Verbind je met ons

Wet op de digitale dienstverlening

De Commissie treedt tegen Meta op vanwege mogelijke schendingen van de Digital Services Act

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een formele procedure geopend om te beoordelen of Meta, de aanbieder van Facebook en Instagram, mogelijk de wet heeft geschonden Wet digitale dienstverlening (DSA). Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei dat “deze Commissie middelen heeft gecreëerd om de Europese burgers te beschermen tegen gerichte desinformatie en manipulatie door derde landen. Als wij een overtreding van de regels vermoeden, treden wij op. Dit geldt te allen tijde, maar vooral in tijden van democratische verkiezingen. Grote digitale platforms moeten hun verplichtingen nakomen om hier voldoende middelen in te steken en het besluit van vandaag laat zien dat het ons ernst is met naleving.”

De vermoedelijke inbreuken hebben betrekking op het beleid en de praktijken van Meta met betrekking tot misleidende reclame en politieke inhoud op haar diensten. Ze hebben ook betrekking op de niet-beschikbaarheid van een effectief realtime burgerdiscours- en verkiezingsmonitoringinstrument van derden in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement, tegen de achtergrond van Meta's afschaffing van zijn realtime tool voor publieke inzichten CrowdTangle zonder een adequate oplossing. vervanging.

Verder vermoedt de Commissie dat het mechanisme voor het signaleren van illegale inhoud op de diensten (“Notice-and-Action”), evenals de verhaalsmechanismen voor gebruikers en de interne klachtenmechanismen, niet voldoen aan de vereisten van de Digital Services Act en dat er tekortkomingen in de toegang van Meta tot openbaar beschikbare gegevens aan onderzoekers. De inleiding van de procedure is gebaseerd op een voorlopige analyse van het risicobeoordelingsrapport dat Meta in september 2023 heeft verzonden, de antwoorden van Meta op de formele verzoeken om informatie van de Commissie (over illegale inhoud en desinformatie, toegang tot dataabonnement voor beleid zonder advertenties en generatieve AI), openbaar beschikbare rapporten en de eigen analyse van de Commissie.

“Als we er niet zeker van kunnen zijn dat we de inhoud kunnen vertrouwen die we online zien, bestaat het risico dat we uiteindelijk helemaal niets meer geloven”, aldus Margrethe Vestager, vicevoorzitter van de Commissie voor het Digitale Tijdperk. “Misleidende reclame is een risico voor ons online debat en uiteindelijk voor onze rechten als consumenten en burgers. We vermoeden dat de moderatie van Meta onvoldoende is, dat het de transparantie van advertenties en contentmoderatieprocedures ontbeert. Daarom hebben we vandaag een procedure tegen Meta geopend om hun naleving van de Digital Services Act te beoordelen”.

De huidige procedure zal zich richten op de volgende gebieden:

  • Misleidende advertenties en desinformatie. De Commissie vermoedt dat Meta niet voldoet aan de DSA-verplichtingen met betrekking tot de aanpak van de verspreiding van misleidende advertenties, desinformatiecampagnes en gecoördineerd niet-authentiek gedrag in de EU. De verspreiding van dergelijke inhoud kan een risico vormen voor het maatschappelijk debat, verkiezingsprocessen en grondrechten, evenals voor de consumentenbescherming.
  • Zichtbaarheid van politieke inhoud. De Commissie vermoedt dat het beleid van Meta gekoppeld aan de ‘political content approach’, waarbij politieke content in de aanbevelingssystemen van Instagram en Facebook, inclusief hun feeds, wordt gedegradeerd, niet in overeenstemming is met de DSA-verplichtingen. Het onderzoek zal zich richten op de verenigbaarheid van dit beleid met de transparantie- en verhaalsverplichtingen voor gebruikers, evenals op de vereisten om de risico's voor het maatschappelijk discours en verkiezingsprocessen te beoordelen en te beperken.
  • Het niet beschikbaar zijn van een effectief realtime burgerdiscours- en verkiezingsmonitoringinstrument van derden in de aanloop naar de komende verkiezingen voor het Europees Parlement en andere verkiezingen in verschillende lidstaten. Meta is bezig met het afschaffen van ‘CrowdTangle’, een tool voor publieke inzichten die realtime verkiezingsmonitoring door onderzoekers, journalisten en het maatschappelijk middenveld mogelijk maakt, onder meer via live visuele dashboards, zonder een adequate vervanging. Echter, zoals blijkt uit het recente rapport van de Commissie Richtlijnen voor aanbieders van zeer grote online platforms over systeemrisico’s voor verkiezingsprocessenIn tijden van verkiezingen zou de toegang tot dergelijke instrumenten juist moeten worden uitgebreid. De Commissie vermoedt daarom dat Meta, rekening houdend met de afschrijving van Meta en de geplande stopzetting van CrowdTangle, er niet in is geslaagd de risico's die verband houden met de effecten van Facebook en Instagram op het maatschappelijk discours, verkiezingsprocessen en andere systeemrisico's zorgvuldig te beoordelen en adequaat te beperken. Gezien het bereik van de platforms van Meta in de EU (goed voor meer dan 250 miljoen actieve gebruikers per maand), en in de nasleep van de Europese verkiezingen die zullen plaatsvinden op 6-9 juni 2024 en een reeks andere verkiezingen die zullen plaatsvinden in verschillende lidstaten Staten zou een dergelijke afwaardering kunnen leiden tot schade aan het maatschappelijk discours en verkiezingsprocessen met betrekking tot de mogelijkheden om mis- en desinformatie op te sporen, de identificatie van inmenging en onderdrukking van kiezers, en de algehele real-time transparantie die wordt geboden aan factcheckers, journalisten en andere relevante electorale organisaties. belanghebbenden. De Commissie behoudt haar beoordeling van de aard en de omvang van de schade en verwacht dat Meta met de Commissie zal samenwerken door onverwijld de nodige informatie voor te leggen om een ​​dergelijke beoordeling uit te voeren. De Commissie verwacht ook dat Meta snel alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om te zorgen voor effectief publiek toezicht in realtime op haar dienst, door onderzoekers, journalisten en verkiezingsfunctionarissen adequate toegang te bieden tot instrumenten voor realtime monitoring van de inhoud die op haar diensten wordt gehost. Tevens wordt Meta per informatieverzoek verzocht om binnen 5 werkdagen mede te delen welke herstelmaatregelen hiertoe zijn genomen. De Commissie heeft zich het recht voorbehouden maatregelen te nemen indien deze maatregelen onvoldoende worden geacht. 
  • Het mechanisme om illegale inhoud te markeren. De Commissie vermoedt dat het meldings- en actiemechanisme van Meta, waarmee gebruikers de aanwezigheid van illegale inhoud op haar diensten kunnen melden, niet voldoet aan de DSA-verplichtingen. Daarbij hoort ook het vermoeden dat niet wordt voldaan aan de eisen dat dit mechanisme gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk moet zijn. Tegelijkertijd vermoedt de Commissie dat Meta geen effectief intern klachtenafhandelingssysteem heeft opgezet om klachten in te dienen tegen genomen besluiten over inhoudsmoderatie.

Indien bewezen zouden deze tekortkomingen een inbreuk vormen op de artikelen 14(1), 16(1), 16(5), 16(6), 17(1), 20(1), 20(3), 24(5), 25(1), 34(1), 34(2), 35(1) en 40(12) van de DSA. De Commissie zal nu met prioriteit een diepgaand onderzoek uitvoeren. De opening van een formele procedure loopt niet vooruit op de uitkomst ervan.

De huidige opening van de procedure doet geen afbreuk aan enige andere procedure die de Commissie zou kunnen inleiden over enig ander gedrag dat een inbreuk op de DSA zou kunnen vormen.

advertentie

“De snelle en wijdverbreide verspreiding van meningen en informatie op sociale media als Instagram en Facebook biedt grote kansen”, aldus de commissaris voor de Interne Markt, Thierry Breton. “Maar onlineplatforms zijn ook kwetsbaar voor de verspreiding van desinformatie en buitenlandse inmenging, vooral in de aanloop naar verkiezingen. We starten een formele inbreukprocedure tegen Meta omdat we vermoeden dat ze de DSA-verplichtingen met betrekking tot misleidende reclame en politieke inhoud schenden, en er niet in slagen onderzoekers, journalisten en verkiezingsstakeholders te voorzien van realtime monitoringinstrumenten en effectieve mechanismen om illegale inhoud te markeren ”.

Na de formele opening van de procedure zal de Commissie doorgaan met het verzamelen van bewijsmateriaal, bijvoorbeeld door aanvullende verzoeken om informatie te sturen, interviews af te nemen of inspecties uit te voeren.

De opening van een formele procedure geeft de Commissie de bevoegdheid om verdere handhavingsmaatregelen te nemen, zoals voorlopige maatregelen en besluiten bij niet-naleving. De Commissie is ook bevoegd om toezeggingen van Meta te aanvaarden om de in de procedure aan de orde gestelde kwesties op te lossen. De DSA stelt geen wettelijke termijn vast voor het beëindigen van de formele procedure. De duur van een diepgaand onderzoek hangt af van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van de zaak, de mate waarin het betrokken bedrijf met de Commissie samenwerkt en de uitoefening van de rechten van verdediging.

Facebook en Instagram waren dat wel aangemerkt als zeer grote onlineplatforms (VLOP's) op 25 april 2023 onder de EU-wet op digitale diensten, aangezien ze beide meer dan 45 miljoen maandelijkse actieve gebruikers hebben in de EU. Als VLOP's moesten Facebook en Instagram vier maanden na hun aanwijzing, dat wil zeggen eind augustus 2023, beginnen te voldoen aan een reeks verplichtingen die zijn vastgelegd in de DSA.

Sinds 17 februari geldt de Wet Digitale Diensten geldt aan alle onlinetussenpersonen in de EU.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending