Verbind je met ons

Roemenië

Europa's 'Gouden Standaard' Verzekeringsreglement zwaar aangetast

DELEN:

gepubliceerd

on

Solvency II, het prudentiële regime voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de EU, wordt afgeschilderd als een wereldwijde 'gouden standaard'. Een buitengewone zaak waarbij de Roemeense financiële toezichthoudende autoriteit, ASF, en de verzekeringsmaatschappij Euroins Romania betrokken zijn, die zich sinds het begin van dit jaar afspeelt, tast de 'gouden standaard'-claim ernstig aan - schrijft Dick Roche.

De zaak werpt ook een rode vlag op over de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, Eiopa, een van de belangrijkste financiële toezichthouders van de EU, en vraagt ​​zich af hoe de Autoriteit haar rol definieert en of ze geschikt is voor haar doel.  

De Achtergrond

In 2019 werd de autoverzekeringssector in Roemenië geconfronteerd met een grote crisis. City Insurance, de grootste aanbieder van WA-verzekeringen voor motorrijtuigen in Roemenië, had met meer dan drie miljoen polissen in de boeken ernstige financiële problemen.  

De Roemeense financiële toezichthouder, ASF, oefende druk uit op Euroins Romania om City Insurance over te nemen. Euroins Romania maakte deel uit van de Euroins Insurance Group (EIG), een van de grootste onafhankelijke verzekeringsgroepen in Centraal- en Oost-Europa. EIG is eigendom van Eurohold Bulgaria AD, een bedrijf dat genoteerd staat aan de beurzen van Warschau en Sophia.  

City Insurance beschouwen als in wezen waardeloos EIG verzette zich tegen het 'verzoek' van ASF. Dat viel niet in goede aarde. ASF voerde een niet-aflatende campagne tegen het bedrijf die culmineerde in 2nd Februari 2023. Op die datum bracht ASF een bijgewerkt permanent controlerapport over Euroins Roemenië uit, waarin werd geoordeeld dat het bedrijf een kapitaaltekort van € 400 miljoen had, een volledige afwijking van het standpunt dat werd ingenomen in een ASF-rapport dat slechts drie maanden eerder werd uitgebracht. 

Reacties

De ASF-aankondiging van 2nd Februari lokte een reeks reacties uit. EIG beschuldigde "senior- en middenkadermedewerkers" van ASF en "personen die de crisis veroorzaakten bij de Roemeense verzekeringsmaatschappij City Insurance" ervan een "georganiseerde aanval" te hebben gepleegd tegen Euroins Romania.

EIG nam contact op met Eiopa met het verzoek om een ​​"onpartijdige onafhankelijke beoordeling door deskundigen van Euroins Roemenië --- uitgevoerd onder leiding van Eiopa, ASF en de Bulgaarse toezichthouder". Het kondigde ook nieuwe herverzekeringsregelingen aan voor Euroins Romania om te voldoen aan de nieuwe ASF-vereisten voor herverzekering. 

advertentie

De Bulgaarse Commissie voor financieel toezicht (FSC) heeft een aantal contacten gelegd met Eiopa, waarin zij haar bezorgdheid uitte over de acties van de Roemeense regelgevende instantie en haar goedkeuring hechtte aan het onlangs gesloten herverzekeringscontract van Euroins Romania.    

Ook de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) mengde zich in het debat. Na de ineenstorting van City Insurance werd ERBD aandeelhouder van EIG met de bedoeling "de verzekeringssector (van Roemenië) te stabiliseren en tegelijkertijd comfort te bieden aan klanten, regelgevers en leveranciers". 

De EBWO trok de bewering van een kapitaaltekort in Euroins Roemenië in twijfel en wees erop dat het vorige ASF-rapport de kapitaalpositie van het bedrijf had bevestigd en dat de herverzekeringscontracten van het bedrijf in wezen al jaren door ASF waren goedgekeurd. Het wees er ook op dat als er een liquiditeitsprobleem was of als er extra kapitaal nodig was, er corrigerende maatregelen hadden kunnen worden genomen.

De EBWO met EIG-goedkeuring heeft ook een toonaangevend wereldwijd actuarieel accountantskantoor aangesteld om een ​​onafhankelijke beoordeling uit te voeren van de positie van Euroins Romania. Het Roemeense Ministerie van Financiën en ASF werd door de EBWO gevraagd om actie uit te stellen tot de actuariële beoordeling door deskundigen was afgerond.  

Dat verzoek werd genegeerd. Op 17th In maart kondigde ASF haar beslissing aan om de licentie van Euroins Romania in te trekken en een insolventieprocedure tegen het bedrijf te starten. De aankondiging werd gedaan zonder het college van toezichthouders te raadplegen, een vereiste onder Solvency II, een van de reeks inbreuken op de richtlijn door ASF.

 ASF verandert zijn verhaal.

De volgende dag legde een ASF-woordvoerder uit dat de regelgever bij het nemen van zijn actie “niet sprak --- van een marktfaillissement van een bedrijf dat om economische redenen failliet gaat. Het besluit om de vergunning om bij dit bedrijf te werken in te trekken, is een maatregel die bedoeld is om gedrag te bestraffen” - een dramatische accentverschuiving ten opzichte van het argument dat Euroins Roemenië een groot kapitaaltekort had of een probleem met herverzekering.

De verandering in de rechtvaardiging van AdZG om op te treden tegen Euroins Romania had een aanzienlijke impact. Door te bepalen dat er actie werd ondernomen om "gedrag te bestraffen", zorgde ASF ervoor dat haar actie onmiddellijk effect had.

Als ASF was doorgegaan op basis van een ontoereikend kapitaal, zou Euroins Romania 30 dagen de tijd hebben gehad om met een herstelplan te komen en 60 dagen om het uit te voeren. Er is geen reden om eraan te twijfelen dat het bedrijf, gesteund door de middelen van Eurohold en gesteund door de EBWO, een goed gefinancierd herstelplan zou kunnen opstellen. Door de stelling te nemen dat het deed, sloot ASF die kans af.

Het 'geheime' rapport van Eiopa

Nadat het ESV-voorstel van een onafhankelijke externe toetsing was afgewezen, besloot EIOPA haar eigen onderzoek van Euroins Roemenië uit te voeren.

Eiopa heeft noch de EIG, noch Euroins Romania uitgenodigd om materiaal in te dienen of input te leveren voor het onderzoek. In schril contrast hiermee werd AdZG geraadpleegd. Het team van Eiopa dat het rapport opstelde, was qua materiaal bijna volledig afhankelijk van AdZG. Of er sprake was van een onafhankelijke verificatie van de gegevens die in het rapport zijn gebruikt, is niet duidelijk.

Deze buitengewone aanpak betekende dat ASF, zo niet de enige rechter in zijn eigen zaak, het meest actieve lid van de jury was.  

Na voltooiing stond het Eiopa-rapport gepland voor bespreking tijdens een vergadering van het college van toezichthouders op 5th April. EIG, nu op de hoogte van het bestaan ​​van het rapport, verzocht om inzage. Eiopa weigerde toegang met het argument dat de inhoud van het rapport vertrouwelijk was en bleef de toegang weigeren tot mei, toen het de Bulgaarse toezichthouder toestemming gaf om het rapport met EIG te delen.

De door Eiopa gehanteerde dubbele standaard was direct na de bijeenkomst van 5 weer te zienth April.

Binnen enkele uren na de bijeenkomst werd selectief materiaal uit het rapport op Roemeense nieuwssites geplaatst. De directeur van ASF heeft specifieke details uit het rapport vrijgegeven - een schending van Eiopa's vertrouwelijkheidsclaims. EIG heeft hierover geklaagd bij Eiopa. De klacht sloeg nergens op. Eiopa reageerde zestien weken lang niet toen een brief van vijf regels, ondertekend door de voorzitter van Eiopa, de verzekering gaf dat EIOPA "grote zorg besteedt aan de naleving van haar oprichtingsverordening ---- bij het nastreven van haar mandaat", een onzinnig en belachelijk antwoord die de klacht negeerde.

Eiopa's scheve benadering van 'vertrouwelijkheid' werd opnieuw aangetoond toen Euroins Romania in beroep ging tegen de ASF-beslissing bij het Hof van Beroep van Boekarest. Eiopa heeft ASF gesanctioneerd om het Eiopa-rapport te gebruiken bij de voorbereiding van zijn verdediging in de rechtbank, maar heeft geïnstrueerd dat het rapport vertrouwelijk moet blijven voor andere partijen dan de rechtbank, buitengewoon gedrag voor een EU-agentschap. Wetende dat Eiopa 'achter haar stond', versterkte AdZG de gang naar de Roemeense rechtbanken.

Eiopa's benadering van haar rapport deed niet alleen de weegschaal doorslaan in het voordeel van ASF, het zorgde er ook voor dat de grote verschillen tussen de bevindingen van het rapport en die van onafhankelijke deskundigen die in opdracht van de EBWO/EIG waren opgesteld, niet openbaar werden gemaakt.

In het in opdracht van de EBWO/ESV opgedragen rapport werd geconcludeerd dat Euroins Romania vanaf eind 2022, vanuit kwantitatief oogpunt, solvabel was zonder kapitaalgap en dat de herverzekeringscontracten van het bedrijf voldeden aan de vereisten van Solvency II. 

De beoordeling van Eiopa concludeerde dat "Euroins Roemenië op de referentiedatum van 30 september 2022 een tekort had van de netto beste schatting voor de MTPL-activiteiten", die tussen 550 miljoen en 581 miljoen EUR lag.

Het buitengewone verschil had Eiopa tot nadenken moeten stemmen: dat gebeurde niet.

Gebrekkig, nauw gefocust en partijdig.

Gedurende het hele verhaal dat ASF in februari op gang heeft gebracht, is de aanpak van Eiopa gebrekkig, eng gericht en partijdig geweest. Door zich te verzetten tegen een onafhankelijke objectieve beoordeling van de positie van Euroins Roemenië, wierp Eiopa zich in een partijdige rol als verdediger van ASF. 

Eiopa's enge bureaucratische interpretatie van Solvency II Eiopa betekende dat ASF nooit echt in twijfel werd getrokken. Derden en zelfs Eiopa zelf konden zich niet "bemoeien" - zelfs niet als ASF openlijk over de schreef ging.

De ironie van het standpunt van Eiopa is dat het tussenbeide kwam. Door EIG en Euroins Romania uit te sluiten van het technische beoordelingsproces, door te vertrouwen op informatie en technische gegevens van ASF om zijn rapport op te stellen, en door EIG niet toe te staan ​​zijn rapport in te zien op een kritiek punt toen het bedrijf zijn zaak aanhangig maakte bij Roemeense rechtbanken , bemoeide Eiopa zich ermee.

Er zijn pogingen gedaan in het EU-parlement om vraagtekens te zetten bij wat er is gebeurd, maar de Commissie is net als Eiopa van mening dat de verantwoordelijkheid voor het beoordelen van de feiten in deze zaak uitsluitend bij ASF ligt. Net als Eiopa heeft de Commissie zich tegengehouden. Vragen van leden van het Europees Parlement hebben formule-achtige en in sommige gevallen onnauwkeurige of misleidende antwoorden gekregen.

Door zich te verschuilen achter de mantra dat ASF als enige verantwoordelijk is voor het toezicht op Euroins Roemenië, negeerde de Commissie, net als Eiopa, de mogelijkheid dat ASF in haar analyse ongelijk zou kunnen hebben als gevolg van incompetentie, vijandigheid of zelfs criminele bedoelingen. 

De triomf van bureaucratie over gezond verstand.

De beslissing van AdZG om Euroins Romania om het leven te brengen – de vierde verzekeringsmaatschappij op rij die in evenveel jaren in Roemenië failliet ging – had zeer reële economische en sociale gevolgen.

Naast de aandeelhouders en het personeel worden miljoenen polishouders rechtstreeks getroffen. Honderden bedrijven met uitstaande verzekeringsclaims worden ook getroffen - ze maken verder gebruik van het toch al overbelaste Garantiefonds van Roemenië, dat waarschijnlijk steun van de belastingbetaler nodig zal hebben.

Het vertrek van een andere grote verzekeraar betekent minder concurrentie en hogere verzekeringskosten. Mogelijke domino-effecten zijn onder meer het risico van verdere financiële volatiliteit in een economie die te maken heeft met de nasleep van COVID-19, de overloopeffecten van de oorlog in Oekraïne en met begrotingstekorten en tekorten op de lopende rekening.

Op de langere termijn stelt de gedwongen sluiting van Euroins Romania de Roemeense staat bloot aan mogelijke grote schade wegens de vernietiging van de waarde door EIG.

Gezien de omvang van de potentiële problemen die voortvloeien uit de sluiting van Euroins Romania en rekening houdend met het feit dat er een resolutievoorstel op tafel lag toen de bijl viel op Euroins Romania, betekent dit een triomf van bureaucratie op gezond verstand.

Eiopa's missie is het bevorderen van een solide regelgevend kader en consistente toezichtpraktijken in verzekeringen in de hele EU, om de rechten van polishouders, begunstigden van verzekeringen en de bredere samenleving te beschermen. De zaak Euroins Romania vertegenwoordigt een spectaculaire mislukking van Eiopa om enig aspect van die missie te vervullen. Het roept de vraag op of Eiopa geschikt is voor het beoogde doel?

Dick Roche is een voormalige Ierse minister van Europese Zaken en voormalig minister van Milieu. Zoals de Ierse minister van Europese Zaken.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending