Verbind je met ons

Europese Commissie

Commissie presenteert begrotingsbeleidsrichtsnoeren voor 2023

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Europese Commissie heeft een mededeling aangenomen die de lidstaten richtlijnen geeft voor het voeren van het begrotingsbeleid in 2023. Hierin worden de belangrijkste beginselen uiteengezet die als leidraad zullen dienen voor de beoordeling door de Commissie van de stabiliteits- en convergentieprogramma's. Het geeft ook een overzicht van de stand van zaken op de economische governance beoordeling.

De mededeling wordt gepresenteerd in de context van de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde invasie van Oekraïne door Rusland. Uit solidariteit met Oekraïne heeft de EU ingestemd met een ongekend pakket economische sancties dat een ernstige impact zal hebben op de Russische economie en politieke elite. De economische winterprognose voor 2022 werd gepubliceerd op 10 februari, twee weken voor de invasie van Oekraïne. Deze ontwikkeling heeft een negatieve invloed op de groeivooruitzichten en kantelt de risico's verder naar beneden. Het onderstreept ook nog eens de noodzaak van een sterke coördinatie van het economisch en fiscaal beleid en van het aanpassen van het begrotingsbeleid aan snel veranderende omstandigheden. De begeleiding wordt zo nodig aangepast aan de economische ontwikkelingen.

Richtsnoeren voor voortdurende coördinatie van begrotingsbeleid

In de mededeling worden vijf hoofdbeginselen uiteengezet en worden implicaties getrokken voor begrotingsaanbevelingen die de Commissie in mei 2022 aan de lidstaten zal voorstellen voor hun begrotingsplannen in 2023. Deze beginselen zijn:

 • Er moet worden gezorgd voor beleidscoördinatie en een consistente beleidsmix;
 • de houdbaarheid van de schuld moet worden gewaarborgd door middel van een geleidelijke en hoogwaardige begrotingsaanpassing en economische groei;
 • investeringen moeten worden aangemoedigd en duurzame groei moet worden bevorderd;
 • begrotingsstrategieën die verenigbaar zijn met een middellangetermijnbenadering van begrotingsaanpassing, rekening houdend met de RRF, moeten worden bevorderd, en;
 • fiscale strategieën moeten gedifferentieerd zijn en rekening houden met de eurozonedimensie.

De gecoördineerde budgettaire reactie van de lidstaten op de ernstige economische neergang als gevolg van de COVID-19-pandemie, mogelijk gemaakt door de activering van de algemene ontsnappingsclausule en ondersteund door maatregelen op EU-niveau, is zeer succesvol geweest. Een aanhoudende sterke coördinatie van het begrotingsbeleid blijft essentieel in de huidige onstabiele omgeving en om een ​​soepele overgang naar een nieuw en duurzaam groeipad en budgettaire houdbaarheid te verzekeren. Op basis van de economische winterprognoses voor 2022 is de Commissie van mening dat de overgang van een geaggregeerde ondersteunende begrotingskoers in 2020-2022 naar een in grote lijnen neutrale geaggregeerde begrotingskoers passend lijkt in 2023, terwijl zij klaar staat om te reageren op de veranderende economische situatie.

De noodzakelijke fiscale reactie op de COVID-19-pandemie en de inkrimping van de productie hebben geleid tot een aanzienlijke stijging van de overheidsschuldquote, met name in sommige lidstaten met een hoge schuldenlast, zij het zonder stijgende kosten voor de aflossing van de schulden. Meerjarige budgettaire aanpassingen gecombineerd met investeringen en hervormingen om het groeipotentieel op peil te houden, zijn nodig om de houdbaarheid van de schuld veilig te stellen. De Commissie is van mening dat het raadzaam is om vanaf 2023 te beginnen met een geleidelijke budgettaire aanpassing om de hoge overheidsschuld af te bouwen, terwijl een te abrupte consolidatie een negatief effect zou kunnen hebben op de groei en daarmee op de houdbaarheid van de schuld.

Het verschuiven van EU-economieën naar een hoger pad van duurzame groei en het aanpakken van de uitdagingen van de groene en digitale transities moet een topprioriteit zijn voor alle lidstaten. Terwijl de Faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF), die het hart vormt van NextGenerationEU, dat tot 800 miljard euro aan aanvullende financiering zal verstrekken, kan helpen de dubbele transities veilig te stellen, is de Commissie van mening dat nationaal gefinancierde overheidsinvesteringen van hoge kwaliteit op middellange termijn moeten worden bevorderd en beschermd. termijn fiscale plannen.

advertentie

Stabiliteits- en convergentieprogramma's moeten aantonen hoe de begrotingsplannen van de lidstaten voor de middellange termijn zorgen voor een geleidelijk neerwaarts pad van de overheidsschuld naar een prudent niveau en duurzame groei, door middel van geleidelijke consolidatie, investeringen en hervormingen.

Nationale begrotingsstrategieën moeten op passende wijze worden gedifferentieerd:

 • Lidstaten met een hoge schuldenlast zouden moeten beginnen met een geleidelijke schuldvermindering door in 2023 een begrotingsaanpassing door te voeren, na aftrek van bijdragen uit de RRF en andere EU-subsidies, en;
 • lidstaten met lage en middelhoge schulden moeten de nodige investeringen voor de groene en digitale transities versterken, met als doel een algeheel neutraal beleidsstandpunt te bereiken.

Stand van zaken met betrekking tot de evaluatie van de economische governance

De coronaviruscrisis heeft de relevantie en het belang onderstreept van veel van de uitdagingen die de Commissie heeft willen bespreken en aanpakken in het publieke debat over het kader voor economisch bestuur. Na president von der Leyende toezegging in de State of the Union-toespraak om tot een consensus te komen over de toekomst van het EU-kader voor economisch bestuur, de Commissie heeft het publieke debat over de herziening van het EU-kader voor economisch bestuur nieuw leven ingeblazen in oktober 2021.

Het lopende debat vindt plaats via verschillende fora, waaronder speciale vergaderingen, workshops en een online-enquête, die op 31 december 2021 werd afgesloten. Bij deze inclusieve discussie zijn burgers en een groot aantal belanghebbenden betrokken, met name sociale partners, de academische wereld, andere EU-instellingen en instanties en onder meer nationale regeringen en parlementen. De Commissie analyseert momenteel de opmerkingen die zij heeft ontvangen en zal in maart 2022 met een samenvattend verslag komen.

Volgens de Commissie wijst de huidige stand van de besprekingen op een aantal belangrijke kwesties, waar verder en meer concreet werk de weg zou kunnen effenen voor een opkomende consensus voor het toekomstige begrotingskader van de EU:

 • Het waarborgen van de houdbaarheid van de schuld en het bevorderen van duurzame groei door middel van investeringen en hervormingen zijn de sleutel tot het succes van het EU-begrotingskader;
 • meer aandacht voor de middellange termijn in het EU-begrotingstoezicht lijkt een veelbelovende weg;
 • nader moet worden besproken welke inzichten kunnen worden getrokken uit het ontwerp, de governance en de werking van de RRF, en;
 • vereenvoudiging, sterker nationaal verantwoordelijkheidsgevoel en betere handhaving zijn belangrijke doelstellingen.

Op basis van het lopende publieke debat en de besprekingen met de lidstaten zal de Commissie richtsnoeren verstrekken voor mogelijke wijzigingen in het kader voor economisch bestuur, met als doel een brede consensus te bereiken over de te volgen weg vóór 2023.

Volgende stappen

Deze mededeling bevat voorlopige richtsnoeren voor het begrotingsbeleid voor 2023, die indien nodig zullen worden bijgewerkt, en uiterlijk als onderdeel van het voorjaarspakket van het Europees semester in mei 2022.

Toekomstige richtsnoeren zullen de mondiale economische situatie, de specifieke situatie van elke lidstaat en de discussie over het kader voor economisch bestuur blijven weerspiegelen.

De lidstaten wordt verzocht deze richtsnoeren op te nemen in hun stabiliteits- en convergentieprogramma's.

Een economie die werkt voor mensen Executive Vice President Valdis Dombrovskis zei: "Dit is een uitdagende periode voor de Europese economie en onze werknemers. Na een krachtige reactie van de EU op de pandemie, worden we geconfronteerd met nieuwe onzekerheid door de barbaarse Russische agressie in Oekraïne, in combinatie met bestaande uitdagingen zoals inflatie en hoge energieprijzen. Onze sancties zullen onvermijdelijk negatieve gevolgen hebben voor de economie. Maar dit is een prijs die het waard is om te betalen om democratie en vrede te verdedigen. De afgelopen jaren hebben we onze economische veerkracht al versterkt en nu moeten we op koers blijven, onze eenheid bewaren en zorgen voor een sterke coördinatie van ons begrotingsbeleid. Dit is de sleutel om een ​​stabiel en duurzaam groeipad te behouden in de onstabiele geopolitieke omgeving van vandaag.”

Commissaris voor Economie Paolo Gentiloni zei: “We staan ​​eensgezind tegenover de brute aanval van Rusland op Oekraïne en tegen alle waarden die ons dierbaar zijn. Onze gemeenschappelijke beleidsreactie stelde onze economieën in staat de storm veroorzaakt door de pandemie te doorstaan ​​en deze nieuwe crisis vereist een even sterke coördinatie van onze economische en fiscale beslissingen. De richtlijnen die we vandaag presenteren, zijn gebaseerd op wat we weten - de analyse die ten grondslag ligt aan onze wintervoorspelling - met het voorbehoud dat er veel is dat we vandaag niet weten. De onzekerheid en risico's zijn sterk toegenomen, daarom zullen onze guidance indien nodig, uiterlijk in het voorjaar, geactualiseerd moeten worden.”

Meer informatie

Vragen en antwoorden: Europese Commissie presenteert begrotingsbeleidsrichtsnoeren voor 2023

Mededeling over richtsnoeren voor het begrotingsbeleid voor 2023

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending