Verbind je met ons

Economisch bestuur

Stappenplan van de Commissie om te voorzien in de financieringsbehoeften van de Europese economie op lange termijn

DELEN:

gepubliceerd

on

01De Europese Commissie heeft vandaag (27 maart) een pakket maatregelen aangenomen om nieuwe en andere manieren te stimuleren om langetermijnfinanciering te ontsluiten en de terugkeer van Europa naar duurzame economische groei te ondersteunen. Er zullen aanzienlijke langetermijninvesteringen nodig zijn in het kader van de Europa 2020-strategie en Klimaat- en energiepakket 2030, in infrastructuur, nieuwe technologieën en innovatie, R&D en menselijk kapitaal. De investeringsbehoeften voor infrastructuurnetwerken op het gebied van vervoer, energie en telecommunicatie die alleen al van belang zijn voor de EU, worden geschat op 1 biljoen euro voor de periode tot 2020, zoals vastgesteld door de Connecting Europe Facility.

De economische en financiële crisis heeft het vermogen van de financiële sector aangetast om middelen naar de reële economie te sluizen, met name naar langetermijninvesteringen. Europa is altijd sterk afhankelijk geweest van banken die de reële economie financieren (tweederde van de financiering komt van banken, vergeleken met een derde in de VS). Nu banken hun schulden afbouwen, is er minder financiering beschikbaar voor alle sectoren van de economie – minder dan een derde van de Nederlandse en Griekse kmo's en slechts ongeveer de helft van de Spaanse en Italiaanse kmo's kreeg het volledige kredietbedrag waar ze in 2013 om vroegen.

Het is essentieel om actie te ondernemen om de voorwaarden voor duurzame groei en investeringen te herstellen, en dat betekent deels dat we nieuwe manieren moeten vinden om geld naar langetermijninvesteringen te kanaliseren. De groenboekraadpleging van de Commissie over de langetermijnfinanciering van de Europese economie van maart 2013 (IP / 13 / 274) leidde tot een breed debat en leidde tot reacties uit alle segmenten van de economie. Het pakket maatregelen dat vandaag is aangenomen, omvat een mededeling over langetermijnfinanciering van de economie, een wetgevingsvoorstel voor nieuwe regels voor bedrijfspensioenfondsen en een mededeling over crowdfunding. De mededeling over langetermijnfinanciering bouwt voort op de reacties op de raadpleging en op het debat in internationale fora zoals de G20 en de OESO. Het identificeert specifieke maatregelen die de EU kan nemen om langetermijnfinanciering te bevorderen.

Michel Barnier, commissaris voor Interne Markt en Diensten, zei: “We zijn ambitieus geweest in onze financiële regelgevingsagenda, met positieve resultaten voor de financiële stabiliteit en het vertrouwen. Nu het economisch herstel aantrekt, moeten we net zo ambitieus zijn in onze steun aan de groei. Europa heeft grote financieringsbehoeften op de lange termijn om duurzame groei te financieren – het soort groei dat het concurrentievermogen vergroot en banen creëert op een slimme, duurzame en inclusieve manier. Ons financiële systeem moet zijn vermogen om de reële economie te financieren herwinnen en vergroten. Hieronder vallen zowel banken als institutionele beleggers zoals verzekeraars en pensioenfondsen. Maar we moeten ook de financieringsbronnen in Europa diversifiëren en de toegang tot financiering verbeteren voor kleine en middelgrote ondernemingen die de ruggengraat van de Europese economie vormen. Ik heb er vertrouwen in dat de reeks maatregelen die vandaag worden gepresenteerd, zal bijdragen aan het verbeteren van het vermogen van de Europese kapitaalmarkten om middelen naar onze langetermijnbehoeften te kanaliseren.”

Over instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening voegde commissaris Barner hieraan toe: “Alle Europese samenlevingen worden geconfronteerd met een gecombineerde uitdaging op het gebied van pensioenvoorziening tegen de achtergrond van een vergrijzende bevolking, en van het investeren op lange termijn om groei te creëren. Bedrijfspensioenfondsen bevinden zich op het kruispunt van deze twee uitdagingen. Ze hebben ruim € 2.5 biljoen aan activa onder beheer met een langetermijnhorizon, en 75 miljoen Europeanen zijn voor hun ouderdomspensioen grotendeels van hen afhankelijk. Het wetgevingsvoorstel van vandaag zal het bestuur en de transparantie van dergelijke fondsen in Europa verbeteren, de financiële stabiliteit verbeteren en grensoverschrijdende activiteiten bevorderen, om bedrijfspensioenfondsen verder te ontwikkelen als belangrijke langetermijnbeleggers.”

Vicevoorzitter voor Economische en Monetaire Zaken en de euro Olli Rehn zei: “We moeten beter gebruik maken van publieke middelen om de impact van productieve investeringen op de groei en de werkgelegenheidscreatie te maximaliseren. Dit betekent het creëren van synergieën en het vergemakkelijken van de toegang tot financiering voor de vernieuwing van belangrijke infrastructuur. Nationale en EU-begrotingen, maar ook stimuleringsbanken en exportkredietinstellingen hebben allemaal een rol te spelen. Om kmo’s te helpen de middelen te verkrijgen die ze nodig hebben om te investeren en uit te breiden, moeten we securitisatie van hoge kwaliteit bevorderen om hun toegang tot kapitaalmarktfinanciering te vergemakkelijken.”

Vicepresident voor Industrie en Ondernemerschap Antonio Tajani voegde hieraan toe: “De ambitieuze initiatieven die vandaag worden gepresenteerd, zullen ertoe bijdragen dat het financiële systeem beter middelen kan kanaliseren naar langetermijninvesteringen, die nodig zijn om de positie van Europa op een duurzaam groeipad veilig te stellen. De financiële crisis heeft het vermogen van de financiële sector om middelen naar de reële economie te kanaliseren aangetast. Vooral het midden- en kleinbedrijf levert een belangrijke bijdrage aan duurzame groei, maar vindt het nog steeds lastig om financiering te verkrijgen, vooral in de perifere economieën. De vandaag gepresenteerde initiatieven zijn gericht op het vrijmaken van aanvullende financieringsmiddelen voor de reële economie en hebben allemaal een gemeenschappelijk doel: het bevorderen van de interne markt door het creëren van de beste omstandigheden voor groei en concurrentievermogen in Europa.”

advertentie

Hoofdelementen

De mededeling over langetermijnfinanciering bevat een reeks specifieke maatregelen die de Commissie zal nemen om de langetermijnfinanciering van de Europese economie te verbeteren (MEMO / 14 / 238). Twee van deze acties worden vandaag onthuld:

  • Een voorstel tot herziening van de regels voor bedrijfspensioenfondsen (herziening van Richtlijn 2003 / 41 / EG betreffende de activiteiten van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening – IORP-richtlijn) ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van een belangrijk type langetermijnbelegger in de EU (MEMO / 14 / 239);
  • een mededeling over crowdfunding om kmo's alternatieve financieringsmogelijkheden te bieden (MEMO / 14 / 240).

De acties kunnen worden gegroepeerd rond zes hoofdgebieden:

1. Mobiliseren van particuliere bronnen van langetermijnfinanciering: de acties omvatten onder meer het afronden van de details van het prudentieel kader voor banken en verzekeringsmaatschappijen op een manier die langetermijninvesteringen in de reële economie ondersteunt, het mobiliseren van meer persoonlijk pensioensparen en het onderzoeken van manieren om meer grensoverschrijdende spaarstromen en de voordelen van een eventuele EU-spaarrekening.

In deze context zou het vandaag ingediende wetgevingsvoorstel voor nieuwe regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP 2) moeten bijdragen aan meer langetermijninvesteringen. Het voorstel heeft drie hoofddoelstellingen:

  • ervoor te zorgen dat deelnemers aan pensioenregelingen goed worden beschermd tegen risico's;
  • ten volle profiteren van de voordelen van de interne markt voor bedrijfspensioenen door belemmeringen voor grensoverschrijdende dienstverlening weg te nemen;
  • het versterken van de capaciteit van bedrijfspensioenfondsen om te investeren in financiële activa met een economisch langetermijnprofiel en zo de financiering van groei in de reële economie te ondersteunen.

2. Beter gebruik maken van publieke financiering: stimuleren van de activiteit van nationale stimuleringsbanken (financiële instellingen, opgericht door overheden, die financiering verstrekken ten behoeve van economische ontwikkeling) en het bevorderen van betere samenwerking tussen bestaande nationale exportkredietregelingen (instellingen die optreden als intermediair tussen nationale regeringen en exporteurs om exportfinanciering te verstrekken). Beide spelen een belangrijke rol bij langetermijnfinanciering.

3. Ontwikkeling van de Europese kapitaalmarkten: de toegang van kmo's tot kapitaalmarkten en tot grotere investeringspools vergemakkelijken door een liquide en transparante secundaire markt voor bedrijfsobligaties te creëren, securitisatiemarkten nieuw leven inblazen met voldoende aandacht voor de risico's en het gedifferentieerde karakter van dergelijke producten en verbetering van het EU-klimaat voor gedekte obligaties en onderhandse plaatsing.

4. Verbetering van de toegang van het MKB tot financiering: de in de mededeling over langetermijnfinanciering uiteengezette acties omvatten onder meer het verbeteren van de kredietinformatie over het MKB, het nieuw leven inblazen van de dialoog tussen banken en het MKB en het beoordelen van beste praktijken om het MKB te helpen toegang te krijgen tot de kapitaalmarkten. Het vergroten van het bewustzijn en het verstrekken van informatie over projecten behoren ook tot de belangrijkste elementen van de acties die naar voren zijn gebracht in de vandaag aangenomen mededeling over crowdfunding, waarin de Commissie voorstelt om:

  • Best practices uit de branche promoten, bewustwording creëren en de ontwikkeling van een kwaliteitslabel vergemakkelijken;
  • nauwlettend toezien op de ontwikkeling van crowdfundingmarkten en nationale wettelijke kaders, en;
  • regelmatig beoordelen of enige vorm van verder optreden van de EU – met inbegrip van wetgevingsmaatregelen – nodig is. Het doel is om de problemen te identificeren die mogelijk moeten worden aangepakt om de groei van crowdfunding te ondersteunen.

5. Particuliere financiering aantrekken voor infrastructuur om Europa 2020 waar te maken: meer informatie beschikbaar over investeringsplannen voor infrastructuur en verbetering van de kredietstatistieken over infrastructuurleningen.

6. Verbetering van het bredere raamwerk voor duurzame financiering: verbetering van het corporate governance-regime voor langetermijnfinanciering, bijvoorbeeld met betrekking tot de betrokkenheid van aandeelhouders (door herziening van de richtlijn aandeelhoudersrechten – voorstel zal binnenkort worden aangenomen), werknemerseigendom, rapportage over corporate governance, en kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG).

Voor meer informatie, klik hier, hier en hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending