Verbind je met ons

CO2 uitstoot

Broeikasgasemissie EU-economie: -3% in Q1 2023

DELEN:

gepubliceerd

on

In het eerste kwartaal van 2023, EU-economie de uitstoot van broeikasgassen in totaal 941 miljoen ton CO2-equivalenten (CO2-eq), een daling met 2.9% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2022 (969 miljoen ton CO2-eq). Deze daling vond gelijktijdig plaats met een stijging van 1.2% in de EU bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2023, vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2022. 

Deze informatie is afkomstig van gegevens over driemaandelijkse schattingen van broeikasgasemissies per economische activiteit die vandaag door Eurostat zijn gepubliceerd. Kwartaalschattingen van de uitstoot van broeikasgassen vormen een aanvulling op sociaal-economische kwartaalgegevens, zoals het bbp of de werkgelegenheid. Dit artikel presenteert een handvol bevindingen van de meer gedetailleerde Statistics Explained-artikel over de uitstoot van broeikasgassen op kwartaalbasis.

Staaf- en lijndiagram: broeikasgasemissies door de economie en het bbp, EU, Q1 2020-Q1 2023 (miljoen ton CO2-equivalenten, ketengekoppelde volumes (2015) miljoen euro)

Bron datasets: env_ac_aigg_q en namq_10_bbp

In het eerste kwartaal van 2023 waren de economische sectoren die verantwoordelijk waren voor de meeste uitstoot van broeikasgassen 'huishoudens' (24%), 'productie' (20%), 'elektriciteit, gasvoorziening' (19%), 'landbouw' (13% ), gevolgd door 'transport en opslag' (10%). 

Uit gegevens blijkt dat, vergeleken met het eerste kwartaal van 2022, de emissies in 5 van de 9 economische sectoren zijn gedaald. De grootste daling werd opgetekend in 'elektriciteit, gasvoorziening' (-12.3%). De belangrijkste sector waarin de emissies toenamen was 'transport en opslag' (+7.2%).

Broeikasgasemissies gedaald in 21 EU-landen 

De emissies in het eerste kwartaal van 2023 zijn in bijna alle EU-landen afgenomen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022, behalve in Ierland (+9.1%), Letland (+7.5%), Slowakije (+1.9%), Denemarken (+1.7% ) Zweden (+1.6%) en Finland (0.3%), waar ze toenamen. Ook deze groep EU-leden zag hun BBP toenemen.

advertentie

De grootste reducties in broeikasgassen werden geregistreerd in Bulgarije (-15.2%), Estland (-14.7%) en Slovenië (-9.6%). 
 

Staafdiagram: groeipercentages van de uitstoot van broeikasgassen door de economie en het bbp, Q1 2023 (% verandering t.o.v. hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar)

Bron dataset: env_ac_aigg_q en namq_10_bbp

Van de 21 EU-landen die hun uitstoot hebben verlaagd, hebben slechts 6 ook hun bbp verlaagd (Tsjechië, Estland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije en Polen), wat neerkomt op 15 EU-landen (Portugal, Kroatië, België, Malta, Frankrijk, Spanje, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Roemenië, Italië, Cyprus, Griekenland, Slovenië en Bulgarije) slaagden erin de uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bbp te laten groeien. 

Meer informatie

Methodologische opmerkingen

  • Metadata over de uitstoot van broeikasgassen per kwartaal 
  • Broeikasgassen veroorzaken klimaatverandering. Het zogenaamde 'Kyoto-mandje' van broeikasgassen omvat kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en gefluoreerde gassen. Ze worden uitgedrukt in een gemeenschappelijke eenheid, CO2-equivalenten, zoals gedefinieerd in het IPCC Fifth Assessment Report (AR5). 
  • De hier gepresenteerde gegevens zijn schattingen van Eurostat, met uitzondering van Nederland, dat zijn eigen schattingen heeft verstrekt. De methodologie van Eurostat verschilt van de monitoring en rapportage van de uitstoot van broeikasgassen volgens de VN-regels, die jaarlijkse gegevens levert over de voortgang van de EU in de richting van haar doelstellingen. Een belangrijk methodologisch verschil is de toerekening aan individuele landen van internationaal transport en de bijbehorende luchtemissies. Volgens de schattingen van Eurostat zijn de internationale transportemissies voor elk land meegerekend in het totaal, aldus de internationale Systeem van milieu-economische boekhouding (SEEA)
  • De EU-inventaris is gebaseerd op jaarlijkse inventarisatierapporten van de lidstaten en wordt opgesteld en op kwaliteit gecontroleerd door het Europees Milieuagentschap namens de Commissie en elk voorjaar ingediend bij het UNFCCC. De periode waarop de inventarisatie betrekking heeft, begint in 1990 en loopt tot 2 jaar voor het lopende jaar (bv. in 2021 dekken de inventarisaties de uitstoot van broeikasgassen tot 2019). Volgens de Europese klimaatwet is de klimaatdoelstelling van de EU om tegen 55 een nettoreductie van -2030% en tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.
  • EU-landen zijn verplicht hun emissies te monitoren volgens rapportageregels op basis van internationaal overeengekomen verplichtingen in overeenstemming met de richtlijnen van het IPCC. De rapportage heeft betrekking op de uitstoot van zeven broeikasgassen uit alle sectoren: energie, industriële processen, landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF), afval, landbouw, enz. Als partij bij het UNFCCC en de Overeenkomst van Parijs, de EU en de lidstaten rapporteren jaarlijks over hun uitstoot van broeikasgassen aan de VN ('greenhouse gas inventory').

Als u vragen heeft, kunt u terecht op de contact pagina.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending