Verbind je met ons

Ontwikkeling

Sustainable Development Goals en de agenda 2030

DELEN:

gepubliceerd

on

sdg2De Agenda 2030 is het nieuwe wereldwijde kader om armoede uit te roeien en duurzame ontwikkeling te bereiken tegen 2030. Het omvat een ambitieuze reeks van 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, die op het punt staat te worden aangenomen. De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling schetst het wereldwijde kader om armoede uit te roeien en duurzame ontwikkeling te bereiken tegen 2030. De nieuwe doelstellingen, een reeks van 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's), werden formeel goedgekeurd door de internationale gemeenschap tijdens een speciale VN-top die plaatsvond van 25 tot 27 september.

De Agenda 2030 is in augustus van dit jaar informeel overeengekomen bij consensus bij de VN. De actieagenda van Addis Abeba waarover in juli overeenstemming is bereikt, vormt ook een integraal onderdeel van de Agenda 2030 door instrumenten, beleidsmaatregelen en middelen vast te stellen die moeten worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat deze kan worden uitgevoerd.

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling zal een alomvattend antwoord bieden op mondiale uitdagingen. Het omvat en volgt uit de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's), de Rio+20 VN-conferentie over duurzame ontwikkeling en de conferenties over financiering voor ontwikkeling. De Agenda 2030 pakt armoedebestrijding en de economische, sociale en ecologische dimensies van duurzame ontwikkeling samen aan.

De nieuwe 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de 169 bijbehorende doelstellingen integreren en balanceren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling, die betrekking hebben op gebieden als armoede, ongelijkheid, voedselzekerheid, gezondheid, duurzame consumptie en productie, groei, werkgelegenheid, infrastructuur, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, oceanen, klimaatverandering, maar ook gendergelijkheid, vreedzame en inclusieve samenlevingen, toegang tot justitie en verantwoordingsplichtige instellingen.

De Agenda 2030 is een universele overeenkomst; de uitvoering ervan vereist actie van alle landen, ontwikkelde en ontwikkelende. Het zal worden ondersteund door een mondiaal partnerschap, waarbij regeringen en belanghebbenden (burgers, maatschappelijke organisaties, particuliere sector, academische wereld enz.) op alle niveaus worden gemobiliseerd.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn:

 • Doel 1. Stop overal armoede in al zijn vormen
 • Doel 2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
 • Doel 3. Zorg voor een gezond leven en bevorder het welzijn voor iedereen van alle leeftijden
 • Doel 4. Zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en bevordering van mogelijkheden voor levenslang leren voor iedereen
 • Doel 5. Gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes mondig maken
 • Doel 6. Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 • Doel 7. Zorg voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 • Doel 8. Aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen
 • Doel 9. Veerkrachtige infrastructuur bouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie bevorderen en innovatie stimuleren
 • Doel 10. De ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen
 • Doel 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 • Doel 12. Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen
 • Doel 13. Neem snel actie om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden *
 • Doel 14. Behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling
 • Doel 15. Bescherm, herstel en promoot duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, en stop landdegradatie en keer het terug en stop het verlies aan biodiversiteit
 • Doel 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, zorg voor toegang tot justitie voor iedereen en bouw effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus
 • Doel 17. Versterk de implementatiemiddelen

De bijdrage van de Europese Unie aan de Agenda 2030

advertentie

De EU is vastbesloten om de Agenda 2030 volledig uit te voeren, in al haar interne en externe beleidsmaatregelen, waarbij haar eigen beleid en acties worden afgestemd op de doelstellingen van de agenda. Daarbij blijft de EU zich inzetten voor wereldwijde solidariteit en zal zij de uitvoeringsinspanningen in de meest behoeftige landen ondersteunen.

Voorbeelden van hoe de ontwikkelingssamenwerking van de EU kan bijdragen aan de uitvoering van de Agenda 2030:

De EU en haar lidstaten, nu al de grootste donor van ontwikkelingshulp ter wereld, beloofden hun collectieve officiële ontwikkelingshulp (ODA) te verhogen en 0.7% van het bruto nationaal inkomen (bni) van de EU te bereiken binnen het tijdsbestek van de Agenda 2030.

Als onderdeel van de agenda voor verandering heeft de EU, met het oog op het vergroten van de impact van het EU-ontwikkelingsbeleid, haar hulp opnieuw gericht om ervoor te zorgen dat deze naar de landen gaat die deze het meest nodig hebben. In dit vooruitzicht heeft de EU zich eenzijdig opnieuw verbonden aan een specifieke ODA-doelstelling van 0.20 % ODA/BNI voor de minst ontwikkelde landen (MOL's), tussen 2015 en 2030.

Gendergelijkheid is volledig geïntegreerd in programma's voor ontwikkelingssamenwerking of het toewijzen van middelen om ecologische duurzaamheid te waarborgen als een kernpijler van ontwikkelingsbeleid als voorwaarde voor duurzame sociaal-economische ontwikkeling en armoedebestrijding. De EU zal haar nieuwe genderkader ten uitvoer leggen om gendergelijkheid en de empowerment van meisjes en vrouwen te bevorderen.

De EU zal ontwikkelingslanden helpen om meer binnenlandse middelen te mobiliseren, bijvoorbeeld met EU-programma's voor begrotingssteun die hun beheer van de overheidsfinanciën zullen blijven verbeteren.

Door samenwerking en partnerschappen met de particuliere sector zal de EU meer ontwikkelingsfinanciering aantrekken. In samenwerking met partnerlanden zal het investeren in sleutelsectoren zoals infrastructuur, energie en steun aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Het optreden van de EU zal gericht zijn op het bevorderen van een gunstig ondernemingsklimaat en verantwoorde bedrijfspraktijken.

De EU blijft de meest open markt ter wereld. Het EU-stelsel van algemene preferenties (SAP) en SAP+-regelingen voor ontwikkelingslanden behoren tot de meest uitgebreide, toegankelijke en waardevolle regelingen ter wereld. De EU biedt belastingvrije en contingentvrije markttoegang aan de minst ontwikkelde landen (MOL's), waarbij de totale MOL-export naar de EU momenteel meer dan 35 miljard euro per jaar waard is. Bovendien is de EU de grootste verstrekker van hulp voor handel.

Horizon 2020, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (77 miljard euro), staat open voor onderzoekers uit ontwikkelingslanden. De EU zal in de periode tot 20 minimaal 2020% van haar officiële ontwikkelingshulp besteden aan menselijke ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en gezondheid.

De EU zal de 'New Deal for Fragile States', waartoe de internationale gemeenschap in 2011 in Busan heeft besloten, steunen, onder meer door de uitvoering ervan te financieren. Bovendien zal meer dan de helft van de bilaterale ontwikkelingsfinanciering van de EU naar fragiele en door conflicten getroffen staten blijven gaan.

Op het gebied van milieu en klimaat leidt de EU de inspanningen voor een duurzame wereld.

20% van de EU-steun, ongeveer 14 miljard euro tot 2020, is bestemd voor de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering.

Bovendien ondersteunt ten minste 25 % van de financieringsverrichtingen van de Europese Investeringsbank (EIB) de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering om de bevordering van de klimaatdoelstellingen van de Unie op wereldschaal te bevorderen. De EU zal tegen 1.3 2020 miljard euro specifiek investeren in milieu- en klimaatgerelateerde mondiale collectieve goederen en uitdagingen, waarvan bijvoorbeeld 154 miljoen euro in bossen en 81 miljoen euro in water.

De EU zal tot 1 miljard euro beschikbaar stellen voor biodiversiteit en ecosystemen, met inbegrip van natuurbehoud. De EU wisselt ervaringen uit, voert strategische dialogen en voert projecten uit met een aantal partnerlanden op het gebied van biodiversiteit, ecosystemen en de boekhouding van natuurlijk kapitaal, met een steunbedrag van 170 miljoen euro.

De EU heeft 50 miljoen euro aan multilaterale steun uitgetrokken, specifiek voor een degelijk beheer van chemicaliën en afval, aangezien dit wanbeheer vooral de armsten treft.

Merts informatie

Persbericht: Europese Commissie verwelkomt nieuwe VN-agenda voor duurzame ontwikkeling 2030

Factsheet over wat de EU heeft bereikt met de MDG's

Brochure over de financiering van wereldwijde duurzame ontwikkeling na 2015: illustraties van belangrijke EU-bijdragen

Infografiek over de financiering van wereldwijde duurzame ontwikkeling na 2015: illustraties van belangrijke EU-bijdragen

2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling

 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending