Verbind je met ons

Milieu

Naar een groene, digitale en veerkrachtige economie: ons Europees groeimodel

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een Mededeling over het Europese groeimodel. Het herinnert aan de gemeenschappelijke doelstellingen die de EU en haar lidstaten hebben nagestreefd met betrekking tot de groene en digitale transitie en het versterken van de sociale en economische veerkracht. Het erkent dat de Europese economie ongekende transformaties ondergaat in de context van grote onzekerheden die verband houden met de mondiale en veiligheidsvooruitzichten.

De mededeling bevestigt dat deze ontwikkelingen de noodzaak onderstrepen om nauw samen te werken met onze internationale partners en om onze agenda voor duurzame groei op lange termijn te versterken.

De mededeling is bedoeld om input te leveren voor de discussies over het Europese economische groeimodel, die volgende week zullen plaatsvinden tijdens de informele bijeenkomst van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders. De mededeling zet de belangrijkste investeringen en hervormingen uiteen die nodig zijn om onze gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken en onderstreept het belang van gecoördineerde actie door alle relevante actoren, met inbegrip van de EU, de lidstaten en de particuliere sector.

Investeringen en hervormingen aan de basis van het Europese groeimodel

Er is een brede consensus over de prioriteiten voor het Europese economische groeimodel. Dit omvat de groene en digitale transities, de noodzaak om de economische en sociale veerkracht van de Unie te vergroten, evenals onze schokbestendigheid. De transformatie van onze economie is noodzakelijk om de welvaart en het welzijn van de burgers van de Unie te waarborgen, vooral in de huidige context van geopolitieke instabiliteit en toenemende mondiale uitdagingen. Deze ontwikkelingen benadrukken de noodzaak om onze hervormingsagenda te verdubbelen en de samenwerking met onze internationale partners bij gemeenschappelijke uitdagingen te versterken, om vrede en stabiliteit te bevorderen. De eengemaakte markt, de belangrijkste bron van veerkracht en de meest waardevolle economische troef van de Unie, zal een belangrijke rol spelen bij het bereiken van die doelstellingen.

Deze transformatie van de Europese economie steunt op twee even belangrijke pijlers: investeringen en hervormingen. Investeringen zijn essentieel voor aanhoudende en duurzame groei en een voorwaarde voor een versnelde groene en digitale transitie. Ze moeten echter gepaard gaan met hervormingen om ervoor te zorgen dat alle EU-regels in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstellingen van de EU, en de juiste sociale en economische context en prikkels voor huishoudens en bedrijven creëren om daar volledig aan bij te dragen.

Naar een groene, digitale en veerkrachtige economie

advertentie

De groene transitie is een kans om Europa op een nieuw pad van duurzame en inclusieve groei te zetten. Naast het aanpakken van de klimaatverandering, zal het de energierekening en de afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen helpen verminderen, waardoor de energie- en hulpbronnenzekerheid van de Unie wordt verbeterd. Om te leveren op de Europese Green Deal, moet de EU de jaarlijkse investeringen het komende decennium met ongeveer 520 miljard euro per jaar verhogen in vergelijking met het vorige. Van die extra investeringen zou € 390 miljard per jaar overeenkomen met het koolstofarm maken van de economie, met name in de energiesector, en € 130 miljard per jaar met de andere milieudoelstellingen. Om de groene transitie te laten slagen, moeten mensen op de eerste plaats komen en zorgen voor degenen die het meest worden getroffen. Daartoe heeft de Commissie billijkheid centraal gesteld in haar beleid in het kader van de Europese Green Deal, met inbegrip van de 'Fit for 55' pakket.

De pandemie van het coronavirus heeft de digitale transformatie van onze samenlevingen versneld en benadrukt het belang van digitale technologieën voor de toekomstige economische groei van Europa. Het digitale kompas door de Commissie voorgesteld, worden de digitale doelstellingen van de Unie voor 2030 uiteengezet. Om deze ambities te verwezenlijken, moet de EU meer investeren in belangrijke digitale technologieën, waaronder cyberbeveiliging, cloudcomputing, kunstmatige intelligentie, dataruimten, blockchain en kwantumcomputing, en halfgeleiders , evenals in de relevante vaardigheden. Om de digitale transitie te bevorderen, blijkt uit een schatting voor 2020 dat er jaarlijks ongeveer 125 miljard euro aan extra investeringen nodig is. Een eerlijke digitale transformatie heeft het potentieel om de innovatie en productiviteit van de EU-economie te vergroten, en biedt nieuwe kansen voor mensen en bedrijven. De digitale transitie zal ook bijdragen aan de groene doelstellingen, met synergieën op veel gebieden van een slimme circulaire economie.

Tegelijkertijd moet de Unie risico's en onzekerheden aanpakken, vooral in de context van de huidige geopolitieke instabiliteit. Hoewel de meeste bedrijven en de toeleveringsketen tijdens de pandemie een hoge mate van veerkracht en aanpassingsvermogen hebben getoond, hebben de crisis en het daaropvolgende herstel een aantal kwetsbaarheden op bepaalde gebieden aan het licht gebracht. Deze omvatten knelpunten in de logistiek en toeleveringsketen, tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden, cyberdreigingen en bezorgdheid over de voorzieningszekerheid die verband houden met belangrijke sectoren van de economie, zoals momenteel het geval is in de energiesector. Om Europa's technologische voorsprong verder te versterken en zijn industriële basis te ondersteunen, zal de EU ook meer moeten investeren in de Europese defensie- en ruimtevaartindustrie, en haar capaciteiten voor risicobeheer en noodrespons op toekomstige schokken of pandemieën moeten blijven versterken. 

Gecoördineerde actie op alle niveaus mobiliseren

Zoals uiteengezet in de mededeling, is het, om ervoor te zorgen dat de investeringen en hervormingen volledig bijdragen aan de prioritaire doelstellingen van de EU, te zorgen voor gecoördineerde actie door alle relevante actoren: overheidsinstanties op Europees, nationaal en regionaal niveau, evenals de particuliere sector. Op deze manier zullen de acties elkaar versterken, divergentie tussen de lidstaten voorkomen en de interne markt versterken.

De investeringen die nodig zijn om de dubbele transities te voltooien en de veerkracht te vergroten, zullen voornamelijk van de particuliere sector moeten komen. De EU en de nationale autoriteiten moeten zorgen voor een gunstig ondernemingsklimaat dat investeringen aantrekt. Dit kan worden bereikt door de interne markt te versterken, de bankenunie te voltooien en snel vooruitgang te boeken met de kapitaalmarktenunie. Andere transversale beleidsmaatregelen, zoals het belasting-, handels- en mededingingsbeleid, moeten ook het gunstige ondernemingsklimaat van de Unie blijven ondersteunen en investeringen helpen aantrekken om de politieke prioriteiten van de EU met succes uit te voeren.

Hoewel particuliere fondsen het grootste deel van de investeringen zullen uitmaken, kan overheidsingrijpen nodig zijn, bijvoorbeeld door innovatieve projecten risico's te verminderen of marktfalen te verhelpen. Overheidssteun op nationaal en EU-niveau moet goed gericht zijn en gericht zijn op het aantrekken van particuliere investeringen. EU-investeringen hebben ook een belangrijk signaaleffect. De EU-begroting en het herstelinstrument NextGenerationEU, met een gezamenlijk bedrag van meer dan € 2 biljoen, zijn een aanzienlijke vuurkracht ter ondersteuning van langetermijngroei. Door de besprekingen over de nationale plannen heeft de Recovery and Resilience Facility (RRF) een belangrijke rol gespeeld bij het afstemmen van de EU- en nationale prioriteiten voor hervormingen en investeringen rond een reeks gemeenschappelijke doelen. In het bijzonder vereist de RRF-verordening dat elke lidstaat ten minste 37% van de totale toewijzing van zijn herstel- en veerkrachtplan aan klimaatdoelstellingen en 20% aan digitaliseringsdoelstellingen besteedt. Maar dergelijke investeringen en hervormingen, op nationaal en EU-niveau, zullen in de loop van de tijd moeten worden volgehouden om onze doelen te bereiken.

Overheidsinvesteringen en hervormingen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de houdbaarheid van de schuld, voor zover ze van hoge kwaliteit zijn en de groei ondersteunen. Succesvolle strategieën voor schuldvermindering moeten gericht zijn op begrotingsconsolidatie, de kwaliteit en samenstelling van de overheidsfinanciën en het bevorderen van groei. De lopende herziening van het Europese kader voor economische governance biedt een kans om de doeltreffendheid van de EU-begrotingsregels te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze een passende rol spelen bij het stimuleren van het investerings- en hervormingsbeleid van de lidstaten, in overeenstemming met onze gemeenschappelijke prioriteiten, terwijl gezonde overheidsfinanciën. In dit verband zal het belangrijk zijn om te zorgen voor samenhang tussen begrotingstoezicht en coördinatie van het economisch beleid en om het investerings- en hervormingsbeleid in de lidstaten en de nationale en EU-doelstellingen op elkaar af te stemmen.

Zorgen voor een eerlijke en inclusieve economische transformatie

De transformatie van de Europese economie zal alleen slagen als deze eerlijk en inclusief is, en als elke burger kan profiteren van de voordelen van de dubbele groene en digitale transitie. Zonder begeleidende maatregelen zijn de welvaartseffecten van digitalisering en decarbonisatie waarschijnlijk ongelijk verdeeld. Herallocatie van arbeid binnen en tussen sectoren vereist hervormingen en grootschalige investeringen in om- en bijscholing. Een krachtige beleidsreactie op alle niveaus zal nodig zijn om de sociale en cohesie-uitdagingen die voor ons liggen effectief aan te pakken.

Het groeimodel van Europa heeft daarom een ​​sterke sociale dimensie nodig die gericht is op banen en vaardigheden voor de toekomst en die de weg vrijmaakt voor een eerlijke en inclusieve transitie. Op EU-niveau is de Europese pijler voor Sociale Rechten en de bijbehorende Actieplan zorgen voor een coherent kader voor actie. De EU-begroting en NextGenerationEU zal steun blijven verlenen om de regionale en sociale ongelijkheden te verkleinen, met name via het cohesiebeleid, het mechanisme voor een rechtvaardige transitie Faciliteit voor herstel en veerkracht en, in de toekomst, van de voorgestelde Sociaal Klimaatfonds.

Het bereiken van onze gemeenschappelijke doelen vereist een langetermijnvisie en een gecoördineerde aanpak. De ambitieuze doelstellingen op het gebied van groen, digitaal en weerbaarheid die we hebben gesteld, kunnen alleen worden bereikt door een volgehouden inspanning waarbij alle actoren op Europees, lidstaat- en particulier niveau worden betrokken, met het gezamenlijke doel om een ​​eerlijke en inclusieve toekomst voor alle Europeanen op te bouwen.

Meer informatie

Communicatie Naar een groene, digitale en veerkrachtige economie: ons Europees groeimodel

Factsheet Naar een groene, digitale en veerkrachtige economie: ons Europees groeimodel

De Europese Green Deal

Europa's digitale decennium

Het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten

Het mechanisme voor een rechtvaardige transitie

NextGenerationEU

Faciliteit voor herstel en veerkracht

Sociaal Klimaatfonds

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending