Verbind je met ons

Europese Commissie

Staatssteun: Commissie keurt Duitse regeling van 27.5 miljard euro goed om energie-intensieve bedrijven te compenseren voor indirecte emissiekosten

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels een Duitse regeling goedgekeurd om energie-intensieve bedrijven gedeeltelijk te compenseren voor hogere elektriciteitsprijzen als gevolg van indirecte emissiekosten onder het EU Emission Trading System ('ETS').

Uitvoerend vice-president Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, zei: "Deze regeling van € 27.5 miljard zal Duitsland in staat stellen de impact van indirecte emissiekosten op zijn energie-intensieve industrieën te verminderen en daarmee het risico dat deze bedrijven hun productie verplaatsen naar landen buiten de EU met minder ambitieuze klimaatbeleid. Tegelijkertijd zal de maatregel een kosteneffectieve decarbonisatie van de Duitse economie vergemakkelijken in overeenstemming met de doelstellingen van de Green Deal, terwijl mogelijke concurrentieverstoringen worden beperkt.”

De Duitse maatregel

De door Duitsland aangemelde regeling, met een totaal geschat budget van € 27.5 miljard, zal een deel van de hogere elektriciteitsprijzen dekken als gevolg van de impact van koolstofprijzen op de kosten van elektriciteitsopwekking (de zogenaamde 'indirecte emissiekosten') die tussen 2021 en 2030 zijn gemaakt De steunmaatregel is gericht op het verminderen van het risico op 'koolstoflekkage', waarbij bedrijven hun productie verplaatsen naar landen buiten de EU met een minder ambitieus klimaatbeleid, waardoor wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen toeneemt.

De maatregel komt ten goede aan bedrijven die actief zijn in sectoren met een risico op koolstoflekkage die zijn vermeld in bijlage I bij de Richtsnoeren voor bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021 ('ETS-richtsnoeren staatssteun'). Deze sectoren hebben te maken met hoge elektriciteitskosten en zijn in het bijzonder blootgesteld aan internationale concurrentie.

De compensatie wordt toegekend aan in aanmerking komende bedrijven door middel van een gedeeltelijke terugbetaling van de indirecte emissiekosten die in het voorgaande jaar zijn gemaakt, met de laatste betaling in 2031. Het maximale steunbedrag zal in het algemeen gelijk zijn aan 75 % van de gemaakte indirecte emissiekosten . In sommige gevallen kan het maximale steunbedrag echter hoger zijn om de resterende indirecte emissiekosten te beperken tot 1.5 % van de bruto toegevoegde waarde van het bedrijf. Het steunbedrag wordt berekend op basis van efficiëntiebenchmarks voor elektriciteitsverbruik, die ervoor zorgen dat de begunstigden worden aangemoedigd om energie te besparen.

De begunstigden dragen een bepaald deel van hun indirecte emissiekosten, overeenkomend met 1 GWh elektriciteitsverbruik per jaar, waarvoor geen steun wordt verleend. Bovendien wordt er geen steun verleend voor het verbruik van zelf opgewekte elektriciteit van installaties die vóór 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen, waarvoor de begunstigde recht heeft op een vergoeding op grond van de Duitse wet op de hernieuwbare energie.

advertentie

Om voor compensatie in aanmerking te komen, moeten bedrijven ofwel (i) bepaalde maatregelen implementeren die in hun 'energiebeheersysteem' zijn geïdentificeerd (dwz het plan van het bedrijf met doelstellingen voor energie-efficiëntie en een strategie om deze te bereiken) of (ii) ten minste 30% van hun elektriciteitsverbruik met hernieuwbare bronnen (via on-site installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie, stroomafnameovereenkomsten of garanties van oorsprong). Bovendien moeten bedrijven vanaf 2023 extra investeringen doen, zodat ze in totaal ten minste 50 % van het steunbedrag investeren om economisch haalbare maatregelen uit te voeren die zijn vastgesteld in het energiebeheersysteem of om hun productieproces koolstofarm te maken.

De beoordeling van de Commissie

De Commissie heeft de maatregel beoordeeld aan de hand van de EU-staatssteunregels, en met name de ETS-richtsnoeren voor staatssteun.

De Commissie heeft geoordeeld dat de regeling noodzakelijk en passend is om energie-intensieve bedrijven te ondersteunen om het hoofd te bieden aan de hogere elektriciteitsprijzen en om te voorkomen dat bedrijven verhuizen naar landen buiten de EU met een minder ambitieus klimaatbeleid, wat resulteert in een toename van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Bovendien heeft de Commissie vastgesteld dat de regeling voldoet aan de eisen inzake energie-audits en -beheersystemen die zijn uiteengezet in de ETS-richtsnoeren voor staatssteun. Het ondersteunt daarom de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU en de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Europese Green Deal. Bovendien heeft de Commissie geconcludeerd dat de verleende steun beperkt is tot het noodzakelijke minimum en geen buitensporige negatieve effecten zal hebben op de concurrentie en het handelsverkeer in de EU.

Op basis hiervan keurde de Commissie de regeling goed op grond van de EU-staatssteunregels.

Achtergrond

De Europese Green Deal, gepresenteerd door de Commissie op 11 december 2019, stelt het doel om van Europa het eerste klimaatneutrale continent tegen 2050 te maken. Het EU-ETS is een hoeksteen van het EU-beleid ter bestrijding van klimaatverandering en een belangrijk instrument om de kosten van broeikasgasemissies terug te dringen effectief. Op 30 juni 2021 hebben het Europees Parlement en de Raad de Europese klimaatwetgeving de bindende doelstelling onderschrijven om de uitstoot tegen 55 met ten minste 2030% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Op 21 september 2020 heeft de Commissie aangenomen herziene ETS-richtsnoeren voor staatssteun in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021, als onderdeel van de modernisering van alle instrumenten ter voorkoming van koolstoflekkage die verband houden met het EU-ETS, zoals de kosteloze toewijzing van CO2-emissierechten. De herziene ETS-richtsnoeren voor staatssteun zijn op 1 januari 2021 in werking getreden met de start van de nieuwe EU-ETS-handelsperiode. Ze zullen van toepassing zijn tot 2030, met een tussentijdse update van bepaalde elementen voorzien voor 2025.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit van vandaag zal beschikbaar worden gesteld onder zaaknummer SA.100559 (in de Staatssteunregister ) op de DG Concurrentie website. Nieuwe publicaties van staatssteunbesluiten op internet en in het Publicatieblad zijn te vinden in de Competitie wekelijks e-News.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending