Verbind je met ons

EU-begroting

EU-begroting 2023: Europa in staat stellen vorm te blijven geven aan een veranderende wereld

DELEN:

gepubliceerd

on

De Commissie heeft een jaarlijkse EU-begroting van € 185.6 miljard voorgesteld voor 2023, aan te vullen met naar schatting € 113.9 miljard aan subsidies in het kader van NextGenerationEU. De EU-begroting zal aanzienlijke investeringen blijven mobiliseren om de strategische autonomie van Europa, het aan de gang zijnde economische herstel, de duurzaamheid te waarborgen en banen te scheppen. De Commissie zal prioriteit blijven geven aan groene en digitale investeringen en tegelijkertijd tegemoet komen aan de dringende behoeften die voortvloeien uit recente en huidige crises.

Commissaris Johannes Hahn, verantwoordelijk voor de EU-begroting: “We blijven buitengewone bedragen beschikbaar stellen om het herstel van Europa te ondersteunen en de huidige en toekomstige uitdagingen aan te pakken. De begroting blijft een belangrijk instrument waarover de Unie beschikt om een ​​duidelijke meerwaarde te bieden aan het leven van mensen. Het helpt Europa vorm te geven aan een veranderende wereld, waarin we samen werken aan vrede, welvaart en onze Europese waarden.”

De ontwerpbegroting 2023, ondersteund door NextGenerationEU, is ontworpen om te voldoen aan de meest cruciale herstelbehoeften van EU-lidstaten en onze partners over de hele wereld. Deze financiële middelen zullen de Europese Unie blijven herbouwen en moderniseren en Europa's status als sterke mondiale speler en betrouwbare partner versterken.

Aanvullende voorstellen om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zowel extern als intern te financieren, zullen later in het jaar worden ingediend, op basis van een nauwkeuriger behoefteanalyse, overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van 31 mei 2022.

De begroting weerspiegelt de politieke prioriteiten van de EU, die cruciaal zijn om een ​​duurzaam herstel te verzekeren en de veerkracht van Europa te versterken. Daartoe stelt de Commissie voor om (in vastleggingen):

 • € 103.5 miljard aan subsidies van NextGenerationEU onder de Faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) ter ondersteuning van economisch herstel en groei na de pandemie van het coronavirus en om de uitdagingen van de oorlog in Oekraïne aan te pakken.
 • € 53.6 miljard voor de Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en € 1.1 miljard voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur, voor de Europese boeren en vissers, maar ook om de veerkracht van de agrovoedings- en visserijsectoren te versterken en om de nodige ruimte te bieden voor crisisbeheer in het licht van de verwachte mondiale voedselvoorziening tekorten.
 • € 46.1 miljard voor regionale ontwikkeling en cohesie ter ondersteuning van economische, sociale en territoriale cohesie, evenals infrastructuur ter ondersteuning van de groene transitie en prioritaire projecten van de Unie.
 • € 14.3bn om onze partners en belangen in de wereld te ondersteunen, waarvan 12 miljard EUR in het kader van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking — Europa als wereldspeler (NDICI — Europa als wereldspeler), 2.5 miljard EUR voor het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) en 1.6 miljard EUR voor humanitaire hulp (HUMA) .
 • € 13.6 miljard voor onderzoek en innovatie, waarvan 12.3 miljard euro voor Horizon Europa, het vlaggenschiponderzoeksprogramma van de Unie. Het zou 1.8 miljard euro extra aan subsidies ontvangen van NextGenerationEU.
 • € 4.8 miljard voor Europese strategische investeringen, waarvan € 341 miljoen voor InvestEU voor kernprioriteiten (onderzoek en innovatie, dubbele groene en digitale transitie, de gezondheidssector en strategische technologieën), € 2.9 miljard voor de Connecting Europe Facility om de grensoverschrijdende infrastructuur te verbeteren, en € 1.3 miljard voor het programma Digitaal Europa om de digitale toekomst van de Unie vorm te geven. InvestEU zou 2.5 miljard euro extra aan subsidies ontvangen van NextGenerationEU.
 • € 4.8 miljard voor mensen, sociale cohesie en waarden, waarvan € 3.5 miljard Erasmus+ om onderwijs- en mobiliteitskansen voor mensen te creëren, € 325 miljoen om kunstenaars en makers in heel Europa te ondersteunen, en € 212 miljoen om gerechtigheid, rechten en waarden te bevorderen.
 • € 2.3 miljard voor milieu en klimaatactie, waarvan 728 miljoen euro voor het LIFE-programma ter ondersteuning van mitigatie en aanpassing aan de klimaatverandering, en 1.5 miljard euro voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie om ervoor te zorgen dat de groene transitie voor iedereen werkt. Het Just Transition Fund zou 5.4 miljard euro extra aan subsidies ontvangen van NextGenerationEU.
 • € 2.2 miljard voor uitgaven gewijd aan de ruimte, voornamelijk voor het Europees Ruimteprogramma, dat het optreden van de Unie op dit strategische gebied zal bundelen.
 • € 2.1 miljard voor onze grenzen beschermen, waarvan 1.1 miljard euro voor het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) en 839 miljoen euro (totale EU-bijdrage) voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex).
 • € 1.6 miljard voor migratiegerelateerde uitgaven, waarvan 1.4 miljard euro ter ondersteuning van migranten en asielzoekers in overeenstemming met onze waarden en prioriteiten.
 • €1.2 miljard om aan te pakken verdediging uitdagingen, waarvan € 626 miljoen ter ondersteuning van vermogensontwikkeling en onderzoek in het kader van het Europees Defensiefonds (EDF), evenals € 237 miljoen ter ondersteuning van militaire mobiliteit.
 • € 927 miljoen om het soepel te laten verlopen werking van de interne markt, inclusief € 593 miljoen voor het programma voor de interne markt, en bijna € 200 miljoen voor werkzaamheden op het gebied van fraudebestrijding, belastingen en douane.
 • € 732 miljoen voor EU4Health om te zorgen voor een uitgebreide gezondheidsrespons op de behoeften van mensen, evenals € 147 miljoen aan het Uniemechanisme voor civiele bescherming (rescEU) om in geval van een crisis snel operationele bijstand te kunnen verlenen.
 • € 689 miljoen voor veiligheid, waarvan 310 miljoen euro voor het Fonds voor interne veiligheid (ISF), dat terrorisme, radicalisering, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit zal bestrijden.
 • € 138 miljoen voor beveiligde satellietverbindingen in het kader van het voorstel voor een nieuw programma van de Unie, het programma voor veilige connectiviteit van de Unie.
 • Budgettaire middelen voor de Europese Chipswet komen beschikbaar in het kader van Horizon Europa en door herschikking vanuit andere programma's.

De ontwerpbegroting voor 2023 maakt deel uit van de langetermijnbegroting van de Unie, zoals deze eind december door de staatshoofden en regeringsleiders is aangenomen. 2020, met inbegrip van latere technische aanpassingen, tracht haar prioriteiten om te zetten in concrete jaarlijkse resultaten. Een aanzienlijk deel van de middelen zal daarom worden besteed aan de bestrijding van klimaatverandering, in lijn met de doelstelling om 30% van de langetermijnbegroting en het NextGenerationEU-herstelinstrument aan deze beleidsprioriteit te besteden.

Achtergrond

advertentie

De ontwerp EU-begroting voor 2023 inclusief uitgaven onder NextGenerationEU, te financieren uit leningen op de kapitaalmarkten, en de uitgaven die worden gedekt door de kredieten onder de maxima van de langetermijnbegroting, gefinancierd uit eigen middelen. Voor dit laatste worden in de ontwerpbegroting twee bedragen voor elk programma voorgesteld: vastleggingen en betalingen. "Verbintenissen" verwijzen naar de financiering die in een bepaald jaar in contracten kan worden overeengekomen; en "betalingen" aan het daadwerkelijk uitbetaalde geld. De voorgestelde EU-begroting voor 2023 bedraagt ​​€ 185.6 miljard aan vastleggingen en € 166.3 miljard aan betalingen. Alle bedragen zijn in actuele prijzen.

De werkelijke NextGenerationEU-betalingen – en financieringsbehoeften waarvoor de Europese Commissie marktfinanciering zal zoeken – kunnen verschillen en zullen gebaseerd zijn op nauwkeurige schattingen die in de loop van de tijd evolueren. De Commissie zal de komende maanden zesmaandelijkse financieringsplannen blijven publiceren om informatie te verstrekken over de geplande uitgiftevolumes.

Met een budget tot 807 miljard euro in huidige prijzen, NextGenerationEU helpt de EU te herstellen van de directe economische en sociale schade veroorzaakt door de pandemie van het coronavirus en stelt ons in staat te reageren op huidige en toekomstige crises zoals de oorlog in Oekraïne. Het tijdelijke instrument helpt bij de opbouw van een post-COVID-19 EU die groener, digitaler, veerkrachtiger en beter geschikt is voor de huidige en toekomstige uitdagingen. De contracten/verplichtingen onder NextGenerationEU kunnen worden afgesloten tot eind 2023, de betalingen gekoppeld aan de lening volgen tot eind 2026.

Meer informatie

Vraag en antwoord: concept jaarbegroting 2023

Documenten

Jaarlijkse begrotingsdocumenten

2021-2027 EU-langetermijnbegroting & NextGenerationEU

EU als lener

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending