Verbind je met ons

Dierenwelzijn

De Europese Unie sluit zich bij de wereldleiders aan om het natuurverlies tegen 2030 ongedaan te maken tijdens de VN-biodiversiteitstop

DELEN:

gepubliceerd

on

Op 30 september vertegenwoordigde president Ursula von der Leyen de EU op de VN-Biodiversiteitstop in New York, waar wereldleiders samenkomen om mondiale acties voor de natuur op te voeren en hun vastberadenheid bevestigen om op de 15e Conferentie van de Partijen overeenstemming te bereiken over een nieuw ambitieus mondiaal biodiversiteitskader (COP 15) bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, gepland voor 2021.

Voorafgaand aan de top onderschreef president Von der Leyen, samen met meer dan 70 staatshoofden en regeringsleiders het Leidersbelofte voor de natuur, zich verbindend tot tien beslissende acties om de natuurramp aan te pakken. De president beloofde de natuur en het klimaat centraal te stellen in het herstelplan van de EU en zich ertoe te verbinden de onderling afhankelijke klimaat- en biodiversiteitscrisis, ontbossing, aantasting van ecosystemen en vervuiling aan te pakken en over te gaan op duurzame productie en consumptie.

President von der Leyen zei: “De natuur helpt ons in de strijd tegen klimaatverandering. Maar het is ook onze bondgenoot bij het veiligstellen van welvaart, het bestrijden van armoede, honger en ongelijkheid, en het is essentieel om toekomstige zoönotische pandemieën te voorkomen. We moeten nu handelen en de natuur weer in ons leven brengen. Dit is het moment waarop wereldleiders de handen ineen slaan en de EU staat klaar om voorop te lopen. De Europese Green Deal is onze visie en roadmap. We roepen iedereen op om zich bij deze collectieve inspanning aan te sluiten om een ​​gemeenschappelijke beweging van verandering te creëren, het herstel groen te maken en onze planeet te beschermen en te herstellen - het enige thuis dat we hebben. "

advertentie

Het EU-biodiversiteitsstrategie aangenomen door de Europese Commissie in mei 2020 schetst een ambitieuze agenda voor de EU intern, maar ook wereldwijd. Het bevestigt nogmaals de vastbeslotenheid van de EU om het goede voorbeeld te geven bij het aanpakken van de wereldwijde biodiversiteitscrisis en bij het ontwikkelen van een ambitieus nieuw VN-mondiaal biodiversiteitskader op de VN-biodiversiteitsconferentie in 2021.

Dit omvat overkoepelende langetermijndoelen voor biodiversiteit, zodat tegen 2050 de ecosystemen in de wereld hersteld, veerkrachtig en adequaat beschermd zijn; ambitieuze mondiale doelstellingen voor 2030 in overeenstemming met de voorgestelde toezeggingen van de EU; en verbeterde implementatiemiddelen op gebieden als financiën, capaciteit, onderzoek, knowhow en technologie.

Voorafgaand aan de COP 15 lanceerde de Europese Commissie ook de wereldwijde coalitie Verenigd voor #Biodiversityen roept alle nationale parken, aquaria, botanische tuinen, dierentuinen, onderzoekscentra, wetenschap en natuurhistorische musea op om hun krachten te bundelen en hun stem te laten horen over de natuurcrisis.

Dierenwelzijn

Gebruik van antibiotica bij dieren neemt af

gepubliceerd

on

Het gebruik van antibiotica is afgenomen en is nu lager bij voedselproducerende dieren dan bij mensen, zegt de PDF icon laatste rapport gepubliceerd door de European Food Safety Authority (EFSA), het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Met een One Health-benadering presenteert het rapport van de drie EU-agentschappen gegevens over het antibioticagebruik en de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie (AMR) in Europa voor 2016-2018.

De forse daling van het antibioticagebruik bij voedselproducerende dieren suggereert dat de maatregelen die op landniveau zijn genomen om het gebruik te verminderen effectief blijken te zijn. Het gebruik van een klasse antibiotica genaamd polymyxines, waaronder colistine, is tussen 2016 en 2018 bijna gehalveerd bij voedselproducerende dieren. Dit is een positieve ontwikkeling, aangezien polymyxines ook in ziekenhuizen worden gebruikt voor de behandeling van patiënten die besmet zijn met multiresistente bacteriën.

advertentie

Het beeld in de EU is divers – de situatie verschilt aanzienlijk per land en per antibioticaklasse. Zo worden aminopenicillines, cefalosporines van de 3e en 4e generatie en chinolonen (fluoroquinolonen en andere chinolonen) meer bij mensen gebruikt dan bij voedselproducerende dieren, terwijl polymyxines (colistine) en tetracyclines meer bij voedselproducerende dieren worden gebruikt dan bij mensen .

Het verband tussen gebruik van antibiotica en bacteriële resistentie

Uit het rapport blijkt dat het gebruik van carbapenems, cefalosporines en chinolonen van de 3e en 4e generatie bij mensen in verband wordt gebracht met resistentie tegen deze antibiotica in Escherichia coli infecties bij mensen. Soortgelijke associaties werden gevonden voor voedselproducerende dieren.

Het rapport identificeert ook verbanden tussen antimicrobiële consumptie bij dieren en AMR bij bacteriën van voedselproducerende dieren, wat op zijn beurt in verband wordt gebracht met AMR bij bacteriën van mensen. Een voorbeeld hiervan is Campylobacter spp. bacteriën, die worden aangetroffen in voedselproducerende dieren en bij mensen voedselinfecties veroorzaken. Experts vonden een verband tussen resistentie in deze bacteriën bij dieren en resistentie in dezelfde bacteriën bij mensen.

AMR bestrijden door samenwerking

AMR is een belangrijk mondiaal probleem voor de volksgezondheid dat een ernstige economische last vormt. De One Health-benadering die is geïmplementeerd door de samenwerking van EFSA, EMA en ECDC en de resultaten die in dit rapport worden gepresenteerd, vragen om voortdurende inspanningen om AMR op nationaal, EU- en mondiaal niveau in de gezondheidszorgsectoren aan te pakken.

Meer informatie

Verder lezen

Dierenwelzijn

'End the Cage Age' - Een historische dag voor dierenwelzijn

gepubliceerd

on

Věra Jourová, Vice-President voor Waarden en Transparantie

Vandaag (30 juni) heeft de Europese Commissie een wetgevend antwoord voorgesteld op het Europese burgerinitiatief 'End the Cage Age' (EBI), gesteund door meer dan een miljoen Europeanen uit 18 verschillende staten.

De Commissie zal tegen 2023 een wetgevingsvoorstel aannemen om kooien voor een aantal landbouwhuisdieren te verbieden. Het voorstel zal het gebruik van kooisystemen voor alle in het initiatief genoemde dieren geleidelijk afschaffen en uiteindelijk verbieden. Het omvat dieren die al onder de wetgeving vallen: legkippen, zeugen en kalveren; en andere genoemde dieren waaronder: konijnen, jonge hennen, leghennen, vleeskuikenouderdieren, kwartels, eenden en ganzen. Voor deze dieren heeft de Commissie de EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) al gevraagd om het bestaande wetenschappelijke bewijsmateriaal aan te vullen om de voorwaarden voor het verbod op kooien vast te stellen.

Als onderdeel van haar "van boer tot bord"-strategie heeft de Commissie al toegezegd om een ​​herziening voor te stellen van de wetgeving inzake dierenwelzijn, met inbegrip van vervoer en opfokken, die momenteel een geschiktheidscontrole ondergaat, die tegen de zomer van 2022 moet zijn afgerond.

Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides zei: “Vandaag is een historische dag voor dierenwelzijn. Dieren zijn wezens met gevoel en we hebben een morele, maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de omstandigheden op de boerderij voor dieren dit weerspiegelen. Ik ben vastbesloten ervoor te zorgen dat de EU voorop blijft lopen op het gebied van dierenwelzijn op het wereldtoneel en dat we de maatschappelijke verwachtingen waarmaken.”

Parallel aan de wetgeving zal de Commissie streven naar specifieke ondersteunende maatregelen op belangrijke aanverwante beleidsterreinen. Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid zal met name financiële steun en stimulansen bieden – zoals het nieuwe instrument voor ecoregelingen – om boeren te helpen upgraden naar diervriendelijkere voorzieningen in overeenstemming met de nieuwe normen. Het zal ook mogelijk zijn om het Fonds voor een rechtvaardige transitie en de Recovery and Resilience Facility te gebruiken om boeren te ondersteunen bij de aanpassing aan kooivrije systemen.

Verder lezen

Veetransporten

Help boeren om een ​​einde te maken aan de kooiteelt

gepubliceerd

on

“We steunen het burgerinitiatief 'End the Cage Age' voor landbouwhuisdieren van harte. Samen met 1.4 miljoen Europeanen vragen we de Commissie om de juiste maatregelen voor te stellen om een ​​einde te maken aan de kooihouderij”, zegt Michaela Šojdrová, lid van het EP, EVP-Fractielid van de Landbouwcommissie van het Parlement.

“Dierenwelzijn kan het beste worden gegarandeerd als boeren er de juiste prikkels voor krijgen. We ondersteunen een soepele overgang van kooien naar alternatieve systemen binnen een voldoende overgangsperiode die specifiek voor elke soort wordt overwogen, "voegde Šojdrová toe.

Aangezien de Europese Commissie heeft beloofd in 2023 nieuwe dierenwelzijnswetgeving voor te stellen, benadrukt Šojdrová dat vóór 2022 een effectbeoordeling moet worden uitgevoerd, inclusief de kosten van de vereiste transformatie op zowel de korte als de lange termijn. "Aangezien verschillende soorten, legkippen of konijnen, verschillende omstandigheden vereisen, moet het voorstel tegen 2027 deze verschillen dekken met een benadering per soort. Boeren hebben overgangsperioden nodig en een compensatie voor de hogere productiekosten," zei Šojdrová.

advertentie

“Om dierenwelzijn te garanderen en onze Europese boeren niet te benadelen, hebben we effectieve controle nodig als geïmporteerde producten voldoen aan de EU-normen voor dierenwelzijn. Geïmporteerde producten moeten voldoen aan de Europese normen voor dierenwelzijn, zodat onze hoogwaardige productie niet wordt vervangen door import van lage kwaliteit”, benadrukte Šojdrová.

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending