Verbind je met ons

Gezamenlijke persverklaring na de 8e bijeenkomst van de Associatieraad tussen de EU en Georgië

DELEN:

gepubliceerd

on

Op 20 februari 2024 hielden de Europese Unie en Georgië de 8e bijeenkomst van de Associatieraad EU-Georgië in Brussel.

De Associatieraad verwelkomde het historische besluit van de Europese Raad om Georgië de status van kandidaat-lidstaat te verlenen, met dien verstande dat de negen stappen uit de aanbeveling van de Europese Commissie van 8 november 2023 zijn genomen. Dit bracht de betrekkingen tussen de EU en Georgië naar een nieuw strategisch niveau. De EU heeft nota genomen van de aanneming van het actieplan om de negen stappen aan te pakken dat de regering van Georgië heeft gedaan vooruitlopend op het besluit van de Europese Raad, en heeft Georgië aangemoedigd verdere vooruitgang te boeken op het gebied van de hervormingen. Het benadrukte het belang van het vervullen van de door de Europese Commissie gestelde voorwaarden door middel van zinvolle en onomkeerbare hervormingen, voorbereid en uitgevoerd in overleg met de oppositie en het maatschappelijk middenveld. De EU benadrukte dat de vooruitgang van Georgië in de richting van de Europese Unie zal afhangen van zijn eigen verdiensten bij het voldoen aan de toetredingscriteria.

De Associatieraad herhaalde het engagement van de EU om de betrekkingen tussen de EU en Georgië te versterken, en benadrukte het belang van het volledig benutten van het potentieel van de Associatieovereenkomst, met inbegrip van de diepe en brede vrijhandelsruimte, en van de effectieve uitvoering van de Associatieagenda EU-Georgië 2021-2027 . De Associatieraad herinnerde eraan dat de effectieve tenuitvoerlegging van de Associatieovereenkomst en de DCFTA, gekoppeld aan het bredere proces van aanpassing van de regelgeving en de daarmee samenhangende noodzakelijke hervormingen, bijdraagt ​​aan het scheppen van voorwaarden voor nauwere economische en handelsbetrekkingen met de EU, hetgeen zal leiden tot de verdere geleidelijke economische integratie van Georgië in het land. de interne markt van de Europese Unie.

De EU erkende dat Georgië op een aantal gebieden belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd en zijn wetgeving in veel sectoren met succes heeft aangepast aan het EU-acquis, zoals opgemerkt in het verslag van de Europese Commissie over Georgië van 8 november 2023. Er werd opgemerkt dat de doelstelling om een ​​EU te worden lid, sterk gesteund door het Georgische volk, de regering en het hele politieke spectrum, is in dit opzicht een belangrijke drijfveer geweest. De EU drong er bij alle politieke actoren in Georgië op aan blijk te geven van constructieve samenwerking en dialoog tussen de partijen, de polarisatie te overwinnen en zich te onthouden van acties die de politieke spanningen verder zouden kunnen verdiepen en de hervormingsagenda van het land zouden kunnen belemmeren. De Associatieraad prees het levendige Georgische maatschappelijk middenveld en onderstreepte het belang van een inclusieve, betekenisvolle en systematische betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de beleidsvormingsprocessen.

De EU benadrukte het belang van de bestrijding van desinformatie, anti-EU-retoriek en manipulatie en inmenging van buitenlandse informatie en riep Georgië op om in dit verband betekenisvolle stappen te ondernemen, waarbij zij nota nam van de inspanningen van de regering.

De Associatieraad benadrukte dat de volledige onafhankelijkheid, verantwoordingsplicht en onpartijdigheid van alle staatsinstellingen moeten worden gewaarborgd, in overeenstemming met de Europese normen en de aanbevelingen van de Commissie van Venetië, in het bijzonder alle justitiële, vervolgings-, corruptiebestrijdings- en monetaire instellingen. De EU onderstreepte de noodzaak om de uitvoering van het parlementaire toezicht, met name op de veiligheidsdiensten, verder te verbeteren.

De Associatieraad herinnerde eraan dat de EU en Georgië gebonden zijn door een gezamenlijke vastberadenheid om de democratie en de rechtsstaat in onze samenlevingen verder te versterken. De EU heeft nota genomen van de werkzaamheden die zijn verricht om het wetgevingskader en de algehele capaciteit en organisatie van het rechtsstelsel te verbeteren. De EU benadrukte dat verdere inspanningen nodig zijn om een ​​alomvattende justitiële hervorming na te streven, met name om de volledige onafhankelijkheid, verantwoordingsplicht en onpartijdigheid van alle gerechtelijke en vervolgingsinstellingen te waarborgen.

advertentie

De Associatieraad nam nota van de hervormingen die zijn doorgevoerd om het electorale kader te verbeteren en riep Georgië op de electorale hervorming ruim vóór de komende verkiezingen af ​​te ronden, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Commissie van Venetië en de OVSE/ODIHR, en te zorgen voor een vrij, eerlijk en competitief verkiezingsproces . De EU verwelkomde de uitnodiging van Georgië aan de langetermijnwaarnemers van de OVSE-ODIHR in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2024.

De Associatieraad heeft nota genomen van de aanneming van de tweede Nationale Strategie voor de Bescherming van de Mensenrechten in Georgië 2022-2030 en het Mensenrechtenactieplan 2024-2026.

De Associatieraad was ingenomen met het werk dat is verricht om de gendergelijkheid te waarborgen en gendergerelateerd geweld en huiselijk geweld te bestrijden, evenals het werk aan wetgeving in verband met de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de benoeming van de openbare verdediger. De EU onderstreepte de noodzaak om dit werk voort te zetten en te zorgen voor een betere eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, inclusief het garanderen van de vrijheid van meningsuiting, vergadering en media, en om de volledige onafhankelijkheid en doeltreffendheid van de mensenrechteninstellingen te waarborgen.

De Associatieraad nam nota van de werkzaamheden die zijn verricht op het gebied van deoligarchisering, waarbij de buitensporige invloed van gevestigde belangen op het economische, politieke en openbare leven in Georgië wordt vermeden, en benadrukte de noodzaak om het huidige actieplan efficiënt uit te voeren via een multisectoriële, systemische aanpak. De EU verwelkomde de oprichting van het Bureau voor Corruptiebestrijding en benadrukte hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat het Bureau onafhankelijk en effectief functioneert. De EU onderstreepte dat verdere inspanningen nodig zijn om alle vormen van corruptie aan te pakken, ook als onderdeel van de deoligarchisering. De EU was ingenomen met de voortdurende naleving door Georgië van de benchmarks voor visumliberalisering en met zijn maatregelen om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Europese Commissie.

De Associatieraad onderstreepte de sterke verwachting dat Georgië zijn aanpassing aan de standpunten en beperkende maatregelen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU substantieel zal verbeteren, en riep Georgië op om vooruitgang te boeken in de richting van volledige aanpassing. De EU was ingenomen met de proactieve inzet en constructieve samenwerking van Georgië bij het voorkomen van het omzeilen van EU-sancties tegen Rusland.

De EU prees Georgië voor zijn actieve betrokkenheid bij de GVDB-missies en -operaties van de EU sinds 2014, en moedigde het land aan verder bij te dragen aan de GVDB-missies en -operaties van de EU; de Associatieraad besprak ook de mogelijkheden voor verdere samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie. De EU heeft haar bereidheid uitgesproken om Georgië verder te steunen bij het aanpakken van de uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd als gevolg van de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne, en om zijn veerkracht te versterken door middel van nauwere samenwerking op het gebied van cyber- en hybride dreigingen, en door steun aan de Georgische strijdkrachten via de Europese Unie. Vredesfaciliteit. Georgië heeft zich bereid verklaard om samen te werken met de gespecialiseerde agentschappen van de EU en om deel te nemen aan PESCO-projecten.

De EU onderstreepte haar steun voor de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Georgië binnen zijn internationaal erkende grenzen, en benadrukte de krachtige betrokkenheid van de EU bij het oplossen van conflicten en haar beleid van niet-erkenning en betrokkenheid bij Georgië. De EU en Georgië herbevestigden hun engagement voor de Internationale Discussies van Genève, inclusief de komende 60e ronde, die, samen met de volledig operationele incidentpreventie- en responsmechanismen (IPRM’s), van cruciaal belang zijn voor het aanpakken en oplossen van de uitdagingen die voortvloeien uit het conflict tussen Rusland en Georgië in augustus 2008.

De EU en Georgië hebben hun bezorgdheid geuit over de Russische stappen om de Georgische regio's Abchazië en de regio Tskhinvali/Zuid-Ossetië op te nemen in de politieke, veiligheids-, militaire, economische en andere terreinen van Rusland, wat in strijd is met de soevereiniteit en territoriale integriteit van Georgië. De Raad veroordeelde de recente moord op een Georgische burger Tamaz Ginturi door de Russische strijdkrachten die illegaal in Georgië gestationeerd waren. De Associatieraad uitte zijn diepe bezorgdheid over de verslechterde situatie in de Georgische regio's Abchazië en Tskhinvali/Zuid-Ossetië op het gebied van veiligheid, humanitaire en mensenrechten, waaronder schendingen van het recht op vrij verkeer, eigendom, onderwijs in de moedertaal en etnische rechten. discriminatie van Georgiërs.

De EU en Georgië herhaalden de verplichting voor de Russische Federatie om het door de EU bemiddelde staakt-het-vuren van 12 augustus 2008 ten uitvoer te leggen, onder meer om hun strijdkrachten terug te trekken van het Georgische grondgebied en de oprichting van internationale veiligheidsmechanismen ter plaatse mogelijk te maken. De Raad benadrukte de verplichting om te zorgen voor een veilige en waardige terugkeer van binnenlandse ontheemden en vluchtelingen naar hun huizen.

De Associatieraad benadrukte de belangrijke rol van de EU-waarnemingsmissie en onderstreepte de noodzaak van toegang van de EUMM tot het hele grondgebied van Georgië overeenkomstig haar mandaat.

De Associatieraad herinnerde aan de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het onderzoek van het Internationaal Strafhof, waarin de verantwoordelijkheid van Rusland werd bevestigd als staat die effectieve controle uitoefent over de Georgische regio's Abchazië en de regio Tskhinvali/Zuid-Ossetië.

De Associatieraad benadrukte het belang van intensivering van de steun voor contacten tussen mensen en van het vergroten van vertrouwenwekkende maatregelen over de grenzen heen, en herhaalde zijn steun voor de inspanningen op het gebied van verzoening en betrokkenheid.

De Associatieraad was ingenomen met het succesvolle economische herstel van Georgië na de COVID-19-crisis en de groei van het bbp. De EU prees het gezonde begrotings- en monetaire beleid van Georgië, dat het mogelijk maakte de schok als gevolg van de Russische agressieoorlog in Oekraïne goed te doorstaan. De EU herinnerde aan de instrumentele rol van de Nationale Bank van Georgië bij het vrijwaren van de macro-economische stabiliteit en benadrukte het belang van het garanderen van haar onafhankelijkheid en geloofwaardigheid.

De Associatieraad benadrukte dat de EU de grootste handelspartner van Georgië blijft en verwelkomde de groeiende export van Georgië naar de EU. De EU onderstreepte haar voortdurende inzet om Georgië te steunen bij het verder wegnemen van de handelsbelemmeringen, en onderstreepte het belang om de verplichtingen uit hoofde van de DCFTA te blijven nakomen. De Associatieraad was ingenomen met het bereikte akkoord om te gaan werken aan het opzetten van een Prioritair Actieplan (PAP), erkende de goede vooruitgang die tot nu toe is geboekt bij het bereiken van overeenstemming over de inhoud van het PAP en benadrukte het belang van een correcte uitvoering van de daarin genoemde acties om de uitvoering van de DCFTA.

De EU benadrukte het belang van het bespoedigen van de uitvoering van het economisch en investeringsplan, met name via de vlaggenschipprojecten ervan, waaronder de projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van connectiviteit tussen Georgië en de EU als zaken van wederzijds belang. De EU herhaalde de rol van Georgië als partner voor de Europese energiezekerheid, en met name zijn doorvoerrol voor koolwaterstofbronnen in de Kaspische Zee.

De EU verwelkomde de stappen die Georgië heeft gezet en heeft zich bereid verklaard de verdere inspanningen van Georgië te ondersteunen om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen en de vereiste stappen te zetten, vooral op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, om te voldoen aan de criteria voor toetreding tot de geografische reikwijdte van de regelingen voor een gemeenschappelijk eurobetalingsgebied.

De Associatieraad was ingenomen met de inzet en de stappen van Georgië om zijn wetgeving te harmoniseren, gericht op de integratie ervan in het "Roam like at Home"-regime van de EU, en met de bereidheid van de EU om een ​​besluit aan te nemen over de wijziging van de Associatieovereenkomst om het daaraan gerelateerde acquis op te nemen.

De Associatieraad waardeerde de sterke betrokkenheid van Georgië bij Erasmus+, Horizon Europa en het programma Creatief Europa.

De Associatieraad verwelkomde de inspanningen van Georgië om zijn systeem en capaciteiten voor civiele bescherming te moderniseren en ziet ernaar uit dat Georgië zich zal houden aan het trajectdocument dat in de marge van de Raadszitting is ingediend en dat als leidraad moet dienen voor de integratie van Georgië in het Uniemechanisme voor civiele bescherming.

De Associatieraad benadrukte dat het Oostelijk Partnerschap en zijn op veerkracht gerichte kader relevant blijven en complementair zullen blijven met het uitbreidingsproces, en benadrukte de noodzaak van concrete resultaten voor 2024.

De bijeenkomst werd voorgezeten door Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Premier van Georgië Irakli Kobakhidze leidde de Georgische delegatie. De commissaris voor Nabuurschapsbeleid en Uitbreiding, de heer Olivér Várhelyi, was eveneens aanwezig.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending