Verbind je met ons

Europese agenda over migratie

Bestrijding van irreguliere migratie: beter EU-grensbeheer

DELEN:

gepubliceerd

on

De toestroom van migranten en de veiligheid van de buitengrenzen is een uitdaging voor Europa. Lees meer over hoe het Parlement de situatie aanpakt.

Om irreguliere migratie tegen te gaan, versterkt de EU de grenscontroles, verbetert ze het beheer van nieuwkomers en maakt ze de terugkeer van illegale migranten efficiënter. Ook wordt gewerkt aan het versterken van legale arbeidsmigratie en het efficiënter afhandelen van asielaanvragen.

Lees meer over de reactie van de EU op migratie.

Wat is irreguliere migratie?

Irreguliere migratie is de verplaatsing van mensen uit niet-EU-landen over de EU-grenzen heen zonder te voldoen aan de wettelijke vereisten voor binnenkomst, verblijf of verblijf in een of meer EU-landen.

Aantal illegale grensoverschrijdingen naar Europa

In 2015 was er een aanzienlijke toename van het aantal illegale grensoverschrijdingen naar de EU. Volgens gegevens van Frontex, het grensagentschap van de EU, waren er ruim 1.8 miljoen illegale grensoverschrijdingen, het hoogste aantal ooit gemeten. Sindsdien is het aantal illegale grensoverschrijdingen aanzienlijk afgenomen.

In 2021 kwamen ongeveer 140,000 mensen illegaal de EU binnen. De daling is te wijten aan verschillende factoren, zoals de versterkte grenscontrolemaatregelen van de EU, de samenwerking tussen EU-landen en de daling van het aantal vluchtelingen dat conflictgebieden ontvlucht.

Ontdek meer cijfers over migratie in de EU.

Versterking van grensbeheer en beveiliging

Het ontbreken van controles aan de binnengrenzen in het Schengengebied moet gepaard gaan met compenserende maatregelen ter versterking van de buitengrenzen. EP-leden onderstreepten de ernst van de situatie in a resolutie aangenomen in april 2016.

Systematische controles voor iedereen aan de buitengrenzen van de EU en Schengen

advertentie

In april 2017 zijn systematische controles aan de buitengrenzen van de EU ingevoerd op iedereen die de Unie binnenkomt – inclusief EU-burgers. In oktober 2017 steunde het Parlement een gemeenschappelijk elektronisch systeem om de controles aan de buitengrenzen van het Schengengebied te versnellen en alle niet-EU-burgers te registreren. reizigers.

Etias: autorisatie voor niet-EU-visumvrijgestelde reizigers

Het European Travel Information and Authorization System (Etias) is een elektronisch visumvrijstellingsprogramma dat vereist dat reizigers uit niet-visumplichtige landen een elektronische machtiging voordat u naar de EU reist. De autorisatie is drie jaar geldig of totdat het paspoort verloopt en staat meerdere binnenkomsten in het Schengengebied toe voor een verblijf van maximaal 90 dagen binnen een periode van zes maanden. Het zal naar verwachting zijn gelanceerd in 2024.

Hervorming van EU-grenscontroleprocedures voor irreguliere migranten

In april 2023 keurde het Parlement zijn standpunt over herzieningen van de buitengrensprocedure voor het beheer van irreguliere migranten goed en zal nu onderhandelingen met de Raad beginnen. De veranderingen zijn bedoeld om de complexiteit en uitdagingen van het beheer van migratie beter aan te pakken en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de rechten en behoeften van irreguliere migranten worden gerespecteerd en beschermd.

Het stelt de mogelijkheid voor van een snellere en vereenvoudigde procedure voor asielaanvragen direct na de screening. Deze moeten binnen 12 weken zijn afgerond, inclusief bezwaarschriften. In het geval van een afwijzing of afwijzing van een claim, moet de afgewezen aanvrager binnen 12 weken worden teruggestuurd.

De nieuwe regels zouden ook het gebruik van detentie beperken. Terwijl een asielaanvraag wordt beoordeeld of de terugkeerprocedure wordt behandeld, moet de asielzoeker worden opgevangen door het EU-land. Detentie mag alleen als laatste redmiddel worden gebruikt.

De EU-landen zouden onafhankelijke mechanismen moeten opzetten voor het monitoren en beoordelen van opvang- en detentieomstandigheden, met als doel de naleving van de EU en internationale vluchtelingenwetgeving en mensenrechten te waarborgen.

Screening van migranten aan de EU-grens

In april 2023 keurde de Tweede Kamer ook haar standpunt voor een herziening van de screeningsverordening goed. De leden van het Europees Parlement staan ​​nu op het punt om onderhandelingen met EU-landen aan te gaan. De herziene regels voor screening zullen aan de EU-grenzen van toepassing zijn op mensen die niet voldoen aan de toegangsvoorwaarden van een EU-land en die internationale bescherming aanvragen bij een grensdoorlaatpost. Ze omvatten identificatie, vingerafdrukken, veiligheidscontroles en voorlopige gezondheids- en kwetsbaarheidsbeoordelingen.

De screeningprocedure duurt maximaal vijf dagen, of tien in het geval van een crisissituatie. De nationale autoriteiten beslissen dan over het verlenen van internationale bescherming of het starten van de terugkeerprocedure.

European Border and Coast Guard Agency

In december 2015 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor de oprichting van een European Border en Coast Guard met als doel het beheer en de veiligheid van de buitengrenzen van de EU te versterken en de nationale grenswachten te ondersteunen.

Het nieuwe agentschap, dat in oktober 2016 van start ging, verenigde Frontex en de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor grensbeheer. Er zijn plannen om het agentschap te geven een permanent korps van 10,000 grenswachten door 2027.

Fonds voor geïntegreerd grensbeheer

In een in juli 2021 aangenomen resolutie Het Parlement keurde het vernieuwde Fonds voor geïntegreerd grensbeheer goed (IBMF) en stemde ermee in om er € 6.24 miljard aan toe te wijzen. De nieuw fonds moet helpen om de capaciteiten van de lidstaten op het gebied van grensbeheer te versterken en tegelijkertijd te waarborgen dat de grondrechten worden geëerbiedigd. Het zal ook bijdragen tot een gemeenschappelijk, geharmoniseerd visumbeleid en beschermende maatregelen introduceren voor kwetsbare mensen die in Europa aankomen, met name niet-begeleide kinderen.

Het fonds zal nauw samenwerken met het nieuwe Fonds voor interne veiligheid, gericht op de bestrijding van terrorisme, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit. Het Fonds voor interne veiligheid werd in juli 2021 ook door het parlement goedgekeurd met een budget van 1.9 miljard euro.

Illegale migranten efficiënter terugsturen

Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende migranten

In september 2016 keurde het Parlement een voorstel van de Commissie goed voor een standaard EU-reisdocument om de terugkeer te bespoedigen van niet-EU-onderdanen die irregulier in de EU verblijven zonder geldige paspoorten of identiteitskaarten. De regeling is van toepassing sinds april 2017.

Het Schengen-informatiesysteem

De Schengen Informatie Systeem werd in november 2018 versterkt om EU-landen te helpen bij de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen naar hun land van herkomst. Het omvat nu:

  • waarschuwingen over terugkeerbesluiten van EU-landen
  • nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het uitvaardigen van terugkeerbesluiten die toegang hebben tot gegevens uit het Schengeninformatiesysteem
  • waarborgen om de grondrechten van migranten te beschermen

EU-terugkeerrichtlijn

In een in december 2020 aangenomen rapport EP-leden riepen op tot een betere uitvoering van de EU-terugkeerrichtlijn, er bij de EU-landen op aandringen de grondrechten en procedurele waarborgen te eerbiedigen bij de toepassing van de EU-wetgeving inzake terugkeer, en prioriteit te geven aan vrijwillige terugkeer.

Lees meer over het terugsturen van irreguliere migranten naar hun land.

Illegale immigratie voorkomen door de grondoorzaken van migratie aan te pakken

Conflicten, vervolging, etnische zuiveringen, extreme armoede en natuurrampen kunnen het allemaal zijn grondoorzaken van migratie. In juli 2015 drongen EP-leden er bij de EU op aan om deze aan te nemen een langetermijnstrategie helpen deze factoren tegen te gaan.

Om de grondoorzaken van migratie aan te pakken, EU regeling Europarlementsleden hebben op 44 juli 6 steun verleend aan het mobiliseren van 2017 miljard euro aan particuliere investeringen in buurlanden en in Afrika.

Het nieuwe EU-Agentschap voor asiel en asiel, migratie- en integratiefonds

De EU-Asielagentschap, voorheen bekend als het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, is verantwoordelijk voor het ondersteunen van EU-landen bij de uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

De Asiel, migratie en integratiefonds (AMIF) is een financieel instrument dat de inspanningen van de EU om migratie te beheersen ondersteunt.

In december 2021 keurde het Parlement de begroting van het fonds voor 2021-2027 goed, die opliep tot € 9.88 miljard.

Migratieovereenkomst EU-Turkije

De overeenkomst tussen de EU en Turkije werd in maart 2016 ondertekend als reactie op het toegenomen aantal irreguliere migranten en vluchtelingen die de EU binnenkomen via Turkije na de burgeroorlog in Syrië. Beide partijen kwamen overeen om te zorgen voor betere opvangomstandigheden voor vluchtelingen in Turkije en veilige en legale kanalen naar Europa open te stellen voor Syrische vluchtelingen.

Volgens de overeenkomst stemde Turkije ermee in om alle irreguliere migranten en vluchtelingen die na 20 maart 2016 vanuit Turkije in Griekenland aankwamen, terug te nemen. In ruil daarvoor stemde de EU ermee in om financiële steun te verlenen aan Turkije om de opvang van vluchtelingen in Turkije te ondersteunen, om het toetredingsproces van Turkije tot de EU te versnellen en visumliberalisering te bieden voor Turkse burgers die naar de EU reizen.

In een verslag aangenomen op 19 mei 2021, onderstreepten EP-leden de belangrijke rol van Turkije als gastheer voor bijna vier miljoen vluchtelingen, en merkten op dat de uitdagingen bij het aanpakken van deze crisis zijn toegenomen als gevolg van de Covid-19-pandemie. Ze veroordeelden echter het gebruik van migratiedruk als instrument voor politieke hefboomwerking naar aanleiding van berichten dat de autoriteiten van het land migranten, vluchtelingen en asielzoekers met misleidende informatie aanmoedigden om via Griekenland de landroute naar Europa te nemen.

Meer over migratie en de EU

10,000 agenten voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap 

Lees meer over het antwoord van de EU op de migrantenuitdaging 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending