Verbind je met ons

EU

Justitie en Binnenlandse Zaken Raad: Brussel-3 4 maart 2014

DELEN:

gepubliceerd

on

P0103670012De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie komen op 3-4 maart in Brussel bijeen. De Europese Commissie zal worden vertegenwoordigd door vicevoorzitter Viviane Reding, de EU-commissaris voor Justitie en Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Belangrijkste agendapunten voor de Raad Justitie (4 maart)

  • Hervorming van de EU-regels voor gegevensbescherming;
  • invordering van grensoverschrijdende schulden (Europees bevel tot conservatoir beslag op rekeningen);
  • grensoverschrijdend insolventierecht, en;
  • Verordening Brussel I – Opvullen van de juridische leemten voor eenheidsoctrooibescherming;
  • Europees Openbaar Ministerie;
  • procedurele waarborgen voor kinderen die beschuldigd of verdacht worden van een misdrijf, en;
  • toekomstige ontwikkelingen op het gebied van justitie.

1. EU-gegevensbeschermingshervorming

De Europese Commissie heeft in januari 2012 een hervorming van de EU-regels voor gegevensbescherming voorgesteld om de online privacyrechten te versterken en de digitale economie van Europa te stimuleren (zie IP / 12 / 46 en MEMO / 14 / 60). Technologische vooruitgang en globalisering hebben de manier waarop onze gegevens worden verzameld, geopend en gebruikt ingrijpend veranderd. Daarom gelden de regels die van toepassing zijn op niet-Europese bedrijven wanneer zij diensten verlenen aan EU-burgers (territoriale reikwijdte en internationale overdrachten), op de belangrijkste gegevensverwerkingstechnieken van de digitale economie (pseudonieme gegevens en profilering) en bijgewerkte rechten van burgers (gegevensoverdraagbaarheid) staan ​​op de agenda.

Daarnaast is het doel van de hervorming van de gegevensbescherming om de bureaucratie te verminderen en de digitale interne markt te voltooien: 28 lidstaten hebben de bestaande gegevensbeschermingsrichtlijn uit 1995 op een andere manier geïmplementeerd, wat heeft geleid tot verschillen in handhaving. Eén enkele wet maakt een einde aan de huidige versnippering en kostbare administratieve lasten, wat voor bedrijven een besparing van circa € 2.3 miljard per jaar oplevert. De hervorming van de gegevensbescherming zal het consumentenvertrouwen in onlinediensten helpen versterken en een impuls geven aan groei, banen en innovatie in Europa.

"Tijdens de top van oktober hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich verplicht tot een "tijdige" goedkeuring van de gemoderniseerde wetgeving inzake gegevensbescherming. Het Europees Parlement heeft een krachtig signaal afgegeven door de voorstellen van de Commissie overweldigend te steunen. De bal ligt nu bij de Raad. heb er alle vertrouwen in dat we zullen kunnen voortbouwen op het momentum dat het Griekse voorzitterschap tijdens de laatste informele Raadszitting in januari in de onderhandelingen heeft gebracht. Gezien de laatste vooruitgang zal ik blijven samenwerken met de ministers om de hervorming van de gegevensbescherming vóór het einde goed te keuren van dit jaar", zei vicevoorzitter Reding voorafgaand aan de vergadering van de Raad.

Wat wordt er van deze Raad verwacht? Naar aanleiding van de besprekingen die in januari tijdens de informele Raad Justitie in Athene zijn gehouden, zal de ministers worden verzocht hun goedkeuring te hechten aan de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot de belangrijkste aspecten van de algemene verordening gegevensbescherming, met name met betrekking tot het territoriale toepassingsgebied van de verordening, de pseudonimisering van gegevens en gegevensoverdraagbaarheid – kwesties die van groot belang zijn voor de consument.

advertentie

Op 3 maart bespreken de ministers ook kort de stand van zaken van de voorgestelde richtlijn voor gegevensbescherming in de rechtshandhavingssector.

Standpunt van de Commissie: De Commissie zal blijven werken aan een hoog beschermingsniveau voor de 507 miljoen burgers van Europa en aan een eenvoudiger pakket regels voor Europese bedrijven. De Commissie staat volledig achter het Griekse voorzitterschap bij het boeken van snelle vooruitgang bij de hervorming, in overeenstemming met de toezegging van de Europese staatshoofden en regeringsleiders om de nieuwe wetgeving inzake gegevensbescherming in een 'tijdig' mode en in ieder geval vóór 2015. De Commissie streeft naar snelle vooruitgang met beide voorstellen (de verordening gegevensbescherming en de richtlijn voor rechtshandhavingsdoeleinden), die – zoals het Europees Parlement voortdurend heeft benadrukt – een pakket vormen. De twee voorstellen samen kunnen zorgen voor een alomvattend en consistent gegevensbeschermingskader voor de 21e eeuw. Met betrekking tot het territoriale toepassingsgebied heeft de Europese Commissie herhaaldelijk benadrukt hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat niet-Europese bedrijven, wanneer zij goederen en diensten aanbieden aan Europese consumenten, de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming volledig moeten toepassen (SPEECH / 13 / 720). Om een ​​betere bescherming van de burgers te garanderen, zei vicevoorzitter Reding tijdens de Raad voor Justitie van maart 2013 dat bedrijven moeten worden aangemoedigd om pseudonieme gegevens te gebruiken in plaats van de werkelijke namen van personen (SPEECH / 13 / 209).

Achtergrond: In de eerste helft van 2013 heeft het Ierse voorzitterschap drie gedetailleerde rondes van uitgebreide besprekingen gehouden over de eerste vier hoofdstukken van de algemene verordening gegevensbescherming en tevens de eerste lezing van de richtlijn gegevensbescherming voor politie- en strafrechtelijke autoriteiten afgerond. Het Litouwse voorzitterschap leidde de Raad tijdens intensieve besprekingen over het "one-stop-shop"-mechanisme tijdens de Raad Justitie in oktober, waar een algemeen akkoord over het beginsel werd bereikt (zie SPEECH / 13 / 788), en december 2013 (zie SPEECH / 13 / 1027). Het Griekse voorzitterschap belegde een tripartiete vergadering in Athene (op 22 januari) met de Europese Commissie, de twee rapporteurs van het Europees Parlement en het volgende voorzitterschap van de EU (Italië) om een ​​routekaart uit te werken om snel overeenstemming te bereiken over de hervorming van de gegevensbescherming. Het doel is om vóór het einde van het Griekse voorzitterschap overeenstemming te bereiken over een onderhandelingsmandaat met het Europees Parlement.

2. Invordering van grensoverschrijdende schulden

Op dit moment is het aan de nationale wetgeving om een ​​bank te verplichten het geld van de bankrekening van een klant aan een crediteur te betalen. De huidige situatie in de lidstaten is juridisch ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar. Ongeveer 1 miljoen kleine bedrijven hebben problemen met grensoverschrijdende schulden en tot € 600 miljoen per jaar aan schulden wordt onnodig afgeschreven omdat bedrijven het te moeilijk vinden om dure, verwarrende rechtszaken in het buitenland aan te spannen. Op 25 juli 2011 heeft de Commissie een nieuw Europees bevel tot conservatoir beslag op rekeningen voorgesteld om de inning van grensoverschrijdende schulden voor zowel burgers als bedrijven te vergemakkelijken (IP / 11 / 923).

Wat wordt er van deze Raad verwacht? De Raad zal naar verwachting zijn goedkeuring hechten aan het compromisakkoord dat enkele weken geleden met het Europees Parlement is bereikt (zie MEMO / 14 / 101), die de weg vrijmaakt voor een definitieve goedkeuring in eerste lezing van dit dossier.

Standpunt van de Commissie: De Commissie is tevreden dat het Europees bevel tot conservatoir beslag op rekeningen, na twee en een half jaar werk aan dit voorstel, nu bijna definitief is aangenomen. Het voorstel heeft tot doel grensoverschrijdende vorderingen te vergemakkelijken en crediteuren meer zekerheid te bieden om hun schulden te innen en tegelijkertijd de interne markt en het economisch herstel van de EU te versterken.

Achtergrond: Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) vormen de ruggengraat van de Europese economieën en vormen 99% van de bedrijven in de EU. Ongeveer 1 miljoen van hen hebben problemen met grensoverschrijdende schulden. Procedures voor het innen van schulden uit de jurisdictie van een ander land zijn complex, waardoor de kosten voor bedrijven die over de grenzen van de EU willen handelen, toenemen. Typische problemen variëren van verschillen in nationaal recht tot de kosten van het inhuren van een extra advocaat en het vertalen van documenten. Op 30 mei stemde de Commissie juridische zaken van het Europees Parlement (JURI) voor het voorstel van de Commissie (MEMO / 13 / 481). De ministers bereikten tijdens de zitting van de Raad Justitie in december 2013 een algemene oriëntatie over het voorstel (IP / 13 / 1209).

4. Grensoverschrijdend insolventierecht

Bedrijven zijn essentieel voor het scheppen van welvaart en banen, maar het opzetten – en in stand houden ervan – is moeilijk, vooral in het huidige economische klimaat. De Commissie heeft daarom op 12 december 2012 voorgesteld om de huidige EU-regels inzake grensoverschrijdende insolventie te moderniseren (IP / 12 / 1354 en SPEECH / 12 / 945). Dankzij tien jaar ervaring zullen de nieuwe regels de focus verleggen van liquidatie en een nieuwe aanpak ontwikkelen om bedrijven te helpen financiële moeilijkheden te overwinnen, terwijl het recht van schuldeisers om hun geld terug te krijgen wordt beschermd.

Wat wordt er van deze Raad verwacht? Het Griekse voorzitterschap zal een update geven over de voortgang van dit dossier op technisch niveau en in het Europees Parlement.

Standpunt van de Commissie: De Commissie beschouwt het voorstel als bijzonder relevant in het huidige economische klimaat en verwelkomt de vooruitgang die tot dusver op technisch niveau is geboekt onder leiding van het Griekse voorzitterschap. De krachtige steun van het Europees Parlement dat het voorstel van de Commissie in februari (MEMO / 14 / 88) zou de motor moeten zijn voor verdere snelle vooruitgang.

Achtergrond: Insolventies horen bij het leven in een dynamische, moderne economie. Ongeveer de helft van de ondernemingen overleeft minder dan vijf jaar en elk jaar gaan in de EU ongeveer 200 000 ondernemingen failliet. Een kwart van deze faillissementen heeft een grensoverschrijdend element. Maar er zijn aanwijzingen dat mislukte ondernemers leren van hun fouten en over het algemeen de tweede keer succesvoller zijn. Tot 18% van alle ondernemers die succesvol worden, heeft gefaald in hun eerste onderneming. Het is daarom van essentieel belang om te beschikken over moderne wetten en efficiënte procedures om bedrijven die over voldoende economische substantie beschikken, te helpen bij het overwinnen van financiële moeilijkheden en om een ​​"tweede kans" te krijgen.

5. Het vullen van de juridische lacunes voor eenheidsoctrooibescherming

De Europese Commissie heeft op 29 juli 2013 voorgesteld om het wettelijk kader voor octrooibescherming in heel Europa te vervolledigen door de EU-regels inzake de bevoegdheid van rechtbanken en de erkenning van vonnissen (de zogenaamde Brussel I-verordening) te actualiseren. De veranderingen zullen de weg effenen voor een gespecialiseerde Europese octrooirechtbank - het Unified Patent Court - die na ratificatie in werking treedt, waardoor het voor bedrijven en uitvinders gemakkelijker wordt om hun octrooien te beschermen (IP / 13 / 750).

Wat wordt er van deze Raad verwacht? Het Griekse voorzitterschap zal de Raad informeren over het akkoord dat enkele weken geleden met het Europees Parlement is bereikt (zie MEMO / 14 / 101), waardoor de voorgestelde verordening in eerste lezing kan worden aangenomen.

Standpunt van de Commissie: De Commissie is verheugd over de vooruitgang die in de Raad en het Europees Parlement is geboekt met betrekking tot dit belangrijke voorstel. Een positieve stemming door het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering van april zal de weg vrijmaken voor de inwerkingtreding van het "Patentenpakket", een regelgevend kader dat cruciaal is voor innovatie in de Europese Unie (IP / 11 / 470).

Achtergrond: Op dit moment moet iemand die in heel Europa bescherming wil krijgen voor zijn uitvinding Europese octrooien valideren in alle 28 EU-lidstaten. De octrooihouder kan betrokken raken bij meerdere rechtszaken in verschillende landen over hetzelfde geschil. Maar daar komt in de nabije toekomst verandering in dankzij het akkoord over het unitaire octrooipakket. Het Unified Patent Court – opgericht op grond van een overeenkomst ondertekend op 19 februari 2013 (PRES / 13 / 61) – zal de procedures vereenvoudigen en tot snellere beslissingen leiden, met slechts één rechtszaak voor de gespecialiseerde rechtbank in plaats van parallelle procedures voor nationale rechtbanken. De overeenkomst steunt op de Brussel I-verordening (Verordening 1215 / 2012) om de internationale jurisdictie van het Unified Patent Court te bepalen.

6. Europees Openbaar Ministerie

Om het geld van de Europese belastingbetaler beter te beschermen tegen fraude, heeft de Europese Commissie op 17 juli 2013 voorgesteld om een ​​Europees Openbaar Ministerie in te stellen (IP / 13 / 709). De exclusieve taak van het Bureau is het onderzoeken en vervolgen en voor de rechter brengen van misdrijven die de EU-begroting schaden. Het Europees Openbaar Ministerie wordt een onafhankelijke instelling, onder democratisch toezicht.

Wat wordt er van deze Raad verwacht? Het Griekse voorzitterschap zal de Raad informeren over de stand van zaken en de ministers zullen een debat houden.

Standpunt van de Commissie: De Commissie is verheugd over de positieve dynamiek van het Europees Openbaar Ministerie die we de afgelopen weken hebben gezien, waarbij commissies van het Europees Parlement en de Franse en Duitse regering hun steun aan het voorstel hebben verleend (zie MEMO / 14 / 124). De Commissie zal het Griekse voorzitterschap steunen in zijn inspanningen om zoveel mogelijk lidstaten ertoe te bewegen het huidige voorstel voor een Europees openbaar ministerie te steunen.

Achtergrond: De logica van het voorstel van het Europees Openbaar Ministerie is eenvoudig: als je een "federale begroting" hebt – met geld dat uit alle lidstaten komt en wordt beheerd volgens gemeenschappelijke regels – dan heb je ook federale instrumenten nodig om deze begroting in de hele Unie effectief te beschermen. Tegenwoordig lopen de actie- en veroordelingspercentages voor fraudemisdrijven met EU-middelen sterk uiteen in de EU: in de hele EU wordt slechts 45.7% van de aan lidstaten overgedragen zaken opgevolgd door nationale gerechtelijke autoriteiten en het veroordelingspercentage hiervan is gemiddeld slechts 42.3%. Dit betekent dat veel criminelen die belastinggeld stelen met hun misdaden wegkomen.

7. Betere waarborgen voor kinderen die verdacht of beschuldigd worden van een misdrijf

De Europese Commissie heeft in november 2013 een pakket voorstellen voorgesteld om het recht op een eerlijk proces te garanderen voor alle burgers, waar ze zich ook in de Europese Unie bevinden (zie IP / 13 / 1157 en MEMO / 13 / 1046). Een centraal onderdeel van dit pakket is de voorgestelde richtlijn om ervoor te zorgen dat kinderen speciale waarborgen hebben wanneer ze strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens het voorstel moeten kinderen die vanwege hun leeftijd bijzonder kwetsbaar zijn, in alle stadia verplicht toegang hebben tot een advocaat.

Dit betekent dat kinderen geen afstand kunnen doen van hun recht om zich te laten bijstaan ​​door een advocaat, aangezien het risico groot is dat ze de gevolgen van hun acties niet zouden begrijpen als ze afstand zouden kunnen doen van hun rechten. Kinderen zullen ook profiteren van andere waarborgen, zoals snel geïnformeerd worden over hun rechten, bijgestaan ​​worden door hun ouders, niet worden verhoord tijdens openbare hoorzittingen, het recht op medisch onderzoek en gescheiden worden gehouden van volwassen gedetineerden als ze van hun vrijheid worden beroofd.

Wat wordt er van deze Raad verwacht? De ministers zullen een algemeen debat houden over het voorstel van de Commissie.

Standpunt van de Commissie: De Commissie is verheugd over het intensieve werk van het Griekse voorzitterschap aan het dossier en de constructieve benadering van de lidstaten. De rechten die door de voorgestelde richtlijn worden gegarandeerd, zijn van cruciaal belang om te zorgen voor een eerlijk verloop van strafprocedures voor kinderen, dus de lidstaten moeten streven naar een spoedig akkoord over dit initiatief, zonder afbreuk te doen aan de juridische ambitie van het voorstel.

Achtergrond: Het aantal kinderen dat strafrechtelijk wordt vervolgd, bedraagt ​​ongeveer 1,086,000 in de hele EU. Dat is 12% van de totale Europese bevolking die strafrechtelijk wordt vervolgd.

8. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken

Het programma van Stockholm, dat tot dusver de werkzaamheden op het gebied van justitie en binnenlandse zaken beheerste, loopt dit jaar af en de Europese Raad bereidt de "strategische oriëntaties" voor toekomstige werkzaamheden op deze gebieden voor. In juni staat een discussie gepland over de prioriteiten voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft op 25 februari een oriënterend debat gehouden over de toekomst van het beleid op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, dat als input zal dienen voor een mededeling die medio maart zal worden gepresenteerd.

Wat wordt er van deze Raad verwacht? De Commissie zal een mondelinge presentatie geven van haar komende mededeling over de toekomst van het justitiebeleid.

Standpunt van de Commissie: De komende mededeling van de Commissie zal een belangrijke bijdrage leveren aan de uitwerking van toekomstige activiteiten van de Unie op dit gebied. De Commissie verwelkomt de voortdurende discussie over de toekomst van het justitiebeleid van de EU. De Commissie is van mening dat de werkzaamheden de komende jaren gericht moeten zijn op het aanpakken van drie belangrijke uitdagingen: vertrouwen, mobiliteit en groei. Justitiebeleid kan een belangrijk instrument zijn om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Achtergrond

De Commissie heeft op 21-22 november 2013 in Brussel (IP / 13 / 1117). Het uitgangspunt voor de debatten op de conferentie was een pakket van: vijf discussiestukken gepresenteerd door de Commissie over Europees burgerlijk, strafrecht en bestuursrecht, evenals de rechtsstaat en grondrechten in de EU. In deze papers werden ideeën en vragen gepresenteerd voor mogelijke acties in het EU-justitiebeleid in de komende jaren.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending