Verbind je met ons

Demografie

De Commissie stelt instrumenten vast om de demografische veranderingen in de EU te beheersen

DELEN:

gepubliceerd

on

De Commissie heeft een mededeling aangenomen waarin een reeks beleidsinstrumenten wordt gepresenteerd die de lidstaten ter beschikking staan ​​voor het beheersen van de demografische veranderingen en de gevolgen daarvan voor de samenleving en economie van de EU, inclusief haar mondiale concurrentievermogen. De mededeling schetst het brede scala aan instrumenten (waaronder regelgevingsinstrumenten, beleidskaders en financiering) waarover de lidstaten beschikken om dit te doen. Deze instrumenten kunnen effectief worden gecombineerd met nationaal en regionaal beleid om iedereen in staat te stellen de vruchten te plukken en de uitdagingen van demografische veranderingen soepel het hoofd te bieden.

Doortastend en gecoördineerd optreden van de EU om de demografische veranderingen in goede banen te leiden

De demografische toolbox is gebaseerd op ervaringen uit de hele EU en schetst een alomvattende aanpak van demografische verandering, gestructureerd rond vier pijlers:       

1) ondersteuning ouders door gezinsaspiraties en betaald werk beter met elkaar te verzoenen, met name door te zorgen voor toegang tot hoogwaardige kinderopvang en een goed evenwicht tussen werk en privéleven;

2) ondersteunen en empoweren jongere generaties om te gedijen, hun vaardigheden te ontwikkelen en hun toegang tot de arbeidsmarkt en tot betaalbare huisvesting te vergemakkelijken;

3) empowerment oudere generaties en het in stand houden van hun welvaart, door hervormingen in combinatie met passend arbeidsmarkt- en werkplekbeleid;

4) waar nodig, het aanpakken van tekorten aan arbeidskrachten door middel van beheerde wetgeving migratie, in volledige complementariteit met het benutten van talenten binnen de EU.

advertentie

De toolbox erkent de noodzaak om rekening te houden met de territoriale dimensie van demografische verschuivingen, met name in regio's die te maken hebben met het fenomeen van bevolkingskrimp en een aanzienlijke uitgaande mobiliteit van jonge werknemers ('brain drain').

Implementatie van de demografische toolbox

De demografische toolbox kan het beleid op EU- en nationaal niveau helpen stimuleren, verfijnen en beter coördineren. De Commissie roept de lidstaten op om geïntegreerd beleid te ontwikkelen en uit te voeren om de demografische veranderingen aan te pakken en demografische problemen in alle beleidsgebieden te integreren.

Het beleid van de lidstaten moet gebaseerd zijn op de lokale realiteit, aangezien de demografische uitdagingen van lidstaat tot lidstaat en van regio tot regio verschillen. Gendergelijkheid, non-discriminatie en intergenerationele rechtvaardigheid moeten centraal staan ​​in de beleidskeuzes. Digitale technologieën kunnen de concurrentiekracht van Europa vergroten en de gevolgen van demografische veranderingen helpen compenseren. Beleidsmakers moeten de actieve deelname van burgers aan deze inspanningen bevorderen en alle spelers erbij betrekken: sociale partners, maatschappelijke organisaties en anderen. 

Naast regelgevingsinstrumenten en beleidskaders is er op EU-niveau een aantal financieringsinstrumenten beschikbaar om lidstaten te ondersteunen, zoals de Recovery and Resilience Facility en het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+).

Bovendien zal de Commissie, met het oog op het verbeteren van de beschikbare instrumenten om demografische uitdagingen aan te pakken:

• Versterk de data- en bewijsbasis, met name door de verdere ontwikkeling ervan Atlas van de demografiedoor de lidstaten te ondersteunen bij het verbeteren van hun bevolkings- en huisvestingsstatistieken en door relevante analytische activiteiten en onderzoek te ondersteunen;

• Ondersteun de ontwikkeling en/of modernisering van demografiegerelateerd beleid op alle niveaus, met name door gebruik te maken van de Instrument voor technische ondersteuning en door, waar nodig, demografische problemen te mainstreamen in relevante beleidsvoorstellen op EU-niveau;

• Ervoor zorgen dat geen enkele regio in de EU achterblijft, met name door het officieel te lanceren Talentplatform benutten op 23-24 november 2023 en doorgaan met verdere oproepen in het kader van de Talentboostermechanisme.

Demografische veranderingen hervormen onze economieën en samenlevingen

Volgens een vandaag gepubliceerde Eurobarometer-enquête over demografie zijn zeven op de tien Europeanen het erover eens dat demografische trends de economische welvaart en het concurrentievermogen van de EU op de lange termijn in gevaar brengen. De meest urgente demografische uitdagingen worden beschouwd als de vergrijzing van de bevolking (7%), de inkrimping van de beroepsbevolking en het tekort aan arbeidskrachten (10%).

Bij gebrek aan gecoördineerde en beslissende actie op dit gebied zal de bevolking van de EU de komende jaren mogelijk blijven krimpen en vergrijzen, met negatieve gevolgen voor de economie, de samenleving en het concurrentievermogen van de EU op de lange termijn. Als dergelijke trends zich voortzetten, kunnen ze het tekort aan arbeidskrachten verergeren en de druk op de overheidsbegrotingen vergroten, terwijl ze een diepgaande impact hebben op de investeringen en de productiviteit.

Sommige lidstaten en regio's worden momenteel zwaarder getroffen dan andere: de demografische veranderingen hebben ook gevolgen voor de sociale, territoriale en intergenerationele cohesie van onze democratische samenlevingen, waardoor de bestaande sociaal-economische verdeeldheid mogelijk wordt verergerd ten nadele van iedereen.

Achtergrond

Europa ondergaat een grote demografische transformatie. Demografische veranderingen hebben een diepgaande impact op het dagelijks leven en vereisen holistische en geïntegreerde oplossingen.

De Conclusies van de Europese Raad van juni 2023 riep de Commissie op een instrumentarium voor te stellen om de lidstaten te ondersteunen bij het aanpakken van demografische uitdagingen en de gevolgen daarvan voor de concurrentiepositie van Europa.

De Commissie ondersteunt de lidstaten al bij hun inspanningen om de demografische veranderingen in goede banen te leiden via een reeks juridische, beleids- en financiële instrumenten. In de mededeling worden de belangrijkste hervormingen en investeringen geïdentificeerd die nodig zijn, waarbij alle mogelijke instrumenten in combinatie worden gebruikt, om het concurrentievoordeel van de EU te behouden.

Meer informatie

Link naar de mededeling 'Demografische veranderingen in Europa: een gereedschapskist voor actie'

Link naar factsheet

Link naar Flash Eurobarometer over demografie

De impact van de demografische veranderingen in Europa

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending