Verbind je met ons

Geslachtsgelijkheid

De strijd van het Parlement voor gendergelijkheid in de EU  

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Ontdek hoe de EU en het Europees Parlement strijden om de rechten van vrouwen te beschermen en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het werk, in de politiek en op andere gebieden te verbeteren, Maatschappij.

Wat doet de EU om genderongelijkheid aan te pakken?

Vanaf het begin heeft de Europese Unie gepromoot geslachtsgelijkheid en nog veel meer sociaal Europa.

De EU heeft aangenomen wetgeving, aanbevelingen, uitwisselingen en goede praktijken en verstrekt financiering ter ondersteuning van maatregelen door lidstaten. De concepten van het EU-beleid inzake gendergelijkheid werden gevormd door uitspraken van het Europees Hof van Justitie. Het Europees Parlement keurt regelmatig initiatiefverslagen over genderkwesties goed en roept op tot meer inspanningen gendergelijkheid verbeteren.

Het Europees Parlement is altijd zeer actief geweest op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en heeft een permanent comité gewijd aan vrouwenrechten en gendergelijkheid. Elk jaar markeert het Parlement Internationale Vrouwendag op 8 maart en sensibiliseert door evenementen te organiseren.

In januari 2022 hernieuwden de leden van het Europees Parlement hun eis voor de oprichting van een nieuwe Raadsformatie waar ministers en staatssecretarissen belast met gendergelijkheid elkaar zouden ontmoeten. De EP-leden hopen dat een dergelijke nieuwe samenstelling van de Raad belangrijke initiatieven op het gebied van gendergelijkheid zal helpen bevorderen, zoals de ratificatie van het Verdrag van Istanbul ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Parlement nam een resolutie om de vorderingen op het gebied van vrouwenrechten in de afgelopen 25 jaar te beoordelen en de vele uitdagingen die in februari 2021 nog voor ons liggen. EP-leden uitten hun bezorgdheid over de terugslag in sommige EU-landen en het risico dat gendergelijkheid verder van hun agenda zou kunnen verdwijnen. Het Parlement riep de Europese Commissie ook op om ervoor te zorgen dat in al haar voorstellen rekening wordt gehouden met de rechten van de vrouw, om concrete plannen te ontwikkelen om de armoede onder vrouwen te verbeteren en om meer inspanningen te leveren om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

Bekijk onze tijdlijn van de strijd van de EU voor vrouwenrechten.

Gendergelijkheidsweek in het Parlement

advertentie

Om het belang te benadrukken dat het hecht aan gendergelijkheid, heeft het Europees Parlement een jaarlijkse editie ingesteld Europese week van gendergelijkheid in 2020. Het biedt de commissies van het Parlement de gelegenheid om de kwesties die zij behandelen vanuit het perspectief van gender te bekijken. U kunt de onderwerpen die in oktober 2022 worden besproken, zien op de Het multimediacentrum van het Parlement.

Seksuele en reproductieve rechten van vrouwen


In juni 2021 nam het Parlement een verslag aan waarin het de EU-landen aanspoorde om te beschermen en te verbeteren seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen. EP-leden willen universele toegang tot veilige en legale abortus, hoogwaardige anticonceptie en seksuele voorlichting op lagere en middelbare scholen. Ook pleitten ze voor een btw-vrijstelling op menstruatieproducten.

In maart 2022 nam het Parlement het EU-genderactieplan III aan, gericht op het bevorderen van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten buiten de EU en het waarborgen van universele toegang in EU-landen.

Gendergelijkheid op het werk

Zwangerschaps-, vaderschaps- en ouderschapsverlof

In 2019 keurde de EU het goed nieuwe regels voor familie- en zorgverlof en meer aanpasbare arbeidsvoorwaarden, om meer stimulansen te creëren voor vaders om verlof om gezinsredenen te nemen en om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen.

EU-wetgeving over gendergelijkheid op het werk: 

  • regels voor tewerkstelling (incl. gelijke beloning, sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden en intimidatie) 
  • regels voor zelfstandigen 
  • recht op zwangerschaps-, vaderschaps- en ouderschapsverlof 

Loonkloof tussen mannen en vrouwen


Het Parlement riep ook op tot concrete maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen - het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen - dat in de EU gemiddeld 13% in 2020 en pensioengat - het verschil in pensioeninkomen dat mannen en vrouwen krijgen - dat stond op 29% in 2019. Het riep ook op om maatregelen aan te pakken vrouwelijke armoede, aangezien vrouwen vaker in armoede leven dan mannen.


In december 2022 kwamen onderhandelaars van het parlement en de EU-landen dat overeen Bedrijven in de EU zullen informatie moeten vrijgeven die het vergelijken van salarissen gemakkelijker maakt voor degenen die voor dezelfde werkgever werken, waardoor de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan het licht wordt gebracht. In april 2022 steunde het Parlement een voorstel van de Commissie voor de richtlijn loontransparantie om ervoor te zorgen dat bedrijven met 50 werknemers of meer actieve maatregelen nemen om de verschillen te verkleinen en het voor werknemers gemakkelijker te maken om salarissen te vergelijken.

Lees meer over EU-maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten

Meer vrouwen in ICT en wetenschappen

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in Europa digitale sector, omdat ze minder snel een studie volgen of solliciteren op een baan op dit gebied. In een resolutie aangenomen in 2018, riepen EP-leden de EU-landen op om maatregelen te nemen om de volledige integratie van vrouwen in ICT-sectoren te waarborgen, en om onderwijs en opleiding in ICT, wetenschap, technologie, techniek en wiskunde te bevorderen.

Vrouwen in raden van bestuur

In november 2022, Het parlement keurde baanbrekende regels goed om gendergelijkheid in raden van bestuur te stimuleren. De Women on Boards-richtlijn heeft tot doel transparante wervingsprocedures in bedrijven in te voeren, zodat tegen eind juni 40 minstens 33% van de niet-uitvoerende bestuursfuncties of 2026% van alle bestuursfuncties wordt bezet door het ondervertegenwoordigde geslacht.

De onderhandelaars van het Parlement en de Raad bereikten een voorlopig akkoord over gendergelijkheid in raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven in de EU in juni 2022. EU-landen moeten de nieuwe regels binnen twee jaar implementeren. Kleine en middelgrote ondernemingen met minder dan 250 werknemers zijn uitgesloten van de regels. Ga naar de bronpagina “Elke lidstaat zorgt ervoor dat het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijk werk of werk van gelijke waarde wordt toegepast.” Artikel 157, Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

Deel dit citaat: 

Geweld tegen vrouwen voorkomen

De EU pakt geweld tegen vrouwen op verschillende manieren aan.


Het Parlement heeft de aandacht gevestigd op de noodzaak om specifieke vormen van geweld te bestrijden, waaronder seksuele intimidatie, mensenhandel, gedwongen prostitutie, vrouwelijke genitale verminking, cyberstalking en onlinegeweld. 


In februari 2021 drongen EP-leden er bij de Commissie op aan om met een voorstel voor een EU-richtlijn ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld. De Commissie zal naar verwachting in maart 2022 een voorstel indienen bij het Parlement.

In de EU heeft 33% van de vrouwen te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld en is 55% van de vrouwen seksueel lastig gevallen.

Lees meer over hoe de EU gendergerelateerd geweld bestrijdt

Van migratiebeleid tot EU-handel

Het Parlement heeft de Europese Commissie herhaaldelijk opgeroepen om de samenhang te vergroten tussen het beleid inzake gendergelijkheid en ander beleid, zoals het beleid op het gebied van handel, ontwikkeling, landbouw, werkgelegenheid en migratie.

In een in 2016 aangenomen resolutie riepen de leden op tot een reeks van EU-brede genderrichtlijnen als onderdeel van bredere hervormingen van het migratie- en asielbeleid.

In een in 2018 aangenomen rapport riepen de EP-leden op om rekening te houden met maatregelen op het gebied van klimaatverandering de rol van vrouwen evenals actie om hen sterker te maken en de meest kwetsbaren te beschermen.

Alle handelsovereenkomsten van de EU moeten bindende en afdwingbare bepalingen bevatten om de eerbiediging van de mensenrechten, met inbegrip van gendergelijkheid, te waarborgen, volgens a resolutie geadopteerd in 2018.

Vrouwen in de politiek

Het Parlement heeft herhaaldelijk gewezen op het belang van gendergelijkheid in de politiek, waarbij de gelijke deelname van vrouwen aan besluitvormingsprocessen op alle niveaus wordt bevorderd.

In een verslag aangenomen in januari 2019, riep het Parlement de Europese politieke partijen op ervoor te zorgen dat zowel vrouwen als mannen worden voorgedragen voor de organen die het Europees Parlement besturen in de negende zittingsperiode. In het Parlement, waarvan het mandaat in juli 2019 begon, zijn er meer vrouwen dan ooit, goed voor 39,3% van de EP-leden, tegen 36.5% aan het einde van de vorige termijn.

Bekijk onze infographics over vrouwen in het Europees Parlement

Gendergelijkheid en de Covid-19-pandemie


Het Parlement is bezorgd dat de Covid-19-crisis de bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen heeft vergroot. De pandemie kan een extra duwtje in de rug geven 47 miljoen vrouwen en meisjes onder de armoedegrens wereldwijd.

Bovendien staan ​​vrouwen in de frontlinie van Covid-19 - van de 49 miljoen gezondheidswerkers in de EU, 76% zijn vrouwen. De pandemie heeft ook sectoren van de economie getroffen waar traditioneel meer vrouwen werkzaam zijn, zoals horeca, kinderopvang en huishoudelijk werk.

Ontdek feiten en cijfers over de impact van Covid-19 op vrouwen

De toename van onbetaald zorgwerk en telewerken tijdens de pandemie heeft de balans tussen werk en privéleven en de geestelijke gezondheid van vrouwen aangetast. Cijfers laten zien dat vrouwen meer werden getroffen dan mannen.

Bekijk onze infographics over telewerken, onbetaalde zorg en geestelijke gezondheid voor mannen en vrouwen tijdens Covid-19

Lees meer over wat de EU doet op het gebied van sociaal beleid:

MEER WETEN? 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending