Verbind je met ons

EU-begroting

EU-begroting 2022: banen, banen, banen voor een sterk herstel

gepubliceerd

on

Vandaag (8 juni) presenteert de Europese Commissie haar ontwerp-EU-begroting 2022 aan de Begrotingscommissie van de leden van het Europees Parlement, waarmee de jaarlijkse begrotingsprocedure formeel wordt gestart.

“De volgende jaarlijkse EU-begroting moet in al zijn aspecten een herstelbegroting zijn. Herstel passend voor alle regio's, alle sectoren en alle generaties. Dit betekent dat prioriteit moet worden gegeven aan degenen die het zwaarst door de economische crisis zijn getroffen, zoals kleine en middelgrote ondernemingen en jonge generaties. We moeten Europa concurrerend houden op de wereldmarkt, met een focus op banen, en met sterke investeringen in de digitale sector, groene economie en veilige infrastructuur. Om deze reden zullen we ernaar streven het voorstel van de Commissie met alle beschikbare begrotingsmiddelen te versterken, zodat 2022 een keerpunt in het herstel kan zijn”, aldus Karlo Ressler, EP-lid, de rapporteur van het Europees Parlement en onderhandelaar over de EU-begroting voor 2022.

“De EU-begroting 2022 heeft de nodige financiële middelen om groei en concurrentievermogen te bevorderen en dus meer en betere banen in de EU te hebben. De EU-begroting 2022 is veeleisend en cruciaal voor het Europese herstel. In 2022 moeten alle fondsen en programma's van de meerjarenbegroting van de EU 2021/2027 en de nationale herstelplannen gelijktijdig in uitvoering zijn. Bovendien zullen de lidstaten ook de middelen moeten gebruiken die nog beschikbaar zijn uit de vorige EU-langetermijnbegroting 2014/2020 en die nog beschikbaar zijn tot 2023”, legt José Manuel Fernandes, Europarlementariër, EVP-Fractiewoordvoerder Begrotingen uit.

EU-begroting

NextGenerationEU lanceert haar strategie om € 800 miljard op te halen

gepubliceerd

on

Johannes Hahn, commissaris belast met begroting en administratie

De Commissie (14 april) lanceerde haar leenstrategie om 800 miljard euro op te halen voor het tijdelijke herstelinstrument NextGenerationEU. De fondsen zullen zich richten op groene en digitale financiering. Het zal op dezelfde manier werken als een staatsinvesteringsfonds en zal de financieringskosten voor de EU-lidstaten laag houden. 

'NextGenerationEU is een gamechanger voor Europese kapitaalmarkten'

Het fonds zal waarschijnlijk investeerders naar Europa trekken en de internationale rol van de euro versterken. 

Johannes Hahn, commissaris belast met Begroting en Administratie, zei: “NextGenerationEU is een game-changer voor de Europese kapitaalmarkten. De financieringsstrategie zal de NextGenerationEU-leningen operationaliseren, zodat we over alle noodzakelijke instrumenten zullen beschikken om het sociale en economische herstel op gang te brengen en onze groene, digitale en veerkrachtige groei te bevorderen. De boodschap is duidelijk: zodra de Commissie wettelijk kan lenen, zijn we klaar om aan de slag te gaan! "

Lenen om het herstel te financieren

NextGenerationEU - de kern van de reactie van de EU op de coronaviruspandemie - zal worden gefinancierd door te lenen op de kapitaalmarkten. We zullen tussen nu en eind 800 ongeveer € 2026 miljard ophalen. Alle leningen zullen in 2058 zijn afgelost.

Gediversifieerde financieringsstrategie: een momentopname

Een gediversifieerde financieringsstrategie combineert het gebruik van verschillende financieringsinstrumenten en financieringstechnieken met open en transparante communicatie naar de marktdeelnemers.

De gediversifieerde financieringsstrategie zal de Commissie helpen om twee hoofddoelstellingen te bereiken: de grote financieringsbehoeften van NextGenerationEU aanpakken en de gewenste lage kosten en een laag uitvoeringsrisico verkrijgen in het belang van alle lidstaten en hun burgers.

Verder lezen

EU-begroting

Europarlementariërs zijn bereid om de Commissie voor de rechter te dagen omdat ze de EU-begroting niet hebben beschermd

gepubliceerd

on

Het Parlement is bereid juridische stappen te ondernemen indien de Commissie de toepassing van het voorwaardelijkheidsmechanisme van de rechtsstaat nog langer uitstelt, plenaire zitting  CONT  LIBE.

In een resolutie die donderdag (25 maart) werd aangenomen met 529 stemmen voor, 148 tegen en 10 onthoudingen, herinneren de leden eraan dat het niet naleven van de rechtsstaat door de lidstaten de integriteit van de EU-begroting kan aantasten. Ze waarschuwen de Europese Commissie dat als zij haar verplichtingen uit hoofde van de wettelijk bindende conditionaliteitsverordening niet nakomt en niet alle passende maatregelen neemt om de financiële belangen van de EU te verdedigen en waarden, Zal het Parlement "dit beschouwen als een nalatigheid" en zal het de Commissie voor de rechter dagen op grond van Artikel 265 VWEU.

Europarlementariërs dringen aan op het bestaande reglement over de rechtsstaat moet worden toegepast en "kan niet worden onderworpen aan de goedkeuring van richtsnoeren", een stap die de Commissie momenteel aan het voorbereiden is. Als de Commissie dergelijke richtsnoeren nodig acht, wordt in de resolutie van vandaag gevraagd dat ze uiterlijk op 1 juni 2021 klaar moeten zijn en dat het Parlement moet worden geraadpleegd voordat ze worden aangenomen. De leden van het Europees Parlement herhalen het belang van het onverwijld toepassen van het rechtsstaatmechanisme, met name gezien de mogelijke implicaties voor de aanstaande uitbetaling van de NextGenerationEU herstel fonds.

Achtergrond

De resolutie waarover de EP-leden vandaag hebben gestemd, is de conclusie van de debat gehouden tijdens de vorige plenaire vergadering, waar de leden van het Europees Parlement de Commissie eraan herinnerden dat het voorwaardelijkheidsmechanisme voor de rechtsstaat al van kracht is sinds 1 januari 2021.

Bijna alle sprekers in dat debat herhaalden dat de verordening juridisch bindend is - ongeacht het standpunt van de Europese raad, die geen rechtsgevolg heeft, en ondanks de lopende juridische procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, die geen opschortende werking hebben. Het voorwaardelijkheidsmechanisme voor de rechtsstaat is een nieuw instrument dat is ontworpen om te voorkomen dat EU-gelden worden misbruikt door EU-regeringen die het beginsel van de rechtsstaat niet in acht hebben genomen.

Meer informatie 

Verder lezen

EU-begroting

Rechtsstaat: EP-leden waarschuwen de Commissie om het begrotingsmechanisme zonder verder uitstel te activeren

gepubliceerd

on

De leden benadrukten dat het Parlement alle middelen zal gebruiken die het tot zijn beschikking heeft als de Commissie haar verplichtingen niet nakomt door gebruik te maken van het nieuwe begrotingsbeschermingsmechanisme. plenaire zitting  LIBE

Tijdens een plenair debat vandaag (11 maart) vroegen leden van het Europees Parlement commissaris Hahn waarom de Commissie nog geen gebruik heeft gemaakt van het mechanisme om de EU-begroting te beschermen tegen algemene tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat. Benadrukken dat de nieuwe regels in werking getreden op 1 januari, bijna alle luidsprekers herhaalde dat de bepalingen over het mechanisme juridisch bindend zijn, in tegenstelling tot Conclusies van de Europese Raad over de kwestie, die geen rechtsgevolgen hebben. Meerdere sprekers benadrukten dat het gebruik van het mechanisme noodzakelijk is om de beloften van de EU en de verwachtingen van de burgers na te komen, om te voorkomen dat de geloofwaardigheid wordt verloren. Evenzo wezen sommige leden van het Europees Parlement op de noodzaak om de werkelijke begunstigden van EU-financiering (zoals studenten en het maatschappelijk middenveld) te beschermen en vroegen ze om duidelijkheid over de staat van het digitale platform van de Commissie dat voor dit doel is bedoeld.

Veel EP-leden reageerden krachtig op de verklaring van commissaris Hahn dat het werk aan de richtlijnen voor het nieuwe mechanisme moet worden voltooid voordat het mechanisme wordt geactiveerd, en dat deze waar nodig rekening moeten houden met de uitspraak van het HvJ (verwacht in mei). Ze benadrukten een reeks langdurige problemen en de voortdurende verslechtering van de situatie in sommige landen, waaronder Hongarije en Polen, en vroegen om onmiddellijke maatregelen om verdere schade aan de EU-begroting en de waarden te voorkomen. Sommigen wezen ook op de verplichting van de Commissie om als politiek onafhankelijk orgaan op te treden en op haar rol als hoedster van de Verdragen.

Daarentegen hekelden enkele sprekers het debat en het mechanisme zelf als politiek gemotiveerd, en sommigen onder hen vroegen om eerbiediging van de conclusies van de Raad.

U kunt het debat inhalen hier.

Volgende stappen

Het Parlement zal over een ontwerpresolutie over dit onderwerp stemmen tijdens de plenaire vergadering van maart II, die gepland staat voor 24-25 maart.

Achtergrond

Volgens de regels goedgekeurd in december 2020, zal de Commissie, na te hebben vastgesteld dat er sprake is van een inbreuk, voorstellen om het conditionaliteitsmechanisme in werking te stellen tegen een EU-regering en vervolgens betalingen aan die lidstaat uit de EU-begroting te verlagen of te bevriezen. De Raad heeft dan een maand de tijd om met gekwalificeerde meerderheid over de voorgestelde maatregelen te stemmen (of in uitzonderlijke gevallen drie maanden).

Meer informatie 

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

advertentie

Trending