Verbind je met ons

Tsjechische Republiek

EU-cohesiebeleid: € 160 miljoen voor modernisering van het spoorvervoer in Tsjechië

gepubliceerd

on

Binnenkomen in de 2021 EU-jaar van de spoorwegenheeft de Europese Commissie vandaag een investering van meer dan € 160 miljoen van de Cohesiefonds ter vervanging van de enkele lijn tussen Sudoměřice u Tábora en Votice in Tsjechië door een nieuwe 17 km lange dubbelsporige spoorlijn. Hierdoor kunnen langeafstandstreinen, hogesnelheidstreinen en meer goederentreinen en regionale treinen passeren. Elisa Ferreira, commissaris voor cohesie en hervormingen: “Dit project zal het spoorvervoer in Tsjechië moderniseren, waardoor het spoorwegnet concurrerender en aantrekkelijker wordt in vergelijking met andere, meer vervuilende en gevaarlijke vervoerswijzen. Dit zal veel voordelen opleveren voor mensen en bedrijven, niet alleen in Tsjechië, maar ook in de rest van Centraal-Europa. "

Het project zal bijdragen tot een grotere capaciteit en concurrentiekracht van het spoorvervoer. Dit zou een verschuiving van het weg- naar het spoorvervoer moeten aanmoedigen, wat milieuvoordelen zal opleveren in de vorm van minder lawaai en luchtverontreiniging, en tegelijkertijd moet bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling in Zuid- en Midden-Bohemen. De nieuwe lijn op de spoorwegcorridor Praag-České Budějovice zal de toegang tot de steden České Budějovice en Praag en de stad Tábor vergemakkelijken, waardoor het gemakkelijker wordt voor mensen om aan de vraag naar banen in deze stedelijke centra te voldoen. Dit project maakt deel uit van de trans-Europese spoorlijn die Duitsland en Oostenrijk via Tsjechië verbindt en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 operationeel worden.

Tsjechische Republiek

De Commissie keurt investeringssteun voor Tsjechische boomgaarden en irrigatiesystemen goed; opent diepgaande onderzoeken naar Tsjechische maatregelen ten gunste van grote landbouwbedrijven

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft twee Tsjechische steunregelingen voor investeringssteun goedgekeurd voor de herstructurering van boomgaarden en irrigatie, en heeft tegelijkertijd een diepgaand onderzoek geopend om te beoordelen of investeringssteun die in het verleden aan bepaalde grote ondernemingen in de landbouwsector werd verleend, in overeenstemming was met de EU-regels over staatssteun in de landbouwsector. Tegelijkertijd heeft de Commissie een diepgaand onderzoek geopend om te beoordelen of vroegere en geplande steun aan bepaalde grote ondernemingen ter ondersteuning van oogst- en veeverzekeringen in overeenstemming is met de EU-regels inzake staatssteun in de landbouwsector.

Investeringssteun voor grote ondernemingen voor de herstructurering van boomgaarden en irrigatie

Tsjechië heeft bij de Commissie zijn plannen aangemeld om twee steunregelingen uit te voeren om ondernemingen die in de landbouwsector actief zijn, ongeacht hun omvang, te ondersteunen bij het investeren in de herstructurering van boomgaarden en irrigatie. Het geschatte budget van de regelingen was respectievelijk € 52.4 miljoen en € 21 miljoen.

De Commissie heeft geconstateerd dat de steun die de Tsjechische autoriteiten in de toekomst in het kader van de twee aangemelde regelingen willen verlenen, in overeenstemming is met de voorwaarden die in de richtsnoeren staatssteun voor de landbouw van 2014 voor alle soorten begunstigden zijn uiteengezet. Op basis hiervan heeft de Commissie de maatregelen goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels.

Wat het verleden betreft, heeft de Commissie tijdens haar beoordeling van de voorgestelde maatregelen geconstateerd dat sommige begunstigden van die regelingen in de voorgaande jaren door de Tsjechische subsidieverlenende autoriteiten ten onrechte als kleine of middelgrote ondernemingen (kmo's) waren aangemerkt, terwijl het in feite grote ondernemingen waren. De Commissie stelde vast dat die grote ondernemingen steun hadden ontvangen op basis van bestaande Tsjechische regelingen, die onder de groepsvrijstellingsverordening voor landbouw vallen en alleen toegankelijk zijn voor kmo's.

De richtsnoeren van de Commissie voor staatssteun voor de landbouw uit 2014 stellen de lidstaten in staat onder bepaalde voorwaarden investeringssteun te verlenen aan ondernemingen van elke omvang. Wanneer investeringssteun aan grote ondernemingen wordt verleend, moet vanwege de mogelijke verstorende effecten ervan aan bepaalde aanvullende voorwaarden worden voldaan om mogelijke concurrentieverstoringen tot een minimum te beperken. Investeringssteun aan grote ondernemingen moet met name: (i) een reëel stimulerend effect hebben, dwz dat de begunstigden de investering niet zouden uitvoeren zonder overheidssteun (namelijk een 'nulscenario' waarin de situatie zonder de steun wordt beschreven); en (ii) tot het minimum worden beperkt dat nodig is op basis van specifieke informatie.

In dit stadium betwijfelt de Commissie of de steun die Tsjechië reeds aan de grote ondernemingen heeft verleend, aan deze voorwaarden voldoet, met name omdat er geen nulscenario is ingediend om te waarborgen dat de steun die in het verleden aan grote ondernemingen is verleend evenredig was .

De Commissie zal nu verder onderzoeken om te bepalen of haar aanvankelijke zorgen worden bevestigd. De opening van een diepgaand onderzoek biedt alle belanghebbende partijen de gelegenheid commentaar te leveren op de maatregel. Het loopt op geen enkele manier vooruit op de uitkomst van het onderzoek.

Steun ter ondersteuning van gewas- en veeverzekeringspremies voor grote ondernemingen

Tsjechië heeft de Commissie in kennis gesteld van zijn plannen om € 25.8 miljoen overheidssteun te verlenen voor de premie voor oogst- en veeverzekeringen voor grote ondernemingen.

Uit de beoordeling van de Commissie bleek dat dergelijke steun in het verleden al was verleend aan begunstigden die door de Tsjechische subsidieverlenende autoriteiten ten onrechte als KMO's waren aangemerkt, terwijl het in feite grote ondernemingen waren.

In dit stadium betwijfelt de Commissie of de Tsjechische steun voor oogst- en veeverzekeringspremies in het verleden voldoet aan de vereisten van de richtsnoeren staatssteun voor grote ondernemingen van 2014. In dit verband is het onwaarschijnlijk dat de Tsjechische autoriteiten ervoor kunnen zorgen dat de aan grote ondernemingen verleende steun een stimulerend effect heeft, aangezien er geen nulscenario is ingediend door de begunstigden die ten onrechte als kmo's werden gekwalificeerd.

Volgens de door Tsjechië aangemelde regeling hoeven de begunstigden de steun pas in het stadium van betaling van de verzekeringspremie aan te vragen en niet vóór ondertekening van het verzekeringscontract. De Commissie betwijfelt daarom in dit stadium of de maatregel een reëel stimulerend effect heeft, met andere woorden dat de begunstigden geen verzekeringsovereenkomsten zouden sluiten zonder overheidssteun. Ook in het geval van vroegere en geplande steun ter ondersteuning van oogst- en veeverzekeringspremies voor grote ondernemingen, zal de Commissie nu verder onderzoeken om vast te stellen of haar aanvankelijke bezorgdheid wordt bevestigd. De opening van een diepgaand onderzoek biedt alle belanghebbende partijen de gelegenheid commentaar te leveren op de maatregel. Het loopt op geen enkele manier vooruit op de uitkomst van het onderzoek.

Achtergrond

Gezien de vaak beperkte financieringsmogelijkheden van landbouwers, bieden de richtsnoeren van de Commissie voor staatssteun in de land- en bosbouwsector van 2014 en in plattelandsgebieden de lidstaten de mogelijkheid om investeringen en verzekeringspremies voor ondernemingen te ondersteunen. De maatregelen moeten echter aan een aantal voorwaarden voldoen, met name:

  • Het 'stimulerend effect'-principe: de steunaanvraag moet worden ingediend vóór de aanvang van de gesteunde activiteit;
  • de eis voor grote ondernemingen om het "stimulerende effect" aan te tonen door middel van een "nulscenario": zij moeten bewijsstukken overleggen waaruit blijkt wat er zou zijn gebeurd in een situatie waarin de steun niet was verleend;
  • de steun moet evenredig zijn, en;
  • specifieke voorwaarden met betrekking tot in aanmerking komende activiteiten, in aanmerking komende kosten en steunintensiteit.

Kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) worden gedefinieerd in Bijlage I bij Verordening (EU) 702/2014 van de Commissie. In dezelfde verordening wordt uitgelegd dat de ontwikkeling van het MKB kan worden beperkt door marktfalen. Kmo's hebben doorgaans moeite met het verkrijgen van kapitaal of leningen, gezien de risicomijdende aard van bepaalde financiële markten en het beperkte onderpand dat zij mogelijk kunnen bieden. Hun beperkte middelen kunnen ook hun toegang tot informatie beperken, met name wat betreft nieuwe technologie en potentiële markten. Zoals de rechtbanken van de Unie consequent hebben bevestigd, moet de definitie van een kmo strikt worden geïnterpreteerd.

De niet-vertrouwelijke versie van de beslissingen zal beschikbaar worden gesteld onder zaaknummers SA.50787, SA.50837 en SA. SA.51501 in het staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Nieuwe publicaties van staatssteunbesluiten op internet en in het Publicatieblad zijn opgenomen in de State Aid Weekly e-News.

 

Verder lezen

coronavirus

De Commissie keurt een Tsjechische regeling van 7.5 miljoen euro goed ter ondersteuning van ondernemingen in de stad Pilsen die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een Tsjechische regeling van 7.5 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van ondernemingen in de stad Pilsen die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. De regeling werd goedgekeurd onder de staatssteun Tijdelijk kader. Het doel van de steun is om een ​​ernstige verstoring in de Tsjechische economie te verhelpen en bedrijven en organisaties in Pilsen te helpen de economische continuïteit te behouden. Het vormt ook een aanvulling op andere steunprogramma's van de overheid ('COVID Rent Program', 'COVID-SPORT Program' en 'ANTIVIRUS Program').

De regeling staat open voor begunstigden die actief zijn in alle sectoren behalve de financiële instellingen. Het bestaat uit de volgende submaatregelen: huurkorting en uitstel van huurbetalingen voor niet-residentiële gebouwen die eigendom zijn van de stad, uitstel van vervaldatum voor betalingen in het kader van pacht van landbouwgrond en grond voor ontwikkelingsactiviteiten, directe subsidies voor door de overheid medegefinancierde organisaties opgericht of opgericht door de stad Pilsen en voor sportclubs en culturele organisaties die niet zijn opgericht door de stad Pilsen.

De Commissie stelde vast dat de Tsjechische regeling in overeenstemming is met de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. Met name zal de totale steun die de begunstigden ontvangen niet hoger zijn dan 800,000 euro per bedrijf (120,000 euro per onderneming die actief is in de visserij- en aquacultuursector of 100,000 euro per onderneming die actief is in de primaire productie van landbouwproducten. De Commissie heeft geconcludeerd dat de maatregel noodzakelijk is) , passend en evenredig om een ​​ernstige verstoring in de economie van een lidstaat te verhelpen, in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder b), VWEU en de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling.

Op basis hiervan heeft de Commissie de maatregel goedgekeurd in het kader van de EU-staatssteunregels. Meer informatie over het tijdelijke kader en andere acties van de Commissie om de economische gevolgen van de pandemie van het coronavirus aan te pakken, is te vinden Hier kan je daar alles over lezen.. De niet-vertrouwelijke versie van de beslissing zal onder het nummer SA.58430 in de staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.

Verder lezen

CO2 uitstoot

De Commissie keurt compensatie voor energie-intensieve bedrijven in Tsjechië goed voor indirecte emissiekosten

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft volgens de EU-staatssteunregels Tsjechische plannen goedgekeurd om energie-intensieve bedrijven gedeeltelijk te compenseren voor hogere elektriciteitsprijzen als gevolg van indirecte emissiekosten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS). De regeling dekt de indirecte emissiekosten die in het jaar 2020 zijn gemaakt en heeft een voorlopig budget van circa € 88 miljoen. De maatregel komt ten goede aan bedrijven die in Tsjechië actief zijn in sectoren die te maken hebben met hoge elektriciteitskosten en die bijzonder blootstaan ​​aan internationale concurrentie.

De compensatie wordt toegekend via een gedeeltelijke terugbetaling van indirecte ETS-kosten aan in aanmerking komende bedrijven. De Commissie heeft de maatregel beoordeeld op basis van de EU-staatssteunregels, met name de richtsnoeren voor bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 en vond dat het in overeenstemming is met de vereisten van de richtlijnen. De regeling zal met name een toename van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen helpen voorkomen doordat bedrijven verhuizen naar landen buiten de EU met minder strenge milieuregelgeving.

Bovendien concludeerde de Commissie dat de verleende steun beperkt is tot het noodzakelijke minimum. Meer informatie zal beschikbaar zijn op de Commissie concurrentie website, in het Staatssteunregister onder het zaaknummer SA. 58608.

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

Trending