Verbind je met ons

Geld witwassen

Bestrijding van het witwassen van geld: Raad en Parlement sluiten akkoord over strengere regels

DELEN:

gepubliceerd

on

De Raad en het Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over delen van het antiwitwaspakket dat tot doel heeft de EU-burgers en het financiële systeem van de EU te beschermen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

“Deze overeenkomst maakt deel uit van het nieuwe antiwitwassysteem van de EU. Het zal de manier verbeteren waarop nationale systemen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn georganiseerd en samenwerken. Dit zal ervoor zorgen dat fraudeurs, georganiseerde misdaad en terroristen geen ruimte meer hebben om hun opbrengsten via het financiële systeem te legitimeren.”
Vincent Van Peteghem Belgisch minister van Financiën

Met het nieuwe pakket zullen alle regels die van toepassing zijn op de particuliere sector worden overgebracht naar een nieuwe verordening, terwijl de richtlijn zich zal bezighouden met de organisatie van institutionele AML/CFT-systemen op nationaal niveau in de lidstaten.

Het voorlopige akkoord over een verordening ter bestrijding van het witwassen van geld zal voor het eerst de regels in de hele EU volledig harmoniseren, waardoor mogelijke mazen in de wet worden gedicht die door criminelen worden gebruikt om illegale opbrengsten wit te wassen of terroristische activiteiten via het financiële systeem te financieren.

Het akkoord over de richtlijn zal de organisatie van de nationale antiwitwassystemen verbeteren.

Regelgeving tegen het witwassen van geld

Verplichte entiteiten

Aan verplichtingen onderworpen entiteiten, zoals financiële instellingen, banken, makelaarskantoren, vermogensbeheerdiensten, casino's en handelaren – spelen een centrale rol als poortwachters in het raamwerk ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CTF), aangezien zij over een bevoorrechte positie om verdachte activiteiten op te sporen.

Het voorlopige akkoord breidt de lijst van meldingsplichtige entiteiten uit met nieuwe instanties. De nieuwe regels zullen van toepassing zijn het grootste deel van de cryptosector, waardoor alle aanbieders van crypto-activadiensten (CASP's) gedwongen worden due diligence uit te voeren op hun klanten. Dit betekent dat zij feiten en informatie over hun klanten moeten verifiëren en verdachte activiteiten moeten melden.

advertentie

Volgens de overeenkomst zullen CASP's bij de uitvoering cliëntenonderzoeksmaatregelen moeten toepassen transacties ter waarde van € 1000,- of meer. Het voegt maatregelen toe om de risico's met betrekking tot transacties met zelfgehoste portemonnees te beperken.

Andere sectoren die betrokken zijn bij cliëntenonderzoek en rapportageverplichtingen zullen dat ook zijn handelaren in luxegoederen zoals edele metalen, edelstenen, juweliers, uurwerken en goudsmeden. Handelaren in luxe auto's, vliegtuigen en jachten, maar ook in cultuurgoederen (zoals kunstwerken) zullen eveneens meldingsplichtige entiteiten worden.

Het voorlopige akkoord erkent dat de voetbalsector een hoog risico met zich meebrengt en breidt de lijst van meldingsplichtige entiteiten uit professionele voetbalclubs en makelaars. Omdat de sector en het risico ervan echter aan grote verschillen onderhevig zijn, zullen de lidstaten de flexibiliteit hebben om deze van de lijst te verwijderen als ze een laag risico vertegenwoordigen. De regels gelden na een langere overgangsperiode, die ingaat 5 jaar na de inwerkingtreding, in tegenstelling tot 3 jaar voor de andere meldingsplichtige entiteiten.

Verbeterde due diligence

De Raad en het Parlement hebben ook specifieke maatregelen voor verscherpte zorgvuldigheid ingevoerd grensoverschrijdende correspondentrelaties voor dienstverleners op het gebied van crypto-activa.

De Raad en het Parlement waren het erover eens dat krediet- en financiële instellingen strengere due diligence-maatregelen zullen nemen bij hun zakelijke relaties zeer rijke (vermogende) particulieren de behandeling van een grote hoeveelheid activa met zich meebrengen. Het nalaten dit te doen zal worden beschouwd als een verzwarende factor in het sanctieregime.

Contante betalingen

Een EU-breed maximum Voor contante betalingen is een limiet van € 10.000 vastgesteld, waardoor het voor criminelen moeilijker wordt om zwart geld wit te wassen. De lidstaten zullen de flexibiliteit hebben om desgewenst een lagere maximumgrens op te leggen.

Bovendien zullen meldingsplichtige entiteiten volgens het voorlopige akkoord de identiteit moeten identificeren en verifiëren van een persoon die af en toe een transactie in contanten tussen €3.000 en €10.000 uitvoert.

uiteindelijk eigendom

In het voorlopig akkoord worden de regels vastgelegd economisch eigendom geharmoniseerder en transparanter. Onder economisch eigendom worden personen verstaan ​​die daadwerkelijk zeggenschap hebben over of profiteren van de voordelen van eigendom van een juridische entiteit (zoals een bedrijf, stichting of trust), ook al staat de titel of het eigendom op een andere naam.

De overeenkomst verduidelijkt dat economisch eigendom gebaseerd is op: twee componenten - eigendom en controle – die beide moeten worden geanalyseerd om alle uiteindelijke begunstigden van die juridische entiteit of van alle soorten entiteiten te identificeren, inclusief niet-EU-entiteiten wanneer zij zaken doen in de EU of onroerend goed kopen in de EU. In de overeenkomst wordt het economisch eigendom vastgelegd drempel op 25%.

Gerelateerde regels die van toepassing zijn op gelaagde eigendoms- en controlestructuren worden ook verduidelijkt om ervoor te zorgen dat het verbergen achter meerdere lagen van eigendom van bedrijven niet meer werkt. Tegelijkertijd worden de bepalingen inzake gegevensbescherming en het bewaren van gegevens verduidelijkt om het werk van de bevoegde autoriteiten gemakkelijker en sneller te maken.

De overeenkomst voorziet in de registratie van de economische eigendom van alle buitenlandse entiteiten die onroerend goed bezitten, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.

Derde landen met een hoog risico

De onderworpen entiteiten zullen een aanvraag moeten indienen verbeterde due diligence-maatregelen op incidentele transacties en zakelijke relaties waarbij derde landen met een hoog risico betrokken zijn, wier tekortkomingen in hun nationale regimes ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorisme hen tot een gevaar maken bedreiging voor de integriteit van de interne markt van de EU.

De Commissie zal een beoordeling van het risico maken, op basis van de lijsten van de Financial Action Task Force (FATF, de internationale normbepaler op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld). Bovendien zal het hoge risiconiveau de toepassing van aanvullende maatregelen rechtvaardigen specifieke EU- of nationale tegenmaatregelen, hetzij op het niveau van de meldingsplichtige entiteiten, hetzij door de lidstaten.

Antiwitwasrichtlijn

Registers van economische eigendommen

Volgens de voorlopige overeenkomst zal de bij het centrale register ingediende informatie moeten worden geverifieerd. Entiteiten of regelingen die verband houden met personen of entiteiten die onderworpen zijn aan gerichte financiële sancties zal moeten worden gemarkeerd.

De richtlijn verleent de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de registers de bevoegdheid om inspecties uit te voeren in de gebouwen van geregistreerde rechtspersonen, in geval van twijfel over de juistheid van de informatie waarover zij beschikken.

In de overeenkomst is ook vastgelegd dat naast onder meer toezichthoudende autoriteiten en overheidsinstanties en meldingsplichtige entiteiten, personen uit het publiek met een legitiem belang, inclusief de pers en het maatschappelijk middenveld, kan toegang krijgen tot de registers.

Om onderzoeken naar criminele plannen waarbij onroerend goed betrokken is, te vergemakkelijken, zorgt de tekst ervoor dat dit gebeurt vastgoedregisters zijn toegankelijk voor bevoegde autoriteiten via één enkel toegangspunt, waardoor bijvoorbeeld informatie beschikbaar wordt gesteld over de prijs, het type onroerend goed, de geschiedenis en lasten zoals hypotheken, gerechtelijke beperkingen en eigendomsrechten.

De verantwoordelijkheden van FIE’s

Elke lidstaat heeft al een financiële inlichtingeneenheid (FIU) opgericht om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, rapporteren en bestrijden. Deze FIE's zijn verantwoordelijk voor het ontvangen en analyseren van informatie die relevant is voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met name in de vorm van meldingen van meldingsplichtige entiteiten.

Volgens de overeenkomst, FIE's zullen onmiddellijke en directe toegang hebben tot financiële, administratieve en wetshandhavingsinformatie, waaronder onder meer belastinginformatie, informatie over tegoeden en andere activa die zijn bevroren op grond van gerichte financiële sancties, informatie over geldoverdrachten en crypto-overdrachten, nationale registers van motorvoertuigen, vliegtuigen en vaartuigen, douanegegevens en nationale wapen- en wapenregisters.

FIE's blijven dat doen informatie verspreiden onder de bevoegde autoriteiten belast met de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, inclusief autoriteiten met een onderzoeks-, vervolgings- of gerechtelijke rol. In grensoverschrijdende zaken zullen FIU’s nauwer samenwerken met hun collega’s in de lidstaat waar de verdachte melding plaatsvindt. Het FIU.net-systeem zal worden geüpgraded om een ​​snelle verspreiding van grensoverschrijdende meldingen mogelijk te maken.

Volgens het voorlopige akkoord van toepassing fundamentele rechten wordt bevestigd als een integraal onderdeel van het werk van de FIU en wordt meegenomen bij het nemen van beslissingen.

In de overeenkomst wordt een stevig kader geschetst FIE's kunnen de toestemming voor een transactie opschorten of onthoudenom zijn analyses uit te voeren, het vermoeden te beoordelen en de resultaten te verspreiden onder de relevante autoriteiten, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Toezichthouders

Volgens het akkoord zal elke lidstaat ervoor zorgen dat alle op zijn grondgebied gevestigde meldingsplichtige entiteiten onderworpen zijn aan adequaat en effectief toezicht door een of meer toezichthouders. Toezichthouders zullen een risicogebaseerde aanpak hanteren.

Toezichthouders zullen vermoedens melden bij de FIU. Vergelijkbaar met bepalingen in de AMLA-verordening, Er worden nieuwe toezichtmaatregelen voor de niet-financiële sector ingevoerd, de zogenaamde toezichtcolleges. AMLA zal ontwerpen van technische reguleringsnormen ontwikkelen die de algemene voorwaarden definiëren die de goede werking van AML/CFT-toezichtcolleges mogelijk maken.

Risicobeoordeling

Volgens het voorlopige akkoord blijven zowel de Europese als de nationale risicobeoordelingen een belangrijk instrument. De Commissie zal op EU-niveau een beoordeling uitvoeren van de risico's van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en deze opstellen aanbevelingen aan de lidstaten over de maatregelen die zij moeten volgen. De lidstaten zullen ook risicobeoordelingen op nationaal niveau uitvoeren en zich ertoe verbinden de in de nationale risicobeoordeling geïdentificeerde risico's effectief te beperken.

Volgende stappen

De teksten zullen nu worden afgerond en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de lidstaten in het Comité van permanente vertegenwoordigers en het Europees Parlement. Als ze worden goedgekeurd, zullen de Raad en het Parlement de teksten formeel moeten goedkeuren voordat ze in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd en in werking treden.

Achtergrond

Op 20 juli 2021 presenteerde de Commissie haar pakket wetgevingsvoorstellen om de EU-regels inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) te versterken. Dit pakket bestaat uit:

  • een verordening tot oprichting van een nieuwe EU-autoriteit tegen het witwassen van geld (AMLA) die de bevoegdheid zal hebben om sancties en boetes op te leggen
  • een verordening tot herschikking van de verordening inzake geldoverdrachten, die tot doel heeft de overdracht van crypto-activa transparanter en volledig traceerbaar te maken
  • een verordening inzake vereisten ter bestrijding van het witwassen van geld voor de particuliere sector
  • een richtlijn inzake mechanismen ter bestrijding van het witwassen van geld

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending