Verbind je met ons

Misdrijf

Bestrijding van het witwassen van geld: Raad en Parlement komen overeen nieuwe autoriteit te creëren

DELEN:

gepubliceerd

on

De Raad en het Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de oprichting van een nieuwe Europese autoriteit voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AMLA) – het middelpunt van het antiwitwaspakket, dat tot doel heeft de EU-burgers en het financiële systeem van de EU te beschermen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

AMLA zal directe en indirecte toezichthoudende bevoegdheden krijgen over meldingsplichtige entiteiten met een hoog risico in de financiële sector. Deze overeenkomst laat een besluit over de locatie van de zetel van het agentschap buiten beschouwing, een kwestie die op een apart spoor verder wordt besproken.

Gezien het grensoverschrijdende karakter van financiële criminaliteit zal de nieuwe autoriteit de efficiëntie van het kader voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) vergroten, door een geïntegreerd mechanisme met nationale toezichthouders te creëren om ervoor te zorgen dat meldingsplichtige entiteiten voldoen aan de AML/CFT-gerelateerde verplichtingen in de financiële sector. AMLA zal hierbij ook een ondersteunende rol vervullen niet-financiële sectoren en financiële inlichtingeneenheden coördineren in de lidstaten.

Naast toezichthoudende bevoegdheden en om de naleving te garanderen, zal de Autoriteit in gevallen van ernstige, systematische of herhaalde inbreuken op rechtstreeks toepasselijke vereisten geldelijke sancties opleggen op de geselecteerde meldingsplichtige entiteiten.

Toezichthoudende bevoegdheden

De voorlopige overeenkomst voegt bevoegdheden toe aan AMLA direct toezicht houden bepaalde soorten krediet- en financiële instellingen, waaronder aanbieders van crypto-activa, als ze als risicovol worden beschouwd of grensoverschrijdend opereren.

AMLA zal een selectie van krediet- en financiële instellingen die in verschillende lidstaten een hoog risico met zich meebrengen. De geselecteerde meldingsplichtige entiteiten zullen onder toezicht staan ​​van gezamenlijke toezichtteams onder leiding van AMLA die onder meer beoordelingen en inspecties zullen uitvoeren. De overeenkomst kent de bevoegdheid toe aan toezicht houden op maximaal 40 groepen en entiteiten in het eerste selectieproces.

Voor niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteitenzou het AML/CFT-toezicht primair op nationaal niveau blijven.

advertentie

Voor de niet-financiële sectorAMLA zal een ondersteunende rol spelen door beoordelingen uit te voeren en mogelijke inbreuken op de toepassing van het AML/CFT-kader te onderzoeken. AMLA zal de bevoegdheid hebben om niet-bindende aanbevelingen te doen. Nationale toezichthouders zullen indien nodig vrijwillig een college kunnen oprichten voor een niet-financiële entiteit die over de grenzen heen opereert.

De voorlopige overeenkomst breidt de reikwijdte en inhoud van de toezichtdatabase van AMLA uit door de Autoriteit te vragen een centrale databank met informatie relevant voor het AML/CFT-toezichtsysteem.

Gerichte financiële sancties

De Autoriteit zal erop toezien dat geselecteerde meldingsplichtige entiteiten over intern beleid en procedures beschikken om de uitvoering van gerichte financiële sancties, bevriezing van tegoeden en confiscatie te garanderen.

Bestuur

AMLA zal een algemeen bestuur hebben, bestaande uit vertegenwoordigers van toezichthouders en financiële inlichtingeneenheden uit alle lidstaten, en een uitvoerend bestuur, dat het bestuursorgaan van de AMLA zou zijn, bestaande uit de voorzitter van de Autoriteit en vijf onafhankelijke fulltime leden.

De Raad en het Parlement hebben het vetorecht van de Commissie over een aantal bevoegdheden van de raad van bestuur afgeschaft, met name de begrotingsbevoegdheden.

klokkenluiden

Het voorlopige akkoord introduceert een versterkt klokkenluidersmechanisme. Wat de meldingsplichtige entiteiten betreft, zal AMLA alleen meldingen in behandeling nemen die afkomstig zijn uit de financiële sector. Het zal ook rapporten van medewerkers van nationale autoriteiten kunnen bijwonen.

meningsverschillen

AMLA zal de bevoegdheid krijgen om meningsverschillen met bindende werking te beslechten in de context van colleges van de financiële sector en, in alle andere gevallen, op verzoek van een financiële toezichthouder.

AMLA-stoel

De Raad en het Europees Parlement onderhandelen momenteel over de beginselen van het selectieproces voor de zetellocatie van de nieuwe Autoriteit. Nadat overeenstemming is bereikt over het selectieproces, wordt het selectieproces voor de zetel afgerond en wordt de locatie in de regeling geïntroduceerd.

Volgende stappen

De tekst van het voorlopige akkoord zal nu worden afgerond en ter goedkeuring aan de vertegenwoordigers van de lidstaten en het Europees Parlement worden voorgelegd. Indien goedgekeurd, zullen de Raad en het Parlement de teksten formeel moeten goedkeuren.

De onderhandelingen tussen de Raad en het Parlement over de verordening inzake antiwitwasvereisten voor de particuliere sector en de richtlijn inzake antiwitwasmechanismen zijn nog steeds aan de gang.

Achtergrond

Op 20 juli 2021 presenteerde de Commissie haar pakket wetgevingsvoorstellen om de EU-regels inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) te versterken. Dit pakket bestaat uit:

  • een verordening tot oprichting van een nieuwe EU-autoriteit tegen het witwassen van geld (AMLA) die de bevoegdheid zal hebben om sancties en boetes op te leggen
  • een verordening tot herschikking van de verordening inzake geldoverdrachten, die tot doel heeft de overdracht van crypto-activa transparanter en volledig traceerbaar te maken
  • een verordening inzake vereisten ter bestrijding van het witwassen van geld voor de particuliere sector
  • een richtlijn inzake mechanismen ter bestrijding van het witwassen van geld

De Raad en het Parlement bereikten op 29 juni 2022 een voorlopig akkoord over de verordening inzake geldovermakingen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending