Verbind je met ons

EU-toppen

Gezamenlijke verklaring na de 24e top EU-Oekraïne

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Volodymyr Zelenskyy, president van Oekraïne, hebben elkaar vandaag (3 februari) in Kiev ontmoet voor de 24eth Top EU-Oekraïne en de volgende verklaring afgegeven.

 1. We zijn vandaag bijeengekomen in het kader van de voortdurende niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne. We veroordeelden het in de sterkst mogelijke bewoordingen en bespraken hoe we Oekraïne verder kunnen steunen en hoe we de collectieve druk op Rusland kunnen vergroten om zijn oorlog te beëindigen en zijn troepen terug te trekken. De EU zal Oekraïne en het Oekraïense volk zo lang mogelijk steunen in de strijd tegen de voortdurende aanvalsoorlog van Rusland. We benadrukten het historische belang van het besluit van de Europese Raad van 23 juni 2022 om het Europese perspectief van Oekraïne te erkennen en de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen. We herhaalden dat de toekomst van Oekraïne en zijn burgers in de Europese Unie ligt. We delen gemeenschappelijke waarden van democratie, rechtsstaat, eerbiediging van internationaal recht en mensenrechten, inclusief de rechten van personen die tot minderheden behoren, evenals gendergelijkheid. De EU herhaalde haar niet-aflatende steun en inzet voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen.

Associatieovereenkomst en het toetredingsproces

Associatieovereenkomst, met inbegrip van een diepe en alomvattende vrijhandelsruimte, en het toetredingsproces

 1. We herhaalden ons engagement om onze relatie verder te verdiepen, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en nauwe en bevoorrechte banden. De associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne is en blijft van essentieel belang om de verdere integratie van Oekraïne in de EU te vergemakkelijken en te bevorderen. De EU herinnerde aan het besluit van de Europese Raad om het Europese perspectief van Oekraïne te erkennen en Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat te verlenen. De EU herhaalde haar toezegging om de verdere Europese integratie van Oekraïne te steunen. De EU zal een besluit nemen over verdere stappen zodra volledig is voldaan aan alle voorwaarden die in het advies van de Commissie zijn gesteld. Oekraïne onderstreepte dat het vastbesloten is te voldoen aan de noodzakelijke vereisten om zo spoedig mogelijk toetredingsonderhandelingen te beginnen.
 2. De EU herhaalde dat de Commissie is verzocht verslag uit te brengen over het voldoen aan de voorwaarden die zijn vermeld in het advies van de Commissie over de toetredingsaanvraag van Oekraïne als onderdeel van haar reguliere uitbreidingspakket in 2023. Onverminderd deze uitgebreide periodieke rapportage, nemen wij nota van het advies van de Commissie intentie om in het voorjaar van 2023 een update te geven die ook via de geëigende kanalen aan Oekraïne zal worden meegedeeld.
 3. De EU erkende de aanzienlijke inspanningen die Oekraïne de afgelopen maanden heeft geleverd om de doelstellingen te verwezenlijken die ten grondslag liggen aan zijn status van kandidaat-lidstaat van de EU, verwelkomde de hervormingsinspanningen van Oekraïne in zulke moeilijke tijden en moedigde het land aan op de ingeslagen weg voort te gaan en te voldoen aan de in het advies van de Commissie over haar lidmaatschapsaanvraag om vooruitgang te boeken op weg naar toekomstig EU-lidmaatschap.
 4. We hebben opnieuw bevestigd dat een alomvattende en consistente tenuitvoerlegging van justitiële hervormingen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Commissie van Venetië, met inbegrip van de hervorming van het Grondwettelijk Hof en de selectieprocedure van politiek onafhankelijke en gekwalificeerde constitutionele rechters, van vitaal belang blijft voor het versterken van de weerbaarheid van Oekraïne en voor vooruitgang op het gebied van het uitbreidingsproces. We erkenden de rol van de civiele adviesmissie van de EU. We verwelkomden de toegenomen afstemming van Oekraïne op het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en herinnerden aan onze gezamenlijke toezegging om de beginselen die zijn vastgelegd in de associatieovereenkomst, met inbegrip van artikel 7, lid 2, te bevorderen. We waren ingenomen met de vorderingen bij het waarborgen van de onafhankelijke en doeltreffende werking van de anticorruptie-instellingen en bij de aanpassing van de Oekraïense mediawetgeving aan het EU-acquis op het gebied van audiovisuele mediadiensten. De EU en Oekraïne herhaalden hun toezegging om de rechten van personen die tot minderheden behoren, zoals verankerd in de verdragen van de VN en de Raad van Europa en de bijbehorende protocollen, volledig te eerbiedigen. In dit verband zal Oekraïne blijven overleggen en samenwerken met de Commissie van Venetië en zal het de voortdurende inhoudelijke dialoog met vertegenwoordigers van personen die tot minderheden behoren voortzetten, onder meer over aanverwante wetgeving. De EU staat klaar om Oekraïne verder bij te staan ​​bij zijn hervormingsinspanningen en de uitvoering daarvan.
 5. De EU was verheugd over het voornemen van Oekraïne om het nationale programma voor de overname van het acquis (NPAA) op te stellen op basis van het analytisch verslag over de paraatheid van Oekraïne in de acquishoofdstukken naar aanleiding van het advies van de Commissie over het verzoek van Oekraïne om toetreding tot de Europese Unie. De EU is bereid technische steun te verlenen aan de regering van Oekraïne bij deze belangrijke stap op weg naar aanpassing van de Oekraïense wetgeving aan het EU-acquis.
 6. We herhaalden de intentie om het potentieel van de associatieovereenkomst, met inbegrip van de diepe en brede vrijhandelsruimte (AA/DCFTA), ten volle te benutten om de voorwaarden te scheppen voor verbeterde economische en handelsbetrekkingen die leiden tot de integratie van Oekraïne in de interne markt van de EU. Het herziene prioritaire actieplan voor verbeterde uitvoering van de DCFTA voor 2023-2024 vormt de routekaart met de volgende stappen om de toegang van Oekraïne tot de interne markt van de EU te vergemakkelijken. De EU bevestigde haar bereidheid om de nodige steun te verlenen voor de daarmee samenhangende hervormingen. De EU wees op de handelsbevorderende effecten van de tijdelijke opschorting van alle tarieven en handelsbeschermingsmaatregelen op invoer uit Oekraïne in de EU sinds juni 2022. De EU zal het verzoek van Oekraïne om verlenging van de maatregelen na de huidige geldigheidsduur in overweging nemen. Nota nemend van de positieve effecten van de EU-handelsliberaliseringsmaatregelen hebben beide partijen zich ertoe verbonden ervoor te zorgen dat alle handelsbeschermingsmaatregelen volledig in overeenstemming met de WTO en de associatieovereenkomst/DCFTA worden genomen. We verwelkomden de hervormingen van Oekraïne op het gebied van douane en handelsbevordering en de toetreding tot de overeenkomst inzake gemeenschappelijk douanevervoer. Oekraïne was verheugd over de aanhoudende vastberadenheid en inspanningen van de EU om Oekraïne zo snel mogelijk op te nemen in de Europese roamingruimte. De EU erkende de inspanningen die Oekraïne heeft geleverd om zijn telecommunicatiesector af te stemmen op de Europese bepalingen, en moedigde het land aan op deze weg voort te gaan. We zijn overeengekomen om het werk van de voorlopige beoordelingsmissies van de EU en andere noodzakelijke stappen te intensiveren met het oog op het starten van onderhandelingen over de overeenkomst inzake conformiteitsbeoordeling en aanvaarding van industriële producten (ACAA).
 7. De EU herhaalde haar toezegging om doorlopende steun te verlenen in het kader van lopende projecten en programma's. We verwelkomden de deelname van Oekraïne aan de DOUANE- en FISCALIS-programma's van de EU, zijn deelname aan Horizon Europa, Euratom, Digitaal Europa en het EU-programma voor de interne markt, evenals zijn deelname aan het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie.

Verenigd in reactie op de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne

 1. De escalerende aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne vormt een manifeste schending van het internationaal recht, inclusief de beginselen van het VN-Handvest. De EU bevestigde opnieuw haar niet-aflatende steun voor en solidariteit met Oekraïne in het licht van de aanhoudende Russische aanvalsoorlog. We veroordelen het systematische gebruik door Rusland van raketten en drones om burgers aan te vallen, en civiele objecten en infrastructuur in heel Oekraïne, in strijd met het internationaal humanitair recht. Wij verwerpen en veroordelen ondubbelzinnig de poging tot illegale annexatie door Rusland van de Oekraïense regio's Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia en Kherson. Net als in het geval van de Krim en Sebastopol zal de Europese Unie nooit enige poging tot illegale annexatie van enig deel van Oekraïens grondgebied als rechtmatig erkennen. We eisen dat Rusland onmiddellijk, volledig en onvoorwaardelijk al zijn strijdkrachten terugtrekt uit het gehele grondgebied van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen.
 2. De EU prees de moed en vastberadenheid van het Oekraïense volk en zijn leiders in hun strijd voor de verdediging van de soevereiniteit, territoriale integriteit en vrijheid van Oekraïne. In overeenstemming met het VN-Handvest en het internationaal recht is Oekraïne dat wel
  uitoefening van zijn inherente recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie. Het heeft het recht alle bezette gebieden binnen zijn internationaal erkende grenzen te bevrijden en de volledige controle terug te krijgen.

Humanitaire hulp

 1. In de context van de aanhoudende Russische aanvallen op civiele en kritieke infrastructuur, die een bedreiging vormen voor de levering van basisdiensten, is de EU vastbesloten om het volledige spectrum van humanitaire hulp en bijstand aan de Oekraïense samenleving te blijven verlenen en coördineren, in nauwe samenwerking met internationale humanitaire hulp. acteurs.

Verantwoording

 1. We benadrukten dat oorlogsmisdaden en de andere ernstigste misdaden begaan tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, waarvan er steeds meer bewijzen zijn, een grove schending van het internationaal recht vormen. We onderstreepten onze steun voor de onderzoeken door de aanklager van het Internationaal Strafhof. Rusland en alle daders en medeplichtigen zullen ter verantwoording worden geroepen. We kwamen overeen om samen te blijven werken om volledige verantwoordingsplicht te waarborgen, onder meer door een passend mechanisme in te stellen voor het misdrijf agressie, waarvan de vervolging van belang is voor de internationale gemeenschap als geheel. Oekraïne benadrukte zijn voorkeur voor de oprichting van een speciaal tribunaal. We ondersteunen de ontwikkeling van een internationaal centrum voor de vervolging van het misdrijf agressie in Oekraïne (ICPA) in Den Haag met als doel het onderzoek naar het misdrijf agressie tegen Oekraïne te coördineren en bewijsmateriaal te bewaren en op te slaan voor toekomstige rechtszaken. Dit centrum zou worden gekoppeld aan het bestaande gemeenschappelijk onderzoeksteam dat wordt ondersteund door Eurojust.

Beperkende maatregelen

advertentie
 1. We bespraken hoe we Oekraïne verder kunnen steunen en hoe we de collectieve druk op Rusland kunnen vergroten om zijn aanvalsoorlog te beëindigen en zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken.
 2. De EU heeft haar beperkende maatregelen tegen Rusland verder aangescherpt en uitgebreid, onder meer via het negende EU-pakket van beperkende maatregelen en het internationale prijsplafond voor olie en olieproducten. De EU staat klaar om de beperkende maatregelen te blijven versterken in nauwe coördinatie en samenwerking met mondiale partners, en tegelijkertijd te zorgen voor de doeltreffende tenuitvoerlegging ervan, omzeiling te voorkomen en te vergemakkelijken. In dit verband herhaalt de EU haar oproep aan alle landen om zich aan te sluiten bij de EU-sancties.
 3. We hebben de militaire steun van de Iraanse autoriteiten aan de Russische aanvalsoorlog krachtig veroordeeld, die moet worden stopgezet. In dit verband verwelkomde Oekraïne de beperkende maatregelen van de EU die op 12 december 2022 zijn aangenomen. We hebben de Wit-Russische autoriteiten opgeroepen om de Russische aanvalsoorlog niet langer mogelijk te maken door Russische strijdkrachten toe te staan ​​Wit-Russisch grondgebied te gebruiken en door steun en training te bieden aan het Russische leger. Het Wit-Russische regime moet zich volledig houden aan zijn verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht. De EU zal blijven reageren op alle acties ter ondersteuning van de onwettige en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog van Rusland en blijft bereid snel actie te ondernemen met verdere beperkende maatregelen tegen Wit-Rusland.

Gewoon vrede

 1. De EU herhaalde dat zij bereid is steun te verlenen aan het initiatief van Oekraïne voor een rechtvaardige vrede op basis van eerbiediging van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Tot op heden heeft Rusland geen echte bereidheid getoond voor een eerlijke en duurzame vrede. We spraken onze steun uit voor de vredesformule van president Zelenskyy en onze toezegging om actief met Oekraïne samen te werken aan het 10-puntenvredesplan. In dit verband steunen wij het idee van een Vredesformule-top die erop gericht is de uitvoering ervan op gang te brengen. We zullen samenwerken om te zorgen voor een zo breed mogelijke internationale deelname.

militaire steun

 1. Oekraïne was ingenomen met de toezegging van de EU om zolang als nodig is politieke en militaire steun te blijven verlenen. Dit omvat militaire bijstand van meer dan 3.6 miljard EUR in het kader van de Europese Vredesfaciliteit en de start van de militaire bijstandsmissie van de EU om in 30 in eerste instantie 000 2023 soldaten op te leiden. Samen met de militaire steun van de EU-lidstaten, zal de algehele militaire de steun aan Oekraïne wordt geraamd op bijna 12 miljard euro.

Het tegengaan van cyber- en hybride bedreigingen

 1. De EU bevestigde opnieuw haar solidariteit met Oekraïne bij de bestrijding van hybride dreigingen en cyberaanvallen en haar toezegging om de steun in dit verband voort te zetten. We benadrukten onze nauwere samenwerking op het gebied van cyberbeveiliging en onze inzet om verdere concrete resultaten te behalen. We erkenden het belang van nauwere samenwerking bij het aanpakken van door de Russische staat gecontroleerde informatiemanipulatie en -inmenging, waaronder desinformatie, en het opbouwen van weerbaarheid in de digitale transformatie van Oekraïne.

Financiële steun

 1. De EU zal Oekraïne steunen zolang het nodig is. Oekraïne verwelkomde de toegezegde hulp van de EU in reactie op de Russische aanvalsoorlog. De totale hulp aan Oekraïne die tot dusver zowel op het niveau van de EU als op het niveau van de lidstaten is toegezegd, bedraagt ​​bijna 50 miljard euro, waaronder financiële, humanitaire, noodhulp, budgettaire en militaire steun. Dit omvat ook de toezegging om tegen 18 een MFB+-pakket van maximaal 2023 miljard EUR+ te verstrekken voor financiële steun van de EU voor de financiering van de onmiddellijke behoeften van Oekraïne en het herstel van kritieke infrastructuur voor 10. Er werd nog eens 3 miljard EUR verstrekt voor steun aan vluchtelingen. Oekraïne was ingenomen met de eerste uitbetaling van XNUMX miljard EUR, die ertoe heeft bijgedragen dat de dringende liquiditeitsbehoeften aan het begin van het jaar zijn verminderd.
 2. Zo'n 8 miljoen Oekraïners hebben bescherming gekregen tegen de Russische aanvalsoorlog in de EU. Ontheemden uit Oekraïne die hun toevlucht zoeken in de EU, blijven tot ten minste maart 2024 beschermd zoals voorzien in de richtlijn tijdelijke bescherming.

Wederopbouw – Hulp – Energie – Connectiviteit

 1. De voortdurende Russische campagne van systematische raket- en drone-aanvallen op Oekraïense burgers, burgerdoelen, energie- en telecommunicatie-infrastructuur en andere nutsvoorzieningen, brengt het Oekraïense volk nog meer leed toe en is een ernstige schending van het internationaal humanitair recht.
 2. In dit verband verwelkomden we het coördinatiemechanisme dat is overeengekomen op de conferentie van Parijs over de weerbaarheid en wederopbouw van Oekraïne op 13 december 2022 en de rol van het Uniemechanisme voor civiele bescherming bij de uitvoering ervan, en onderstreepten we het belang van nauwe samenwerking met de G7 en alle internationale partners.
 3. We veroordeelden de acties van Rusland in de kerncentrale van Zaporizhzhia in Oekraïne en roepen Rusland op onmiddellijk te stoppen met acties die de veiligheid en beveiliging van civiele nucleaire installaties in gevaar brengen. We onderstreepten onze volledige steun voor het werk van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie om Oekraïne te helpen bij het waarborgen van de nucleaire veiligheid en beveiliging. De EU zal verenigd blijven in het licht van de bewapening van energie door Rusland.
 4. De EU en haar lidstaten hebben via het Uniemechanisme voor civiele bescherming voor 527 miljoen euro aan bijstand in natura verleend, onder meer op energiegebied, en in 485 voor 2022 miljoen euro aan humanitaire hulp. bijstand op het gebied van civiele bescherming aan Oekraïne, ook in natura, en hulp bij het herstel van de kritieke infrastructuur van Oekraïne om Oekraïne te helpen de winter door te komen en zijn middelen van bestaan ​​en basisvoorzieningen te behouden, waaronder herstel van huisvesting voor intern ontheemden, scholen voor Oekraïense kinderen en zeer dringende energieapparatuur zoals oa spaartransformatoren, energiegeneratoren en LED-lampen.
 5. De EU herinnerde aan haar toezegging om samen met haar partners steun te verlenen voor het snelle herstel en de wederopbouw van Oekraïne, met inbegrip van de wederopbouw van de sociale infrastructuur en hulp bij het opruimen van mijnen, alsook bij het verlenen van steun op het gebied van gezondheid en psychologische rehabilitatie en herintegratie in het actieve sociale leven. In dit verband kondigde de EU een nieuw pakket van maximaal 25 miljoen euro aan ter ondersteuning van humanitaire mijnbestrijding. De EU bevestigde haar voornemen om een ​​leidende rol te spelen, met name via het inclusieve donorcoördinatieplatform met meerdere instanties dat is overeengekomen tussen Oekraïne, de G7, internationale financiële instellingen en andere belangrijke partners, voortbouwend op de resultaten van de internationale conferenties van Lugano en Berlijn over de wederopbouw van Oekraïne. De EU en Oekraïne onderstreepten dat noodhulp, wederopbouw, hervormingen en de weg van Oekraïne naar Europa elkaar wederzijds versterken en de inspanningen van Oekraïne op het gebied van modernisering en aanpassing aan de EU-normen ondersteunen. We erkenden de cruciale rol van het maatschappelijk middenveld, lokale besturen en particuliere actoren bij de wederopbouw van Oekraïne.
 6. We verwelkomden de ondertekening van het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Unie en Oekraïne over een strategisch partnerschap inzake hernieuwbare gassen tijdens de top, dat onze energiezekerheid zal versterken, onze strijd tegen klimaatverandering zal ondersteunen en een positief effect zal hebben op het economisch herstel en de verdere integratie van onze energiemarkten.
 7. We onderstreepten het belang van verdere implementatie van de EU-Oekraïne Solidarity Lanes. Ze bestrijken handel in alle sectoren en verbinden Oekraïne met de EU en de rest van de wereld. Ze zijn een levensader geworden voor de economie van Oekraïne. Tussen mei en december 2022 hebben ze de export mogelijk gemaakt van ongeveer 45 miljoen ton Oekraïense goederen en even belangrijk de invoer in Oekraïne van ongeveer 23 miljoen ton goederen die het nodig heeft, wat naar schatting 20 miljard euro aan inkomsten opleverde voor Oekraïense boeren en bedrijven. . We kwamen overeen prioriteit te geven aan inspanningen om de connectiviteit tussen de EU en Oekraïne verder te versterken, met name door de infrastructurele verbindingen te verbeteren, onder meer door de ontwikkeling van interoperabele spoorweginfrastructuur, de verlenging van de wegvervoersovereenkomst tussen de EU en Oekraïne en door financiële steun van de EU te mobiliseren voor de ontwikkeling van de Solidarity Lanes als aangekondigd in de gezamenlijke verklaring EU – Oekraïne van 11 november 2022.

 Bevroren activa

 1. De EU zal ook meer werk maken van het gebruik van de bevroren tegoeden van Rusland ter ondersteuning van de wederopbouw van Oekraïne en voor hersteldoeleinden, in overeenstemming met het EU-recht en het internationale recht.

Diplomatieke ondersteuning

 1. De EU zal haar lopende diplomatieke inspanningen ter ondersteuning van Oekraïne in alle relevante internationale fora verder opvoeren en oproepen tot standvastige solidariteit met Oekraïne tegen de Russische aanvalsoorlog. 

Samenwerken om de wereldwijde voedselzekerheid te verbeteren

 1. We herinnerden eraan dat Rusland, door voedsel te bewapenen in zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne, wereldwijde verstoringen van de landbouwproductie, toeleveringsketens en handel heeft veroorzaakt die de voedsel- en kunstmestprijzen tot ongekende hoogten hebben gedreven. We onderstreepten het belang en de noodzaak van verdere versterking van de Solidarity Lanes, die tussen mei en december 23 meer dan 2022 miljoen ton Oekraïens graan, oliehoudende zaden en andere producten naar de wereldmarkten hebben gebracht. Samen met het UN Black Sea Grain Initiative en de Grain van het programma uit Oekraïne zijn Solidarity Lanes essentieel voor onze gezamenlijke doelstelling om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voedsel en kunstmest te waarborgen. We zijn volledig solidair met partners over de hele wereld door de diplomatieke reikwijdte en steun voor wereldwijde voedselzekerheid op te voeren.

Oostelijk Partnerschap

 1. Parallel aan de Europese integratie-inspanningen van Oekraïne erkenden de EU en Oekraïne het belang van verdere versterking van regionale samenwerking op maat, met inbegrip van het Oostelijk Partnerschap, dat met zijn gedifferentieerde aanpak bijdraagt ​​aan de weerbaarheid van ons oostelijk nabuurschap en ook de samenwerking inzake veiligheidskwesties vergemakkelijkt, inclusief energiezekerheid en hybride bedreigingen.

Europese Politieke Gemeenschap

 1. De EU en Oekraïne waren verheugd over de geslaagde eerste bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap, die op 6 oktober 2022 in Praag plaatsvond. De bijeenkomst bood een platform voor politieke coördinatie en een gelegenheid voor diepgaande uitwisselingen over urgente kwesties die het hele continent betreffen. We kijken uit naar de volgende bijeenkomst in Chisinau in de eerste helft van 2023.

Bezoek de meeting pagina

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending