Verbind je met ons

coronavirus

Commissie keurt Portugese herkapitalisatieregeling van 400 miljoen euro goed ter ondersteuning van bedrijven die getroffen zijn door de coronaviruspandemie

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een Portugese regeling ter waarde van 400 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van strategische bedrijven die getroffen zijn door de coronaviruspandemie. De regeling is goedgekeurd in het kader van de staatssteun Tijdelijk kader en is opgenomen in het Nationaal Herstel- en Veerkrachtplan.

Executive Vice-President Margrethe Vestager, in charge of competition policy, said: “Companies active in various sectors have seen their revenues significantly decline because of the coronavirus outbreak and the restrictive measures in place. This €400 million Portuguese scheme will enable Portugal to support these companies by helping them meet their liquidity and solvency needs and ensuring the continuity of their activities. We continue to work in close cooperation with member states to find workable solutions to mitigate the economic impact of the coronavirus pandemic, in line with EU rules”.

De Portugese steunmaatregel

Portugal aangemeld bij de Commissie in het kader van de staatssteun Tijdelijk kader een regeling van 400 miljoen euro ter ondersteuning van de solvabiliteit van levensvatbare strategische niet-financiële bedrijven die actief zijn in Portugal en getroffen zijn door de coronaviruspandemie. Het budget wordt beschikbaar gesteld via de Recovery and Resilience Facility.

Volgens de regeling zal de steun de vorm aannemen van (i) eigenvermogensinstrumenten (inclusief gewone en preferente aandelen), (ii) hybride instrumenten (converteerbare obligaties) en (iii) een combinatie van eigenvermogensinstrumenten en hybride instrumenten. Het investeringsbedrag per bedrijf is in principe beperkt tot € 10 miljoen.

De hulp zal worden verleend via het Strategisch Herkapitalisatieprogramma van het Kapitalisatie- en Veerkrachtfonds (“het Fonds”). Het fonds wordt beheerd door Banco Português de Fomento, SA, de National Promotional Bank.

Het doel van de regeling is te voorzien in de liquiditeits- en solvabiliteitsbehoeften van de begunstigden en hen te helpen hun activiteiten tijdens en na de pandemie voort te zetten.

advertentie

De Commissie heeft vastgesteld dat de Portugese regeling in overeenstemming is met de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. Met name (i) zal de steun beperkt zijn tot het bedrag dat nodig is om de levensvatbaarheid van de begunstigden te verzekeren en om hun kapitaalpositie te herstellen tot vóór de coronaviruspandemie; (ii) de regeling voorziet in een passende vergoeding voor de staat en stimuleert de begunstigden en/of hun eigenaren om de steun zo vroeg mogelijk terug te betalen; (iii) er zijn waarborgen getroffen om ervoor te zorgen dat begunstigden niet ten onrechte profiteren van de herkapitalisatiesteun van de staat ten koste van eerlijke concurrentie op de interne markt; en (iv) de steun zal uiterlijk op 30 juni 2022 worden toegekend.

De Commissie heeft geconcludeerd dat de maatregel noodzakelijk, passend en evenredig is om een ​​ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder b), VWEU en de voorwaarden van de Tijdelijk kader.

Op basis hiervan keurde de Commissie de steunmaatregel goed op grond van de EU-staatssteunregels.

Achtergrond

De Commissie heeft een Tijdelijk kader om de lidstaten in staat te stellen gebruik te maken van de volledige flexibiliteit waarin de staatssteunregels voorzien om de economie te ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus. Het tijdelijke kader, zoals gewijzigd op 3 april, 8 mei, Juni 29, 13 oktober 2020, 28 januari en 18 november 2021 voorziet in de volgende soorten steun, die door de lidstaten kunnen worden verleend:

(I) Directe subsidies, kapitaalinjecties, selectieve belastingvoordelen en voorschotten van maximaal € 290,000 aan een bedrijf dat actief is in de primaire landbouwsector, € 345,000 aan een bedrijf dat actief is in de visserij- en aquacultuursector en € 2.3 miljoen aan een bedrijf dat actief is in alle andere sectoren om in zijn dringende liquiditeitsbehoeften te voorzien. De lidstaten kunnen ook tot een nominale waarde van 2.3 miljoen EUR per onderneming renteloze leningen of garanties geven op leningen die 100% van het risico dekken, behalve in de primaire landbouwsector en in de visserij- en aquacultuursector, waar de limieten van Er geldt respectievelijk € 290,000 en € 345,000 per bedrijf.

(Ii) Staatsgaranties voor door bedrijven aangegane leningen om ervoor te zorgen dat banken leningen blijven verstrekken aan klanten die deze nodig hebben. Deze staatsgaranties kunnen tot 90% van het risico op leningen dekken om bedrijven te helpen in hun onmiddellijke werkkapitaal en investeringsbehoeften te voorzien.

(Iii) Gesubsidieerde openbare leningen aan bedrijven (senior en achtergestelde schulden) met gunstige rentetarieven voor bedrijven. Deze leningen kunnen bedrijven helpen om in hun onmiddellijke werkkapitaal en investeringsbehoeften te voorzien.

(Iv) Waarborgen voor banken die staatssteun doorgeven aan de reële economie dat dergelijke steun wordt beschouwd als directe steun aan de klanten van de banken, en niet aan de banken zelf, en dat dit een leidraad biedt voor de manier waarop een minimale verstoring van de concurrentie tussen banken kan worden gewaarborgd.

(V) Openbare kortlopende exportkredietverzekering voor alle landen, zonder dat de betrokken lidstaat hoeft aan te tonen dat het desbetreffende land tijdelijk "niet-verhandelbaar" is.

(Vi) Ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling in verband met het coronavirus (R&D) om de huidige gezondheidscrisis aan te pakken in de vorm van rechtstreekse subsidies, terugvorderbare voorschotten of belastingvoordelen. Er kan een bonus worden toegekend voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen lidstaten.

(Vii) Ondersteuning bij de bouw en opschaling van testfaciliteiten het ontwikkelen en testen van producten (inclusief vaccins, ventilatoren en beschermende kleding) die nuttig zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken, tot aan de eerste industriële inzet. Dit kan in de vorm van directe subsidies, belastingvoordelen, terugbetaalbare voorschotten en verliesvrije garanties. Bedrijven kunnen een bonus ontvangen wanneer hun investering door meer dan één lidstaat wordt ondersteund en wanneer de investering binnen twee maanden na de toekenning van de steun wordt gesloten.

(Viii) Ondersteuning voor de productie van producten die relevant zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken in de vorm van directe subsidies, belastingvoordelen, terugbetaalbare voorschotten en verliesvrije garanties. Bedrijven kunnen een bonus ontvangen wanneer hun investering door meer dan één lidstaat wordt ondersteund en wanneer de investering binnen twee maanden na de toekenning van de steun wordt gesloten.

(Ix) Gerichte ondersteuning in de vorm van uitstel van belastingbetaling en / of opschorting van sociale bijdragen voor die sectoren, regio's of voor soorten bedrijven die het hardst worden getroffen door de uitbraak.

(X) Gerichte ondersteuning in de vorm van loonsubsidies voor werknemers voor die bedrijven in sectoren of regio's die het meest te lijden hebben gehad van de uitbraak van het coronavirus en anders personeel hadden moeten ontslaan.

(Xi) Gerichte herkapitalisatiesteun aan niet-financiële ondernemingen, als er geen andere passende oplossing beschikbaar is. Er zijn waarborgen aanwezig om onnodige concurrentieverstoringen op de interne markt te voorkomen: voorwaarden inzake de noodzaak, geschiktheid en omvang van interventies; voorwaarden voor de deelname van de staat aan het kapitaal van bedrijven en beloningen; voorwaarden met betrekking tot de uittreding van de staat uit het kapitaal van de betrokken bedrijven; voorwaarden met betrekking tot bestuur, waaronder een dividendverbod en beloningsplafonds voor het senior management; verbod op kruissubsidiëring en overnameverbod en aanvullende maatregelen om concurrentieverstoringen te beperken; transparantie- en rapportagevereisten.

(Xii) Ondersteuning voor ongedekte vaste kosten for companies facing a decline in turnover during the eligible period of at least 30% compared to the same period of 2019 in the context of the coronavirus outbreak. The support will contribute to a part of the beneficiaries’ fixed costs that are not covered by their revenues, up to a maximum amount of €12 million per undertaking.

(Xiii) Investeringssteun naar een duurzaam herstel particuliere investeringen te ondersteunen als stimulans om een ​​door de crisis in de economie geaccumuleerde investeringskloof te dichten.

(Xiv) Solvabiliteitsondersteuning particuliere fondsen aan te trekken en beschikbaar te stellen voor investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), met inbegrip van start-ups, en kleine midcaps.

De Commissie zal de lidstaten ook in staat stellen uiterlijk op 30 juni 2023 terugbetaalbare instrumenten (bijv. garanties, leningen, terugbetaalbare voorschotten) die in het kader van de tijdelijke kaderregeling zijn toegekend, om te zetten in andere vormen van steun, zoals rechtstreekse subsidies, mits aan de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling is voldaan.

De tijdelijke kaderregeling stelt de lidstaten in staat alle steunmaatregelen met elkaar te combineren, behalve leningen en garanties voor dezelfde lening en boven de drempelwaarden van de tijdelijke kaderregeling. Het biedt de lidstaten ook de mogelijkheid om alle steunmaatregelen die in het kader van de tijdelijke kaderregeling zijn verleend, te combineren met de bestaande mogelijkheden om de minimis aan een onderneming tot 25,000 euro over drie belastingjaren te verlenen voor bedrijven die actief zijn in de primaire landbouwsector, en 30,000 euro over drie belastingjaren voor bedrijven actief in de visserij- en aquacultuursector en € 200,000 over drie boekjaren voor bedrijven actief in alle andere sectoren. Tegelijkertijd moeten de lidstaten zich ertoe verbinden te voorkomen dat voor dezelfde bedrijven de steunmaatregelen ten onrechte worden gecumuleerd om de steun te beperken om in hun werkelijke behoeften te voorzien.

Het tijdelijke kader blijft van kracht tot 30 juni 2022, met uitzondering van investeringssteun voor een duurzaam herstel, die van kracht zal zijn tot 31 december 2022, en van solvabiliteitssteun, die zal gelden tot 31 december 2023. De Commissie zal de ontwikkelingen van de COVID- 19 pandemie en andere risico's voor het economisch herstel.

De tijdelijke kaderregeling vormt een aanvulling op de vele andere mogelijkheden die de lidstaten al hebben om de sociaaleconomische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te verzachten, in overeenstemming met de EU-staatssteunregels. Op 13 maart 2020 heeft de Commissie een Mededeling over een gecoördineerde economische reactie op de COVID-19-uitbraak deze mogelijkheden in kaart brengen. Lidstaten kunnen bijvoorbeeld algemeen geldende wijzigingen ten gunste van bedrijven doorvoeren (bijvoorbeeld uitstel van belastingen of subsidiëring van werktijdverkorting in alle sectoren), die buiten de staatssteunregels vallen. Ook kunnen zij een vergoeding toekennen aan bedrijven voor schade geleden door en direct veroorzaakt door een bijzondere gebeurtenis, zoals de uitbraak van het coronavirus.

Verder op 23 maart 2022, heeft de Commissie de staatssteun goedgekeurd Tijdelijk crisiskader to enable member states to use the flexibility foreseen under state aid rules to support the economy in the context of Russia’s invasion of Ukraine. The Temporary Crisis Framework will be in place until 31 December 2022. With a view to ensuring legal certainty, the Commission will assess before that date if it needs to be extended. Moreover, during its period of application, the Commission will keep the content and scope of the Framework under review in the light of developments regarding the energy markets, other input markets and the general economic situation.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer SA.102275 in het worden gemaakt staatssteun register over de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Nieuwe publicaties van staatssteunbesluiten op internet en in het Publicatieblad zijn opgenomen in de Competitie wekelijks e-News.

Meer informatie over het tijdelijke kader en andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de pandemie van het coronavirus aan te pakken, is te vinden hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending