Verbind je met ons

EU-afvalwetgeving

Er is een akkoord bereikt over strengere EU-regels voor de overbrenging van afval

DELEN:

gepubliceerd

on

Vorige week bereikten het Parlement en de Raad een voorlopig akkoord over de herziening van de EU-procedures en controlemaatregelen voor afvaltransporten.

De overeengekomen wet heeft tot doel het milieu en de menselijke gezondheid effectiever te beschermen en tegelijkertijd bij te dragen aan de verwezenlijking van de EU-doelstellingen op het gebied van klimaatneutraliteit, circulaire economie en nulvervuiling.

Versterking van de regels voor de export van afval buiten de EU

De EU-export van bepaalde ongevaarlijke afvalstoffen en mengsels van ongevaarlijke afvalstoffen voor nuttige toepassing (dat wil zeggen om voor andere doeleinden te worden gebruikt) zal alleen worden toegestaan ​​naar niet-OESO-landen die ermee instemmen en aan de criteria voldoen om dergelijk afval op een milieuverantwoorde manier te behandelen. manier, onder meer door te voldoen aan internationale verdragen op het gebied van arbeid en werknemersrechten. De Commissie zal een lijst van dergelijke ontvangende landen opstellen, die ten minste om de twee jaar moet worden bijgewerkt.

Het Parlement heeft ervoor gezorgd dat plastic afval binnen tweeënhalf jaar na de inwerkingtreding van de verordening niet langer naar niet-OESO-landen kan worden geëxporteerd. De export van plastic afval naar OESO-landen zal aan strengere voorwaarden onderworpen zijn, waaronder een verplichting om de procedure voor voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming toe te passen, en nauwer toezicht op de naleving ervan.

Betere informatie-uitwisseling en duidelijkere regels voor zendingen binnen de EU

De onderhandelaars waren het erover eens dat alle transporten van afval dat bestemd is voor verwijdering in een ander EU-land over het algemeen verboden zijn en alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan ​​zijn. Afvaltransporten bestemd voor nuttige toepassing zullen aan strenge eisen moeten voldoen op het gebied van voorafgaande schriftelijke kennisgeving, toestemming en informatie.

advertentie

De nieuwe wet bepaalt ook dat, twee jaar na de inwerkingtreding ervan, de uitwisseling van informatie en gegevens over afvaltransporten in de EU zal worden gedigitaliseerd, via een centraal elektronisch knooppunt, om de rapportage en transparantie te verbeteren.

Versterking van de preventie en detectie van illegale verzendingen

De deal onderschrijft de oprichting van een handhavingsgroep om de samenwerking tussen EU-landen te verbeteren om illegale transporten te voorkomen en op te sporen. De Commissie zal in samenwerking met de nationale autoriteiten inspecties kunnen uitvoeren wanneer er voldoende vermoeden bestaat dat er illegale afvaltransporten plaatsvinden.

Rapporteur Pernille Weiss (EVP, DK) zei: “Het resultaat van onze onderhandelingen zal de Europeanen meer zekerheid bieden dat ons afval op de juiste manier zal worden beheerd, ongeacht waar het naartoe wordt verzonden. De EU zal eindelijk de verantwoordelijkheid voor haar plasticafval op zich nemen door de export ervan naar niet-OESO-landen te verbieden. We volgen opnieuw onze visie dat afval een hulpbron is als het op de juiste manier wordt beheerd, maar in geen geval schade mag veroorzaken aan het milieu of de menselijke gezondheid.”

Volgende stappen

Het Parlement en de Raad moeten de overeenkomst formeel goedkeuren voordat deze in werking kan treden.

Achtergrond

Op 17 november 2021 heeft de Commissie een voorstel om de EU-regels inzake afvaltransport te hervormen, tot vaststelling van procedures en controlemaatregelen voor de overbrenging van afvalstoffen, afhankelijk van de herkomst, de bestemming en de vervoersroute, het soort vervoerde afvalstoffen en het type afvalverwerking dat wordt toegepast wanneer het zijn bestemming bereikt.

Op internationaal niveau is de Verdrag van Bazel regelt de controle op grensoverschrijdend verkeer van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan. De OESO heeft ook een juridisch bindend voorstel aangenomen beslissing (de "OESO-controlesysteem”) om grensoverschrijdende verplaatsingen van afval bestemd voor terugwinningsoperaties tussen OESO-landen te vergemakkelijken en te controleren.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending