Verbind je met ons

Europese raad

De Raad en het Parlement sluiten een akkoord over nieuwe regels om de mediavrijheid, het pluralisme van de media en de redactionele onafhankelijkheid in de EU te waarborgen

DELEN:

gepubliceerd

on

De Raad heeft een voorlopig akkoord bereikt met het Europees Parlement over een nieuwe wet om de mediavrijheid, het pluralisme van de media en de redactionele onafhankelijkheid in de EU te waarborgen. De European Media Freedom Act (EMFA) zal een gemeenschappelijk raamwerk voor mediadiensten op de interne markt van de EU tot stand brengen en maatregelen introduceren die gericht zijn op het beschermen van journalisten en mediaaanbieders tegen politieke inmenging, terwijl het voor hen ook gemakkelijker wordt om over de binnengrenzen van de EU heen te opereren. De nieuwe regels zullen het recht van burgers op toegang tot vrije en plurale informatie garanderen en de verantwoordelijkheid van de lidstaten definiëren om de passende voorwaarden en het juiste kader te bieden om deze informatie te beschermen.

Ernest Urtasun i Domènech, Spaanse minister van Cultuur

“Democratie kan niet bestaan ​​zonder mediavrijheid, onafhankelijkheid en pluraliteit. Het akkoord van vandaag bevestigt de positie van de EU als wereldleider op het gebied van de bescherming van journalisten, het garanderen van de onafhankelijkheid van mediaaanbieders en het garanderen dat burgers toegang hebben tot een breed en divers scala aan betrouwbare nieuwsbronnen. " Ernest Urtasun i Domènech, Spaanse minister van Cultuur

Groeiende bedreiging voor de mediavrijheid

De voorgestelde verordening komt tegemoet aan de toenemende bezorgdheid in de EU over de politisering van de media en de gebrek aan transparantie van media-eigendom en van de toewijzing van staatsreclamefondsen aan aanbieders van mediadiensten. Het streeft ernaar om waarborgen in te voeren politieke inmenging te bestrijden bij redactionele beslissingen voor zowel particuliere als openbare mediaproviders, journalisten en hun bronnen te beschermen, en mediavrijheid en -pluralisme garanderen.

Een nieuw bord voor mediadiensten

De EMFA bouwt voort op de bepalingen van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD) uit 2018 en breidt de reikwijdte ervan uit naar radio en pers. In het bijzonder introduceert het een onafhankelijke Europees bestuur voor mediadiensten ('het bestuur') ter vervanging van de regelgeversgroep (ERGA) die is opgericht onder de AVMSD. Het bestuur zal bestaan ​​uit nationale media-autoriteiten en zal de Commissie adviseren en ondersteunen bij het bevorderen van de consistente toepassing van de belangrijkste bepalingen van de nieuwe EMFA-wet en de AVMSD in alle lidstaten, onder meer door het verstrekken van adviezen en het helpen van de Commissie bij het opstellen van richtlijnen.

Elementen van het compromis

De compromistekst die voorlopig tussen de medewetgevers is overeengekomen handhaaft de ambitie en doelstellingen van het voorstel van de Commissie en waarborgt tegelijkertijd dat de nieuwe wet in overeenstemming is met de bestaande EU-wetgeving, respecteert de nationale bevoegdheden op dit gebied en vindt de juiste balans tussen de nodige harmonisatie en respect voor nationale verschillen.

In het bijzonder luidt de voorlopige overeenkomst:

  • verduidelijkt de verantwoordelijkheid van de lidstaten om de pluraliteit, onafhankelijkheid en goede werking van publieke media-aanbieders die binnen hun grenzen opereren te waarborgen
  • bevat de verplichting voor de lidstaten om de doeltreffendheid ervan te garanderen bescherming van journalisten en mediaaanbieders bij de uitoefening van hun beroepsactiviteit
  • verbiedt lidstaten om dwangmaatregelen te gebruiken om informatie over te verkrijgen bronnen van journalisten of vertrouwelijke communicatie behalve in bepaalde gevallen
  • verbreedt de reikwijdte van de vereisten inzake transparantie, zowel voor de transparantie van eigendom, die naar verwachting voor alle aanbieders van mediadiensten zal gelden, als voor de transparantie van staatsreclame, waarbij de mogelijkheid van nationale vrijstellingen voor kleine entiteiten aanzienlijk wordt beperkt
  • biedt duidelijkere regels over de relatie tussen zeer grote aanbieders van onlineplatforms (VLOP's) en aanbieders van mediadiensten die zich houden aan regelgevende of zelfregulerende regimes van redactionele controle en journalistieke normen in de lidstaten, met als doel ervoor te zorgen dat de inhoud die wordt aangeboden door aanbieders van mediadiensten met extra zorg wordt behandeld
  • biedt aanbieders van mediadiensten de mogelijkheid dit te doen binnen 24 uur reageren, of eerder in geval van nood, als een VLOP besluit de inhoud te verwijderen op grond van onverenigbaarheid met de algemene voorwaarden

De deal met het Parlement bepaalt de reikwijdte van de Raad in zijn adviserende rol versterkt zijn onafhankelijkheid. Het introduceert tevens de mogelijkheid voor het bestuur om een stuurgroep, Alsmede mediavertegenwoordigers raadplegen over kwesties die buiten het bereik van de audiovisuele mediasector vallen.

advertentie

Ten slotte zullen de lidstaten het kunnen adopteren strengere of meer gedetailleerde regels dan die uiteengezet in relevante delen van de EMFA.

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord van vandaag moet door de Raad en het Parlement worden goedgekeurd zodra de tekst op technisch niveau is afgerond. Het zal vervolgens in het voorjaar van 2024 formeel door beide instellingen worden aangenomen. De onderhandelingen tussen de twee medewetgevers zijn op 19 oktober 2023 van start gegaan en worden op politiek niveau afgerond met het akkoord van vandaag.

Achtergrond

Mediavrijheid en pluralisme zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Recente rapporten van de Commissie en de monitor voor mediapluralisme hebben echter een aantal zorgen in de EU aan het licht gebracht met betrekking tot kwesties als de politisering van de media, de transparantie van media-eigendom en de onafhankelijkheid van mediaregulators.

Op 16 september 2022 publiceerde de Commissie haar voorstel voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor mediadiensten op de interne markt. Het EMFA-voorstel bevat nieuwe regels om het pluralisme en de onafhankelijkheid van de media in de EU te beschermen. De Raad kreeg op 21 juni 2023 een mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement, dat op 22 november 2023 werd herzien.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending