken hebben met een omzetdaling van ten minste 30% ten opzichte van dezelfde periode van 2019 in het kader van de uitbraak van het coronavirus. De steun zal bijdragen aan een deel van de vaste kosten van de begunstigden die niet door hun inkomsten worden gedekt, tot een maximumbedrag van 12 miljoen euro per onderneming.

(Xiii) Investeringssteun naar een duurzaam herstel ter ondersteuning van particuliere investeringen als stimulans om een ​​investeringskloof in de economie als gevolg van de crisis te overbruggen. Deze tool kan door lidstaten worden gebruikt om de groene en digitale transitie te versnellen.

(Xiv) Solvabiliteitsondersteuning particuliere fondsen aan te trekken en beschikbaar te stellen voor investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), met inbegrip van start-ups, en kleine midcaps.

De Commissie zal de lidstaten ook in staat stellen om uiterlijk op 30 juni 2023 terugbetaalbare instrumenten (bijv. garanties, leningen, terugbetaalbare voorschotten) die zijn toegekend in het kader van de tijdelijke kaderregeling om te zetten in andere vormen van steun, zoals rechtstreekse subsidies, mits aan de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling wordt voldaan.

Het Tijdelijke Kader stelt de lidstaten in staat om alle ondersteunende maatregelen met elkaar te combineren, behalve leningen en garanties voor dezelfde lening en boven de drempels van het Tijdelijke Kader. Het stelt lidstaten ook in staat om alle steunmaatregelen die in het kader van de tijdelijke kaderregeling zijn verleend, te combineren met bestaande subsidiemogelijkheden de minimis aan een bedrijf van maximaal € 25,000 over drie boekjaren voor bedrijven die actief zijn in de primaire landbouwsector, € 30,000 over drie boekjaren voor bedrijven die actief zijn in de visserij- en aquacultuursector en € 200,000 over drie boekjaren voor bedrijven die actief zijn in alle andere sectoren . Tegelijkertijd moeten de lidstaten zich ertoe verbinden te voorkomen dat voor dezelfde bedrijven de steunmaatregelen ten onrechte worden gecumuleerd om de steun te beperken om in hun werkelijke behoeften te voorzien.

Bovendien vormt de tijdelijke kaderregeling een aanvulling op de vele andere mogelijkheden die de lidstaten al hebben om de sociaal-economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te verzachten, in overeenstemming met de EU-staatssteunregels. Op 13 maart 2020 heeft de Commissie een Mededeling over een gecoördineerde economische reactie op de COVID-19-uitbraak deze mogelijkheden uiteenzetten. Zo kunnen lidstaten bijvoorbeeld algemeen toepasbare wijzigingen doorvoeren ten gunste van bedrijven (bv. Uitstel van belasting of subsidiëring van kort werk in alle sectoren), die buiten de staatssteunregels vallen. Ze kunnen bedrijven ook compenseren voor schade die is geleden door en rechtstreeks is veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus.

Het tijdelijke kader zal van kracht zijn tot 30 juni 2022, met uitzondering van investeringssteun voor een duurzaam herstel, die van kracht zal zijn tot 31 december 2022, en van solvabiliteitssteun, die van kracht zal zijn tot 31 december 2023. Deze twee instrumenten die met de zesde wijziging van het tijdelijke kader zijn ingevoerd, stellen de lidstaten in staat directe stimulansen te creëren voor particuliere investeringen om de economie een impuls te geven voor een sneller, groener en meer digitaal herstel.

De Commissie zal de ontwikkelingen van de COVID-19-pandemie en andere risico's voor het economisch herstel nauwlettend blijven volgen.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer SA.101494 in het worden gemaakt staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Nieuwe publicaties van staatssteunbesluiten op internet en in het Publicatieblad zijn opgenomen in de Competitie wekelijks e-News.

Meer informatie over het tijdelijke kader en andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de pandemie van het coronavirus aan te pakken, is te vinden hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending