Verbind je met ons

EU

#FinnishPresidency schetst prioriteiten voor commissies van het Europees Parlement

DELEN:

gepubliceerd

on

Finland bekleedt het voorzitterschap van de Raad tot het einde van 2019. De eerste reeks hoorzittingen vond plaats in juli. Een tweede reeks hoorzittingen vindt plaats in september. Dit persbericht wordt regelmatig bijgewerkt.

Rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Thomas Blomqvist, minister van Noordse Samenwerking en Gelijkheid, vertelde EP-leden van de Vrouwenrechtencommissie op maandag 23 september dat een van de belangrijkste prioriteiten van het Finse voorzitterschap op het gebied van gendergelijkheid was om een ​​genderperspectief op te nemen in het economisch beleid en het begrotingsproces van de EU. De heer Blomqvist noemde verschillende kwesties waarvoor het Finse voorzitterschap de komende maanden wil vechten: het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, het bevorderen van de ratificatie van het Verdrag van Istanbul over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen, proberen een meerderheid te vinden in de Raad om de richtlijn Vrouwen aan boord te deblokkeren en de implementatie van de richtlijn werk en privéleven in de gaten te houden.

Vrouwenrechten Europarlementsleden ondervroegen de minister over een aantal aanvullende kwesties, zoals de bescherming van de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen, seksuele uitbuiting en femicide.

Landbouw en plattelandsontwikkeling

Een evenwichtige langetermijnbegroting en vooruitgang bij de hervorming van het EU-landbouwbeleid behoren tot de belangrijkste prioriteiten van het Finse voorzitterschap van de Raad, zei minister van Landbouw Jari Leppä op woensdag 4 september tegen de EP-leden.

In het daaropvolgende debat drongen de EP-leden erop aan dat het GLB een gemeenschappelijk en naar behoren gefinancierd EU-beleid moest blijven, terwijl het eenvoudiger en duurzamer moest zijn. Veel leden uitten hun bezorgdheid over de gevolgen die handelsovereenkomsten, met name de EU-Mercosur, kunnen hebben voor boeren en consumenten in de EU. Ze hebben ook gedebatteerd over de toekomstige EU-bosstrategie en manieren om de strijd tegen klimaatverandering op te voeren.

advertentie

Visserij

Minister van Landbouw en Bosbouw, Jari Leppä, op woensdag 4 september, vertelde de leden van het Europees Parlement dat zijn prioriteiten zijn onder meer het uitvoeren van visserij-inspanningen (Totaal toegestane vangsten en quota), zoals onlangs overeengekomen, en het herzien van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) om bureaucratie te verminderen en de toewijzing van middelen verbeteren. Wat dit laatste betreft, wordt verwacht dat de onderhandelingen binnenkort zullen beginnen, als onderdeel van het 2021-2027 budgetkader. De andere twee prioriteiten waren de bestrijding van illegale visserij en de versterking van de rol van regionale organisaties voor visserijbeheer.

Europarlementsleden pleiten ervoor dat fondsen die naar het EFMZV gaan niet worden verlaagd, zelfs nadat de Brexit heeft plaatsgevonden. De minister heeft zich ertoe verbonden te werken aan een billijk evenwicht tussen het EFMZV tussen de verschillende standpunten van de lidstaten in dit dossier. De leden ondervroegen ook het voorzitterschap over internationale visserijovereenkomsten, namelijk de binnenkort aflopende overeenkomst met Mauritanië en die met Guinee-Bissau en Marokko, die allemaal belangrijke kansen voor de EU-vloot bieden.

Economische en monetaire zaken

ECOFIN-voorzitter en minister van Financiën Mika Lintilä zei op woensdag 4 september dat het voorzitterschap van plan is vooruitgang te boeken met de kapitaalmarktenunie en de bankenunie, waaronder het aanpakken van niet-renderende leningen van banken en de werkzaamheden aan het Europese depositoverzekeringsstelsel ( EDIS). Ook hoog op de prioriteitenlijst staat de bestrijding van belastingfraude en winstverschuiving, samen met geharmoniseerde digitale belastingen in de EU en een belasting op financiële transacties. Ten slotte wil het voorzitterschap de financiële infrastructuur van de EU weerbaarder maken tegen cyberdreigingen en het economische en milieubeleid met elkaar verstrengelen om klimaatverandering te bestrijden.

De leden waren verheugd over de prioriteiten die hun werden gepresenteerd, maar drongen aan op EU-maatregelen tegen klimaatverandering, het witwassen van geld en belastingontduiking. Ze verwachten concrete voorstellen voor digitale belastingheffing en groene financiën. Ten slotte stonden commissieleden sceptischer tegenover de voltooiing van de bankenunie en het EDIS, waarbij zij wezen op het gebrek aan politieke wil en weerstand tegen risicodeling.

Cultuur en onderwijs

Minister van Onderwijs Li Andersson presenteerde op woensdag 4 drie belangrijke prioriteiten: levenslang leren, alle bestaande belemmeringen voor mobiliteit in de cultuursector wegnemen, onderwijs effectiever maken en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Europarlementsleden vroegen het voorzitterschap om de steun voor beroepsopleiding, de ontwikkeling van digitale vaardigheden in het onderwijs, inclusie en de bestrijding van discriminatie op te voeren. Ze drongen er ook op aan dat Erasmus voldoende moet worden gefinancierd tijdens de onderhandelingen voor de volgende begrotingsperiode van het programma.

Minister van Wetenschap en Cultuur Hanna Kosonen benadrukte tijdens dezelfde vergadering het programma Creatief Europa als de belangrijkste prioriteit op dit gebied. Ze zei dat haar werk zich zal richten op de verdere ontwikkeling van de audiovisuele sector, inclusief nieuwe technologieën, inhoud van hoge kwaliteit, betrokkenheid bij het publiek en digitale transformatie. Op het gebied van jeugd onderstreepte Kosonen de kwaliteit van jeugdwerk, opleiding voor jonge werknemers en digitaal jeugdwerk als belangrijkste prioriteiten, terwijl de strijd tegen corruptie en doping de prioriteiten zijn voor de sportsector.

Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Finland is vastbesloten verder te gaan met de artikel 7-procedures tegen Hongarije en Polen, zei minister van Justitie Anna-Maja Henriksson tegen de Civil Liberties Committee op woensdag 4 september. Ze benadrukte dat "rechtsstaat de lijm is die de Europese Unie bij elkaar houdt". Henriksson benadrukte ook het belang van het Europees Openbaar Ministerie en beloofde nauw samen te werken met het Parlement om ervoor te zorgen dat er snel een Europese hoofdaanklager wordt benoemd.

Minister van Binnenlandse Zaken, Maria Ohisalo, onderstreepte dat "het Europese asielstelsel moet worden hervormd" en verzekerde Europarlementariërs dat Finland zijn uiterste best zal doen om vertrouwen tussen de lidstaten op te bouwen. Met betrekking tot de situatie in het Middellandse Zeegebied verklaarde Ohisalo dat "we de sterfgevallen moeten stoppen; we doen het helemaal niet goed ”. Ervan uitgaande dat een permanent mechanisme tijd zal vergen, heeft zij een tijdelijke regeling voorgesteld om te zorgen voor een snelle ontscheping van mensen die op zee zijn gered, waarbij veel lidstaten op vrijwillige basis zijn betrokken.

De leden waren ingenomen met de prioriteiten van het voorzitterschap, maar vroegen om nadere uitleg over de herziening van de gereedschapskist voor de rechtsstaat en de maatregelen die moeten worden genomen om oplossingen te vinden op het gebied van migratiebeheer. Ze ondervroegen ook de ministers over interne veiligheidsthema's, met name de mogelijke uitbreiding van de uitwisseling van PNR-gegevens (Passenger Name Record) naar trein- en passagiersschepen.

International Trade

Minister van Handel Ville Skinnari, in antwoord op vragen van leden van de Internationale Handelscommissie over handhaving van hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in handelsovereenkomsten, in het bijzonder de Mercosur-deal met Latijns-Amerikaanse landen, benadrukte dat handelsbeleid op waarden moet zijn gebaseerd en moet worden behandeld, rekening houdend met de milieu, gendergelijkheid, mensenrechten en rechten van werknemers. "Een mercantilistische win / verlies-houding ten opzichte van handel is de verkeerde manier om ernaar te kijken," zei hij.

Handelscomité EP-leden vroegen de minister ook naar de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie, een toekomstige handelsovereenkomst met een Verenigd Koninkrijk na de Brexit en de voortgang van de Raad met betrekking tot regelgeving voor tweeërlei gebruik.

Juridische zaken

Minister van Justitie Anna-Maja Henriksson zei dat het doel van het voorzitterschap is de toolbox rechtsstaat en justitie te versterken, met inbegrip van gezamenlijke opleiding van juridische professionals, ondersteuning van het maatschappelijk middenveld en versterking van het Europese scorebord voor justitie. "In de toekomst kunnen digitalisering en technologische vooruitgang bijdragen aan het versnellen en verbeteren van de toegang tot de rechter," zei ze.

Prioriteiten zijn onder meer het waarborgen van een eerlijke en voorspelbare omgeving voor bedrijven, het bestrijden van belastingontduiking en het vinden van een manier om het voorstel voor rapportage per land in de Raad voort te zetten. Het voorzitterschap zal zich ook inspannen om tegen het einde van het najaar overeenstemming te bereiken over de representatieve actierichtlijn (onderdeel van de New Deal voor consumenten). De leden verwelkomden de ambitie van het voorzitterschap om prioriteit te geven aan de rechtsstaat als een hoofdbekommernis en stelden vragen op, variërend van kunstmatige intelligentie tot de impact van klimaatverandering op mensenrechten, belastingontduiking en genderevenwicht.

Interne markt en consumentenbescherming

"Onze prioriteiten hangen nauw samen met de doelstelling om duurzaamheid te bereiken", zei de minister van Werkgelegenheid Timo Harakka op maandag, 2 september, tegen EP-leden van de interne markt en consumentenbescherming. Hij benadrukte met name de agenda voor duurzame groei en het belang ervan vanuit een economisch, ecologisch en sociaal perspectief. De digitale economie, met inbegrip van digitale diensten, die efficiënt de wetgeving inzake consumentenbescherming ten uitvoer legt en de MFK-bestanden met betrekking tot de interne markt en douane staan ​​ook hoog op het programma van het voorzitterschap, bevestigde de minister.

Digitalisering, kunstmatige intelligentie, ondersteuning voor het MKB, geoblocking, digitale vaardigheden, productveiligheid, douane en dubbele kwaliteit van producten waren enkele van de kwesties die verder met EP-leden werden besproken. Op Brexit zei Harakka: "We zijn voorbereid op veel resultaten, maar onverwachte dingen kunnen gebeuren."

Buitenlandse Zaken

Het versterken van de banden van de EU met Afrika, het samenwerken in het Noordpoolgebied, het stimuleren van gemeenschappelijke actie om hybride bedreigingen tegen te gaan, en tegelijkertijd de klimaatverandering blijven bestrijden, waren enkele van de prioriteiten die op maandag 2 september door minister Pekka Haavisto van Buitenlandse Zaken werden geschetst. Hij pleitte ook voor de invoering van stemming met gekwalificeerde meerderheid bij het nemen van besluiten over buitenlands beleid in de Raad, om ervoor te zorgen dat de EU een meer internationale stem heeft. Bij de uitbreiding zei de minister dat hij voorstander was van het openen van toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië, terwijl hij de dialoog met Turkije nog steeds open hield, ondanks dat Turkije al vele jaren in de verkeerde politieke richting dreef.

Europarlementsleden ondervroegen de minister over Iran, Hong Kong, het Midden-Oosten, Rusland, de Amazone, Oekraïne en de Westelijke Balkan. Hoewel sommige leden de inspanningen van de EU om illegale migratie aan te pakken en potentiële nieuwe lidstaten te verwelkomen bekritiseerden, steunen de meeste leden de voorstellen van het voorzitterschap om te streven naar stemming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad. Ze riepen ook de Finse regering op om de handhaving van sancties tegen Rusland te ondersteunen.

Hoorzittingen gehouden tussen maandag 22 en donderdag 25 juli

Industrie, onderzoek en energie

Minister van Economische Zaken Katri Kulmuni onderstreepte dinsdag dat Finland een modern industriebeleid zal bevorderen dat wordt aangedreven door de digitale economie, met een sterke focus op onderzoek en innovatie om duurzame groei in de EU te creëren. Dit zal ook belangrijk zijn in de overgang naar een klimaatneutrale economie. Ze zei ook dat een overeenkomst tussen de lidstaten over de 2021-2027-begroting van de EU een belangrijke doelstelling is. Minister van Transport en Communicatie, Sanna Marin, zei tegen de afgevaardigden dat het vertrouwen van burgers in nieuwe technologie ook een prioriteit moet zijn, bijvoorbeeld op kunstmatige intelligentie.

Europarlementsleden verwelkomden de presentatie, maar benadrukten dat ambitieus moet zijn voor de langetermijnbegroting van de EU, aangezien een verhoging van de middelen, met name voor onderzoek en technologie, nodig is om banen en groei te bevorderen. De commissievoorzitter drong er ook bij het voorzitterschap op aan de EU-financiering voor onderzoek en innovatie in de 2020-begroting niet te verlagen, zoals voorgesteld door de Raad.

Regionale Ontwikkeling

Minister van Economische Zaken Katri Kulmuni presenteerde dinsdag ook de prioriteiten op het gebied van regionale ontwikkeling, waaronder het meer resultaatgericht, efficiënt en thematisch gericht maken van het EU-cohesiebeleid. Ze benadrukte ook de belangrijke rol die het speelt bij het stimuleren van onderzoek en innovatie en bij het creëren van weerbaarheid tegen globalisering.

De leden waren verheugd over de aankondiging van de minister dat het voorzitterschap klaar is om de interinstitutionele onderhandelingen zo snel mogelijk te hervatten, waarbij prioriteit wordt gegeven aan een snelle start van de "volgende generatie programma's".

Werkgelegenheid en sociale zaken

Minister van Werkgelegenheid Timo Harakka zei woensdag tegen de afgevaardigden dat het belangrijkste doel van het voorzitterschap het waarborgen van een duurzame toekomst is. Om dit doel te bereiken, zal Finland "een versnelde overgang naar een klimaatneutrale economie op een sociaal duurzame manier bevorderen", voegde hij eraan toe.

Het verbeteren van de vaardigheden van werknemers en het beschermen van werknemers behoorden tot de besproken onderwerpen. Gevraagd door leden van het Europees Parlement over maatregelen om mensen met een handicap bij het werk te helpen, zei de minister dat ze momenteel conclusies van de Raad opstellen over het bevorderen van de werkgelegenheid van personen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Harakka vertelde de afgevaardigden dat hij ernaar uitkijkt om verder te werken aan een mogelijk EU-minimumloon, terwijl minister van Sociale Zaken en Gezondheid Aino-Kaisa Pekonen benadrukte dat het Europees semester en de sociale pijler van de EU het aspect welzijn moeten integreren.

Ontwikkeling en EU-ACS-betrekkingen

De minister van ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel Ville Skinnari benadrukte woensdag het belang van klimaatactie, de uitvoering van de 2030-agenda, op waarden gebaseerd buitenlands beleid, met name gendergelijkheid en een partnerschap met Afrika. Gezien de uiterst verontrustende context benadrukte de minister de noodzaak om humanitaire actie te verdedigen op basis van de beginselen en de eerbiediging van het internationale recht, alsmede op steun voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

Europarlementsleden verwelkomden de focus van de minister op klimaat en benadrukten het belang van het aanpakken van genderongelijkheid en seksueel geweld in conflicten, en onderzoeken hoe te reageren op het toenemende aantal gedwongen verplaatsingen als gevolg van klimaatverandering en de noodzaak van een grotere samenhang van ander EU-beleid met ONTWIKKELINGSDOELEN.

Vervoer en toerisme

Europa heeft een breder aanbod van transportdiensten nodig, en automatisering zal van cruciaal belang zijn om uitdagingen op het gebied van milieu en veiligheid op te lossen, zei minister van Transport en Communicatie Sanna Marin woensdag tegen de EP-leden. Wat de tot dusver ingediende wetgevingsvoorstellen betreft, zal het voorzitterschap proberen een standpunt in te nemen over passagiersrechten en het eurovignet, zal het blijven werken aan zomertijdregelingen en is het klaar om te onderhandelen over het mobiliteitspakket. Ze willen ook de rechten van vliegtuigpassagiers weer op de agenda zetten.

Minister Katri Kulmuni van Economische Zaken, verantwoordelijk voor toerisme, zei dat de belangrijkste prioriteit op dit gebied zal zijn om de digitalisering van de toerismesector te stimuleren om groei en werkgelegenheid te versnellen.

De leden van het Europees Parlement hebben steun uitgesproken voor het afronden van de wetgevingswerkzaamheden betreffende de voorstellen voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim en het eurovignet. Ze ondervroegen ook de ministers over spoorvervoer, hoe verschillen in het mobiliteitspakket te overwinnen, het voorstel om bus- en busmarkten open te stellen, hoe te zorgen voor een vermindering van het verkeersniveau met toenemende automatisering en financiële steun voor het toerisme sector onder de nieuwe EU-langetermijnbegroting

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending