Verbind je met ons

Kazachstan

Sanctie van $ 3.7 miljoen gehandhaafd tegen Moldavische zakenlieden in Britse rechtszaak met Kazachstan en de Nationale Bank van Kazachstan

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Een beslissing van het Engelse Hooggerechtshof heeft de Moldavische zakenlieden Anatolie en Gabriel Stati een beslissende slag toegebracht. Eerder zei een andere rechter in dezelfde rechtbank dat er bewijs was dat de zakenlieden een arbitrage wonnen door middel van fraude. Het Engelse Hooggerechtshof heeft op donderdag 11 maart de Stati-businessgroep bevolen om de Republiek Kazachstan en de Nationale Bank van Kazachstan $ 3.7 miljoen aan juridische kosten te betalen, waarbij het een poging van de Moldavische zakenlieden om de toekenning van vergoedingen ongedaan te maken, afwijst., schrijft Colin Stevens.

Hiermee is de procedure voor het Engelse High Court afgesloten waarin de Stati-partijen in alle fasen geen succes hadden en die betrekking hebben op de voortdurende pogingen van de Stati-partijen om een ​​tegen Kazachstan verkregen arbitraal vonnis ten uitvoer te leggen (de "Award").

In 2014 hebben de Stati-partijen een ex parte bevel van het Engelse Hooggerechtshof dat hen toestemming geeft om de onderscheiding af te dwingen onder voorbehoud van eventuele verweren die door Kazachstan worden aangevoerd. Op 6 juni 2017 oordeelde de heer Justice Knowles bij het Engelse High Court dat "er voldoende fumus boni juris is dat de Award werd verkregen door fraude". De heer Justice Knowles beval een volledige proefperiode van twee weken tegen de fraudekwestie, die de Stati-partijen vermeden door de Engelse procedure te beëindigen. Daarbij vertelden de Stati-partijen de Engelse rechtbank dat ze niet over de financiële middelen beschikten om deel te nemen aan het fraudeproces.

advertentie

Paradoxaal genoeg startten de Stati-partijen vervolgens talloze nieuwe gerechtelijke procedures in zes andere rechtsgebieden waarvoor zij een aantal lokale adviseurs instrueerden en aanzienlijke juridische kosten maakten. Uiteindelijk mochten de Stati-partijen hun poging tot handhaving in Engeland in hoger beroep beëindigen, maar alleen onder zware voorwaarden: ze moesten ermee instemmen dat hun eerdere executoriale titel nietig werd verklaard, en beloofden nooit meer te proberen de uitspraak in Engeland af te dwingen. , en aanvaarden aansprakelijkheid om Kazachstan te vergoeden voor zijn proceskosten.

De Stati-partijen wendden zich tot andere jurisdicties waar ze, gecoördineerd door King & Spalding International LLP (King & Spalding), handhavingsprocedures begonnen en beslaglegden. In België hebben de Stati-partijen een bevriezing verkregen van de activa van NBK die worden aangehouden door Bank of New York Mellon (BNYM) door te beweren dat Kazachstan en niet NBK een vordering op BNYM had met betrekking tot dergelijke activa. De raadsman van de Stati-partijen schreef aan BNYM dat "... informatie waarover wij beschikken toont aan dat BNY Mellon een Global Custody Agreement heeft gesloten met de Republiek Kazachstan ...". De Global Custody Agreement (de GCA) waarnaar wordt verwezen door de Stati-partijen is een contract tussen BNYM en NBK met betrekking tot activa die in bewaring worden gehouden door het BNYM London-filiaal, beheerst door Engels recht en die voorziet in de Engelse rechtbanken om elk geschil op te lossen.

De Belgische rechtbank verwees daarom de vraag wie een vordering heeft tegen BNYM met betrekking tot de activa die krachtens de GCA worden aangehouden naar de Engelse rechtbank, die op haar beurt heeft geleid tot de procedure die nu wordt afgesloten met de standaardkostenvergoeding. De Stati-partijen verloren in december 2018 hun betwisting van de jurisdictie van de Engelse rechtbank.

advertentie

In april 2020 verloren de Stati-partijen de verdiensten toen de heer Justice Teare onder meer ontdekte dat "[d] e verplichtingen die BNYM London op grond van de GCA verschuldigd is, uitsluitend aan NBK (en niet Kazachstan) verschuldigd zijn". Zoals de uitspraak van vandaag stelt: “De Stati-partijen probeerden de bevoegdheid van de High Court aan te vechten, maar slaagden daar niet in en dit leidde tot de beschikking van 4 december 2018. De Stati-partijen waren ook in het ongelijk in de High Court-procedure zelf en waren verplicht om de kosten van de eisers [Kazachstan en NBK] te betalen…. "

De Stati-partijen hebben de Engelse procedure verloren en zijn in de kosten veroordeeld, maar hebben dit nagelaten. Ze reageerden ook niet toen hun raadsman King & Spalding in december 2020 op de hoogte werd gebracht dat ROK en NBK, nadat de Stati-partijen niet met Kazachstan en NBK hadden samengewerkt, een gedetailleerde beoordeling van hun kosten begonnen, waardoor de standaardkostenveroordeling gemaakt op 6 januari 2021 nadat hun 21 dagen om te reageren waren verstreken. Ze hebben nu ook hun poging om de standaard kostenorder opzij te zetten, verloren.

Marat Beketayev, de minister van Justitie van Kazachstan, verwelkomde deze beslissing: “We zullen doorgaan met het nemen van alle nodige stappen om de door de Engelse rechtbank uitgevaardigde kostenverzoeken af ​​te dwingen en we zullen ons blijven verzetten tegen de handhavingsprocedures van de Statis in andere rechtsgebieden. Toonaangevende experts hebben de feiten geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de Award is verkregen door fraude en dat de handhavingscampagne van de Statis onwettig en onethisch is. "

'Het is niet goed om te lezen'

In zijn getuigenverklaring beschrijft King & Spalding-partner Egishe Dzhazoyan dat het hem twee weken kostte om kostenadvocaten te instrueren en nog eens twee weken om het volledige dossier over te dragen: de volledige elektronische dataset / bestand in het vereiste .pst-formaat (...) dat op 4 februari 2021 werd gedeeld met [de kostenadvocaten]. De reden achter de kleine vertraging was de noodzaak om bepaalde interne goedkeuringen te zoeken en te verkrijgen van de directeur Records & Information Governance van mijn bedrijf betreffende het verzamelen en delen van dit soort gegevens in het licht van het beleid en de procedures voor gegevensbescherming van mijn bedrijf. "

In zijn oordeel nam Costs Judge Rowley dit deel van de getuigenverklaring over en oordeelde dat "Het lezen niet goed is". Hij vervolgt: “Het is verrassend om (nog) veertien dagen de tijd te nemen om een ​​gegevensbestand te produceren in wat een gangbaar formaat is voor e-mails in Outlook. Het is eufemistisch om het te omschrijven als "een kleine vertraging" en de reden die wordt gegeven voor het uitstel van een interne governance-kwestie is zowel verrassend als niet overtuigend. In omstandigheden waarin enige kritiek op [King & Spalding] zou kunnen worden geuit - aangezien dat altijd een mogelijkheid is wanneer een verstekvonnis is uitgesproken - zou men kunnen denken dat prioriteit zou worden gegeven aan het verkrijgen van de nodige interne goedkeuringen. " Verder vindt hij: "Naar mijn mening hebben de Stati-partijen niet voldoende snel gehandeld ...". Toepassing van de juridische testkabels Kosten rechter Rowley om te constateren dat "[t] hier in mijn ogen geen twijfel over bestaat dat het niet naleven van de tijdslimiet voor het dienen van geschilpunten een ernstige overtreding van de regels is ..." en dat "[t] ] hier is geen goede verklaring voor de inbreuk. "

Fiona Gillett, de partner die de vordering voor ROK en NBK heeft afgehandeld, zei: `` Zoals door de heer Justice Teare werd erkend in zijn vordering inzake kosten die werd opgesteld naar aanleiding van zijn oordeel ten gronde van 22 april 2020 en zoals door het Hof van Beroep werd erkend door te weigeren de Stati's verzoek om toestemming om in beroep te gaan tegen de kostenbeschikking, mijn klanten waren de over het algemeen succesvolle partijen en de Stati's de niet-succesvolle. Het standaardkostencertificaat voor een bedrag van meer dan 3.7 miljoen dollar blijft staan ​​en mijn klanten zullen al hun rechten blijven uitoefenen om hun aanzienlijke juridische kosten op de Staat te verhalen. "

Nog een verlies voor de Statis

Het beslag op activa van NBK in de vorm van contanten aangehouden door BNYM op een rekening in Londen wordt momenteel onderzocht in twee Belgische procedures. Op 17 november 2020 werd het beroep van Kazachstan tegen de Belgische exequaturbeslissing ook bekrachtigd door het Brusselse Hof van Beroep, wat in feite betekent dat de Kazachstaanse fraudezaak volledig zal worden heropend. 

Zoals eerder gemeld, op 11 februari 2021vernietigde het Luxemburgse Hof van Cassatie de beslissing van het Luxemburgse Hof van Beroep om de uitspraak tegen Kazachstan in zijn geheel te bevestigen. Het Hof van Cassatie oordeelde dat het vonnis van het hof van beroep in strijd was met een eerlijk proces, aangezien het de toelating van cruciaal bewijs van KPMG niet toestond, terwijl het er in zijn vonnis nog steeds op vertrouwde. De zaak zal nu opnieuw worden behandeld door een andere kamer van het Luxemburgse Hof van Beroep.

Bovendien via een ander historische beslissing van 8 januari 2021 erkende de Luxemburgse districtsrechtbank de ernst van de strafrechtelijke klacht die de Republiek Kazachstan tegen de Stati-partijen bij de Luxemburgse wetshandhavingsautoriteiten had ingediend, en schortte de validering van de titel van de Stati-partijen onder de uitspraak op tot de strafprocedure komt ten einde. Na bestudering van het bewijs van de fraude door de Stati-partijen en de verschillende deskundigenadviezen die Kazachstan heeft ingediend, oordeelde de districtsrechtbank dat er een voldoende verband bestaat tussen de fraudezaak in Kazachstan en de vermeende civiele vorderingen van de Stati-partijen in het kader van de arbitrale uitspraak tegen Kazachstan. Met het hierboven besproken arrest van het Luxemburgse Hof van Cassatie is de vermeende titel van de Stati Partijen onder de uitspraak in Luxemburg totaal ongegrond.

Verder vernietigde de Hoge Raad op 12 december 2020 de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in het kort geding met betrekking tot het beslag op de activa van Samruk-Kazyna Sovereign Wealth Fund in Nederland. Het Hooggerechtshof baseerde zijn beslissing op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van staten en hun eigendommen op het gebied van rechtsmacht en oordeelde dat de soevereine immuniteit van de activa van Samruk-Kazyna niet is weerlegd.

Eerder vorig jaar baseerde het Zweedse Svea Court of Appeal zijn beslissing ook op het VN-verdrag, terwijl het oordeelde dat het beslag op de activa van NBK door de Stati-partijen niet in overeenstemming is met de verplichtingen van het internationaal publiekrecht met betrekking tot het verlenen van immuniteit van executie aan eigendommen van centrale banken.

Mening van een expert

Het ongeoorloofde gedrag en de frauduleuze plannen van de Stati-partijen zijn ook bevestigd door onafhankelijke juridische adviezen van twee vooraanstaande experts op het gebied van internationale arbitrage, professor George Bermann en professor Catherine Rogers.

Professor George Bermann zorgde voor een onafhankelijke mening, het analyseren van de hele feitelijke achtergrond en het bepalen van de juridische implicaties van het gedrag van de partijen in het Stati-geschil. Professor Bermann kwam tot een aantal conclusies, waaronder de bevinding dat de Stati-partijen hun frauduleuze machinerie bedienden via een 'misleidende bedrijfsstructuur' en 'schijnbedrijven', waarmee de Statis 'zichzelf konden verrijken ten koste van anderen' . De deskundige stelde ook vast dat "[het] wangedrag van Statis de legitimiteit van de arbitrage en de resulterende uitspraak dus grondig in gevaar bracht, zowel wat betreft aansprakelijkheid als schadevergoeding", waardoor de betreffende uitspraak "een product van grove bedrog [dat] onwaardig is erkenning of tenuitvoerlegging op grond van het Verdrag van New York ”. Volgens professor Bermann stopte de fraude van de Statis niet bij de Kazachse operaties, de arbitrage of de procedures na de toekenning. Het wordt vandaag voortgezet door aanhoudende verkeerde voorstellingen in de procedures die aanhangig zijn bij verschillende rechtbanken. "

Professor Catherine Rogers ook beoordeeld de operationele feiten, voornamelijk gericht op de gevolgen van KPMG in augustus 2019 het nemen van de buitengewone stap om al hun controleverslagen in te trekken voor de financiële overzichten waarop de Stati Partijen zich baseren. Professor Rogers ontdekte dat "de besluitvorming van het tribunaal zou zijn beïnvloed door een vaststelling door de eigen onafhankelijke professionele accountants van de Stati Partijen dat hun financiële gegevens volkomen onbetrouwbaar waren en waren verkregen door middel van materiële onjuistheden of weglatingen." De deskundige is ook van mening dat "dit nieuwe bewijsmateriaal onafhankelijke bezorgdheid zou hebben gewekt over het feit dat de Stati-partijen betrokken waren bij onderliggende fraude en corruptie, wat hen er helemaal van zou moeten weerhouden vorderingen in te dienen bij investeringsarbitrage."

Kazachstan

Commentaar van Benedikt Sobotka, Honorair Consul van Kazachstan in Luxemburg, op de State of the Nation-toespraak van president Tokayev

gepubliceerd

on

"We worden aangemoedigd om een ​​breed scala aan beleidsmaatregelen te zien die de toon zullen zetten voor de transformatie van Kazachstan in de komende jaren, en door de duidelijke ambitie van het land om tegen 2060 koolstofneutraliteit te bereiken. De vooruitgang bij het ontwikkelen van de netto-nuldoelstellingen van het land is indrukwekkend - Kazachstan was het eerste land in Centraal-Azië dat een nationaal emissiehandelssysteem opstelde om een ​​prijs op koolstof te zetten. Eerder dit jaar nam het land ook een nieuwe milieucode aan om de overgang naar duurzame praktijken te versnellen.  

"Een belangrijke factor voor de overgang van Kazachstan naar netto nul in de komende decennia zal digitalisering zijn. We verwelkomen de inspanningen van Kazachstan om digitale groei centraal te stellen in de visie van het land voor de toekomst. In de loop der jaren heeft Kazachstan de digitale transformatie naar een nieuw niveau getild , zwaar te investeren in nieuwe 'smart city'-technologieën om stadsdiensten en het stadsleven te verbeteren en te automatiseren. Het land is erin geslaagd een innovatief digitaal ecosysteem in Centraal-Azië tot stand te brengen dat is versterkt door de oprichting van het Astana International Financial Centre en de Astana Hub , de thuisbasis van enkele honderden technologiebedrijven die een preferentiële belastingstatus genieten. 

"De basis van deze technologische transformatie is de toewijding van Kazachstan aan digitale leeroplossingen, ontworpen om meer dan 100,000 IT-specialisten te katalyseren om technische vaardigheden te ontwikkelen die een integraal onderdeel zijn van de vierde industriële revolutie. De verschuiving naar digitale leermogelijkheden is ook weerspiegeld in Kazachstan's benadering van onderwijs - met plannen om 1000 nieuwe scholen te creëren, zal de inzet van het land om jongeren bij te scholen van cruciaal belang zijn voor het creëren van een inclusieve en duurzame economie van de toekomst.”

advertentie

Verder lezen

Kazachstan

Kazachstan pakt 5 medailles op Paralympische Spelen Tokyo 2020

gepubliceerd

on

Kazinform heeft vijf medailles verzameld - een gouden, drie zilveren en een bronzen - op de Tokyo 2020 Paralympische Zomerspelen in Japan, zo heeft Kazinform vernomen op de officiële website van het evenement. De para-powerlifter David Degtyarev uit Kazachstan heeft Kazachstan naar de enige gouden medaille op de Paralympische Spelen van Tokio 2020 gebracht.

Kazachstan pakte alle drie de zilveren medailles in judo, aangezien Anuar Sariyev, Temirzhan Daulet en Zarina Baibatina allemaal zilver pakten in respectievelijk de gewichtscategorieën -60 kg, heren -73 kg en vrouwen +70 kg. De Kazachstaanse parazwemmer Nurdaulet Zhumagali nam genoegen met brons op de 100 meter schoolslag heren. Team Kazachstan staat samen met Finland op de 52e plaats in het algemeen medailleklassement van de Paralympische Spelen van Tokio 2020. China voert de medaillestatus aan met 207 medailles, waaronder 96 gouden, 60 zilveren en 51 bronzen. Op de tweede plaats staat Groot-Brittannië met 124 medailles. De VS staat derde met 104 medailles.

advertentie

Verder lezen

Kazachstan

Zhambyl Zhabayev's 175e verjaardag: een dichter die zijn (bijna) 100 jaar fysiek leven overleefde

gepubliceerd

on

Zhambyl Zhabayev. Fotocredit: Bilimdinews.kz.
Zhambyl Zhabayev (foto) is niet alleen een grote Kazachse dichter, hij werd bijna een mythische figuur, die heel verschillende tijdperken verenigt. Zelfs zijn levensduur is uniek: geboren in 1846 stierf hij op 22 juni 1945 – weken na de nederlaag van het nazisme in Duitsland. Hij had nog maar acht maanden te leven om zijn 100ste verjaardag, zijn honderdjarig bestaan ​​te vieren, schrijft Dmitry Babich in Onafhankelijkheid van Kazachstan: 30 jaar, Op-Ed.  

Nu vieren we zijn 175e verjaardag.

Zhambyl, die slechts vier jaar na de dood van Mikhail Lermontov en negen jaar na de dood van Alexander Pushkin, de twee grote Russische dichters, werd geboren. Om de afstand te voelen, volstaat het om te zeggen dat hun beelden ons alleen door schilders werden gebracht - fotografie bestond niet ten tijde van hun vroege dood in bloedige duels. Zhambyl ademde dezelfde lucht met hen in...

advertentie

Maar Zhambyl is ook de onmisbare herinnering aan de kindertijd van onze vaders, de altijd groene 'grootvaderfiguur', die zo dichtbij leek, dus 'een van ons', niet alleen dankzij talloze foto's in kranten. Maar vooral dankzij zijn mooie, maar ook begrijpelijke verzen over Kazachstan, de natuur, de mensen. Maar niet alleen over het moederland - zingend vanuit het hart van Kazachstan, vond Zhambyl een manier om te reageren op de tragedie van de Tweede Wereldoorlog, de blokkade van Leningrad en vele, vele andere tektonische 'verschuivingen in de geschiedenis' die tijdens zijn leven plaatsvonden.

De woonkamer van het Zhambyl Zhabayev-museum, dat op 70 km van Almaty ligt, waar de dichter in 1938-1945 woonde. Fotocredit: Yvision.kz.

Kan iemand deze twee werelden - Kazachstan vóór zijn 'tsaristische periode', de tijd van Poesjkin en Lermontov - en onze generatie, die het einde van de Sovjet-Unie en het succes van het onafhankelijke Kazachstan meemaakte, met elkaar in verband brengen?

advertentie

Er is maar één zo'n figuur - Zhambyl.

Het is verbazingwekkend dat zijn wereldfaam hem omstreeks 1936 bereikte, op het moment dat hij 90 was. “Je bent nooit te oud om te leren” – dat is een geruststellende uitspraak. Maar "je bent nooit te oud voor roem" is nog geruststellender. Zhambyl werd beroemd in 1936, toen een Kazachse dichter Abdilda Tazhibayev Zhambyl voorstelde voor de positie van de "wijze oude man" van de Sovjet-Unie (aksakal), een niche die traditioneel wordt gevuld door de ouder wordende dichters uit de landen van de Kaukasus. Zhambyl won meteen de wedstrijd: hij was niet alleen ouder (zijn concurrent uit Dagestan, Suleiman Stalski, was 23 jaar jonger), Zhambyl was zeker kleurrijker. Opgegroeid in de buurt van het oude centrum van Taraz (later omgedoopt tot Zhambyl), speelde Zhambyl sinds zijn 14e dombura en won hij lokale poëtische wedstrijden (aitys) sinds 1881. Zhambyl droeg traditionele Kazachse kleding en hield het liever bij de traditionele eiwitrijke dieet van de steppen, waardoor hij zo lang kon leven. Maar er was zeker iets meer voor hem - Zhambyl was inderdaad een dichter.

Een monument voor Zhambyl Zhabayev in Almaty.

Critici (en sommige tegenstanders) beschuldigen Zhambyl van het schrijven van 'politieke poëzie', van verblind te zijn door de macht (die niet altijd goed was) van de Sovjet-Unie. Er zit een feitelijke waarheid in die bewering, maar er is geen esthetische waarheid in. Leopold Senghor, de legendarische eerste president van het onafhankelijke Senegal, schreef ook politieke verzen, sommige over de 'kracht' en 'macht' van politieke 'sterke mannen' van de 20e eeuw. Maar Senghor schreef deze verzen oprecht - en hij bleef in de geschiedenis van de literatuur. En Senghor bleef in de geschiedenis in een veel meer erepositie dan de politieke sterke mannen, die hij bewonderde.

Voor Zhambyl, de mensen van Leningrad, (nu St. Petersburg) die tijdens de belegering van hun stad door de nazi's in 1941-1944 een vreselijke hongersnood leden, waren ze INDERDAAD zijn kinderen. In zijn verzen voelde Zhambyl pijn voor elk van de meer dan 1 miljoen mensen die stierven van de honger in die majestueuze keizerlijke stad aan de oevers van de Oostzee, wiens paleizen en bruggen zo ver van hem verwijderd waren. Voor poëzie doen afstanden er niet toe. Het is de emotie die telt. En Zhambyl had een sterke emotie. Je kunt het voelen als je zijn verzen van een 95-jarige man leest:

Leningraders, kinderen van mij!

Voor jou – appels, zoet als de beste wijn,

Voor u – paarden van de beste rassen,

Voor jullie, vechters, meest dringende behoeften...

(Kazachstan was beroemd om zijn appels en tradities van het fokken van paarden.)

Leningraders, mijn liefde en trots!

Laat mijn blik door bergen glijden,

In de sneeuw van rotsachtige bergkammen

Ik kan je kolommen en bruggen zien,

In het geluid van de lentestroom,

Ik kan je pijn voelen, je kwelling...

(Verzen vertaald door Dmitry Babich)

De beroemde Russische dichter Boris Pasternak (1891-1960), die Zhambyl een jongere collega zou kunnen noemen, had enorm veel respect voor het soort volkspoëzie dat Zhambyl vertegenwoordigde, schreef over deze verzen dat "een dichter gebeurtenissen kan zien voordat ze gebeuren" en poëzie weerspiegelt een "menselijke conditie" in zijn symbolische kern.

Dit geldt zeker voor Zhambyl. Zijn lange leven en werk zijn een verhaal van de menselijke conditie.  

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending