Verbind je met ons

Visserij

Visserij, aquacultuur en mariene ecosystemen: overgang naar schone energie en ecosysteembescherming voor meer duurzaamheid en veerkracht

DELEN:

gepubliceerd

on

De Commissie presenteert een pakket maatregelen om de duurzaamheid en veerkracht van de visserij- en aquacultuursector van de EU te verbeteren. Het omvat vier elementen: A  Mededeling over de energietransitie van de visserij- en aquacultuursector in de EU; een Actieplan ter bescherming en herstel van mariene ecosystemen voor een duurzame en veerkrachtige visserij, Een Mededeling over het gemeenschappelijk visserijbeleid vandaag en morgen en Verslag over de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten.

De belangrijkste doelstellingen van de maatregelen zijn het bevorderen van het gebruik van schonere energiebronnen, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het verminderen van de impact van de sector op mariene ecosystemen. De voorgestelde acties zullen geleidelijk worden uitgevoerd om de sector te helpen zich aan te passen. Een "Pact voor visserij en oceanen" zal ook de volledige tenuitvoerlegging van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) in coördinatie met de lidstaten en belanghebbenden in de visserij, waaronder vissers, producentenorganisaties, regionale adviesraden, het maatschappelijk middenveld en wetenschappers. De voorstellen hebben ook tot doel de sector aantrekkelijk te maken voor de jongere generaties.

Netto nulemissie visserij- en aquacultuursector tegen 2050

De huidige afhankelijkheid van de sector van fossiele brandstoffen is niet alleen onhoudbaar voor het milieu, maar maakt hem ook kwetsbaar voor stijgende energieprijzen. Toen de brandstofprijzen in 2021 en 2022 stegen, bleven veel schepen in de haven en had de sector financiële steun nodig omdat een groot deel van de EU-vissersvloot de operationele kosten niet kon dekken. De aquacultuur werd eveneens blootgesteld aan hogere prijzen voor zowel brandstof als voer. De sector profiteerde van financiële steun van de EU.

De Commissie stelt vandaag voor om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en ernaar te streven klimaatneutraal visserij- en aquacultuursector, in lijn met een van de ambities van de Europese Green Deal om tegen 2050 klimaatneutraliteit in de EU te bereiken. Het stelt maatregelen voor om de sector te ondersteunen bij het versnellen van zijn energietransitie, door verbetering van de brandstofefficiëntie en overschakelen op hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen.

Een van de belangrijkste acties is een Energietransitiepartnerschap voor visserij en aquacultuur in de EU. Het zal alle belanghebbenden samenbrengen, onder meer in de visserij, aquacultuur, scheepsbouw, havens, energie, ngo's, nationale en regionale autoriteiten, om gezamenlijk de uitdagingen van de energietransitie in de sector aan te pakken.

De Commissie zal ook werken aan het dichten van de hiaten in de overdracht van technologie van onderzoek en innovatie naar toepassing; de ontwikkeling van vaardigheden onder de beroepsbevolking bevorderen; en om het ondernemingsklimaat te verbeteren, onder meer op het gebied van financieringsmogelijkheden en bewustwording.

advertentie

Bescherming van mariene ecosystemen voor duurzame visserij

Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en vervuiling van de oceaan vormen een bedreiging voor de duurzaamheid van de visserij en de aquacultuur. De Commissie presenteert een marien actieplan om de te versterken De bijdrage van het GVB aan de milieudoelstellingen van de EUen de negatieve impact van visserijactiviteiten op mariene ecosystemen te verminderen, met name door verstoring van de zeebodem, bijvangst van gevoelige soorten en effecten op mariene voedselwebben. Een gezond marien milieu met gezonde visbestanden en een rijke biodiversiteit is de enige manier om de EU-visserijgemeenschappen op middellange en lange termijn een welvarende toekomst te garanderen.

Het actieplan draagt ​​bij aan de verwezenlijking van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en haar toezegging om legaal en effectief 30% van onze zeeën beschermen, waarbij een derde strikt wordt beschermd. Om dit doel te bereiken, roept de Commissie de lidstaten op om maatregelen voor de instandhouding van de visserij te nemen om beschermde mariene gebieden (MPA's) effectief te beschermen en te beheren, met een duidelijk tijdschema. Deze inspanningen moeten betrekking hebben op de bescherming van vispaai- en kraamgebieden, de vermindering van de vissterftecijfers en het herstel van kerngebieden voor kwetsbare soorten en habitats.

Het plan beoogt ook de impact van de visserij op de zeebodem verminderen. Dringende bescherming en herstel van zeebodemhabitats in MPA's is van cruciaal belang, gezien hun belang als hotspots van de mariene biodiversiteit in de EU en het belang van blauwe koolstof in mariene habitats voor het aanpakken van klimaatverandering. De Commissie roept de lidstaten daarom op om gezamenlijke aanbevelingen voor te stellen en nationale maatregelen te nemen mobiele bodemvisserij in alle MPA's uiterlijk in 2030 uitfaseren en niet toestaan in alle nieuw opgerichte MPA's. De eerste maatregelen moeten al tegen maart 2024 worden genomen voor Natura 2000-gebieden in het kader van de Habitatrichtlijn die de zeebodem en mariene soorten beschermen.

Het actieplan stelt ook acties voor om de selectiviteit van vistuig en -praktijken te vergroten en om de incidentele vangsten van bedreigde soorten te verminderen, door een tijdschema vast te stellen om de lidstaten te helpen prioriteit te geven aan de soorten die de meeste bescherming nodig hebben.

Aangezien oceanen en zeeën 71% van het aardoppervlak en meer dan 65% van het grondgebied van de EU beslaan, zal het actieplan van vandaag ook deel uitmaken van de bijdrage van de EU aan de uitvoering van de onlangs overeengekomen Biodiversiteitsovereenkomst Kunming-Montréal.

"Pact voor Visserij en Oceanen" om het gemeenschappelijk visserijbeleid te helpen uitvoeren

Het gemeenschappelijk visserijbeleid blijft het geschikte rechtskader om de uitdagingen aan te gaan waarmee de EU-visserij en de zeeën waarvan zij afhankelijk zijn, worden geconfronteerd, waardoor de visserijsector de nodige stabiliteit krijgt en de EU het goede voorbeeld kan geven bij het stimuleren van duurzame visserij wereldwijd. De drie hoofdprincipes waarop het beleid is gebaseerd, zijn nog steeds actueel: ecologische, sociale en economische duurzaamheid; effectieve regionale samenwerking; en op wetenschap gebaseerde besluitvorming. Er zijn echter nog verschillende uitdagingen voor de volledige uitvoering van het GVB, en er is een snellere en meer structurele transformatie nodig om de milieu- en klimaateffecten van visserij en aquacultuur te verminderen. Dit is nodig om een ​​gezond marien milieu te herstellen en de voedselzekerheid te waarborgen, maar ook om de sector te helpen weerbaarder te worden, de energie-efficiëntie te verhogen en snel bij te dragen aan klimaatneutraliteit. Dit zal helpen besparen op brandstofkosten en gedijen op groene energie.

Om tot een gezamenlijke visie voor de toekomst van de visserij- en aquacultuursector te komen, om de gezamenlijke toezegging te herbevestigen om het GVB volledig ten uitvoer te leggen, om besprekingen op gang te brengen tussen visserijbeheerders en belanghebbenden over het toekomstbestendig maken van het beleid in termen van zowel sociale als ecologische veerkracht, de Commissie stelt een 'Pact voor visserij en oceanen', waarbij alle belanghebbenden samenkomen. Het "Pact voor de visserij en de oceanen" opent een nieuwe fase van dialoog en samenwerking tussen de Commissie en alle belanghebbenden in de visserij. Het zal leiden tot een gemeenschappelijk begrip van de te bereiken doelstellingen en zal helpen het beleid waar nodig aan te passen.

Achtergrond

In 2020 waren er 124,630 mensen werkzaam in de commerciële visserij in de EU en 57,000 in de aquacultuur. Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) heeft tot doel de ecologische, economische en sociale duurzaamheid van de visserij en de aquacultuur op lange termijn te waarborgen; de beschikbaarheid van voedselvoorraden; en een redelijke levensstandaard voor visserij- en aquacultuurgemeenschappen.

Tien jaar na de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid brengt de Commissie verslag uit over de werking van het beleid en van de gemeenschappelijke marktordening. Tegelijkertijd maakt het ook van de gelegenheid gebruik om zijn visie op duurzame visserij van de toekomst vast te stellen.

Voor meer informatie

Factsheet - Duurzame en veerkrachtige visserij, aquacultuur en mariene ecosystemen 

Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Vragen en antwoorden over de mededeling over de werking van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Het gemeenschappelijk visserijbeleid vandaag en morgen: een visserij- en oceanenpact voor duurzaam, wetenschappelijk onderbouwd, innovatief en inclusief visserijbeheer

Werkdocument van de diensten van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

Bescherming van mariene ecosystemen voor duurzame visserij

Vragen en antwoorden over het actieplan ter bescherming en herstel van mariene ecosystemen voor duurzame en veerkrachtige visserij

EU-actieplan: mariene ecosystemen beschermen en herstellen voor een duurzame en veerkrachtige visserij

EU-beleid voor kust en zee

Acties op het gebied van natuur en biodiversiteit - EU

Webpagina over Marien actieplan

Energietransitie in de visserij- en aquacultuursector van de EU

Vragen en antwoorden over de energietransitie in de visserij- en aquacultuursector van de EU

Mededeling van de Commissie: Over de energietransitie van de visserij- en aquacultuursector in de EU

Mogelijkheden en voorbeelden voor energietransitie visserij en aquacultuur

Gemeenschappelijke marktordening

Vragen en antwoorden over het verslag over de resultaten van de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten

Verslag over de resultaten van de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten

Gemeenschappelijke marktordening

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending