Verbind je met ons

Oezbekistan

Oezbekistan-VN: samenwerking voor universele duurzame ontwikkeling

DELEN:

gepubliceerd

on

Oezbekistan trad op 2 maart 1992 toe tot de VN als een nieuwe soevereine, onafhankelijke staat. Sinds zijn toetreding tot deze universele internationale organisatie heeft ons land op verschillende gebieden productief met het land en zijn gespecialiseerde instellingen samengewerkt.

De belangrijkste prioriteiten van de multilaterale samenwerking zijn de strijd tegen moderne dreigingen en veiligheidsuitdagingen, de stabilisatie en het herstel van Afghanistan, de non-proliferatie van massavernietigingswapens, het oplossen van milieuproblemen, in het bijzonder het verzachten van de gevolgen van de Aralmeercrisis, economische ontwikkeling, bescherming en bevordering van de mensenrechten, ontwikkeling van het toerisme en andere.

Volgens deskundigen is Oezbekistan de afgelopen jaren steeds meer betrokken geraakt bij de activiteiten van de Algemene Vergadering en gespecialiseerde organisaties van de VN. In het bijzonder hield het hoofd van Oezbekistan toespraken tijdens de 72e, 75e en 76e zittingen van de Algemene Vergadering van de VN, evenals tijdens het High-Level Segment van de 46e zitting van de VN-Mensenrechtenraad.

In juni 2017 vonden het bezoek plaats van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en zijn onderhandelingen met de president van Oezbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Het staatshoofd hield ook ontmoetingen met de secretaris-generaal van de VN in september 2017 in New York (VS) en tijdens het 2e Internationale Forum ‘One Belt, One Road’ in april 2019 in Beijing (VRC). Als resultaat van deze bijeenkomsten zijn plannen voor praktische maatregelen ter ontwikkeling van de samenwerking tussen Oezbekistan en de VN aangenomen en worden deze ten uitvoer gelegd.

De deelname van president Sjavkat Mirziyojev aan de algemene debatten van de 72e zitting van de Algemene Vergadering in september 2017 opende een nieuwe fase van productieve en wederzijds voordelige samenwerking tussen ons land en de VN. Tijdens dit evenement werden een aantal belangrijke internationale initiatieven naar voren gebracht, die de afgelopen drie jaar met succes zijn geïmplementeerd.

Vanaf het VN-podium presenteerde de leider van Oezbekistan een aantal belangrijke internationale initiatieven over actuele kwesties op de mondiale en regionale agenda. In het bijzonder werden op initiatief van de leiding van Oezbekistan zes resoluties ontwikkeld en aangenomen binnen de Algemene Vergadering van de VN: "Versterking van de regionale internationale samenwerking om vrede, stabiliteit en duurzame ontwikkeling in de Centraal-Aziatische regio te garanderen" (juni 2018), " Onderwijs en religieuze tolerantie" (december 2018), "Duurzaam toerisme en ontwikkeling in Centraal-Azië" (december 2019), "Over het uitroepen van het Aralmeer tot een zone van milieu-innovatie en technologie" (mei 2021), "Over het versterken van de onderlinge verbondenheid tussen Centraal-Azië en Zuid-Azië" (juli 2022), "Over de rol van parlementen bij het verwezenlijken van de SDG's" (december 2022).

Bovendien werd in het kader van de VN-Mensenrechtenraad, op initiatief van Oezbekistan, een resolutie aangenomen “Over de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de mensenrechten van jongeren” (oktober 2021) en op UNESCO – “De Khiva Process" (november 2021) naar aanleiding van de resultaten van het internationale forum "Centraal-Azië op het kruispunt van wereldbeschavingen" (14-16 september 2021, Khiva).

advertentie

De Code over vrijwillige verplichtingen van staten tijdens pandemieën, ontwikkeld door Oezbeekse zijde, is verspreid als een officieel document van de Algemene Vergadering van de VN als bijdrage van Oezbekistan aan de mondiale inspanningen om COVID-19 te bestrijden.

Ter ondersteuning van de nieuwe geest van multilaterale interactie ontwikkelt Oezbekistan, samen met de lidstaten, momenteel ontwerpen voor een aantal resoluties van de Algemene Vergadering, die vervolgens binnen de VN moeten worden aangenomen.

Sinds 1993 is het VN-kantoor in Tasjkent actief. In Oezbekistan wordt de ‘VN-familie’ vertegenwoordigd door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Verenigde Naties. Educatieve, Wetenschappelijke en Culturele Organisatie (UNESCO), Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs en Misdaad (UNODC), VN-entiteit voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen (UN Women), Regionaal Centrum voor Preventieve Diplomatie in Centraal-Azië van de VN (UNRCCA), Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het VN-vrijwilligersprogramma onder leiding van UNDP.

Agentschappen zoals de Industriële Ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties (UNIDO), het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) dragen ook bij aan het werk van het VN-systeem. Ook de Wereldbank levert als onafhankelijk gespecialiseerd agentschap van het VN-systeem een ​​belangrijke bijdrage aan het werk van de organisatie in ons land.

Het United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) voor Oezbekistan is een effectief instrument voor interactie tussen de regering van Oezbekistan en de internationale gemeenschap in de context van de implementatie van prioritaire gebieden van sociaal-economische ontwikkeling in het land op de middellange termijn.

Als onderdeel van de uitvoering van de belangrijkste taken die zijn gedefinieerd in de ontwikkelingsstrategie van Nieuw-Oezbekistan zijn de politieke contacten tussen Oezbekistan en de VN op het hoogste niveau de afgelopen jaren merkbaar geïntensiveerd.

Oezbekistan hecht bijzonder belang aan de inspanningen om een ​​einde te maken aan de vele jaren van bloedige oorlog in Afghanistan, die enorme rampen voor het Afghaanse volk hebben veroorzaakt en een bron van ernstige bedreigingen voor de hele regio zijn geworden. Ons land levert een effectieve bijdrage aan de uitvoering van VN-programma’s voor de wederopbouw van Afghanistan na conflicten; in het bijzonder heeft zij een brug aan de Oezbeeks-Afghaanse grens geopend voor internationale leveringen van humanitaire goederen en assisteert zij bij de bouw van vele infrastructuurvoorzieningen op het grondgebied van Afghanistan.

Oezbekistan biedt via Termez alle mogelijke hulp aan internationale organisaties en individuele landen bij het uitvoeren van hun humanitaire activiteiten in Afghanistan. Zo werd op initiatief van de leiding van Oezbekistan in Termez een internationaal transport- en logistiek knooppunt gecreëerd om de gecentraliseerde en gerichte levering van humanitaire goederen aan Afghanistan te garanderen. De mogelijkheden in Termez worden actief benut door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN en het Wereldvoedselprogramma.

Als resultaat van de Conferentie van Tasjkent over Afghanistan, gehouden in maart 2018, werd de slotverklaring ervan in april van hetzelfde jaar verspreid als een officieel document van de 72e zitting van de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad van de VN. Bovendien zijn informatie over de inspanningen van de leiders van Oezbekistan om de situatie in Afghanistan vreedzaam op te lossen en de vermelding van de Conferentie van Tasjkent opgenomen in het rapport van de secretaris-generaal van de VN, "The Situation in Afghanistan and its Implications for International Peace and Beveiliging", gepubliceerd in september 2018.

Het houden van een conferentie rond Afghanistan in juli 2022 in Tasjkent werd ook een grote bijdrage van Oezbekistan aan het verzekeren van duurzame vrede en stabiliteit in dit land.

Momenteel wordt binnen de VN gewerkt aan het bevorderen van het initiatief van de president van Oezbekistan om een ​​Internationale Onderhandelingsgroep voor Afghanistan op te richten.

De samenwerking tussen Oezbekistan en de VN op het gebied van ecologie en milieubescherming wordt steeds intensiever. Op dit gebied vestigt president Sjavkat Mirzijojev de aandacht op een ander acuut en urgent oplossend planetair probleem – de tragedie van het Aralmeer – en roept op om de inspanningen van de wereldgemeenschap te concentreren op “het verminderen van de destructieve impact van deze milieuramp op het levensonderhoud van miljoenen mensen.” van mensen die in Centraal-Azië wonen en het natuurlijke en biologische evenwicht in het Aralmeer-gebied behouden."

In overeenstemming met het initiatief van de president van Oezbekistan, dat tijdens de algemene debatten van de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de VN in 2018, onder auspiciën van de VN, een Multi-Partner Trust Fund (MPTF) voor menselijke veiligheid voor het Aralmeer-gebied werd gecreëerd, waarvan de presentatie plaatsvond in november 2018 op het hoofdkantoor van het appartement van de organisatie, met deelname van secretaris-generaal António Guterres.

Zoals de VN-chef tijdens de presentatie verklaarde: "Deze structuur zal de levensomstandigheden van de lokale bevolking aanzienlijk verbeteren en bijdragen aan de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen."

Op initiatief van ons land en samen met het VN-kantoor in Oezbekistan werd op 24 en 25 oktober 2019 in Nukus een internationale conferentie op hoog niveau gehouden over het uitroepen van het Aralmeergebied tot een zone van milieu-innovatie en technologie. Ongeveer 250 deelnemers uit 28 landen, waaronder leiders en vertegenwoordigers van gezaghebbende internationale organisaties, namen eraan deel.

Op 19 december 2019 heeft de Algemene Vergadering van de VN tijdens haar plenaire zitting een speciale resolutie aangenomen ‘Duurzaam toerisme en duurzame ontwikkeling in Centraal-Azië’, waarvan het initiatief in april 2019 in Peking werd voorgesteld door president Sjavkat Mirziyoyev tijdens een ontmoeting met de VN. Secretaris-generaal Antonio Guterres. Het conceptdocument, ontwikkeld door Oezbekistan en ingediend namens alle vijf Centraal-Aziatische landen, werd unaniem gesteund door alle VN-lidstaten. Het document is mede geschreven door meer dan vijftig landen in Noord- en Latijns-Amerika, Azië, Afrika en andere continenten, wat wijst op een brede erkenning door de internationale gemeenschap van de relevantie en actualiteit van het initiatief van de leider van Oezbekistan.

In de interactie van Oezbekistan met de VN wordt speciale aandacht besteed aan kwesties als het behouden en versterken van religieuze tolerantie en het oplossen van urgente problemen die verband houden met de levens van jongeren. Het hoofd van onze staat heeft tijdens de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de VN in New York een initiatief naar voren gebracht om de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN 'Verlichting en religieuze tolerantie' te ontwikkelen en aan te nemen.

Sprekend vanaf het hoge podium van de VN zei president Shavkat Mirziyoyev dat het belangrijkste doel van de door Oezbekistan voorgestelde resolutie is "het verzekeren van universele toegang tot onderwijs en het uitbannen van analfabetisme en onwetendheid." Het document is bedoeld om "tolerantie en wederzijds respect te bevorderen, religieuze vrijheid te waarborgen, de rechten van gelovigen te beschermen en discriminatie tegen hen te voorkomen."

In overeenstemming met diepgaande veranderingen in alle geledingen van de samenleving heeft Oezbekistan voor het eerst zijn kandidatuur voor de VN-Mensenrechtenraad (MRR) voor de periode 2021-2023 genomineerd en is het, met de steun van de meerderheid van de staten, lid geworden van de leidende en meest gezaghebbende internationale orgaan op het gebied van de bescherming van de mensenrechten.

Bijzondere aandacht verdient de samenwerking van Oezbekistan met UNESCO, die de afgelopen jaren naar een kwalitatief nieuw niveau is gestegen. In 2018 vonden in Parijs, in 2019 in Samarkand en in 2022 in Tasjkent ontmoetingen plaats tussen president Sjavkat Mirziyojev en UNESCO-directeur-generaal Audrey Azoulay.

In 2021 werd in samenwerking met UNESCO het International Advisory Committee on the Protection of Historical Heritage Sites opgericht. In hetzelfde jaar werd in Khiva, op initiatief van Oezbekistan en samen met UNESCO, het Internationale Culturele Forum "Centraal-Azië: op het kruispunt van wereldbeschavingen" georganiseerd. De resolutie ‘Khiva-proces: verdere ontwikkeling van de samenwerking in Centraal-Azië’, ontwikkeld als resultaat van dit forum, werd unaniem aangenomen door de Algemene Conferentie van UNESCO tijdens haar 41e zitting in november 2021.

In juli 2022 werd Oezbekistan voor het eerst in zijn geschiedenis lid van het Intergouvernementeel Comité voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed voor 2022-2026.

Op 14 en 16 november 2022 werd in Tasjkent de tweede UNESCO-wereldconferentie over opvang en onderwijs voor jonge kinderen gehouden met deelname van UNESCO-directeur-generaal Audrey Azoulay, vertegenwoordigers van ongeveer 150 landen en functionarissen van internationale organisaties. Na de 216e zitting van de Raad van Bestuur van UNESCO, gehouden op 10 en 24 mei 2023 in Parijs, werd de resolutie "Implementatie van de Verklaring van Tasjkent en toezeggingen om maatregelen te nemen om de opvang en het onderwijs voor jonge kinderen te transformeren" unaniem aangenomen.

12 elementen van de Oezbeekse cultuur zijn opgenomen in de Representatieve Lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid van UNESCO: Shashmakom, de culturele ruimte van Boysun, Katta Ashula, de kunst van het wit Askiya, de tradities en cultuur geassocieerd met pilaf, de tradities van het vieren van Navruz , het behoud van traditionele technologieën voor de productie van atlassen en adra's in het Margilan Center for the Development of Crafts, Lazgi, miniatuurkunst, Bakhshi-kunst, zijdeteelt en traditionele zijdeproductie, en traditionele verhalen over Khoja Nasreddin.

Het internationale toerisme ontwikkelt zich actief in ons land. Samenwerking met de United Nations World Tourism Organization (UNWTO), waar Oezbekistan zich in 1993 bij heeft aangesloten, speelt hierbij een belangrijke rol. Het regionale centrum van de UNWTO voor toeristische ontwikkeling aan de Grote Zijderoute is actief in Samarkand. De Internationale Universiteit voor Toerisme "Zijderoute" is ook gevestigd in Samarkand, een van de beroemdste en meest prestigieuze instellingen voor hoger onderwijs en de eerste universiteit op het gebied van toerisme in Oezbekistan.

De 25e zitting van de Algemene Vergadering van de UNWTO zal van 16 tot en met 20 oktober 2023 in Samarkand plaatsvinden.

Er wordt actief samengewerkt met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de strijd tegen infectieuze en niet-infectieuze ziekten, het bevorderen van een gezonde levensstijl en het versterken van het nationale gezondheidszorgsysteem. Het raamwerk voor de samenwerking tussen Oezbekistan en de WHO is een tweejarige samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Volksgezondheid van Oezbekistan en het regionale kantoor voor Europa van de WHO.

Delegaties uit Oezbekistan nemen regelmatig deel aan zittingen van de Wereldgezondheidsvergadering en het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO.

Sinds 2021 is de WHO de leidende organisatie die het land helpt bij het doorvoeren van hervormingen in de gezondheidszorg en het testen ervan in een proefregio (Syr Darya), inclusief de introductie van een openbare ziektekostenverzekering.

De afgelopen jaren zijn de inspanningen van het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) in Oezbekistan aanzienlijk geïntensiveerd. In november 2022 werd het forum met succes gehouden in Tasjkent met de International Public Foundation "Zamin" "Ensuring Children's Rights to a Healthy Environment", gewijd aan Wereldkinderdag.

Op 11 februari 2021 werd in New York tijdens een sessie van de Raad van Bestuur van UNICEF een nieuw landensamenwerkingsprogramma van het Fonds voor Oezbekistan tot 2025 goedgekeurd.

Het Bevolkingsfonds (UNFPA) neemt een belangrijke plaats in binnen het VN-systeem in Oezbekistan bij de uitvoering van programma's op het gebied van bevolkings- en reproductieve gezondheid. Oezbekistan verricht productief werk met het fonds door een volkstelling voor te bereiden en uit te voeren.

In de huidige fase wordt het vijfde UNFPA-landenprogramma geïmplementeerd, in het kader waarvan verschillende trainingen, seminars en conferenties over reproductieve gezondheid worden gehouden. In het land zijn centra voor sociale en juridische ondersteuning voor vrouwen opgericht en er wordt gewerkt aan het actualiseren van klinische protocollen, het moderniseren van medische instellingen en het opleiden en verbeteren van de kwalificaties van specialisten.

In november 2022 werd samen met UNFPA in de Republiek een demografisch laboratorium gelanceerd om de capaciteit van overheidsfunctionarissen op het gebied van bevolkingsvraagstukken en de ontwikkeling van demografische wetenschap en onderzoek te versterken.

Er is sprake van een intensivering van de interactie tussen Oezbekistan en de VN-entiteit voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen (UN Women). Samen met deze structuur worden internationale fora en conferenties over gender- en jeugdvraagstukken georganiseerd, worden projecten op gespecialiseerde gebieden uitgevoerd en worden er maatregelen genomen om de inspanningen van Oezbekistan om de rol van vrouwen in de samenleving te vergroten volledig te ondersteunen.

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft grote waardering voor de vooruitgang die de afgelopen jaren in Oezbekistan is geboekt bij het scheppen van voorwaarden voor fatsoenlijk werk, het uitroeien van dwangarbeid en kinderarbeid, en het beschermen van de rechten en vrijheden van werknemers. Ons land heeft twintig ILO-conventies geratificeerd, waaronder negen van de tien fundamentele. Rekening houdend met de aanbevelingen van de IAO werden een nieuwe editie van de Wet "Betreffende Werkgelegenheid" en een nieuwe editie van de Arbeidswet ontwikkeld en aangenomen.

Momenteel wordt het landenprogramma voor fatsoenlijk werk van de Republiek Oezbekistan voor 2021-2025 uitgevoerd, dat onder meer betrekking heeft op het verbeteren van het wettelijke kader dat de arbeidsverhoudingen reguleert, het uitbreiden van de kansen op onderwijs, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor jongeren, vrouwen en werknemers. kwetsbare groepen van de bevolking, en versterking van de institutionele capaciteit van de sociale dialoog en partners.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de belangrijke partners van ons land. Momenteel wordt de routekaart voor de ontwikkeling van de samenwerking tussen Oezbekistan en IOM geïmplementeerd. Samen met de IOM worden in de republiek projecten uitgevoerd op het gebied van arbeidsmigratie, grensbeheer, bestrijding van mensenhandel en het verbeteren van de vaardigheden van specialisten in het rekruteren van arbeidsmigranten.

Kortom, de inspanningen van ons land worden volledig ondersteund door het leiderschap en de lidstaten van de VN, aangezien de initiatieven van Oezbeekse zijde consistent zijn met de doelstellingen van de mondiale organisatie, inclusief de Sustainable Development Goals, gericht op het versterken van de vrede. , stabiliteit en welvaart op onze planeet.

Als actieve voorstander van duurzame vrede en initiatiefnemer van een alomvattende uitbreiding van de samenwerking in de internationale arena besteedt Oezbekistan altijd grote aandacht aan de interactie met de VN en haar gespecialiseerde structuren.

Ongetwijfeld zal de deelname van president Shavkat Mirziyoyev aan het World Leaders' Forum Oezbekistan in staat stellen nieuwe belangrijke ideeën en initiatieven aan te kondigen die zullen dienen om de mondiale problemen van onze tijd op te lossen in naam van universele duurzame ontwikkeling.

Auteur: Informatiebureau “Dunyo”, Tasjkent

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending