Verbind je met ons

Europese Commissie

NextGenerationEU: Europese Commissie keurt Litouws herstel- en veerkrachtplan van 2.2 miljard euro goed

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Europese Commissie heeft een positieve beoordeling gegeven van het herstel- en veerkrachtplan van Litouwen. Dit is een belangrijke stap in de richting van de EU-uitbetaling van 2.2 miljard euro aan subsidies in het kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF). Deze financiering zal de uitvoering ondersteunen van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die zijn uiteengezet in het herstel- en veerkrachtplan van Litouwen. Het zal een sleutelrol spelen om Litouwen in staat te stellen sterker uit de COVID-19-pandemie te komen.

De RRF vormt het hart van NextGenerationEU, dat 800 miljard euro (in lopende prijzen) zal verstrekken ter ondersteuning van investeringen en hervormingen in de hele EU. Het plan van Litouwen maakt deel uit van een ongekende gecoördineerde EU-reactie op de COVID-19-crisis, om gemeenschappelijke Europese uitdagingen aan te pakken door de groene en digitale transities te omarmen, om de economische en sociale veerkracht en de samenhang van de eengemaakte markt te versterken.

De Commissie heeft het plan van Litouwen beoordeeld op basis van de criteria die zijn uiteengezet in de RRF-verordening. In de analyse van de Commissie werd met name onderzocht of de investeringen en hervormingen die in het plan van Litouwen zijn uiteengezet, de groene en digitale transities ondersteunen; bijdragen aan een doeltreffende aanpak van de uitdagingen die in het Europees semester zijn geïdentificeerd; en haar groeipotentieel, het scheppen van banen en economische en sociale veerkracht versterken.

advertentie

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei: “Ik ben verheugd om de positieve beoordeling van de Europese Commissie van het herstel- en veerkrachtplan van Litouwen te presenteren. Het plan van Litouwen is gericht op investeringen en hervormingen die de digitale en groene transities zullen versnellen. Dit omvat substantiële investeringen in schone energie en snelle internetnetwerken die de economie van Litouwen duurzamer, dynamischer en innovatiever zullen maken. Met de steun van NextGenerationEU kunnen we ervoor zorgen dat de voordelen van de digitale en groene transities door iedereen worden gedeeld. We zullen u bij elke stap bijstaan ​​om ervoor te zorgen dat uw plan een succes wordt.”

Veiligstellen van de groene en digitale transitie van Litouwen 

Uit de beoordeling van de Commissie blijkt dat het plan van Litouwen 38% van zijn totale toewijzing besteedt aan maatregelen die de verwezenlijking van klimaatdoelstellingen ondersteunen. Het plan omvat hervormingen en investeringen om elektriciteitscentrales voor hernieuwbare energie te ontwikkelen en openbare en particuliere energieopslagfaciliteiten te creëren. Deze maatregelen worden aangevuld met hervormingen en investeringen om de meest vervuilende wegvoertuigen uit te faseren, het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de transportsector te vergroten en de renovatie van gebouwen te versnellen door de productie van modulaire elementen voor renovaties uit organische materialen te ondersteunen.  

advertentie

Uit de beoordeling door de Commissie van het plan van Litouwen blijkt dat het 32% van zijn totale toewijzing besteedt aan maatregelen ter ondersteuning van de digitale transitie. Het plan omvat aanzienlijke investeringen in connectiviteit, met bijzondere aandacht voor de wijdverbreide uitrol van hogesnelheidsnetwerken en de ontwikkeling van 2,000 km hogesnelheidsconnectiviteitsinfrastructuur in landelijke en afgelegen gebieden. Het plan voorziet ook in aanzienlijke investeringen in e-governance en de ontwikkeling van AI-oplossingen voor de Litouwse taal.

Versterking van de economische en sociale veerkracht van Litouwen

Het plan omvat een uitgebreide reeks elkaar versterkende hervormingen en investeringen die bijdragen tot het effectief aanpakken van alle of een aanzienlijk deel van de economische en sociale uitdagingen die worden beschreven in de landspecifieke aanbevelingen die de Raad in het Europees semester in 2019 en in 2020 aan Litouwen heeft gericht .

De weerbaarheid, kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het zorgstelsel zullen naar verwachting toenemen door de modernisering van zorgvoorzieningen, de ontwikkeling van expertisecentra infectieziekten en de digitalisering van het zorgstelsel. De reeds lang erkende uitdagingen in verband met de efficiëntie en kwaliteit van het onderwijssysteem worden aangepakt door het scholennetwerk te consolideren, het algemeen onderwijs te moderniseren, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding te verbeteren, evenals het volwassenenonderwijs, de financiering van het hoger onderwijs en de toelatingssysteem en het bevorderen van onderzoek en internationalisering van universiteiten. De fusie van bestaande bureaus voor innovatiebevordering zal naar verwachting het onderzoeks- en innovatiebeleid efficiënter maken. De hervorming van de gegarandeerde minimuminkomensbescherming, samen met de verhoging van de dekking van de werkloosheidsverzekering, de uitgebreide herziening van de uitkeringen en de verbetering van het indexeringsmechanisme voor pensioenen, zullen de toereikendheid van het sociale vangnet vergroten en de sociale veerkracht versterken.

Het plan is een alomvattend en adequaat evenwichtig antwoord op de economische en sociale situatie van Litouwen in Litouwen, en draagt ​​daarmee op passende wijze bij aan alle zes pijlers waarnaar in de RRF-verordening wordt verwezen.

Ondersteuning van vlaggenschipinvesteringen en hervormingsprojecten

Het Litouwse plan stelt projecten voor in alle zeven Europese vlaggenschipgebieden. Dit zijn specifieke investeringsprojecten die betrekking hebben op problemen die alle lidstaten gemeen hebben op gebieden die banen en groei creëren en die nodig zijn voor de dubbele transitie. Litouwen heeft bijvoorbeeld voorgesteld om 242 miljoen euro te investeren om offshore en onshore wind- en zonne-energieopwekking te ontwikkelen en openbare en particuliere energieopslagfaciliteiten te creëren, en om 341 miljoen euro te investeren om de meest vervuilende wegvoertuigen uit te faseren en het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de transportsector.

Uit de beoordeling blijkt ook dat geen van de maatregelen die in het plan zijn opgenomen, significant schadelijk zijn voor het milieu, in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de RRF-verordening.

De door Litouwen ingevoerde controlesystemen worden toereikend geacht om de financiële belangen van de Unie te beschermen. Het plan geeft voldoende details over hoe de nationale autoriteiten gevallen van belangenconflicten, corruptie en fraude met betrekking tot het gebruik van middelen zullen voorkomen, opsporen en corrigeren.

Een economie die werkt voor mensen Executive Vice President Valdis Dombrovskis zei: “Het herstelplan van Litouwen zal de economische groei stimuleren en een solide basis geven voor de toekomst nu Europa zich opmaakt voor de groene en digitale transities. Het heeft tot doel de gezondheidszorg- en onderwijsstelsels van Litouwen te moderniseren, de sociale bescherming te versterken en de efficiëntie van het belasting- en uitkeringsstelsel te verbeteren. We juichen de focus van het plan toe op grote projecten van gemeenschappelijk Europees belang, met name op het gebied van schone energie, zoals de opwekking van wind- en zonne-energie en het uitfaseren van vervuilende wegvoertuigen. Dit plan zal Litouwen helpen om sterker uit de crisis te komen. We zullen Litouwen bijstaan ​​om het volledig te implementeren.”

Volgende stappen

De Commissie heeft vandaag een voorstel aangenomen voor een uitvoeringsbesluit van de Raad om Litouwen in het kader van het RRF 2.2 miljard euro aan subsidies te verstrekken. De Raad heeft nu in de regel vier weken de tijd om het voorstel van de Commissie goed te keuren.

Als de Raad het plan goedkeurt, kan er 289 miljoen euro aan voorfinanciering aan Litouwen worden uitbetaald. Dit vertegenwoordigt 13% van het totale toegewezen bedrag voor Litouwen.

De Commissie zal toestemming geven voor verdere uitbetalingen op basis van de bevredigende verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen die zijn uiteengezet in het uitvoeringsbesluit van de Raad, als afspiegeling van de voortgang bij de uitvoering van de investeringen en hervormingen. 

Commissaris voor Economie Paolo Gentiloni zei: “Het plan van Litouwen zal 2.2 miljard euro aan Europese steun vrijmaken voor de inspanningen van het land om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te pakken. Investeringen in oplaadpunten voor elektrische auto's en schone bussen, renovatie van gebouwen en herstel van veengebieden zullen een sterke impuls geven aan de klimaat- en ecologische inspanningen van het land, terwijl zowel de publieke als de private sector zullen profiteren van de aanleg van hogesnelheidsnetwerken, ook in afgelegen gebieden . Ik juich vooral de sterke sociale dimensie van het plan toe, met hervormingen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en gezondheidszorg, het vergroten van de dekking van de werkloosheidsverzekering en het verstrekken van aanvullende uitkeringen voor kwetsbare groepen.”

Meer informatie

Vragen en antwoorden: Europese Commissie keurt Litouws herstel- en veerkrachtplan van 2.2 miljard euro goed

Herstel- en veerkrachtfaciliteit: vragen en antwoorden

Factsheet over het herstel- en veerkrachtplan van Litouwen

Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Litouwen

Bijlage bij het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Litouwen

Werkdocument van de diensten bij het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad

Faciliteit voor herstel en veerkracht

Regeling herstel- en veerkrachtfaciliteit

Europese Commissie

EU op UNGA76: afronden

gepubliceerd

on

De EU heeft een week van intense discussies afgesloten met leiders van over de hele wereld over hoe ze samen de meest urgente uitdagingen van onze tijd kunnen aanpakken: de bestrijding van de pandemie van het coronavirus en het herstel ervan, de bestrijding van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en de erosie van mensenrechten. Op 23 september heeft hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell (foto) heeft namens de EU een verklaring afgelegd tijdens de ministeriële conferentie over artikel XIV van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT). Bekijk de verklaring CDL Super Session..

Hij hield ook een videoboodschap tijdens de bijeenkomst van de Alliantie voor Multilateralisme. Crisisbeheersingscommissaris Janez Lenarčič hield openingstoespraak tijdens het evenement op hoog niveau over 'Bescherming van kinderen, onzichtbare slachtoffers van gewapende conflicten en COVID-19', georganiseerd door de EU en België. Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius nam deel aan een evenement op hoog niveau over regionale perspectieven op de circulaire economie. Eveneens op 23 september presenteerden Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Green Deal en energiecommissaris Kadri Simson drie energiepacten tijdens de VN-dialoog op hoog niveau over energie in New York, in samenwerking met het Internationaal Energieagentschap en het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie. Je kunt er meer over lezen CDL Super Session.. Executive Vice President Frans Timmermans zal de EU vertegenwoordigen op de virtuele UN Food Systems Summit. Zijn toespraak zal beschikbaar zijn CDL Super Session..

Hij nam ook deel aan de leiderschapsdialoog "Accelerating action to reach universal energy access and net zero emission" als onderdeel van de VN-dialoog op hoog niveau over energie. Tot slot, op dinsdag 28 september, zal commissaris voor Internationale Partnerschappen, Jutta Urpilainen, deelnemen aan de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders over banen en sociale bescherming voor de uitroeiing van armoede, georganiseerd door de secretaris-generaal van de VN en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Alle berichtgeving in de pers en audiovisueel materiaal van de afgelopen week is beschikbaar op EDEOEuropa als Consilium.

advertentie

Verder lezen

Europese Commissie

Commissie en Europa Nostra maken Europa's beste erfgoedprijswinnaars 2021 bekend

gepubliceerd

on

De winnaars van de Europese erfgoedprijzen / Europa Nostra-prijzen, Europa's hoogste eer in het veld, werden gehuldigd op het hoofdkantoor van de Giorgio Cini Foundation in Venetië. De ceremonie is een van de hoogtepunten van de Top Europees cultureel erfgoed 2021 dat vindt plaats van 21-24 september in de Werelderfgoedstad Venetië. De opmerkelijke rehabilitatie van de Houten kerk van het dorp Urși (Roemenië) is de grote winnaar van 2021: de jury kende het een Grand Prix toe, terwijl het grote publiek het selecteerde als hun favoriete erfgoedproject in Europa en trotse winnaar van de Public Choice Award van dit jaar. Zo'n 7,000 burgers uit heel Europa stemden online via de Europa Nostra-website. De Grand Prix laureaten, gekozen door de Bestuur van Europa Nostra op aanbeveling van een onafhankelijke jury van deskundigen, ontvangen elk € 10,000.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: "Ik feliciteer de indrukwekkende winnaars van de European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021 van harte met hun succes en opmerkelijke bijdragen aan ons Europa van Cultuur. De verstrekkende impact van de winnaars illustreert de onschatbare bijdrage van het Europese culturele erfgoed aan onze samenleving, economie en het milieu. Op een moment dat Europa vastbesloten is om beter terug te bouwen, zijn deze succesverhalen een ware inspiratie en een krachtig voorbeeld van wat wij, als Europeanen, samen kunnen bereiken, ondanks de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Ik hoop dat deze Awards uw uitstekende projecten zullen helpen bloeien en een nog belangrijkere rol zullen spelen in het herstel van ons Europa.” 

Het Europese erfgoedprijzen / Europa Nostra-prijzen werden in 2002 door de Commissie gelanceerd en worden sindsdien beheerd door Europa Nostra. De Awards hebben de steun van de Creatief Europa programma van de Europese Unie. De top draagt ​​bij aan twee belangrijke burgerinitiatieven die door de EU-instellingen zijn gelanceerd, namelijk de Nieuw Europees Bauhaus en Conferentie over de toekomst van Europa. Meer informatie over de winnaars en het initiatief vind je hier CDL Super Session..

advertentie

Verder lezen

Horizon Europe

IJsland en Noorwegen zijn de eerste landen die zijn geassocieerd met Horizon Europa

gepubliceerd

on

IJsland en Noorwegen zijn formeel geassocieerd met Horizon Europa, waardoor entiteiten in die twee landen kunnen deelnemen aan Europa's onderzoeks- en innovatieprogramma van € 95.5 miljard, onder dezelfde voorwaarden als entiteiten uit EU-lidstaten. Het Gemengd Comité van de Europese Economische Ruimte, bestaande uit vertegenwoordigers van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en de EU, heeft vandaag het desbetreffende besluit voor IJsland en Noorwegen aangenomen, waardoor zij als eerste bij Horizon Europa zijn betrokken. Dit is een kans om de samenwerking op het gebied van wetenschap, onderzoek en innovatie voort te zetten en te verdiepen, met de nadruk op gemeenschappelijke prioriteiten: de dubbele groene en digitale transitie, volksgezondheid en het concurrentievermogen van Europa in het mondiale landschap. Gezamenlijke inspanningen zijn gericht op het aanpakken van milieuproblemen in het noordpoolgebied, het ontwikkelen van technologieën voor het afvangen van waterstof en koolstof, het stimuleren van gegevensgestuurde innovatie en meer.

A Europe Fit for the Digital Age Executive Vice President Margrethe Vestager zei: "Openheid en samenwerking met de rest van de wereld zijn essentieel in onze strategie om kritische massa te creëren voor onderzoek en innovatie en om te versnellen en oplossingen te vinden voor dringende wereldwijde uitdagingen. Door onze krachten te bundelen met IJsland en Noorwegen, zullen we een reeks acties ondernemen ter ondersteuning van de groene, digitale en volksgezondheidsagenda's." Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugdzaken, zei: "Ik heet IJsland en Noorwegen van harte welkom bij Horizon Europe. Ze behoorden tot de best presterende onder Horizon 2020 en toonden innovatief leiderschap en uitmuntendheid op gebieden als energie, milieu, voedselveiligheid, gezondheid en digitale technologieën. Ik kijk uit naar nieuwe doorbraken en succesverhalen in de komende jaren!”

Deze samenwerking onderstreept het belang van de EER-overeenkomst, die volledige deelname van de EER-landen aan de interne markt van de EU mogelijk maakt en een basis vormt voor samenwerking op andere gebieden, waaronder onderzoek, technologische ontwikkeling, milieu en cultuur. Horizon Europe, het EU-programma voor onderzoek en innovatie 2021-2027, is een van de belangrijkste instrumenten om de Europese strategie voor internationale samenwerking uit te voeren: Europa's globale benadering van samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Het programma staat open voor onderzoekers en innovators van over de hele wereld die worden aangemoedigd om samen te werken met EU-partners bij het voorbereiden van voorstellen. Er zijn onderhandelingen gaande met veel meer niet-EU-landen die belangstelling hebben getoond om zich bij Horizon Europa aan te sluiten en in de komende weken zullen verdere aankondigingen worden gedaan. Meer informatie is beschikbaar CDL Super Session..

advertentie

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending