Verbind je met ons

EU

Gendergelijkheid: EU-actie triggers gestage vooruitgang

DELEN:

gepubliceerd

on

gendergelijkheid2In 2013 bleef de Europese Commissie actie ondernemen om de gelijkheid van vrouwen en mannen te verbeteren, onder meer om de genderkloof op het gebied van werkgelegenheid, beloning en pensioenverschillen te dichten, geweld te bestrijden en gelijkheid in de besluitvorming te bevorderen.

De inspanningen werpen hun vruchten af: er is concrete vooruitgang geboekt bij het aanpakken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen – met name door een initiatief van de Commissie om de loontransparantie te verbeteren (IP / 14 / 222) – of het verhogen van het aantal vrouwen in raden van bestuur van bedrijven (zie bijlage). Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het vandaag gepubliceerde jaarlijkse rapport over gendergelijkheid van de Commissie, samen met het jaarverslag over de grondrechten. Maar er blijven uitdagingen bestaan: bij de huidige vooruitgang zal het bijna dertig jaar duren om de EU-doelstelling van 30% werkende vrouwen te bereiken, zeventig jaar om gelijke beloning werkelijkheid te maken en twintig jaar om gelijkheid in de nationale parlementen te bereiken (minstens veertig jaar). % van elk geslacht).

“Europa bevordert gendergelijkheid sinds 1957 – het maakt deel uit van het 'DNA' van de Europese Unie. En de economische crisis heeft ons DNA niet veranderd”, aldus vicepresident Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. “Voor ons Europeanen is gendergelijkheid geen optie, geen luxe, maar een noodzaak. We mogen trots zijn op wat Europa de afgelopen jaren heeft bereikt. Gendergelijkheid is geen verre droom, maar steeds meer een Europese realiteit. Ik ben ervan overtuigd dat we samen de resterende kloof op het gebied van beloning, werkgelegenheid en besluitvorming kunnen dichten.”

Uit het jaarlijkse gendergelijkheidsrapport blijkt dat de genderkloof de afgelopen jaren aanzienlijk is kleiner geworden, maar dat de vooruitgang ongelijkmatig is tussen de lidstaten en dat er op verschillende gebieden nog steeds discrepanties bestaan ​​– ten koste van de Europese economie.

EU-optreden versnelt de vooruitgang op weg naar gendergelijkheid

  1. Verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen: de arbeidsparticipatie van vrouwen in de EU is gestegen van 63% in 58 tot 2002%. EU-financiering heeft geholpen: in de financieringsperiode 2007-2013 werd naar schatting 3.2 miljard euro uit de Structuurfondsen toegewezen om te investeren in kinderopvang en om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen, wat een aanzienlijk hefboomeffect had (zie bijlage).
  2. Verkleinen van de loonkloof die nog steeds stagneert op 16.4% in heel Europa: de Europese Commissie heeft haar inspanningen opgevoerd door mensen bewust te maken van de resterende loonkloof tussen mannen en vrouwen, ter gelegenheid van een Europese dag voor gelijke beloning (IP / 14 / 190) en toezicht houden op de toepassing van de wetgeving inzake gelijke behandeling van vrouwen en mannen (IP / 13 / 1227). De Commissie drong in maart 2014 ook aan op verdere vooruitgang door de lidstaten aan te bevelen de loontransparantie te verbeteren en zo de loonkloof aan te pakken (IP / 14 / 222).
  3. Het glazen plafond doorbreken: het voorstel van de Commissie voor een richtlijn om tegen 40 2020% van het ondervertegenwoordigde geslacht onder niet-uitvoerende bestuursleden te hebben, boekte goede vooruitgang in het wetgevingsproces en kreeg in november 2013 sterke steun van het Europees Parlement (IP / 13 / 1118). Als gevolg hiervan is het aantal vrouwen in besturen voortdurend toegenomen sinds de Commissie in oktober 2010 de mogelijkheid van wetgevende maatregelen aankondigde: van 11% in 2010 tot 17.8% in 2014; het tempo van de vooruitgang is vier keer zo hoog geweest als tussen 2003 en 2010 (zie bijlage).
  4. In 2013 heeft de EU actie ondernomen om vrouwen en meisjes te beschermen tegen gendergerelateerd geweld door middel van wetgeving, praktische maatregelen voor de rechten van slachtoffers en een alomvattend beleidspakket tegen vrouwelijke genitale verminking (IP / 13 / 1153). Het heeft ook 14 campagnes van de nationale overheid tegen gendergerelateerd geweld medegefinancierd (3.7 miljoen euro), evenals projecten onder leiding van niet-gouvernementele organisaties (11.4 miljoen euro).
  5. Kinderopvang: sinds 2007 is het aandeel kinderen dat wordt opgevangen in formele kinderopvangfaciliteiten aanzienlijk gestegen (van 26% in 2007 tot 30% in 2011 voor kinderen jonger dan drie jaar, en van 81% tot 86% voor kinderen tussen drie jaar en de leerplichtige leeftijd (IP / 13 / 495) De Commissie heeft in 2013 een alomvattend rapport aangenomen over de verwezenlijking van de 'Barcelona-doelstellingen' inzake het aanbieden van kinderopvang.

Welke uitdagingen blijven er?

  1. Ondanks dat 60% van de universitair afgestudeerden vrouw is, krijgen ze nog steeds 16% minder betaald dan mannen per gewerkt uur. Bovendien werken ze vaker in deeltijd (32% versus 8.2% van de mannen die deeltijds werken) en onderbreken ze hun loopbaan om voor anderen te zorgen. Als gevolg daarvan bedraagt ​​de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 39%. Weduwen en alleenstaande ouders – voornamelijk moeders – vormen een bijzonder kwetsbare groep, en meer dan een derde van de alleenstaande ouders heeft onvoldoende inkomen.
  2. Hoewel de arbeidsparticipatie van vrouwen is gestegen, bedraagt ​​deze nog steeds 63%, tegenover 75% voor mannen. Dit is voornamelijk het gevolg van de economische crisis, waardoor de werkgelegenheidssituatie van mannen is verslechterd.
  3. Vrouwen zijn nog steeds de dupe van onbetaald werk in het huishouden en het gezin. Vrouwen besteden gemiddeld 26 uur per week aan zorg en huishoudelijke activiteiten, tegen negen uur voor mannen.
  4. Vrouwen bekleden nog steeds minder vaak hogere functies. Ze vertegenwoordigen gemiddeld 17.8% van de leden van raden van bestuur in de grootste beursgenoteerde bedrijven, 2.8% van de Chief Executive Officers, 27% van de senior ministers en 27% van de leden van de nationale parlementen.
  5. Uit de resultaten van de eerste EU-brede enquête over geweld tegen vrouwen, uitgevoerd door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) en gebaseerd op interviews met 42,000 vrouwen, blijkt dat één op de drie vrouwen (33%) te maken heeft gehad met fysiek en/of seksueel geweld sinds de leeftijd van 15 jaar.

Achtergrond

advertentie

Het vandaag gepubliceerde rapport geeft een overzicht van de belangrijkste beleids- en juridische ontwikkelingen van de EU op het gebied van gendergelijkheid in het afgelopen jaar, evenals voorbeelden van beleid en acties in de lidstaten. Het analyseert ook recente trends, op basis van wetenschappelijk bewijs en sleutelindicatoren die het debat over gendergelijkheid bepalen, en bevat een statistische bijlage met meer details over nationale prestaties.

Het rapport is opgebouwd rond de vijf prioriteiten van de strategie van de Europese Commissie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015: gelijke economische onafhankelijkheid; gelijk loon voor gelijk werk en werk van gelijke waarde; gelijkheid in besluitvorming; waardigheid, integriteit en het beëindigen van gendergerelateerd geweld, gendergelijkheid in het beleid voor extern optreden en horizontale kwesties.

Meer informatie

MEMO / 14 / 284
Persdossier: rapporten over grondrechten en gendergelijkheid
Factsheets over Gendergelijkheid stimuleren of via Genderevenwicht in raden van bestuur
Homepage van Vice President Viviane Reding
Volg Vice President Reding op Twitter: @ VivianeRedingEU

Volg EU Justitie op Twitter: EU_Justice
Europese Commissie – Gendergelijkheid

Bijlage 1: Arbeidsparticipatie van vrouwen stijgt

arbeidsparticipatiegraad mannen en vrouwen in de EU-28 (%) en genderkloof in arbeidsparticipatie, personen van 20-64 jaar, 2002-2013Q3; Bron: Eurostat, Arbeidskrachtenenquête

Maar de werkgelegenheidskloof blijft bestaan

Arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen (in %) en de genderkloof in de arbeidsparticipatie, personen van 20-64 jaar, 2013Q3; Bron: Eurostat, LFS

Bijlage 2: Het glazen plafond kraken voor vrouwen in raden van bestuur

Bijlage 3: De loonkloof tussen mannen en vrouwen en de pensioenkloof blijven bestaan

Bron: Cijfers over de loonkloof tussen mannen en vrouwen op basis van de loonstructuurdatabase van Eurostat voor 2012, behalve voor Griekenland (2010). De genderkloof in pensioeninkomen is gebaseerd op gegevens van EU-SILC 2011 en berekend door het Europees netwerk van deskundigen inzake gendergelijkheid.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending