Verbind je met ons

Europese agenda over migratie

De reactie van de EU op migratie en asiel  

DELEN:

gepubliceerd

on

Europa trekt veel migranten en asielzoekers aan. Ontdek hoe de EU haar asiel- en migratiebeleid verbetert.

In 2015 waren er 1.83 miljoen illegale overschrijdingen aan de buitengrenzen van de EU. Terwijl dit aantal daalde tot ongeveer 330,000 op 2022, werkt het Parlement aan een aantal voorstellen om tekortkomingen in het asiel- en migratiebeleid van de EU te verhelpen: van de hervorming van het asielstelsel tot het versterken van de grensbeveiliging, het verbeteren van legale arbeidsmigratie en het bevorderen van de integratie van vluchtelingen.

Ontdek feiten en cijfers over migratie in de EU en de redenen waarom mensen migreren.

Hervorming van het Europese asielstelsel

Asielzoekers: verantwoordelijkheid delen met landen in de frontlinie

Als reactie op de vluchtelingencrisis in 2015 heeft de Europese Commissie in 2016 voorstellen gepresenteerd om het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te hervormen, waaronder een hervorming van het Dublinsysteem om asielzoekers beter over de EU-landen te verdelen. Het Dublinsysteem legde een enorme last op een beperkt aantal EU-landen met buitengrenzen omdat zij verantwoordelijk waren voor de behandeling van alle asielaanvragen. De EU-landen zijn er echter niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over het delen van de verantwoordelijkheid.

In 2020 heeft de Commissie een nieuw a Nieuw pact inzake migratie en asiel. Het nieuwe asielstelsel is bedoeld om landen in de frontlinie te ondersteunen door een nieuw systeem van flexibele bijdragen van andere EU-landen in te voeren, variërend van de herplaatsing van asielzoekers uit het land van eerste binnenkomst tot het terugsturen van mensen die geacht worden geen recht op verblijf te hebben. Het nieuwe systeem is gebaseerd op vrijwillige samenwerking en flexibele vormen van ondersteuning, die in tijden van druk eisen kunnen worden.

Het Parlement heeft in april 2023 overeenstemming bereikt over zijn onderhandelingsstandpunt over de herziening van de verordening inzake asiel- en migratiebeheer. Het is nu klaar om besprekingen met EU-landen te beginnen, met als doel deze in februari 2024 af te ronden.

Herinrichting van het EU-Asielagentschap

In 2021 steunde het Parlement de transformatie van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken in de EU-Asielagentschap. Het vernieuwde agentschap wil helpen de asielprocedures in EU-landen uniformer en sneller te maken.

De 500 experts bieden ondersteuning aan nationale asielstelsels die te maken hebben met een hoge werklast, waardoor het algehele EU-migratiebeheer efficiënter en duurzamer wordt. Daarnaast is het nieuwe agentschap belast met het toezicht op de naleving van de grondrechten in het kader van internationale beschermingsprocedures en opvangomstandigheden in EU-landen.

Het verstrekken van EU-fondsen voor asiel

In 2021 steunden de EP-leden de oprichting van een nieuw Fonds voor geïntegreerd grensbeheer aen stemde ermee in om het € 6.24 miljard toe te wijzen. Het fonds moet de EU-landen helpen hun capaciteiten op het gebied van grensbeheer te vergroten en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de grondrechten worden gerespecteerd. Het draagt ​​ook bij aan een gemeenschappelijk, geharmoniseerd visumbeleid en introduceert beschermende maatregelen voor kwetsbare mensen die in Europa aankomen, met name niet-begeleide kinderen.

Het Parlement keurde ook het hernieuwde Fonds voor asiel, migratie en integratie goed  met een budget van € 9.88 miljard voor 2021-22. Het nieuwe fonds moet bijdragen aan de versterking van het gemeenschappelijk asielbeleid, de ontwikkeling van legale migratie in overeenstemming met de behoeften van EU-landen, de integratie van niet-EU-onderdanen ondersteunen en bijdragen aan de strijd tegen irreguliere migratie. De fondsen moeten ook dienen om EU-landen aan te moedigen de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers eerlijker te delen.

Lees meer over hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

advertentie

Reageren op de Oekraïense vluchtelingencrisis

Naast het asielstelsel heeft de EU ook tijdelijke beschermingsmechanismen ingesteld voor specifieke groepen vluchtelingen of ontheemden. Een van die mechanismen is de Richtlijn tijdelijke bescherming, dat een kader biedt voor het verlenen van tijdelijke bescherming. De richtlijn is in 2001 tot stand gekomen als reactie op het conflict op de Balkan.

Meer recentelijk, toen Rusland op 24 februari 2022 op grote schaal Oekraïne binnenviel, reageerde de EU snel en toonde zij solidariteit door mensen in nood te helpen. Dit omvatte directe humanitaire hulp, noodhulp voor civiele bescherming, steun aan de grens, maar ook bescherming aan degenen die de oorlog ontvluchtten en de EU binnenkwamen. Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de EU de richtlijn tijdelijke bescherming geactiveerd, waarmee de wettelijke regels zijn vastgelegd om de massale toestroom van mensen te helpen beheersen.

Lees meer over EU-maatregelen om Oekraïense vluchtelingen te helpen.

Beveiliging van de buitengrenzen van de EU en beheer van migratiestromen

Irreguliere migratie tegengaan met respect voor de rechten van asielzoekers

Het parlement heeft eraan gewerkt grenscontroles aanscherpen en het verbeteren van het vermogen van EU-landen om mensen die Europa binnenkomen te volgen. In april 2023 keurde het Parlement zijn standpunt over herzieningen van de buitengrensprocedure goed. Het zal nu onderhandelingen beginnen met de Raad. Het stelt een beter screeningproces, een snellere asielprocedure aan de grenzen en een snelle terugkeer van afgewezen asielzoekers voor.

Het omvat de mogelijkheid van een snellere en vereenvoudigde procedure voor asielaanvragen direct na de screening. Deze moeten binnen 12 weken zijn afgerond, inclusief bezwaarschriften. In het geval van een afwijzing of afwijzing van een claim, moet de afgewezen aanvrager binnen 12 weken worden teruggestuurd.

De nieuwe regels zouden ook het gebruik van detentie beperken. Terwijl een asielaanvraag wordt beoordeeld of de terugkeerprocedure wordt behandeld, moet de asielzoeker worden opgevangen door het EU-land. Detentie mag alleen als laatste redmiddel worden gebruikt.

Lees meer over het tegengaan van irreguliere migratie en terugkerende migranten.

Versterking van Frontex, de Europese grens- en kustwacht

Frontex, de grens- en kustwacht van de EU, helpt de buitengrenzen van de EU te beheren en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden.

De vluchtelingenstroom in 2015 legde een enorme druk op de nationale grensautoriteiten. Het Parlement riep op tot versterking van Frontex en de Commissie stelde voor het mandaat van Frontex te verlengen en om te vormen tot een volwaardige European Border and Coast Guard Agency, met als doel het beheer en de beveiliging van de buitengrenzen van de EU te versterken en de nationale grenswachten te ondersteunen.

Het werd officieel gelanceerd aan de Bulgaarse buitengrens met Turkije in oktober 2016. Frontex ondersteunt de EU- en Schengenlanden bij alle aspecten van grensbeheer, van ondersteuning op de grond en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, toezicht vanuit de lucht en het verzamelen van informatie tot hulp bij terugkeer procedures.

Frontex heeft momenteel een permanent korps van meer dan 2,000 grenswachters. Er zijn plannen om dit te verhogen naar 10,000 grenswachten door 2027.

Controles aan de binnengrenzen

EU-landen hebben de afgelopen jaren de grenscontroles binnen het Schengengebied opnieuw ingevoerd, en deze controles duren vaak langdurig. Om het vrije verkeer te behouden en tegelijkertijd reële veiligheidsdreigingen aan te pakken, de Commissie heeft een voorstel ingediend in 2021.

In oktober 2023, Het Parlement werd het eens over zijn standpunt en stemde ervoor om onderhandelingen met de Raad te beginnen.

Als alternatief voor controles aan de binnengrenzen bevorderen de nieuwe regels de politiële samenwerking in grensregio's om ongeoorloofde bewegingen binnen het Schengengebied aan te pakken. Gearresteerde niet-EU-burgers met een irreguliere status komen vaak uit een ander EU-land, dus als de twee landen gezamenlijke patrouilles houden, kunnen de irreguliere migranten worden teruggestuurd naar het eerste EU-land. De Europarlementariërs willen verschillende categorieën, waaronder niet-begeleide minderjarigen, uitsluiten van dergelijke terugkeeracties.

De leden van het Europees Parlement stellen ook duidelijke criteria voor voor het opleggen van controles aan de binnengrenzen als reactie op ernstige bedreigingen. Er is een gerechtvaardigde reden nodig, zoals een vastgestelde en onmiddellijke dreiging van terrorisme, voordat er controles aan de binnengrenzen kunnen worden ingevoerd. Dergelijke controles zouden een tijdslimiet hebben van maximaal achttien maanden. Als de dreiging aanhoudt, kunnen bij besluit van de Raad meer grenscontroles worden toegestaan.

De voorstellen maken ook de herinvoering van grenscontroles in verschillende landen mogelijk voor een periode van maximaal twee jaar, wanneer de Commissie meldingen ontvangt over een bijzonder ernstige dreiging die veel landen tegelijkertijd treft.

Legale migratie verbeteren met werkvergunningen

De EU heeft ook gewerkt aan het stimuleren van legale migratie om tekorten aan arbeidskrachten aan te pakken, lacunes in vaardigheden op te vullen en economische groei te stimuleren met:

  • EU Blue Card: een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide niet-EU-werknemers
  • De gecombineerde vergunning: een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning, twee jaar geldig en landspecifiek
  • EU-status van langdurig ingezetene: hiermee kunnen niet-EU-burgers voor onbepaalde tijd in de EU verblijven en werken. Zodra de status is verleend, is het mogelijk om vrij te bewegen en te werken binnen de EU

De gecombineerde vergunning en het statuut van langdurig ingezetene worden momenteel herzien.

Lees meer over hoe de EU legale arbeidsmigratie wil versterken.

De integratie van vluchtelingen in Europa bevorderen

Het Fonds voor asiel, migratie en integratie in actie

De EU onderneemt ook stappen om migranten te helpen integreren in hun nieuwe thuislanden. Het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds 2021-2027 verstrekt directe financiering aan lokale en regionale overheden voor integratiebeleid en -programma’s gericht op advies, onderwijs, taal- en andere opleidingen, zoals inburgeringscursussen en professionele begeleiding. Verbetering van de integratie van vluchtelingen met het nieuwe pact Migratie en asiel

De richtlijn opvangvoorzieningen wordt herzien om gelijkwaardige opvangnormen in de EU-landen te garanderen als het gaat om materiële omstandigheden, gezondheidszorg en een adequate levensstandaard voor degenen die om internationale bescherming verzoeken

Om hun kansen op zelfstandig leven en integratie te vergroten, moeten asielzoekers uiterlijk zes maanden na de datum van registratie van hun aanvraag mogen werken. Ze krijgen toegang tot taalcursussen, maar ook tot cursussen burgerschap of beroepsopleiding. Alle kinderen die asiel aanvragen, moeten uiterlijk twee maanden na aankomst op school zijn ingeschreven.

Het Parlement en de Raad bereikten in december 2022 een voorlopig akkoord over de regels. Het moet formeel door beide organen worden goedgekeurd voordat het in werking kan treden.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending