Verbind je met ons

CO2 uitstoot

De Commissie keurt compensatie voor energie-intensieve bedrijven in Tsjechië goed voor indirecte emissiekosten

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft volgens de EU-staatssteunregels Tsjechische plannen goedgekeurd om energie-intensieve bedrijven gedeeltelijk te compenseren voor hogere elektriciteitsprijzen als gevolg van indirecte emissiekosten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS). De regeling dekt de indirecte emissiekosten die in het jaar 2020 zijn gemaakt en heeft een voorlopig budget van circa € 88 miljoen. De maatregel komt ten goede aan bedrijven die in Tsjechië actief zijn in sectoren die te maken hebben met hoge elektriciteitskosten en die bijzonder blootstaan ​​aan internationale concurrentie.

De compensatie wordt toegekend via een gedeeltelijke terugbetaling van indirecte ETS-kosten aan in aanmerking komende bedrijven. De Commissie heeft de maatregel beoordeeld op basis van de EU-staatssteunregels, met name de richtsnoeren voor bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 en vond dat het in overeenstemming is met de vereisten van de richtlijnen. De regeling zal met name een toename van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen helpen voorkomen doordat bedrijven verhuizen naar landen buiten de EU met minder strenge milieuregelgeving.

Bovendien concludeerde de Commissie dat de verleende steun beperkt is tot het noodzakelijke minimum. Meer informatie zal beschikbaar zijn op de Commissie concurrentie website, in het Staatssteunregister onder het zaaknummer SA. 58608.

Klimaatverandering

Uit onderzoek blijkt dat het publiek zich geen zorgen maakt over de klimaatcrisis

gepubliceerd

on

Nieuw onderzoek in Europa en de Verenigde Staten toont aan dat grote delen van het publiek het nog steeds niet accepteren de urgentie van de klimaatcrisis, en slechts een minderheid gelooft dat deze de komende vijftien jaar ernstige gevolgen zal hebben voor hen en hun gezinnen.
De enquête, die is uitgevoerd in opdracht van d | part en het Open Society European Policy Institute, maakt deel uit van een grote nieuwe studie naar klimaatbewustzijn. Het brengt de opvattingen over het bestaan, de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden, Polen, Tsjechië, het VK en de VS in kaart. Het onderzoekt ook de houding van het publiek ten opzichte van een reeks beleidsmaatregelen die de EU en de nationale regeringen zouden kunnen gebruiken om de schade die wordt veroorzaakt door door mensen veroorzaakte emissies te verminderen.
Het rapport constateert dat, hoewel een duidelijke meerderheid van de Europese en Amerikaanse respondenten zich ervan bewust is dat het klimaat opwarmt en dat het waarschijnlijk negatieve gevolgen zal hebben voor de mensheid, er een vertekend publiek begrip is van de wetenschappelijke consensus in zowel Europa als Amerika. Dit, zo stelt het rapport, heeft een kloof gecreëerd tussen publieke bewustwording en klimaatwetenschap, waardoor het publiek de urgentie van de crisis onderschat en de omvang van de vereiste actie niet inziet. 
Op een kleine minderheid na accepteert iedereen dat menselijke activiteiten een rol spelen bij klimaatverandering - in geen enkel onderzocht land weigert meer dan 10% dit te geloven.  
Hoewel regelrechte ontkenning zeldzaam is, bestaat er wijdverbreide verwarring over de omvang van de menselijke verantwoordelijkheid. Grote minderheden - variërend van 17% tot 44% in de onderzochte landen - geloven nog steeds dat klimaatverandering zowel door mensen als door natuurlijke processen wordt veroorzaakt. Dit is van belang omdat degenen die wel accepteren dat klimaatverandering het resultaat is van menselijk handelen, twee keer zoveel kans hebben om te geloven dat het negatieve gevolgen in hun eigen leven zal hebben.
 
Significante minderheden zijn van mening dat wetenschappers gelijk verdeeld zijn over de oorzaken van de opwarming van de aarde - waaronder tweederde van de kiezers in Tsjechië (67%) en bijna de helft in het VK (46%). In werkelijkheid is 97 procent van de klimaatwetenschappers het erover eens dat de mens de recente opwarming van de aarde heeft veroorzaakt.
 
Een grote meerderheid van Europeanen en Amerikaanse burgers in alle negen ondervraagde landen is het erover eens dat klimaatverandering een collectieve reactie vereist, of het nu gaat om het verzachten van de klimaatverandering of om ons aan de uitdagingen ervan aan te passen.  Meerderheid in Spanje (80%) Italië (73%), Polen (64%), Frankrijk (60%), het VK (58%) en de VS (57%) zijn het eens met de stelling dat "We moeten er alles aan doen om de klimaatverandering te stoppen."
Het rapport stelt ook vast dat er sprake is van polarisatie langs partijpolitieke lijnen over klimaatverandering - zowel in Europa als in de VS. Degenen aan de linkerkant zijn zich meer bewust van het bestaan, de oorzaken en de impact van klimaatverandering, en zijn meer voorstander van actie, dan mensen aan de rechterkant. Deze verschillen zijn belangrijker dan demografische variatie in de meeste landen. In de VS bijvoorbeeld, hebben degenen die zich in hun politieke oriëntatie als links identificeren, bijna drie keer zoveel kans om een ​​negatieve impact op hun eigen leven te verwachten (49%) dan degenen die zich meer als rechts identificeren (17%). Polarisatie is ook uitgesproken in Zweden, Frankrijk, Italië en het VK. Het enige land met een evenwicht over het hele spectrum is Tsjechië.
 
Meerderheden zijn bereid actie te ondernemen tegen klimaatverandering, maar de acties die zij prefereren, zijn eerder consumentgericht dan inspanningen om collectieve sociale verandering teweeg te brengen.  Een meerderheid van de respondenten in elk land zegt dat ze hun plasticverbruik (62%), hun vliegreizen (61%) of hun autoritten (55%) al hebben verminderd.  Een meerderheid zegt ook dat ze hun vleesconsumptie al hebben of van plan zijn te verminderen, overstappen naar een groene energieleverancier, op partij stemmen vanwege hun klimaatveranderingsprogramma of meer biologisch en lokaal geproduceerd voedsel kopen.
 
Het is echter veel minder waarschijnlijk dat mensen de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld rechtstreeks steunen, aangezien alleen kleine minderheden hebben gedoneerd aan een milieuorganisatie (15% van de enquête), zich bij een milieuorganisatie hebben aangesloten (8% in de enquête) of zich hebben aangesloten bij een milieuprotest (9% over de hele enquête). Slechts een kwart (25%) van de respondenten in de enquête zegt dat ze op een politieke partij hebben gestemd vanwege hun klimaatveranderingsbeleid.
Slechts 47 procent van de ondervraagden is van mening dat zij, als individu, een zeer grote verantwoordelijkheid dragen voor het aanpakken van klimaatverandering. Alleen in het VK (66%), Duitsland (55%), de VS (53%), Zweden (52%) en Spanje (50%) is er een meerderheid die zelf een groot verantwoordelijkheidsgevoel voelt.   In alle onderzochte landen is de kans groter dat mensen denken dat hun nationale regering een grote verantwoordelijkheid draagt ​​voor het aanpakken van klimaatverandering.   Dit varieert van 77% van de ondervraagden in Duitsland en het VK tot 69% in de VS, 69% in Zweden en 73% in Spanje.  In elk EU-land was de kans iets groter dat respondenten de EU zagen als een grote verantwoordelijkheid voor het terugdringen van klimaatverandering dan nationale regeringen. 
 
Uit de peiling blijkt ook dat mensen er de voorkeur aan geven prikkels te krijgen om in te spelen op klimaatverandering in plaats van een verbod of koolstofbelasting.  Een kleine meerderheid is bereid om wat meer belasting te betalen voor meer maatregelen tegen klimaatverandering - behalve in Frankrijk, Italië en Tsjechië - maar het percentage dat bereid is meer dan een klein bedrag te betalen (een uurloon per maand) is beperkt tot bijna een kwart - in Spanje en de VS.  Het verhogen van de belastingen op alle vluchten, of het invoeren van een heffing voor frequent flyers, oogstte enige steun in de ondervraagde landen (tussen 18 procent en 36 procent gezamenlijk). Hoewel het voorkeursbeleid om de uitstoot van vliegreizen aan te pakken, duidelijk marge was, was het verbeteren van de grondinfrastructuur voor bussen en treinen.
Heather Grabbe, directeur van Open Society European Policy Institute, zei: “Veel cBurgers in Europa en de VS realiseren zich nog steeds niet dat de wetenschappelijke consensus over de menselijke verantwoordelijkheid voor klimaatverandering overweldigend is. Hoewel regelrechte ontkenning zeldzaam is, is er een wijdverbreid onjuist geloof, gepromoot door gevestigde belangen in tegenstelling tot emissiereducties, dat wetenschappers verdeeld zijn over de vraag of mensen klimaatverandering veroorzaken - terwijl in feite 97% van de wetenschappers dat weet.
 
"Deze zachte ontkenning is van belang omdat het het publiek doet denken dat klimaatverandering hun leven de komende decennia niet veel zal beïnvloeden, en ze realiseren zich niet hoe radicaal we ons economisch systeem en onze gewoonten moeten veranderen om een ​​ecologische ineenstorting te voorkomen. uit opiniepeilingen blijkt dat hoe meer mensen ervan overtuigd zijn dat klimaatverandering het resultaat is van menselijke activiteit, hoe nauwkeuriger ze de impact ervan inschatten en hoe meer ze actie willen. "
Jan Eichhorn, onderzoeksdirecteur van d | part en hoofdauteur van de studie, zei: "Het publiek in Europa en de VS wil actie zien als reactie op klimaatverandering in alle demografische categorieën. Politici moeten leiderschap tonen bij het beantwoorden van dit verlangen in een ambitieuze manier die mensen meer inzicht geeft in de ernst van de crisis en de impact die mensen hebben - aangezien dit begrip tot nu toe niet voldoende ontwikkeld is. Vertrouwen op individuele actie is niet genoeg. Mensen zien de staat en internationale organisaties bij de EU aan het roer staan. Mensen staan ​​er in principe voor open om overtuigd te worden om uitgebreidere maatregelen te steunen, maar om dit te bereiken is dringend meer werk nodig van politieke en maatschappelijke actoren. "
 
Bevindingen:
 • Een aanzienlijke meerderheid van de Europeanen en Amerikanen gelooft dat er klimaatverandering plaatsvindt. In alle negen onderzochte landen zegt een overweldigende meerderheid van de respondenten dat het klimaat waarschijnlijk of definitief aan het veranderen is - variërend van 83 procent in de VS tot 95 procent in Duitsland.
 • Een regelrechte ontkenning van de klimaatverandering is schaars in alle onderzochte landen. De VS en Zweden hebben de grootste groep mensen die ofwel twijfelen aan klimaatverandering of ervan overtuigd zijn dat het niet gebeurt, en zelfs hier omvat het slechts iets meer dan 10 procent van de ondervraagden.
 • Echtermeer dan een derde (35%) van de ondervraagden in de negen landen schrijft klimaatverandering toe aan een evenwicht tussen natuurlijke en menselijke processen - met dit gevoel het meest uitgesproken in Frankrijk (44%), Tsjechië (39%) en de VS (38%). De pluraliteitsopvatting onder respondenten is dat het wordt veroorzaakt "voornamelijk door menselijke activiteit".
 • Een aanzienlijke groep 'zachte' toeschrijvingssceptici is van mening dat, In tegenstelling tot de wetenschappelijke consensus, wordt klimaatverandering zowel veroorzaakt door menselijke activiteiten als door natuurlijke processen: deze kiesdistricten variëren van 17 procent in Spanje tot 44 procent in Frankrijk. Toegevoegd aan de "harde" toeschrijvingssceptici, die niet geloven dat menselijke activiteit een bijdragende factor is aan klimaatverandering, vormen deze sceptici samen de meerderheid in Frankrijk, Polen, Tsjechië en de VS.
 • De meerderheid is van mening dat klimaatverandering zeer negatieve gevolgen zal hebben voor het leven op aarde in Spanje (65%), Duitsland (64%), het VK (60%), Zweden (57%), Tsjechië (56%) en Italië ( 51%).  Er is echter een aanzienlijke minderheid van 'impactsceptici' die geloven dat de negatieve gevolgen zullen worden gecompenseerd door de positieve - variërend van 17 procent in Tsjechië tot 34 procent in Frankrijk. Er is ook een groep in het midden die de opwarming van de aarde niet als ongevaarlijk beschouwt, maar denkt dat negatieve gevolgen ook zullen worden gecompenseerd door positieve. Deze "middengroep" varieert van 12 procent in Spanje tot 43 procent in Frankrijk. 
 • De meeste mensen denken niet dat hun eigen leven de komende vijftien jaar sterk zal worden beïnvloed door klimaatverandering. Alleen in Italië, Duitsland en Frankrijk denkt meer dan een kwart van de mensen dat hun leven tegen 2035 sterk zal worden verstoord door klimaatverandering als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Terwijl de heersende mening is dat er zal zijn sommige verandering in hun leven, gelooft een aanzienlijke minderheid dat hun leven helemaal niet zal veranderen als gevolg van ongecontroleerde klimaatverandering - met de grootste groep in Tsjechië (26%), gevolgd door Zweden (19%), de VS en Polen ( 18%), Duitsland (16%) en het VK (15%).
 • Leeftijd maakt een verschil in opvattingen over klimaatverandering, maar alleen in bepaalde landen. Over het algemeen zullen jongere mensen eerder geneigd zijn om tegen 2035 negatieve gevolgen van klimaatverandering op hun leven te verwachten als er niets wordt gedaan om de problemen aan te pakken. Deze trend is vooral sterk in Duitsland; waar negatieve gevolgen worden verwacht door 36 procent van de 18-34-jarigen (vergeleken met 30% van de 55-74-jarigen), Italië; (46% van de 18-34-jarigen vergeleken met 33% van de 55-74-jarigen), Spanje; (43% van de 18-34-jarigen vergeleken met 32% van de 55-74-jarigen) en het VK; (36% van de 18-34-jarigen vergeleken met 22% van de 55-74-jarigen).
 • Het opleggen van hogere belastingen op vluchten wordt alleen gezien als de beste optie om de uitstoot van vluchten met een minderheid te verminderen - variërend van 18 procent in Spanje tot 30 procent in de VS en 36 procent in het VK. Een algeheel verbod op binnenlandse vluchten binnen landen is zelfs nog minder populair en geniet de meeste steun in Frankrijk (14%) en Duitsland (14%). Het meest populaire beleid om de uitstoot van vliegtuigreizen te verminderen, is het verbeteren van de trein- en busnetwerken, die door een meerderheid van de respondenten in Spanje, Italië en Polen als beste beleid wordt gekozen.
 • De meerderheid in de meeste landen is bereid om hun vrienden en familie te overtuigen om zich klimaatvriendelijker te gedragen - met slechts 11 procent in Italië en 18 procent in Spanje niet bereid dit te doen. Bijna 40 procent van de mensen in Tsjechië, Frankrijk, de VS en het VK zou dit idee echter helemaal niet overwegen.
 • Er is brede steun om over te schakelen naar een groene energiebedrijf om huishoudelijke energie te leveren. Frankrijk en de VS hebben echter grote minderheden (respectievelijk 42% en 39%) die een overstap naar groene stroom niet zouden overwegen. Dit in vergelijking met slechts 14 procent in Italië en 20 procent in Spanje die geen overstap naar groene energie zouden overwegen.
 • De meerderheid in Europa is bereid om hun vleesconsumptie te verminderen, maar de cijfers lopen sterk uiteen. Slechts een kwart van de mensen in Italië en Duitsland is dat wel geen bereid om hun vleesconsumptie te verminderen, vergeleken met 58 procent van de mensen in Tsjechië, 50 procent in de VS en ongeveer 40 procent in Spanje, het VK, Zweden en Polen.

Verder lezen

CO2 uitstoot

VN-scheepvaartagentschap geeft groen licht voor een decennium van toenemende uitstoot van broeikasgassen

gepubliceerd

on

Overheden zijn teruggekomen op hun eigen toezeggingen om de uitstoot van klimaatverwarming door de scheepvaartsector dringend te verminderen, aldus milieuorganisaties. een belangrijke bijeenkomst van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) op 17 november.

De commissie voor de bescherming van het mariene milieu van de IMO heeft een voorstel goedgekeurd waardoor de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen van de scheepvaartsector de rest van dit decennium blijft stijgen - het decennium waarin de klimaatwetenschappers van de wereld zeggen dat we het broeikasgas wereldwijd moeten halveren ( Broeikasgasemissies) om binnen een relatief veilige 1 ° C van de opwarming van de aarde te blijven, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

Faïg Abbasov, directeur van T&E Shipping zei: “De IMO heeft groen licht gegeven voor een decennium van toenemende uitstoot van broeikasgassen door schepen. Europa moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen en de uitvoering van de Green Deal versnellen. De EU moet schepen verplichten te betalen voor hun vervuiling op haar koolstofmarkt, en het gebruik van alternatieve groene brandstoffen en energiebesparende technologieën verplicht stellen. Over de hele wereld moeten naties actie ondernemen tegen maritieme emissies waar het VN-agentschap volkomen heeft gefaald. "

Zoals door veel landen tijdens de besprekingen werd erkend, breekt het goedgekeurde voorstel de oorspronkelijke IMO-strategie voor broeikasgassen op drie cruciale manieren. Het zal de uitstoot vóór 2023 niet verminderen, de uitstoot niet zo snel mogelijk pieken en de CO2-uitstoot door de scheepvaart niet op een traject zetten dat in overeenstemming is met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

Landen die de goedkeuring van het voorstel bij de IMO hebben gesteund en elke poging om de klimaatverandering op korte termijn aan te pakken, hebben afgezien, hebben elke morele grond verloren om kritiek te leveren op regio's of landen die proberen scheepvaartemissies aan te pakken - als onderdeel van hun hele economie nationale klimaatplannen.

John Maggs, president van de Clean Shipping Coalition en senior beleidsadviseur bij Seas At Risk, zei: “Omdat wetenschappers ons vertellen dat we minder dan 10 jaar de tijd hebben om onze halsstarrige haast naar een klimaatramp te stoppen, heeft de IMO besloten dat de uitstoot kan aanhouden. minstens 10 jaar groeien. Hun zelfgenoegzaamheid is adembenemend. Onze gedachten zijn bij de meest kwetsbaren die de hoogste prijs zullen betalen voor deze daad van extreme dwaasheid. "

Volgens de milieu-ngo's moeten landen en regio's die de klimaatcrisis serieus nemen, nu onmiddellijk nationale en regionale maatregelen nemen om de uitstoot van schepen te beteugelen. Naties moeten snel handelen om voorschriften voor koolstofequivalentintensiteit vast te stellen die in overeenstemming zijn met de Overeenkomst van Parijs voor schepen die hun havens aandoen; eisen dat schepen hun vervuiling melden en betalen waar ze aanmeren, en beginnen met het creëren van emissiearme en emissievrije scheepvaartcorridors.

Verder lezen

Klimaatverandering

Infographic: Chronologie van de onderhandelingen over klimaatverandering

gepubliceerd

on

Ontdek de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de klimaatonderhandelingen in chronologische volgorde, van de Earth Summit tot de Overeenkomst van Parijs.

De EU is een belangrijke speler geweest in de besprekingen onder leiding van de Verenigde Naties en in 2015 toegezegd te bezuinigen broeikasgasemissies in de EU met tenminste 40% onder 1990-niveaus door 2030.

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending