Verbind je met ons

crisisrespons

Wereldwijde inspanningen stimuleren om de gevolgen van rampen te verminderen: de Commissie stippelt de koers uit voor EU-actie

DELEN:

gepubliceerd

on

RV2-groter formaatWat is de actie?

Vandaag (8 april) zet de Europese Commissie haar voornaamste visie uiteen over de manier waarop de Europese Unie moet bijdragen aan de mondiale inspanningen om de impact van rampen te verminderen.

The Commission has adopted a Communication on the Post 2015 Hyogo Framework for Action: Managing Risks to Achieve Resilience. This document is the basis for upcoming discussions between the member states, the European Parliament and other stakeholders who will work on a common EU position for the global negotiations at the level of the United Nations. These talks will focus on how to mitigate the impact of natural and man-made disasters and to build a new framework for disaster risk reduction – the so-called Post 2015 Hyogo Framework for Action.

Wat is het doel?

De afgelopen jaren zijn de rampen zowel in frequentie als in intensiteit toegenomen, en deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten. Alle landen zijn kwetsbaar: ontwikkelingslanden lijden een groter verlies aan mensenlevens, terwijl ontwikkelde landen hogere economische kosten dragen. Alleen al in de EU hebben natuurrampen de afgelopen tien jaar ruim 80,000 doden en 95 miljard euro aan economische verliezen veroorzaakt.

Om deze alarmerende trends het hoofd te bieden, zijn preventie- en risicobeheerbeleid essentieel. Een vernieuwd Hyogo Framework for Action na 2015 is een belangrijke kans om het beheer van rampenrisico’s over de hele wereld te bevorderen.

De Europese Commissie heeft de aanbevelingen opgesteld op basis van de resultaten uit het verleden op het gebied van rampenrisicobeheer van een reeks EU-beleidsterreinen, waaronder civiele bescherming, milieubescherming, interne veiligheid, aanpassing aan de klimaatverandering, gezondheidszorg, onderzoek en innovatie en extern optreden. Deze resultaten vormen een belangrijke bijdrage van de EU aan het opbouwen van een samenhangend beleid inzake rampenrisicobeheer op Europees en internationaal niveau.

advertentie

Wat is het Hyogo Framework for Action?

The Hyogo Framework for Action (HFA) ‘Building the resilience of nations and communities to disasters’ is a ten-year plan adopted by 168 UN member states who voluntarily committed to work on five priorities for action with the objective of making the world safer from natural hazards and to build disaster resilience. Adopted in 2005, the HFA will expire in 2015. A wide consultation process is taking place on shaping the post-2015 framework for disaster risk reduction.

Wat zijn de belangrijkste voorstellen van de Commissie?

1. Meer transparantie en beter bestuur van het nieuwe Hyogo-actiekader voor na 2015

De Europese Commissie stelt bestuursnormen voor, periodieke peer reviews en het verzamelen en delen van mondiaal vergelijkbare gegevens over verliezen en gevaren bij rampen.

2. Focus op resultaten

De Europese Commissie stelt de introductie voor van doelstellingen en meetbare acties om het risico op rampen te verminderen.

3. Maatregelen ter beperking van het rampenrisico moeten bijdragen aan duurzame en slimme groei

Alle grote infrastructuur en projecten moeten risicogevoelig en klimaat- en rampenbestendig zijn.

Innovatieve technologieën en instrumenten ter ondersteuning van rampenbeheer moeten verder worden aangemoedigd (systemen voor vroegtijdige waarschuwing, veerkrachtige infrastructuur en gebouwen, groene infrastructuur, risicocommunicatie enz.) om te leiden tot grotere zakelijke kansen en bij te dragen aan groene groei.

4. Speciale aandacht voor de meest kwetsbaren

De Commissie verwacht ook dat het nieuwe Hyogo-actiekader gendergevoeliger zal zijn en zich zal richten op kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen, personen met een handicap, daklozen en armen. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het opbouwen van veerkracht in alle stedelijke en kwetsbare plattelandsomgevingen, evenals in kustgebieden.

Naast natuurlijke gevaren moet een alomvattend internationaal kader ook conflicten en andere vormen van geweld en kwetsbaarheid van staten aanpakken, evenals technologische risico's, voedsel- en voedingsonzekerheid en epidemieën.

Wat zijn enkele van de belangrijkste resultaten op het gebied van rampenrisicobeheer in de EU van de afgelopen jaren?

  • Preventie- en risicobeheersmaatregelen zijn geïntegreerd in een aantal belangrijke EU-beleidslijnen en financiële instrumenten (dwz aanpassing aan de klimaatverandering, cohesiebeleid, transport en energie, onderzoek en innovatie, grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid, milieueffectrapportage, en andere);
  • De Commissie heeft een eerste sectoroverschrijdend overzicht van de risico's in de EU opgesteld en samen met de lidstaten een initiatief gelanceerd om risico's in kaart te brengen en informatie daarover te delen. Tegen eind 2015 moeten de lidstaten nationale risicobeoordelingen voor meerdere gevaren opstellen;
  • de beschikbaarheid, toegankelijkheid, het delen en de vergelijkbaarheid van gegevens zijn verbeterd, onder meer door de lopende werkzaamheden met de lidstaten en internationale partners om Europese normen en protocollen vast te stellen voor het registreren van verliezen bij rampen;
  • Er worden manieren onderzocht om verzekeringen effectief te gebruiken als stimulans voor risicobewustzijn, preventie en mitigatie, en;
  • verbeterde paraatheid voor respons door de ontwikkeling van een vrijwillige pool van vooraf vastgelegde rampenresponscapaciteiten, betere responsplanning, een opleidingsnetwerk en versterkte samenwerking tussen autoriteiten op het gebied van opleiding en oefeningen, en versterkte systemen voor vroegtijdige waarschuwing.

Wat doet de EU om de veerkracht en de vermindering van het rampenrisico in de ontwikkelingslanden te vergroten?

Het verminderen van de kwetsbaarheid en het opbouwen van de veerkracht van bevolkingsgroepen die risico lopen, zijn voorwaarden voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Daarom is de EU vastbesloten om in deze prioriteiten te investeren. Risicobeheer maakt al deel uit van alle humanitaire hulp- en ontwikkelingshulpprogramma's van de EU – en zal in de toekomst een nog belangrijker onderdeel worden.

Significant progress is already being made. Three recent EU initiatives SHARE (‘Supporting the Horn of Africa’s Resilience’), AGIR (the Global Alliance for Resilience in the Sahel region) and the Global Climate Change Alliance (GCCA) are already contributing to building the resilience of some of the world’s most vulnerable communities.

Het Disaster Preparedness-programma (DIPECHO) van de Europese Commissie financiert projecten die zijn gebaseerd op eenvoudige voorbereidende maatregelen, waarbij de nadruk wordt gelegd op training, capaciteitsopbouw, bewustmaking en systemen voor vroegtijdige waarschuwing van lokale gemeenschappen over de hele wereld. DIPECHO is uiterst effectief gebleken in het beperken van schade en het redden van levens wanneer gevaren plotseling toeslaan.

Wat zijn de volgende stappen?

De in deze mededeling gepresenteerde ideeën zullen de basis vormen voor verdere dialoog met de lidstaten, het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s, het Europees Economisch en Sociaal Comité en andere belanghebbenden (het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, de particuliere sector), maar ook met internationale partners en het VN-systeem.

De uitkomsten van deze dialoog zullen als input dienen voor het voorbereidingsproces voor de Wereldconferentie over rampenrisicovermindering (Sendai Summit), gepland voor maart 2015, en voor de twee vergaderingen van het Voorbereidend Comité op VN-niveau die zullen plaatsvinden op 14-15 juli en 17-18 juli. November 2014 in Genève.

Meer informatie

De humanitaire hulp en civiele bescherming van de Europese Commissie
Website van commissaris Georgieva
Factsheet over rampenrisicovermindering (DRR)
Factsheet over veerkracht
Factsheet over rampenrisicobeheer

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending