Verbind je met ons

Europese raad

Conclusies van de Europese Raad over Oekraïne, uitbreiding en hervormingen

DELEN:

gepubliceerd

on

I. OEKRAÏNE

1. De Europese Raad herhaalt zijn resolute veroordeling van de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne, die een duidelijke schending van het VN-Handvest vormt, en herhaalt de niet aflatende steun van de Europese Unie voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen en zijn inherente steun. recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie.

2. De Europese Raad herinnert aan zijn eerdere conclusies en bevestigt het onwrikbare engagement van de Europese Unie om krachtige politieke, financiële, economische, humanitaire, militaire en diplomatieke steun te blijven verlenen aan Oekraïne en zijn bevolking, zo lang als nodig is.

3. De Europese Unie en haar lidstaten zullen blijven inspelen op de dringende militaire en defensiebehoeften van Oekraïne. De Europese Raad benadrukt in het bijzonder het belang van tijdige, voorspelbare en duurzame militaire steun aan Oekraïne, met name via de Europese Vredesfaciliteit en de Militaire Bijstandsmissie van de EU, alsook via directe bilaterale hulp van de lidstaten. De Europese Raad benadrukt de dringende noodzaak om de levering van raketten en munitie te versnellen, met name in het kader van het initiatief voor een miljoen artilleriemunitie, en om Oekraïne van meer luchtverdedigingssystemen te voorzien.

De Europese Raad verzoekt de Raad de werkzaamheden aan de hervorming van de Europese Vredesfaciliteit en de verdere verhoging van de financiering ervan te intensiveren, voortbouwend op het voorstel van de hoge vertegenwoordiger.

De Europese Unie en haar lidstaten blijven zich inzetten om op de lange termijn en samen met partners bij te dragen aan de veiligheidsverplichtingen aan Oekraïne, die Oekraïne zullen helpen zichzelf te verdedigen, destabilisatie-inspanningen te weerstaan ​​en daden van agressie in de toekomst af te schrikken. Naar aanleiding van het rapport van de Hoge Vertegenwoordiger besprak de Europese Raad de toekomstige veiligheidsverplichtingen van de EU jegens Oekraïne. Hij nodigt de hoge vertegenwoordiger en de lidstaten uit om de werkzaamheden in de Raad voort te zetten. De Europese Raad zal zich bij de zaak blijven bezighouden.

Militaire steun en veiligheidsverplichtingen zullen worden verleend met volledige inachtneming van het veiligheids- en defensiebeleid van bepaalde lidstaten en rekening houdend met de veiligheids- en defensiebelangen van alle lidstaten.

4. In het licht van de aanhoudende Russische aanvallen op de civiele en kritieke infrastructuur van Oekraïne zullen de Europese Unie en haar lidstaten de verstrekking van verdere humanitaire en civiele beschermingsbijstand aan Oekraïne intensiveren, evenals hulp om de veerkracht van zijn energiesector te waarborgen door de winter. Bovendien blijft de Europese Unie zich inzetten voor het ondersteunen van het herstel, het herstel en de wederopbouw van Oekraïne, in coördinatie met internationale partners, waaronder het ontmijningsproces en de psychosociale rehabilitatie.

advertentie

5. De Europese Unie en haar lidstaten zullen hun intensieve mondiale inspanningen en samenwerking met Oekraïne en partners uit alle regio's van de wereld voortzetten om te zorgen voor de breedst mogelijke internationale steun voor een alomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede en voor de belangrijkste beginselen en doelstellingen van De vredesformule van Oekraïne, met het oog op een toekomstige mondiale vredestop.

6. De Europese Raad herhaalt zijn oproep tot beslissende vooruitgang, in coördinatie met de partners, over de manier waarop buitengewone inkomsten van particuliere entiteiten die rechtstreeks afkomstig zijn uit de geïmmobiliseerde Russische activa kunnen worden aangewend ter ondersteuning van Oekraïne en zijn herstel en wederopbouw, in overeenstemming met de toepasselijke contractuele verplichtingen, en in overeenstemming met het EU- en internationaal recht. In dit verband neemt zij nota van de recente voorstellen over buitengewone inkomsten uit geïmmobiliseerde Russische activa.

7. Rusland en zijn leiders moeten volledig verantwoordelijk worden gehouden voor het voeren van een agressieoorlog tegen Oekraïne en voor andere zeer ernstige misdaden onder het internationaal recht, evenals voor de enorme schade die door de oorlog is veroorzaakt. De Europese Raad moedigt verdere inspanningen aan, ook in de Kerngroep, om een ​​tribunaal op te richten voor de vervolging van de misdaad van agressie tegen Oekraïne, dat de breedste interregionale steun en legitimiteit zou genieten, en een toekomstig compensatiemechanisme; Het herhaalt zijn steun voor het Register van schade veroorzaakt door de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne van de Raad van Europa, als een eerste tastbare stap in deze richting. Het roept ook alle staten op om snel het Verdrag van Ljubljana en Den Haag inzake internationale samenwerking bij het onderzoek en de vervolging van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en andere internationale misdaden te ondertekenen en te ratificeren. De Europese Raad herhaalt tevens zijn steun voor het werk van het Internationaal Strafhof en veroordeelt de voortdurende pogingen van Rusland om zijn internationale mandaat en functioneren te ondermijnen.

8. De Europese Raad herhaalt zijn dringende oproep aan Rusland en Wit-Rusland om onmiddellijk te zorgen voor de veilige terugkeer naar Oekraïne van alle onrechtmatig gedeporteerde en overgebrachte Oekraïense kinderen en andere burgers.

9. De Europese Unie is vastbesloten het vermogen van Rusland om zijn agressieoorlog te voeren verder te verzwakken, onder meer door de sancties verder te versterken, en door de volledige en effectieve uitvoering ervan en het voorkomen van het omzeilen ervan, vooral voor goederen met een hoog risico, in nauwe samenwerking met partners en bondgenoten. De Europese Raad is ingenomen met de aanneming van het twaalfde pakket sancties. Ook is zij ingenomen met het akkoord dat is bereikt over de richtlijn betreffende de definitie van strafbare feiten en sancties voor de schending van beperkende maatregelen van de Unie. De Europese Raad veroordeelt de aanhoudende militaire steun van Iran, Wit-Rusland en de Democratische Volksrepubliek Korea aan de Russische agressieoorlog. Ook dringt het er bij alle landen op aan om geen materiële of andere steun te verlenen aan de Russische agressieoorlog. De Europese Unie zal haar intensieve samenwerking met partners voortzetten om valse Russische verhalen en desinformatie over de oorlog tegen te gaan.

10. De Europese Raad benadrukt het belang van veiligheid en stabiliteit in de Zwarte Zee. Het is van cruciaal belang dat de Oekraïense graanexport duurzaam is en de wereldmarkt bereikt. De Europese Raad steunt alle inspanningen om de export van Oekraïens graan en andere landbouwproducten naar de meest behoeftige landen te vergemakkelijken, met name in Afrika en het Midden-Oosten. De Europese Raad onderstreept tevens het belang van het optimaal benutten van de mogelijkheden van de Solidarity Lanes van de EU, en verzoekt de Commissie de samenwerking met de lidstaten te bespoedigen om nieuwe maatregelen voor te stellen met het oog op de verdere ontwikkeling van de capaciteit van de Solidarity Lanes op alle routes .

11. De Europese Unie zal de Republiek Moldavië en Georgië blijven steunen bij het aanpakken van de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd als gevolg van de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne.

III. UITBREIDING EN HERVORMINGEN

13. Onder verwijzing naar de Verklaring van Granada onderstreept de Europese Raad dat de uitbreiding een geostrategische investering is in vrede, veiligheid, stabiliteit en welvaart. Het is een motor voor het verbeteren van de economische en sociale omstandigheden van de Europese burgers, het verkleinen van de verschillen tussen landen, en moet de waarden bevorderen waarop de Unie is gegrondvest. Met het oog op het vooruitzicht van een verder uitgebreide Unie moeten zowel de toekomstige lidstaten als de EU klaar zijn op het moment van toetreding. De werkzaamheden op beide sporen moeten parallel verlopen. Aspirant-leden moeten hun hervormingsinspanningen opvoeren, met name op het gebied van de rechtsstaat, in overeenstemming met de op verdiensten gebaseerde aard van het toetredingsproces en met de hulp van de EU. Tegelijkertijd moet de Unie de noodzakelijke interne basis leggen en hervormingen doorvoeren, de langetermijnambities van de Unie bepalen en de manieren om deze te verwezenlijken, en belangrijke kwesties aanpakken die verband houden met haar prioriteiten en beleid, evenals met haar vermogen om op te treden. Dit zal de EU sterker maken en de Europese soevereiniteit vergroten.

14. De Europese Raad onderschrijft de conclusies van de Raad over de uitbreiding van 12 december 2023. Voortbouwend op het uitbreidingspakket van de Commissie van 8 november 2023 neemt de Europese Raad de volgende besluiten:

Oekraïne en de Republiek Moldavië

15. De Europese Raad besluit toetredingsonderhandelingen te openen met Oekraïne en met de Republiek Moldavië.

De Europese Raad verzoekt de Raad de respectieve onderhandelingskaders aan te nemen zodra de relevante stappen die zijn uiteengezet in de respectieve aanbevelingen van de Commissie van 8 november 2023 zijn gezet.

16. De Europese Raad besluit tevens de status van kandidaat-lidstaat aan Georgië te verlenen, met dien verstande dat de relevante stappen uit de aanbeveling van de Commissie van 8 november 2023 worden genomen.

Bosnië-Herzegovina

17. De Europese Raad zal toetredingsonderhandelingen met Bosnië en Herzegovina openen zodra de noodzakelijke mate van naleving van de lidmaatschapscriteria is bereikt.

Hij verzoekt de Commissie om uiterlijk in maart 2024 verslag uit te brengen aan de Raad over de voortgang, met het oog op het nemen van een besluit.

Noord-Macedonië

18. De Europese Unie is bereid de openingsfase van de toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië af te ronden zodra zij uitvoering heeft gegeven aan haar toezegging om de grondwetswijzigingen zoals bedoeld in de conclusies van de Raad van 18 juli 2022 te voltooien, in overeenstemming met haar interne procedures . De Europese Raad roept Noord-Macedonië op om de voltooiing van deze veranderingen te bespoedigen.

Westelijke Balkan

19. De Europese Raad herhaalt zijn volledige en ondubbelzinnige inzet voor het EU-lidmaatschapsperspectief van de Westelijke Balkan en roept op tot versnelling van hun toetredingsproces.

20. De Europese Raad neemt nota van de mededeling van de Commissie over een nieuw groeiplan voor de Westelijke Balkan, dat tot doel heeft de sociaal-economische convergentie tussen de Westelijke Balkan en de Europese Unie te versnellen, op basis van strikte voorwaarden, en moedigt de regio aan stappen te ondernemen het tempo van EU-gerelateerde hervormingen verhogen en de regionale economische integratie bevorderen via de gemeenschappelijke regionale markt, op basis van EU-regels en -normen.

21. De Europese Raad blijft zich inzetten voor het bevorderen van de geleidelijke integratie tussen de Europese Unie en de regio tijdens het uitbreidingsproces zelf, op een omkeerbare en op verdiensten gebaseerde wijze.

hervormingen

22. Naarmate de Unie groter wordt, vereist een succesvolle Europese integratie dat het beleid van de Unie geschikt is voor de toekomst en op duurzame wijze wordt gefinancierd, gebaseerd op de waarden waarop de Unie is gegrondvest, en dat de EU-instellingen effectief blijven functioneren.

23. De Europese Raad zal tijdens zijn komende bijeenkomsten de interne hervormingen bespreken, met het oog op de aanneming tegen de zomer van 2024 van conclusies over een routekaart voor toekomstige werkzaamheden.

Bezoek de meeting pagina

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending