Verbind je met ons

Economie

ECB presenteert actieplan om overwegingen inzake klimaatverandering op te nemen in haar monetaire-beleidsstrategie

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten tot een alomvattend actieplan, met een ambitieus stappenplan (zie Annex) overwegingen inzake klimaatverandering verder op te nemen in haar beleidskader. Met dit besluit onderstreept de Raad van Bestuur zijn engagement om meer systematisch rekening te houden met ecologische duurzaamheidsoverwegingen in zijn monetair beleid. Het besluit volgt op de conclusie van de strategieherziening van 2020-21, waarin de reflecties over klimaatverandering en ecologische duurzaamheid centraal stonden.

Het aanpakken van klimaatverandering is een mondiale uitdaging en een beleidsprioriteit voor de Europese Unie. Hoewel regeringen en parlementen de primaire verantwoordelijkheid hebben om op te treden tegen klimaatverandering, erkent de ECB binnen haar mandaat de noodzaak om klimaatoverwegingen verder op te nemen in haar beleidskader. Klimaatverandering en de overgang naar een duurzamere economie beïnvloeden de vooruitzichten voor prijsstabiliteit door hun impact op macro-economische indicatoren zoals inflatie, productie, werkgelegenheid, rentetarieven, investeringen en productiviteit; financiële stabiliteit; en de transmissie van het monetaire beleid. Bovendien beïnvloeden klimaatverandering en de koolstoftransitie de waarde en het risicoprofiel van de activa op de balans van het Eurosysteem, wat mogelijk kan leiden tot een ongewenste accumulatie van klimaatgerelateerde financiële risico's.

Met dit actieplan zal de ECB haar bijdrage aan de aanpak van klimaatverandering vergroten, in overeenstemming met haar verplichtingen uit hoofde van de EU-Verdragen. Het actieplan omvat maatregelen die de lopende initiatieven van het Eurosysteem versterken en verbreden om beter rekening te houden met overwegingen op het gebied van klimaatverandering, met als doel de weg vrij te maken voor wijzigingen in het uitvoeringskader van het monetair beleid. Het ontwerp van deze maatregelen zal in overeenstemming zijn met de doelstelling van prijsstabiliteit en moet rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering voor een efficiënte toewijzing van middelen. Het recent opgerichte klimaatveranderingscentrum van de ECB zal de relevante activiteiten binnen de ECB coördineren, in nauwe samenwerking met het Eurosysteem. Deze activiteiten zullen zich richten op de volgende gebieden:

advertentie

Macro-economische modellering en beoordeling van implicaties voor de transmissie van monetair beleid. De ECB zal de ontwikkeling van nieuwe modellen versnellen en theoretische en empirische analyses uitvoeren om de implicaties van klimaatverandering en gerelateerd beleid voor de economie, het financiële systeem en de transmissie van het monetaire beleid via de financiële markten en het banksysteem naar huishoudens en bedrijven te monitoren .

Statistische gegevens voor risicoanalyses van klimaatverandering. De ECB zal nieuwe experimentele indicatoren ontwikkelen die betrekking hebben op relevante groene financiële instrumenten en de koolstofvoetafdruk van financiële instellingen, evenals hun blootstelling aan klimaatgerelateerde fysieke risico's. Dit zal worden gevolgd door stapsgewijze verbetering van dergelijke indicatoren, te beginnen in 2022, ook in overeenstemming met de voortgang van het EU-beleid en de EU-initiatieven op het gebied van openbaarmaking en rapportage over milieuduurzaamheid.

Openbaarmakingen als een vereiste om in aanmerking te komen als onderpand en activa-aankopen asset. De ECB zal openbaarmakingsvereisten voor activa van de particuliere sector invoeren als nieuw beleenbaarheidscriterium of als basis voor een gedifferentieerde behandeling van onderpand- en activa-aankopen. Bij dergelijke vereisten zal rekening worden gehouden met EU-beleid en -initiatieven op het gebied van openbaarmaking en rapportage over milieuduurzaamheid en zullen consistentere openbaarmakingspraktijken in de markt worden bevorderd, terwijl de evenredigheid behouden blijft door middel van aangepaste vereisten voor kleine en middelgrote ondernemingen. De ECB zal in 2022 een gedetailleerd plan aankondigen.

advertentie

Verbetering van de mogelijkheden voor risicobeoordeling. De ECB zal in 2022 beginnen met het uitvoeren van klimaatstresstests van de balans van het Eurosysteem om de risicoblootstelling van het Eurosysteem aan klimaatverandering te beoordelen, gebruikmakend van de methodiek van de economiebrede klimaatstresstest van de ECB. Verder zal de ECB beoordelen of de door het Eurosysteem Kredietbeoordelingskader aanvaarde ratingbureaus de nodige informatie hebben verstrekt om te begrijpen hoe zij klimaatveranderingsrisico's in hun ratings opnemen. Daarnaast zal de ECB overwegen minimumnormen te ontwikkelen voor het opnemen van klimaatveranderingsrisico's in haar interne ratings.

Onderpand kader. De ECB zal relevante klimaatveranderingsrisico's in aanmerking nemen bij het beoordelen van de waarderings- en risicobeheersingskaders voor activa die als onderpand worden gemobiliseerd door tegenpartijen voor krediettransacties van het Eurosysteem. Dit zal ervoor zorgen dat ze alle relevante risico's weerspiegelen, inclusief de risico's die voortvloeien uit klimaatverandering. Daarnaast zal de ECB de structurele marktontwikkelingen in duurzaamheidsproducten blijven volgen en staat zij klaar om binnen het kader van haar mandaat innovatie op het gebied van duurzame financiering te ondersteunen, zoals blijkt uit haar besluit om aan duurzaamheid gekoppelde obligaties als onderpand te accepteren (zie persbericht van 22 september 2020).

Aankopen van activa in de bedrijfssector. De ECB is al begonnen rekening te houden met relevante klimaatveranderingsrisico's in haar due diligence-procedures voor de aankopen van activa in de bedrijfssector in haar monetaire-beleidsportefeuilles. Vooruitkijkend zal de ECB het kader voor de toewijzing van de aankoop van bedrijfsobligaties aanpassen aan de criteria voor klimaatverandering, in overeenstemming met haar mandaat. Deze omvatten de afstemming van uitgevende instellingen op ten minste de EU-wetgeving ter uitvoering van de Overeenkomst van Parijs door middel van klimaatveranderingsgerelateerde maatstaven of verbintenissen van de uitgevende instellingen om dergelijke doelen te bereiken. Bovendien zal de ECB tegen het eerste kwartaal van 2023 klimaatgerelateerde informatie over het aankoopprogramma voor de bedrijfssector (CSPP) openbaar maken (als aanvulling op de openbaarmakingen over de niet-monetaire beleidsportefeuilles; zie persbericht van 4 februari 2021).

De uitvoering van het actieplan zal in overeenstemming zijn met de voortgang van het EU-beleid en de EU-initiatieven op het gebied van openbaarmaking en verslaglegging over milieuduurzaamheid, met inbegrip van de richtlijn inzake duurzaamheidsverslaglegging over ondernemingen, de taxonomieverordening en de verordening inzake openbaarmaking van duurzaamheid in de financiële dienstverlening sector.

Landbouw

Landbouw: lancering van een jaarlijkse EU-biologische dag

gepubliceerd

on

Op 24 september vierden het Europees Parlement, de Raad en de Commissie de lancering van een jaarlijkse "EU-biologische dag". De drie instellingen hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin voortaan elke 23 september wordt uitgeroepen tot biologische dag van de EU. Dit volgt op de Actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie, goedgekeurd door de Commissie op 25 maart 2021, waarin de oprichting werd aangekondigd van een dergelijke dag om het bewustzijn van biologische productie te vergroten.

Tijdens de ondertekenings- en lanceringsceremonie zei landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski: "Vandaag vieren we de biologische productie, een duurzame vorm van landbouw waarbij de voedselproductie wordt gedaan in harmonie met de natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn. 23 september is ook de herfst-equinox, wanneer dag en nacht even lang zijn, een symbool van evenwicht tussen landbouw en milieu dat bij uitstek past bij biologische productie. Ik ben blij dat we samen met het Europees Parlement, de Raad en de belangrijkste actoren van deze sector deze jaarlijkse EU-biologische dag mogen lanceren, een geweldige kans om het bewustzijn van biologische productie te vergroten en de sleutelrol die het speelt in de overgang naar duurzame voedselsystemen.”

Het algemene doel van het actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie is om de productie en consumptie van biologische producten aanzienlijk te stimuleren om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategieën van boer tot bord en biodiversiteit, zoals vermindering van het gebruik van meststoffen, pesticiden en antimicrobiële middelen. De biologische sector heeft de juiste tools nodig om te groeien, zoals uiteengezet in het actieplan. Gestructureerd rond drie assen - het verhogen van de consumptie, productie verhogenen verdere verduurzaming van de sector -, 23 acties worden voorgesteld om een ​​evenwichtige groei van de sector te verzekeren.

advertentie

Acties

Om de consumptie te stimuleren omvat het actieplan acties zoals het informeren en communiceren over biologische productie, het bevorderen van de consumptie van biologische producten en het stimuleren van een groter gebruik van biologische producten in openbare kantines door middel van openbare aanbestedingen. Bovendien, om de biologische productie te verhogen, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft een belangrijk instrument om de omschakeling naar biologische landbouw te ondersteunen. Het zal worden aangevuld met bijvoorbeeld informatie-evenementen en netwerken voor het delen van beste praktijken en certificering voor groepen boeren in plaats van voor individuen. Ten slotte zal de Commissie, om de duurzaamheid van de biologische landbouw te verbeteren, ten minste 30% van het budget voor onderzoek en innovatie op het gebied van landbouw, bosbouw en plattelandsgebieden besteden aan onderwerpen die specifiek of relevant zijn voor de biologische sector.

Achtergrond

advertentie

Biologische productie brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee: biologische akkers hebben zo'n 30% meer biodiversiteit, biologisch gekweekte dieren genieten een hoger dierenwelzijn en nemen minder antibiotica, biologische boeren hebben een hoger inkomen en zijn veerkrachtiger, en consumenten weten precies wat ze krijgen dankzij de EU biologisch logo.

Meer informatie

Het actieplan voor de ontwikkeling van de biologische sector

Strategie van boer tot bord

Biodiversiteitsstrategie

Biologische landbouw in één oogopslag

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Verder lezen

Landbouw

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: hoe ondersteunt de EU boeren?

gepubliceerd

on

Van het ondersteunen van boeren tot het beschermen van het milieu, het landbouwbeleid van de EU bestrijkt een reeks verschillende doelen. Leer hoe de EU-landbouw wordt gefinancierd, haar geschiedenis en haar toekomst, Maatschappij.

Wat is het gemeenschappelijk landbouwbeleid?

De EU ondersteunt de landbouw via haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP). Het werd opgericht in 1962 en heeft een aantal hervormingen ondergaan om de landbouw eerlijker voor boeren en duurzamer te maken.

advertentie

Er zijn ongeveer 10 miljoen boerderijen in de EU en de landbouw- en voedselsectoren zorgen samen voor bijna 40 miljoen banen in de EU.

Hoe wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid gefinancierd?

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt gefinancierd uit de EU-begroting. Onder de EU-begroting voor 2021-2027, is € 386.6 miljard gereserveerd voor landbouw. Het is verdeeld in twee delen:

advertentie
  • € 291.1 miljard voor het Europees Landbouwgarantiefonds, dat inkomenssteun biedt aan boeren.
  • € 95.5 miljard voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, waaronder financiering voor plattelandsgebieden, klimaatactie en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Hoe ziet de EU-landbouw er vandaag uit? 

Boeren en de landbouwsector werden getroffen door COVID-19 en de EU heeft specifieke maatregelen ingevoerd om de industrie en de inkomens te ondersteunen. De huidige regels voor de besteding van GLB-middelen lopen tot 2023 als gevolg van vertragingen bij de begrotingsonderhandelingen. Hiervoor was een overgangsovereenkomst nodig om het inkomen van boeren beschermen en voedselzekerheid garanderen.

Zal de hervorming leiden tot een milieuvriendelijker gemeenschappelijk landbouwbeleid?

EU-landbouw is goed voor ongeveer 10% van de uitstoot van broeikasgassen. De hervorming moet leiden tot een milieuvriendelijker, eerlijker en transparanter EU-landbouwbeleid, zeiden de leden van het Europees Parlement na een er is een akkoord bereikt met de Raad. Het Parlement wil het GLB koppelen aan het akkoord van Parijs over klimaatverandering en tegelijkertijd de steun aan jonge boeren en kleine en middelgrote landbouwbedrijven vergroten. Het parlement stemt in 2021 over de definitieve deal en deze wordt in 2023 van kracht.

Landbouwbeleid is gekoppeld aan de Europese Green Deal en Farm to Fork-strategie van de Europese Commissie, die tot doel heeft het milieu te beschermen en gezond voedsel voor iedereen te garanderen, terwijl het levensonderhoud van de boeren wordt gewaarborgd.

Meer over landbouw

Briefing 

Controleer de voortgang van de wetgeving 

Verder lezen

Landbouw

Voorgestelde opheffing van het verbod op lamsvlees in de VS welkom nieuws voor de industrie

gepubliceerd

on

De FUW heeft in 2016 een ontmoeting gehad met de USDA om de exportmogelijkheden van lamsvlees te bespreken. Van links naar rechts, de Amerikaanse landbouwspecialist Steve Knight, de Amerikaanse adviseur voor landbouwaangelegenheden Stan Phillips, FUW senior beleidsmedewerker dr. Hazel Wright en FUW-president Glyn Roberts

De Farmers' Union of Wales heeft het nieuws verwelkomd dat het al lang bestaande verbod op de invoer van Welsh lamsvlees in de Verenigde Staten binnenkort wordt opgeheven. De aankondiging werd gedaan door de Britse premier Boris Johnson op woensdag 22 september. 

De FUW heeft de afgelopen tien jaar tijdens verschillende bijeenkomsten met de USDA lang gesproken over het vooruitzicht om het ongerechtvaardigde verbod op te heffen. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales heeft benadrukt dat de potentiële markt voor BGA Welsh Lamb in de VS binnen vijf jaar na opheffing van de exportbeperkingen naar schatting maar liefst £ 20 miljoen per jaar waard is.

advertentie

Sprekend vanuit zijn schapenboerderij in Carmarthenshire, zei FUW vice-president Ian Rickman: "Nu moeten we meer dan ooit andere exportmarkten verkennen en tegelijkertijd onze lang gevestigde markten in Europa beschermen. De Amerikaanse markt is er een waar we graag veel sterkere relaties mee willen ontwikkelen en het nieuws dat dit verbod binnenkort kan worden opgeheven, is zeer welkom nieuws voor onze schapenindustrie."

advertentie
Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending