Verbind je met ons

Europese Green Deal

Bescherming van de Europese zeeën: Commissie start openbare raadpleging over kaderrichtlijn mariene strategie

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging op zoek naar de mening van burgers, instellingen en organisaties uit de publieke en private sector over hoe de EU's Kaderrichtlijn mariene strategie efficiënter, effectiever en relevanter voor de ambities in de Europese Green Deal. Voortbouwend op de initiatieven die zijn aangekondigd in het kader van de Europese Green Deal, met name de Actieplan voor nulvervuiling en EU-biodiversiteitsstrategie tot 2030, wil deze herziening ervoor zorgen dat het mariene milieu van Europa wordt beheerst door een robuust kader, dat het schoon en gezond houdt en tegelijkertijd een duurzaam gebruik garandeert.

Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius zei: "Gezonde zeeën en oceanen zijn essentieel voor ons welzijn en voor het bereiken van onze klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. Menselijke activiteiten hebben echter een negatieve invloed op het leven in onze zeeën. Het verlies en de vervuiling van de biodiversiteit vormen nog steeds een bedreiging voor het leven en de habitats van de zee, en klimaatverandering vormt een enorme bedreiging voor de oceanen en voor de hele planeet. We moeten de bescherming van en de zorg voor onze zeeën en oceanen opvoeren. Daarom moeten we onze huidige regels onder de loep nemen en zo nodig wijzigen voordat het te laat is. Jouw visie op het mariene milieu is daarbij cruciaal.”

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie is het belangrijkste instrument van de EU om het mariene milieu te beschermen en heeft tot doel gezonde, productieve en veerkrachtige mariene ecosystemen in stand te houden en tegelijkertijd een duurzamer gebruik van mariene hulpbronnen te waarborgen ten behoeve van huidige en toekomstige generaties. Bij de herziening van de richtlijn zal in meer detail worden bekeken hoe deze tot dusver heeft gepresteerd, rekening houdend met de bevindingen van de Commissie Rapport over de mariene strategie die in juni 2020 is gepubliceerd en beoordelen of deze geschikt is om de cumulatieve effecten van menselijke activiteiten op het mariene milieu aan te pakken. De openbare raadpleging is open t/m 21 oktober. Meer informatie staat in het persbericht CDL Super Session..

advertentie

Elektriciteit interconnectiviteit

Commissie keurt Franse regeling van 30.5 miljard euro goed ter ondersteuning van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels een Franse steunregeling goedgekeurd ter ondersteuning van de productie van hernieuwbare elektriciteit. De maatregel zal Frankrijk helpen zijn doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen zonder de concurrentie onnodig te verstoren en zal bijdragen aan de Europese doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Executive Vice President Margrethe Vestager, verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid, zei: "Deze steunmaatregel zal de ontwikkeling van belangrijke hernieuwbare energiebronnen stimuleren en een overgang naar een ecologisch duurzame energievoorziening ondersteunen, in overeenstemming met de doelstellingen van de EU Green Deal. De selectie van de begunstigden door middel van een concurrerend biedproces zal zorgen voor de beste waarde voor het geld van de belastingbetaler, terwijl de concurrentie op de Franse energiemarkt behouden blijft." 

Het Franse schema

advertentie

Frankrijk heeft de Commissie in kennis gesteld van zijn voornemen om een ​​nieuwe regeling in te voeren ter ondersteuning van elektriciteit die wordt geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen, namelijk aan onshore-exploitanten van zonne-, onshore-wind- en waterkrachtinstallaties. De regeling verleent steun aan deze exploitanten die worden gegund via openbare aanbestedingen. De maatregel omvat met name zeven soorten aanbestedingen voor in totaal 34 GW aan nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie die tussen 2021 en 2026 zullen worden georganiseerd: (i) zonne-energie op de grond, (ii) zonne-energie op gebouwen, (iii) wind op land, (iv) waterkrachtinstallaties, (v) innovatieve zonne-energie, (vi) eigen verbruik en (vii) een technologieneutrale aanbesteding. De steun heeft de vorm van een premie bovenop de elektriciteitsmarktprijs. De maatregel heeft een voorlopig totaal budget van circa € 30.5 miljard. De regeling loopt tot 2026 en steun kan worden uitbetaald voor een periode van maximaal 20 jaar nadat de nieuwe hernieuwbare installatie op het net is aangesloten.

Beoordeling van de Commissie

De Commissie heeft de maatregel beoordeeld op basis van de EU-staatssteunregels, met name de 2014 richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energiebesparing.

advertentie

De Commissie heeft vastgesteld dat de steun nodig is om de opwekking van hernieuwbare energie verder te ontwikkelen om de milieudoelstellingen van Frankrijk te halen. Het heeft ook een stimulerend effect, omdat de projecten anders niet zouden kunnen plaatsvinden zonder draagvlak. Bovendien is de steun evenredig en beperkt tot het noodzakelijke minimum, aangezien de hoogte van de steun via openbare aanbestedingen zal worden vastgesteld. Bovendien heeft de Commissie vastgesteld dat de positieve effecten van de maatregel, met name de positieve milieueffecten, opwegen tegen eventuele negatieve effecten in de vorm van concurrentievervalsing. Ten slotte heeft Frankrijk zich er ook toe verbonden om een achteraf evaluatie om de kenmerken en de uitvoering van de regeling voor hernieuwbare energie te beoordelen.

Op basis hiervan heeft de Commissie geconcludeerd dat de Franse regeling in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels, aangezien deze de ontwikkeling van hernieuwbare elektriciteitsproductie uit verschillende technologieën in Frankrijk zal vergemakkelijken en de uitstoot van broeikasgassen zal verminderen, in overeenstemming met de Europese Green Deal en zonder de concurrentie onnodig te verstoren.

Achtergrond

De Commissie van 2014 Kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu en energie lidstaten toestaan ​​om onder bepaalde voorwaarden de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen. Deze regels zijn bedoeld om de lidstaten te helpen de ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen van de EU te halen, tegen zo laag mogelijke kosten voor de belastingbetaler en zonder onnodige concurrentieverstoringen op de interne markt.

Het Renewable Energy Directive van 2018 een EU-breed bindend streefcijfer voor hernieuwbare energie van 32 % tegen 2030 vastgesteld Mededeling over de Europese Green Deal in 2019 heeft de Commissie haar klimaatambities versterkt en als doelstelling gesteld dat er in 2050 geen netto-uitstoot van broeikasgassen meer is. Europese klimaatwetgeving, waarin de klimaatneutraliteitsdoelstelling voor 2050 is vastgelegd en de tussentijdse doelstelling wordt ingevoerd om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 55 met ten minste 2030% te verminderen, legde de basis voor de 'fit voor 55' wetgevingsvoorstellen die op 14 juli 2021 door de Commissie zijn aangenomen. Van deze voorstellen heeft de Commissie een wijziging van de richtlijn hernieuwbare energie, waarin een verhoogd doel wordt gesteld om tegen 40 2030% van de EU-energie uit hernieuwbare bronnen te produceren.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer SA.50272 in het worden gemaakt staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Nieuwe publicaties van staatssteunbesluiten op internet en in het Publicatieblad zijn opgenomen in de Competitie wekelijks e-News.

Verder lezen

Leefomgeving

Europese Green Deal: Commissie stelt nieuwe strategie voor om EU-bossen te beschermen en te herstellen

gepubliceerd

on

Vandaag (16 juli) heeft de Europese Commissie de Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030, een vlaggenschipinitiatief van de Europese Green Deal die voortbouwt op de EU Biodiversiteitsstrategie voor 2030. De strategie draagt ​​bij aan de pakket maatregelen voorgesteld om tegen 55 een reductie van de broeikasgasemissies van ten minste 2030% en klimaatneutraliteit in 2050 in de EU te bereiken. Het helpt de EU ook haar toezegging na te komen om de koolstofverwijdering door natuurlijke putten te verbeteren volgens de Klimaatwet. Door de sociale, economische en milieuaspecten samen aan te pakken, wil de bosstrategie de multifunctionaliteit van de EU-bossen waarborgen en de centrale rol van boswachters benadrukken.

Bossen zijn een essentiële bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Ze fungeren als koolstofputten en helpen ons de gevolgen van klimaatverandering te verminderen, bijvoorbeeld door steden af ​​te koelen, ons te beschermen tegen zware overstromingen en de gevolgen van droogte te verminderen. Helaas hebben de Europese bossen te lijden onder veel verschillende vormen van druk, waaronder klimaatverandering.

Bescherming, herstel en duurzaam beheer van bossen

advertentie

De bosstrategie bevat een visie en concrete acties om de kwantiteit en kwaliteit van bossen in de EU te vergroten en hun bescherming, herstel en veerkracht te versterken. De voorgestelde maatregelen zullen de koolstofvastlegging vergroten door middel van verbeterde putten en voorraden en zo bijdragen aan de beperking van de klimaatverandering. De strategie verbindt zich ertoe oerbossen en oerbossen strikt te beschermen, aangetaste bossen te herstellen en ervoor te zorgen dat ze duurzaam worden beheerd - op een manier die de vitale ecosysteemdiensten die bossen bieden en waarvan de samenleving afhankelijk is, in stand houdt.

De strategie promoot de meest klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke bosbeheerpraktijken, benadrukt de noodzaak om het gebruik van houtachtige biomassa binnen de duurzaamheidsgrenzen te houden en moedigt hulpbronnenefficiënt houtgebruik aan in overeenstemming met het cascadeprincipe.

Waarborgen van de multifunctionaliteit van EU-bossen

advertentie

De strategie voorziet ook in de ontwikkeling van betalingsregelingen voor boseigenaren en -beheerders voor het leveren van alternatieve ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld door delen van hun bossen intact te houden. Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zal onder meer een kans bieden voor meer gerichte steun aan bosbouwers en aan de duurzame ontwikkeling van bossen. De nieuwe bestuursstructuur voor bossen zal een meer inclusieve ruimte creëren voor lidstaten, boseigenaren en -beheerders, de industrie, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld om te discussiëren over de toekomst van bossen in de EU en deze waardevolle activa voor de komende generaties in stand te houden.

Ten slotte kondigt de bosstrategie een wettelijk voorstel aan om de monitoring, rapportage en gegevensverzameling van bossen in de EU te intensiveren. Geharmoniseerde EU-gegevensverzameling, gecombineerd met strategische planning op het niveau van de lidstaten, zal een alomvattend beeld geven van de staat, de evolutie en de beoogde toekomstige ontwikkelingen van bossen in de EU. Dit is van het grootste belang om ervoor te zorgen dat bossen hun veelzijdige functies voor klimaat, biodiversiteit en economie kunnen waarmaken.

De strategie gaat vergezeld van een wegenkaart voor het planten van drie miljard extra bomen in heel Europa tegen 2030 met volledige inachtneming van ecologische principes - de juiste boom op de juiste plaats voor het juiste doel.

Executive Vice President van de Europese Green Deal Frans Timmermans zei: “Bossen bieden een thuis voor het grootste deel van de biodiversiteit die we op aarde aantreffen. Om ons water schoon en onze bodems rijk te laten zijn, hebben we gezonde bossen nodig. De Europese bossen lopen gevaar. Daarom zullen we ons inspannen om ze te beschermen en te herstellen, om het bosbeheer te verbeteren en om boswachters en bosbeheerders te ondersteunen. Uiteindelijk maken we allemaal deel uit van de natuur. Wat we doen om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te bestrijden, doen we voor onze eigen gezondheid en toekomst.”

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zei: "Bossen zijn de longen van onze aarde: ze zijn van vitaal belang voor ons klimaat, onze biodiversiteit, onze bodem en onze luchtkwaliteit. Bossen zijn ook de longen van onze samenleving en economie: ze zorgen voor levensonderhoud in plattelandsgebieden, leveren essentiële producten voor onze burgers en hebben door hun aard een diepe sociale waarde. De nieuwe Bosstrategie erkent deze multifunctionaliteit en laat zien hoe milieuambitie hand in hand kan gaan met economische welvaart. Door deze strategie, en met steun van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, zullen onze bossen en onze boswachters leven inblazen in een duurzaam, welvarend en klimaatneutraal Europa.”

Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius zei: "Europese bossen zijn een waardevol natuurlijk erfgoed dat niet als vanzelfsprekend kan worden beschouwd. Het beschermen, herstellen en opbouwen van de veerkracht van Europese bossen is niet alleen essentieel om de klimaat- en biodiversiteitscrises te bestrijden, maar ook om de sociaaleconomische functies van bossen te behouden. De enorme betrokkenheid bij openbare raadplegingen laat zien dat Europeanen begaan zijn met de toekomst van onze bossen, dus we moeten de manier waarop we onze bossen beschermen, beheren en laten groeien, veranderen, zodat dit voor iedereen echte voordelen zou opleveren.”

Achtergrond

Bossen zijn een essentiële bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering en verlies van biodiversiteit dankzij hun functie als koolstofputten en hun vermogen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen, bijvoorbeeld door steden af ​​te koelen, ons te beschermen tegen zware overstromingen en droogte te verminderen gevolg. Het zijn ook waardevolle ecosystemen die een groot deel van de Europese biodiversiteit herbergen. Hun ecosysteemdiensten dragen bij aan onze gezondheid en ons welzijn door middel van waterregulering, voedselvoorziening, verstrekking van medicijnen en materialen, rampenrisicovermindering en -beheersing, bodemstabilisatie en erosiebestrijding, lucht- en waterzuivering. Bossen zijn een plek voor recreatie, ontspanning en leren, evenals een deel van het levensonderhoud.

Meer informatie

Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030

Vragen en antwoorden over de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030

Factsheet Natuur en bossen

Factsheet – 3 miljard extra bomen

3 miljard bomen website

Europese Green Deal: Commissie stelt transformatie EU-economie en -maatschappij voor om klimaatambities waar te maken

Verder lezen

Leefomgeving

EU lanceert groot klimaatplan voor 'onze kinderen en kleinkinderen'

gepubliceerd

on

Beleidsmakers van de Europese Unie hebben woensdag (14 juli) hun meest ambitieuze plan tot nu toe onthuld om de klimaatverandering aan te pakken, met als doel groene doelen dit decennium in concrete actie om te zetten en een voorbeeld te stellen voor de andere grote economieën van de wereld om te volgen, schrijven Kate Abnett, Foo Yun-Chee en Reuters-bureaus in de hele EU.

De Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de EU, heeft tot in de kleinste details uiteengezet hoe de 27 landen van het blok hun gezamenlijke doel kunnen bereiken om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 55 met 1990% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2030 - een stap in de richting van "netto-nul"-emissies tegen 2050. Lees meer.

Dit houdt in dat de kosten voor de uitstoot van koolstof voor verwarming, transport en productie worden verhoogd, dat koolstofrijke vliegtuigbrandstof en scheepsbrandstof worden belast die nog niet eerder is belast, en dat importeurs aan de grens worden belast voor de koolstof die wordt uitgestoten bij het maken van producten zoals cement, staal en aluminium in het buitenland. Het zal de verbrandingsmotor naar de geschiedenis verwijzen.

advertentie

"Ja, het is moeilijk", zei Frans Timmermans, hoofd van het klimaatbeleid van de EU, op een persconferentie. "Maar het is ook een verplichting, want als we afstand doen van onze verplichting om de mensheid te helpen, binnen planetaire grenzen te leven, zouden we falen, niet alleen onszelf, maar ook onze kinderen en onze kleinkinderen."

De prijs van mislukking, zei hij, was dat ze "oorlogen zouden voeren om water en voedsel".

De "Fit for 55"-maatregelen vereisen goedkeuring van de lidstaten en het Europees parlement, een proces dat twee jaar kan duren.

advertentie

Terwijl beleidsmakers industriële hervormingen in evenwicht proberen te brengen met de noodzaak om de economie te beschermen en sociale rechtvaardigheid te bevorderen, zullen ze te maken krijgen met intensieve lobby van het bedrijfsleven, van armere lidstaten die de stijging van de kosten van levensonderhoud willen afweren, en van de meer vervuilende landen die geconfronteerd met een kostbare overgang.

Sommige milieuactivisten zeiden dat de Commissie te voorzichtig was. Greenpeace was vernietigend. "Het vieren van dit beleid is als een hoogspringer die een medaille opeist omdat hij onder de bar naar binnen rent", zei Jorgo Riss, EU-directeur van Greenpeace in een verklaring.

"Dit hele pakket is gebaseerd op een doel dat te laag is, niet bestand is tegen de wetenschap en de vernietiging van de levensondersteunende systemen van onze planeet niet zal stoppen."

Maar het bedrijfsleven maakt zich nu al zorgen over het resultaat.

Peter Adrian, voorzitter van DIHK, de Duitse vereniging van kamers van industrie en koophandel, zei dat de hoge CO2-prijzen "alleen duurzaam zijn als er tegelijkertijd wordt voorzien in compensatie voor de bedrijven die bijzonder getroffen zijn".

De EU produceert slechts 8% van de wereldwijde uitstoot, maar hoopt dat haar voorbeeld ambitieuze actie zal uitlokken van andere grote economieën wanneer ze in november in Glasgow bijeenkomen voor de volgende mijlpaal van de VN-klimaatconferentie.

"Europa was het eerste continent dat verklaarde klimaatneutraal te zijn in 2050, en nu zijn wij de eersten die een concrete routekaart op tafel leggen", zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Het pakket arriveert dagen nadat Californië een van de hoogste temperaturen op aarde heeft meegemaakt, de laatste van een reeks hittegolven die Rusland, Noord-Europa en Canada heeft getroffen.

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, kijkt toe tijdens een persconferentie om de nieuwe voorstellen voor het klimaatbeleid van de EU te presenteren, in Brussel, België, 14 juli 2021. REUTERS/Yves Herman
De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, presenteert de nieuwe voorstellen voor het klimaatbeleid van de EU terwijl EU-commissaris Paolo Gentiloni naast haar zit, in Brussel, België, 14 juli 2021. REUTERS/Yves Herman

Terwijl de klimaatverandering voelbaar wordt van de door tyfoons geteisterde tropen tot de verwoeste bushlands van Australië, heeft Brussel een tiental beleidsmaatregelen voorgesteld om de meeste grote bronnen van de uitstoot van fossiele brandstoffen aan te pakken, waaronder energiecentrales, fabrieken, auto's, vliegtuigen en verwarmingssystemen bij gebouwen.

De EU heeft de uitstoot tot dusver met 24% verminderd ten opzichte van het niveau van 1990, maar veel van de meest voor de hand liggende stappen, zoals het verminderen van de afhankelijkheid van steenkool voor de opwekking van energie, zijn al genomen.

De komende tien jaar zullen grotere aanpassingen nodig zijn, met een langetermijnvisie op 2050, die door wetenschappers wordt gezien als een deadline voor de wereld om netto nul COXNUMX-uitstoot te bereiken of het risico te lopen dat de klimaatverandering catastrofaal wordt.

De maatregelen volgen een kernprincipe: vervuilende duurdere en groene opties aantrekkelijker maken voor de 25 miljoen bedrijven en bijna een half miljard mensen in de EU.

Volgens de voorstellen zullen strengere emissiegrenswaarden het tegen 2035 onmogelijk maken om benzine- en dieselauto's in de EU te verkopen. Lees meer.

Om potentiële kopers te helpen die vrezen dat betaalbare elektrische auto's een te korte actieradius hebben, stelde Brussel voor dat staten tegen 60 openbare oplaadpunten installeren op hoofdwegen die niet meer dan 37 km (2025 mijl) uit elkaar liggen.

Een herziening van het EU-emissiehandelssysteem (ETS), de grootste koolstofmarkt ter wereld, zal fabrieken, energiecentrales en luchtvaartmaatschappijen dwingen meer te betalen om CO2 uit te stoten. Ook zullen reders voor het eerst moeten betalen voor hun vervuiling. Lees meer.

Een nieuwe EU-koolstofmarkt zal leiden tot CO2-kosten voor de transport- en bouwsectoren en voor het verwarmen van gebouwen.

Niet iedereen zal tevreden zijn met een voorstel om een ​​deel van de inkomsten uit koolstofvergunningen te gebruiken om de onvermijdelijke stijging van de brandstofrekeningen van huishoudens met lage inkomens op te vangen - vooral omdat landen te maken krijgen met strengere nationale doelstellingen om de uitstoot in die sectoren te verminderen.

De Commissie wil ook het eerste koolstofgrenstarief ter wereld opleggen om ervoor te zorgen dat buitenlandse fabrikanten geen concurrentievoordeel hebben ten opzichte van bedrijven in de EU die moeten betalen voor de CO2 die ze hebben geproduceerd bij het maken van koolstofintensieve goederen zoals cement of kunstmest. Lees meer.

Ondertussen zal een belastingherziening een EU-brede belasting op vervuilende vliegtuigbrandstoffen opleggen. Lees meer.

De EU-lidstaten zullen ook bossen en graslanden moeten aanleggen - de reservoirs die koolstofdioxide uit de atmosfeer houden. Lees meer.

Voor sommige EU-landen is het pakket een kans om het mondiale leiderschap van de EU in de strijd tegen klimaatverandering te bevestigen en om voorop te lopen bij degenen die de benodigde technologieën ontwikkelen.

Maar de plannen hebben bekende kloven blootgelegd. Armere lidstaten zijn op hun hoede voor alles wat de kosten voor de consument verhoogt, terwijl regio's die afhankelijk zijn van kolencentrales en mijnen garanties willen voor meer steun voor een transformatie die ontwrichting zal veroorzaken en massale omscholing vereist.

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending