Verbind je met ons

Gezondheid

NGO's starten een juridische strijd tegen de hergoedkeuring van glyfosaat door de EU

DELEN:

gepubliceerd

on

Een consortium van zes NGO’s – PAN Europe, ClientEarth (EU), Générations Futures (Frankrijk), GLOBAL 2000 (Oostenrijk), PAN Duitsland en PAN Nederland – is officieel een juridische procedure gestart tegen het recente besluit van de Europese Commissie om glyfosaat opnieuw goed te keuren. . Na een gedetailleerd onderzoek naar het hergoedkeuringsproces voor glyfosaat te hebben uitgevoerd en verschillende kritieke tekortkomingen te hebben vastgesteld, dienden de NGO's een verzoek om interne evaluatie in bij de Commissie, wat de eerste stap in deze juridische strijd markeerde.

De Europese Commissie, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zijn er niet in geslaagd hun verplichting na te komen om de Europese burgers en het milieu te beschermen door zich niet te houden aan de EU-wetgeving en jurisprudentie over de pesticidenregulering en het voorzorgsbeginsel . 

De Europese Commissie keurde glyfosaat opnieuw voor tien jaar goed, ondanks een indrukwekkende hoeveelheid wetenschappelijk bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het giftig is voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Angeliki Lyssimachou, hoofd Wetenschap en Beleid bij PAN Europe zei: 'We zijn ontzet door het ongelooflijke aantal schendingen van de EU-wetgeving. Wetenschappelijk bewijsmateriaal over de belangrijke toxiciteit van glyfosaat voor de gezondheid en het milieu werd door de EFSA en ECHA niet correct aan de Commissie meegedeeld. Boeren zijn hiervan de eerste slachtoffers. De Commissie keurde glyfosaat opnieuw goed, ondanks de beschikbare informatie over de toxiciteit ervan en de talrijke lacunes in de gegevens. Dit had tot een verbod moeten leiden. "

Pauline Cervan, toxicoloog bij Générations Futures zei: “De autoriteiten hebben systematisch alle gegevens uit de onafhankelijke wetenschappelijke literatuur verworpen en hun beoordeling uitsluitend gebaseerd op gegevens van fabrikanten. Bovendien lijkt het erop dat er nog steeds enkele belangrijke onderzoeken ontbreken voor verschillende gebieden van de beoordeling, wat ertoe had moeten leiden dat de Commissie het dossier niet had aanvaard op grond van onvolledigheid.”

Helmut Burtscher-Schaden, biochemicus bij GLOBAL 2000, voegt hieraan toe: “Gezien het bewijsmateriaal dat in de Amerikaanse rechtszaken aan het licht is gekomen over de inspanningen van Monsanto om eerdere EU-goedkeuringsprocedures te beïnvloeden, hadden we verwacht dat de autoriteiten deze keer de onderzoeken van de glyfosaatfabrikanten bijzonder nauwkeurig zouden onderzoeken. De autoriteiten herhaalden echter de conclusies van eerdere goedkeuringsprocedures op een kopieer-en-plak-manier – zelfs als de argumenten gebaseerd waren op verouderde onderzoeken van fabrikanten die nu algemeen als onaanvaardbaar worden beschouwd.”

Margriet Mantingh, voorzitter van PAN Nederland: “De risicobeoordeling van glyfosaat door de EFSA negeert de mogelijke effecten op de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson en autismespectrumstoornissen bij kinderen, terwijl onderzoek door onafhankelijke wetenschappers wijst op een mogelijk effect. Wij zijn zeer bezorgd dat de Commissie haar burgers niet voldoende beschermt. Daarom eisen wij van de Commissie dat zij het voorzorgsbeginsel toepast en de goedkeuring van glyfosaat intrekt.”

advertentie

Peter Clausing, toxicoloog bij PAN Duitsland zei: “De EU-autoriteiten negeren hun eigen richtlijnen en vereisten en hebben het bewijsmateriaal voor de kankerverwekkende effecten van glyfosaat verdraaid om tot de valse conclusie te komen dat de werkzame stof niet kankerverwekkend is.”

ClientEarth Senior jurist Juliette Delarue zei: “Glyfosaat is een gevaarlijke stof – door het opnieuw goed te keuren heeft de Commissie een duidelijke fout gemaakt in het licht van de wet en van onafhankelijke en betrouwbare wetenschap. Daarnaast verplichten de EU-verdragen de Commissie om voorzichtig te handelen om schade aan mens en natuur te voorkomen. Onze uitdaging vraagt ​​de Commissie om eindelijk aandacht te schenken aan de wetenschap en haar goedkeuring in te trekken.”

In het najaar van 2023 stelde de Europese Commissie voor om glyfosaat opnieuw voor tien jaar goed te keuren. Na twee stemrondes onder de lidstaten werd de Commissie mislukt om een ​​gekwalificeerde meerderheid te verkrijgen. Bij de tweede stemming steunden alleen de lidstaten die 42% van de EU-bevolking vertegenwoordigen dit voorstel, maar de Commissie besloot toch verder te gaan en de hergoedkeuring van glyfosaat op te leggen.

Dank aan a Hervorming van de wetten inzake toegang tot de rechter in 2021hebben NGO's en individuen nu de mogelijkheid om de meeste EU-besluiten die in strijd zijn met de milieuwetgeving aan te vechten bij het EU-Hof. De NGO's hebben een 'Request for Internal Review' naar de Commissie gestuurd, waarin zij de Commissie hebben gevraagd de verordening inzake de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat in te trekken. De Commissie heeft nu 22 weken de tijd om te antwoorden. Als de NGO's van mening zijn dat het antwoord van de Commissie nog steeds niet de wetsovertredingen op te lossen, kunnen zij het antwoord aanvechten bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Juridische argumenten – waar is de Commissie gevallen?

De volgende bevindingen vormen de basis van de argumenten van de NGO's:

  1. Cherry-picking van de wetenschap

De deskundigen stelden vast dat de industrie op verschillende gebieden van de risicobeoordeling onvolledige dossiers aanleverde. Dit is niet in overeenstemming met de wet en hun dossier had daarom door de toezichthouders afgewezen moeten worden. In sommige gevallen hebben zij belangrijke toxiciteitsstudies in een zeer laat stadium geleverd, waardoor toezichthouders deze niet goed konden beoordelen. Door actoren uit de sector niet te vragen om aanvullende, uitgebreidere documentatie te verstrekken, kwamen de toezichthouders uiteindelijk tot een onvolledige risicobeoordeling.

Bovendien hebben de NGO's vastgesteld dat de EU-beoordeling systematisch niet-industriële studies buiten beschouwing laat. Hun systematische aanpak stelt hen in staat belangrijke wetenschappelijke bevindingen uit de academische wereld, die vaak een beter inzicht geven in de toxiciteit van pesticiden, te negeren, omdat regelgevingsstudies vaak minder gevoelig zijn.

  1. Kankerrisico: nieuwe wetenschappelijke bevindingen bevestigen opnieuw dat glyfosaat kankerverwekkend is

Eerder hadden de NGO-experts al vastgesteld dat ECHA geen carcinogeniteitsbeoordeling aan de Europese Commissie heeft voorgelegd die is uitgevoerd volgens zijn eigen regels, wat ertoe heeft geleid dat glyfosaat niet is geclassificeerd als 'Carcinogeen 1B', wat zou hebben geleid tot het verbod op glyfosaat.

Bijvoorbeeld een nieuwe wetenschappelijke studie van het gerenommeerde Ramazzini-instituut bevestigde dat langdurige blootstelling van ratten aan zogenaamd aanvaardbare doses van de representatieve formulering kan leiden tot de ontwikkeling van bloedkanker. Bloedkanker (non-Hodgkin-lymfoom) is de belangrijkste reden dat eisers Monsanto/Bayer in de VS aanklagen.

  1. Genotoxiciteit aangetoond in niet-industriële onderzoeken

De ECHA-beoordeling uit 2021 over genotoxiciteit kon niet bewijzen dat glyfosaat niet genotoxisch is, terwijl niet-industriële onderzoeken op basis van de meest gevoelige tests aantonen dat het herbicide in feite genotoxisch is. De beoordeling is nog steeds gebaseerd op oude sectorstudies, die minder gevoelig zijn, en waarvan vele vanuit methodologisch oogpunt onbetrouwbaar bleken te zijn. Er zijn door de autoriteiten geen nieuwe onderzoeken aangevraagd om de genotoxiciteit te beoordelen, en veel van de schandaaltjes uit sectordossiers die in de beoordeling van 2017 zijn geïdentificeerd, bestaan ​​nog steeds. De meest recente onafhankelijke wetenschappelijke literatuur waarin het genotoxische potentieel van glyfosaat voor specifieke organen wordt aangegeven, is buiten beschouwing gelaten bij de evaluatie. De onderzoeken uit de sector waaruit blijkt dat glyfosaat chromosoombeschadiging op DNA-laesies kan veroorzaken, zijn ‘ondersteunend/aanvullend of onaanvaardbaar’ verklaard in plaats van ‘aanvaardbaar’. Dit betekent dat ze niet serieus genoeg werden genomen om een ​​impact te hebben op de algemene beoordeling van de genotoxiciteit van glyfosaat.

  1. Neurotoxiciteit niet goed beoordeeld

Het potentieel van glyfosaat om de hersenen en het zenuwstelsel aan te tasten is niet goed beoordeeld. Alle verstrekte industriële onderzoeken zijn gebaseerd op acute of kortetermijntoxiciteit bij volwassenen en zijn niet geschikt om neurotoxiciteit via blootstelling van de moeder of neurotoxiciteit in de vorm van degeneratieve ziekten zoals de ziekte van Parkinson te beoordelen.

De industrie heeft ook nagelaten een onderzoek naar ontwikkelingsneurotoxiciteit (DNT) in te dienen, uitgevoerd in 2001 met glyfosaat-trimesium (een van de glyfosaatzouten), waaruit bleek dat nakomelingen nadelige effecten ontwikkelden. De industrie heeft ook nagelaten de volledige onafhankelijke literatuur te verstrekken die de afgelopen tien jaar beschikbaar was, inclusief onderzoeken die tijdens de vorige evaluatie van 10 waren ingediend. Aanvullend bewijsmateriaal uit relevante onderzoeken die tijdens de openbare raadpleging werden ingediend, werd opnieuw door de EU-autoriteiten verworpen.

  1. Glyfosaat tast het microbioom aan

Glyfosaat is ook gepatenteerd als antibioticum en heeft ook invloed op het microbioom van mensen, vogels, bijen en andere soorten. Er is aangetoond dat 50% van de menselijke microbioomsoorten door glyfosaat worden aangetast. Gezien de belangrijke rol van de darm-hersen-as zoals aangegeven in de wetenschappelijke literatuur, kunnen door glyfosaat geïnduceerde veranderingen de neurotoxiciteit of reproductietoxiciteit van glyfosaat verklaren, zoals aangegeven in de wetenschappelijke literatuur. Ondanks de wettelijke verplichting om de meest recente en betrouwbare wetenschap te gebruiken, negeerde de EU-risicobeoordeling bewijsmateriaal over de impact van glyfosaat op het microbioom van mensen en andere soorten, om de juridisch onaanvaardbare reden “dat er momenteel geen gestandaardiseerde regelgeving beschikbaar is voor de beoordeling van microbioom".

  1. De EFSA heeft geen essentiële informatie openbaar gemaakt over de toxiciteit voor insecten, vogels en amfibieën

Uit de door de NGO's uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat, hoewel uit de regelgevingsstudies soms een onaanvaardbare toxiciteit van glyfosaat voor insecten bleek (100% sterfte, volgens studies uit de sector), de EFSA deze informatie in haar peer review niet eens aan de Europese Commissie heeft meegedeeld. . Bovendien werden grote toxiciteitsstudies uit de academische wereld, waaruit bleek dat glyfosaat en op glyfosaat gebaseerde herbiciden amfibieën decimeren of de voortplanting van vogels schaden, door de EFSA buiten beschouwing gelaten, waardoor regelgevers geen goede beslissing konden nemen.

  1. Er is geen test voor de volledige en representatieve formulering van pesticiden verstrekt

De EU-wetgeving en EU-jurisprudentie vereisen dat ten minste één op glyfosaat gebaseerd herbicide (een 'representatieve formulering') wordt getest op de impact ervan op de menselijke gezondheid en het milieu. Het doel is om de toxiciteit van de andere ingrediënten van een pesticideformulering te beoordelen, en potentiële toxiciteitsynergieën tussen het 'actieve ingrediënt' glyfosaat en co-formulanten.
Er is geen enkel langetermijnonderzoek naar de toxiciteit bij zoogdieren (zoals het eerder genoemde onderzoek van het Ramazzini-instituut) overgelegd. Bij de milieurisicobeoordeling werd een soortgelijke situatie waargenomen: de industrie slaagde er niet in veel cruciale verplichte onderzoeken voor de representatieve formulering te verstrekken.

Bovendien erkende de EFSA dat zij niet alle co-formulanten op basis van de representatieve formulering kon beoordelen, wat wederom in strijd is met de pesticidenwetgeving.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending