Verbind je met ons

EU-begroting

Economische zomerprognose 2021: heropening brandstofherstel

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Europese economie zal naar verwachting sneller herstellen dan eerder werd verwacht, aangezien de bedrijvigheid in het eerste kwartaal van het jaar de verwachtingen overtrof en de verbeterde gezondheidssituatie leidde tot een snellere versoepeling van de pandemiebeperkingen in het tweede kwartaal, Gerelateerde documenten

Snellere economische groei naarmate economieën heropenen en sentimentindicatoren rooskleuriger worden

Volgens de tussentijdse economische zomerprognose voor 2021 zal de economie in de EU en de eurozone dit jaar met 4.8% en in 4.5 met 2022% groeien. Vergeleken met de eerdere prognose in het voorjaar is het groeipercentage voor 2021 aanzienlijk hoger in de EU (+0.6 pp.) en het eurogebied (+0.5 pp.), terwijl het voor 2022 in beide gebieden iets hoger is (+0.1 pp.). Het reële bbp zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2021 terugkeren naar het niveau van vóór de crisis in zowel de EU als de eurozone. Voor het eurogebied is dit een kwart eerder dan verwacht in de Spring Forecast.

advertentie

De verwachting is dat de groei door verschillende factoren zal aantrekken. Ten eerste overtrof de activiteit in het eerste kwartaal van het jaar de verwachtingen. Ten tweede leidden een effectieve virusbeheersingsstrategie en vooruitgang met vaccinaties tot een daling van het aantal nieuwe infecties en ziekenhuisopnames, waardoor de EU-lidstaten hun economieën in het volgende kwartaal konden heropenen. Deze heropening kwam vooral de dienstensector ten goede. Positieve onderzoeksresultaten onder consumenten en bedrijven, evenals datatracking-mobiliteit, suggereren dat er al een sterke opleving van de particuliere consumptie aan de gang is. Bovendien zijn er aanwijzingen voor een opleving van de toeristische activiteit binnen de EU, die verder zou moeten profiteren van de inwerkingtreding van het nieuwe EU-digitale COVID-certificaat per 1 juli. Samen zullen deze factoren naar verwachting opwegen tegen de nadelige gevolgen van de tijdelijke tekorten aan inputs en stijgende kosten die delen van de verwerkende industrie treffen.

Particuliere consumptie en investeringen zullen naar verwachting de belangrijkste aanjagers van groei zijn, ondersteund door werkgelegenheid die naar verwachting zal meegroeien met de economische bedrijvigheid. De sterke groei van de belangrijkste handelspartners van de EU zou de goederenuitvoer uit de EU ten goede moeten komen, terwijl de uitvoer van diensten zal lijden onder de resterende belemmeringen voor het internationale toerisme.

De Recovery and Resilience Facility (RRF) zal naar verwachting een belangrijke groeibijdrage leveren. Het totale vermogen dat gedurende de prognoseperiode door het RRF wordt gegenereerd, zal naar verwachting ongeveer 1.2 % van het reële bbp van de EU in 2019 bedragen. De verwachte omvang van de groei-impuls blijft ruwweg ongewijzigd ten opzichte van de vorige prognose, aangezien informatie uit de Herstel- en Veerkrachtplannen die de afgelopen maanden officieel zijn ingediend, de beoordeling die in het voorjaar is gemaakt, grotendeels bevestigt.

advertentie

Inflatie iets hoger, maar matigend in 2022

Ook de inflatieprognose voor dit en volgend jaar is hoger bijgesteld. Stijgende energie- en grondstofprijzen, productieknelpunten als gevolg van capaciteitsbeperkingen en het tekort aan sommige inputcomponenten en grondstoffen, evenals een sterke vraag in binnen- en buitenland zullen dit jaar naar verwachting een opwaartse druk uitoefenen op de consumentenprijzen. In 2022 zou deze druk geleidelijk moeten afnemen naarmate de productiebeperkingen zijn opgelost en vraag en aanbod convergeren.

Dienovereenkomstig wordt de inflatie in de EU nu voorspeld op gemiddeld 2.2% dit jaar (+0.3 pp. in vergelijking met de voorjaarsprognose) en 1.6% in 2022 (+0.1 pp.). In het eurogebied zal de inflatie naar verwachting gemiddeld 1.9% bedragen in 2021 (+ 0.2 pp.) en 1.4% in 2022 (+0.1 pp.). 

Aanzienlijke risico's

De onzekerheid en risico's rond de groeivooruitzichten zijn groot, maar blijven over het algemeen in evenwicht.

De risico's van de opkomst en verspreiding van varianten van het COVID-19-virus onderstrepen het belang om het tempo van vaccinatiecampagnes verder op te voeren. Economische risico's hebben met name betrekking op de reactie van huishoudens en bedrijven op veranderingen in beperkingen.

De inflatie kan hoger uitvallen dan voorspeld als de aanbodbeperkingen hardnekkiger zijn en de prijsdruk sterker wordt doorberekend aan de consumentenprijzen.

Leden van het college zeiden:

Een economie die werkt voor mensen Executive Vice-President Valdis Dombrovskis zei: “De Europese economie maakt een sterke comeback en alle juiste stukjes vallen op hun plaats. Dankzij een effectieve inperkingsstrategie en vooruitgang met vaccinaties zijn onze economieën sneller dan verwacht kunnen heropenen. De handel heeft goed standgehouden en ook huishoudens en bedrijven hebben bewezen zich beter aan te passen aan het leven onder COVID-19 dan verwacht. Na vele maanden van beperkingen nemen zowel het consumentenvertrouwen als het toerisme toe, hoewel de dreiging van een nieuwe variant zorgvuldig moet worden beheerd om reizen veilig te maken. Deze bemoedigende prognose is ook te danken aan het feit dat de juiste beleidskeuzes op het juiste moment zijn gemaakt, en is medebepalend voor de belangrijke impuls die de Recovery and Resilience Facility de komende maanden aan onze economieën zal geven. We zullen de stijgende inflatie nauwlettend in de gaten moeten houden, die niet in de laatste plaats te wijten is aan een sterkere binnenlandse en buitenlandse vraag. En zoals altijd moeten we rekening houden met verschillen: sommige lidstaten zullen hun economische output al in het derde kwartaal van 2021 zien terugkeren naar het niveau van voor de crisis – een echt succes – maar andere zullen langer moeten wachten. Ondersteunend beleid moet worden voortgezet zolang als nodig is en landen moeten geleidelijk overgaan op meer gedifferentieerde fiscale benaderingen. In de tussentijd mag de race om Europeanen te laten vaccineren niet stoppen, zodat we varianten op afstand kunnen houden.”

Commissaris voor Economie Paolo Gentiloni zei: "De economie van de EU zal dit jaar de snelste groei in decennia zien, aangewakkerd door een sterke vraag, zowel in eigen land als wereldwijd, en een sneller dan verwachte heropening van de dienstensectoren sinds het voorjaar. Mede dankzij de beperkingen in de eerste maanden van het jaar die de economische bedrijvigheid minder hebben getroffen dan verwacht, stellen we onze groeiprognose voor 2021 met 0.6 procentpunt bij. Dat is de hoogste opwaartse bijstelling die we in meer dan 10 jaar hebben gemaakt en is in lijn met het vertrouwen van de bedrijven dat de afgelopen maanden een recordhoogte heeft bereikt. Nu de Recovery and Resilience Facility van de grond komt, heeft Europa een unieke kans om een ​​nieuw hoofdstuk van sterkere, eerlijkere en duurzamere groei te openen. Om het herstel op koers te houden, is het essentieel om de beleidsondersteuning zo lang als nodig te behouden. Cruciaal is dat we onze vaccinatie-inspanningen moeten verdubbelen, voortbouwend op de indrukwekkende vooruitgang die de afgelopen maanden is geboekt: de verspreiding van de Delta-variant herinnert ons er sterk aan dat we nog niet uit de schaduw van de pandemie zijn gekomen.”

Achtergrond

Deze prognose is gebaseerd op een reeks technische veronderstellingen met betrekking tot wisselkoersen, rentetarieven en grondstoffenprijzen met als afsluitdatum 26 juni. Voor alle overige binnenkomende data, inclusief aannames over overheidsbeleid, houdt deze prognose rekening met informatie tot en met 28 juni. Tenzij nieuw beleid op geloofwaardige wijze wordt aangekondigd en in voldoende detail wordt gespecificeerd, gaan de prognoses uit van geen beleidswijzigingen.

De Europese Commissie publiceert elk jaar twee uitgebreide prognoses (lente en herfst) en twee tussentijdse prognoses (winter en zomer). De tussentijdse prognoses hebben betrekking op het bbp en de inflatie op jaarbasis en op kwartaalbasis voor het lopende en volgende jaar voor alle lidstaten, evenals op de aggregaten van de EU en het eurogebied.

De volgende economische prognose van de Europese Commissie is de economische najaarsprognose 2021, die naar verwachting in november 2021 wordt gepubliceerd.

Meer informatie

Volledig document: Economische zomerprognoses 2021

Volg ondervoorzitter Dombrovskis op Twitter: VDombrovskis

Volg commissaris Gentiloni op Twitter: @PaoloGentiloni

Volg DG ECFIN op Twitter: @ecfin

Economische zomerprognose 2021: Heropening brandstoffenherstelEngels (50.824 kB - PDF) Downloaden (50.824 kB - PDF)

EU-begroting

EU-bureau voor fraudebestrijding constateert 20% minder fraude in 2020 dan in 2019

gepubliceerd

on

Volgens het jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie (PIF-verslag) dat vandaag (2020 september) door de Europese Commissie is aangenomen, is de financiële impact van opgespoorde fraude tegen de EU-begroting in 20 verder afgenomen. De 1,056 frauduleuze onregelmatigheden die in 2020 werden gemeld, hadden een gecombineerde financiële impact van € 371 miljoen, ongeveer 20% minder dan in 2019 en zetten de gestage daling van de afgelopen vijf jaar voort. Het aantal niet-frauduleuze onregelmatigheden bleef stabiel, maar daalde volgens het rapport met 6% in waarde.

Commissaris voor Begroting en Administratie Johannes Hahn zei: “De ongekende reactie van de EU op de pandemie maakt meer dan 2 biljoen euro beschikbaar om lidstaten te helpen herstellen van de impact van het coronavirus. Samenwerken op EU- en lidstaatniveau om dit geld te beschermen tegen fraude is nog nooit zo belangrijk geweest. Alle verschillende componenten van de fraudebestrijdingsarchitectuur van de EU werken hand in hand en bieden onze verdediging tegen de fraudeurs: het onderzoeks- en analytische werk van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de vervolgingsbevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO), de coördinerende rol van Eurojust, de operationele capaciteit van Europol en nauwe samenwerking met en tussen nationale autoriteiten.”

Het positieve nieuws van vandaag komt wanneer de in Brussel gevestigde EU Observer meldde dat de Europese Commissie het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) heeft geblokkeerd om hun budget te gebruiken om het gespecialiseerde personeel in dienst te nemen dat ze nodig hebben op het gebied van financiën en IT. De anonieme beweringen lijken te worden bevestigd door Monica Hohlmeier MEP (EPP, DE), die voorzitter is van de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement.

advertentie

Hoogtepunten van de geboekte vooruitgang in 2020 en in de eerste helft van 2021 zijn onder meer:

• De start van de werkzaamheden van het Europees Openbaar Ministerie

• Een herziene verordening voor OLAF, die zorgt voor effectieve samenwerking met het EOM en versterkte onderzoeksbevoegdheden

advertentie

• Strengere regels voor de conditionaliteit van EU-begrotingstoewijzingen in gevallen waarin schendingen van de beginselen van de rechtsstaat de bescherming van de financiële belangen van de EU aantasten

• Goede vooruitgang bij de uitvoering van de fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie, waarbij twee derde van de geplande acties is uitgevoerd en het resterende derde nog loopt

Het PIF-rapport biedt ook een reflectie op de nieuwe risico's en uitdagingen voor de financiële belangen van de EU die voortkomen uit de COVID-19-crisis, en de instrumenten om deze tegen te gaan. De Commissie en de lidstaten moeten niet minder op hun hoede zijn voor deze risico's, concludeert het rapport, en hard blijven werken aan de verbetering van zowel de preventie als de opsporing van fraude.

Het 32e jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU dat vandaag is gepubliceerd is beschikbaar op de OLAF-website.

Het EOM heeft al 1,700 misdaadrapporten geregistreerd en 300 onderzoeken geopend, waarbij de aanhoudende verliezen voor de EU-begroting bijna 4.5 miljard euro bedragen.

Achtergrond:

De EU en de lidstaten delen de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de financiële belangen van de EU en de fraudebestrijding. De autoriteiten van de lidstaten beheren ongeveer driekwart van de EU-uitgaven en innen de traditionele eigen middelen van de EU. De Commissie houdt toezicht op beide gebieden, stelt normen vast en controleert de naleving.

Krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (Art. 325, lid 5), is de Commissie verplicht een jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU op te stellen (bekend als het PIF-verslag), waarin de maatregelen die op Europees en nationaal niveau om fraude met gevolgen voor de EU-begroting tegen te gaan. Het verslag is gebaseerd op door de lidstaten gerapporteerde informatie, waaronder gegevens over opgespoorde onregelmatigheden en fraude. Aan de hand van de analyse van deze informatie kan worden beoordeeld welke gebieden het meeste risico lopen, zodat acties op zowel EU- als nationaal niveau gerichter kunnen worden uitgevoerd.

OLAF-missie, mandaat en competenties

De missie van OLAF is om fraude met EU-middelen op te sporen, te onderzoeken en te stoppen.

OLAF vervult zijn missie door:

· onafhankelijk onderzoek te doen naar fraude en corruptie waarbij EU-fondsen betrokken zijn, om ervoor te zorgen dat al het geld van de EU-belastingbetalers terechtkomt bij projecten die banen en groei in Europa kunnen creëren;

· bijdragen aan het versterken van het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen door onderzoek te doen naar ernstig wangedrag door EU-personeel en leden van de EU-instellingen;

· ontwikkeling van een degelijk EU-fraudebestrijdingsbeleid.

In zijn onafhankelijke onderzoeksfunctie kan OLAF zaken in verband met fraude, corruptie en andere strafbare feiten onderzoeken die van invloed zijn op de financiële belangen van de EU met betrekking tot:

· alle EU-uitgaven: de belangrijkste uitgavencategorieën zijn structuurfondsen, landbouwbeleid en platteland

ontwikkelingsfondsen, directe uitgaven en externe hulp;

· sommige gebieden van EU-ontvangsten, voornamelijk douanerechten;

· vermoedens van ernstig wangedrag door EU-personeel en leden van de EU-instellingen.

Zodra OLAF zijn onderzoek heeft afgerond, is het aan de bevoegde EU- en nationale autoriteiten om de aanbevelingen van OLAF te onderzoeken en er een besluit over te nemen. Alle betrokkenen worden geacht onschuldig te zijn totdat hun schuld is bewezen door een bevoegde nationale of EU-rechtbank.

Verder lezen

EU

NextGenerationEU: herstel- en veerkrachtplan van € 93 miljoen in lijn voor Luxemburg

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft vandaag (18 juni) haar goedkeuring gehecht aan een positieve beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan van Luxemburg. Dit is een belangrijke stap in de richting van de EU-uitbetaling van € 93 miljoen aan subsidies in het kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF). Deze financiering zal de uitvoering ondersteunen van de investerings- en hervormingsmaatregelen die zijn beschreven in het Luxemburgse herstel- en veerkrachtplan. Het zal de inspanningen van Luxemburg ondersteunen om sterker uit de COVID-19-pandemie te komen.

De RRF – in het hart van NextGenerationEU – zal tot 672.5 miljard euro (in lopende prijzen) ter beschikking stellen ter ondersteuning van investeringen en hervormingen in de hele EU. Het Luxemburgse plan maakt deel uit van een ongekende gecoördineerde EU-reactie op de COVID-19-crisis, om gemeenschappelijke Europese uitdagingen aan te pakken door de groene en digitale transities te omarmen, om de economische en sociale veerkracht en de samenhang van de eengemaakte markt te versterken.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei: “Vandaag heeft de Europese Commissie besloten groen licht te geven voor het herstel- en veerkrachtplan van Luxemburg. In het plan wordt sterk de nadruk gelegd op maatregelen die de groene transitie zullen helpen veiligstellen, wat aantoont dat Luxemburg zich inzet voor het creëren van een duurzamere toekomst. Ik ben er trots op dat NextGenerationEU een belangrijke rol zal spelen bij het ondersteunen van deze inspanningen.”

advertentie

De Commissie heeft het plan van Luxemburg beoordeeld op basis van de in de RRF-verordening uiteengezette criteria. Bij de beoordeling van de Commissie werd met name overwogen of de investeringen en hervormingen die in het plan van Luxemburg zijn uiteengezet, de groene en digitale transities ondersteunen; bijdragen aan een doeltreffende aanpak van de uitdagingen die in het Europees semester zijn geïdentificeerd; en haar groeipotentieel, het scheppen van banen en economische en sociale veerkracht versterken.

De groene en digitale transitie van Luxemburg verzekeren  

Uit de beoordeling van de Commissie blijkt dat in het plan van Luxemburg 61% van de totale uitgaven wordt toegewezen aan maatregelen ter ondersteuning van klimaatdoelstellingen. Dit omvat maatregelen om duurzame energie te leveren aan een woonwijkproject in Neischmelz, een steunregeling voor de inzet van oplaadpunten voor elektrische voertuigen en de regeling "Naturpakt" die gemeenten stimuleert om de natuurlijke omgeving en biodiversiteit te beschermen.

advertentie

De Commissie stelt vast dat in het plan van Luxemburg 32% van de totale uitgaven wordt besteed aan maatregelen die de digitale transitie ondersteunen. Dit omvat investeringen in de digitalisering van openbare diensten en procedures; digitalisering van projecten voor de zorg, zoals een online oplossing voor zorgcontroles op afstand; en de oprichting van een laboratorium voor het testen van ultraveilige communicatieverbindingen op basis van kwantumtechnologie. Bovendien zullen investeringen in gerichte opleidingsprogramma's werkzoekenden en werknemers met werktijdverkortingsregelingen digitale vaardigheden bijbrengen.

Versterking van de economische en sociale veerkracht van Luxemburg

De Commissie is van mening dat het plan van Luxemburg naar verwachting zal bijdragen aan het doeltreffend aanpakken van alle of een aanzienlijk deel van de uitdagingen die in de desbetreffende landspecifieke aanbevelingen (LSA's) zijn geïdentificeerd. Het draagt ​​met name bij aan de aanpak van LSA's op het gebied van arbeidsmarktbeleid door vaardigheidsmismatches aan te pakken en de inzetbaarheid van oudere werknemers te vergroten. Ook draagt ​​het bij aan het vergroten van de weerbaarheid van het zorgstelsel, het vergroten van de beschikbare woningen, de groene en digitale transities en de handhaving van het antiwitwaskader.

Het plan is een alomvattend en voldoende evenwichtig antwoord op de economische en sociale situatie van Luxemburg en draagt ​​daarmee op passende wijze bij aan alle zes pijlers van de RRF-verordening.

Ondersteuning van vlaggenschipinvesteringen en hervormingsprojecten

Het plan van Luxemburg stelt projecten voor in vijf Europese vlaggenschipgebieden. Dit zijn specifieke investeringsprojecten die betrekking hebben op problemen die alle lidstaten gemeen hebben op gebieden die banen en groei creëren en die nodig zijn voor de groene en digitale transities. Luxemburg heeft bijvoorbeeld maatregelen voorgesteld om de doeltreffendheid en efficiëntie van de overheidsdiensten te vergroten door middel van verbeterde digitalisering.

Een economie die werkt voor mensen Executive Vice President Valdis Dombrovskis zei: “Felicitaties aan Luxemburg voor het ontwerpen van een herstelplan waarvan de focus op de groene en digitale transities veel verder gaat dan de minimumvereisten. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van Luxemburg van de crisis en een betere toekomst voor zijn jongeren in het vooruitzicht stellend door te investeren in programma's voor digitale vaardigheden, opleiding voor werkzoekenden en werklozen, en door het aanbod van betaalbare en duurzame huisvesting te vergroten. Deze investeringen zullen de Luxemburgse economie geschikt maken voor de volgende generatie. Het is ook goed om de plannen van Luxemburg te zien om te investeren in hernieuwbare energie en zijn openbare diensten verder te digitaliseren – beide gebieden met potentieel voor solide economische groei.”

Uit de beoordeling blijkt ook dat geen van de maatregelen die in het plan zijn opgenomen, significant schadelijk zijn voor het milieu, in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de RRF-verordening.

De door Luxemburg ingevoerde controlesystemen worden toereikend geacht om de financiële belangen van de Unie te beschermen. Het plan geeft voldoende details over hoe de nationale autoriteiten gevallen van belangenconflicten, corruptie en fraude met betrekking tot het gebruik van middelen zullen voorkomen, opsporen en corrigeren.

Commissaris voor Economie Paolo Gentiloni zei: “Hoewel de financiële bijdrage relatief beperkt is, zal het herstel- en veerkrachtplan van Luxemburg op een aantal gebieden echte verbeteringen opleveren. Bijzonder positief is de sterke focus op het ondersteunen van de klimaattransitie van het Groothertogdom, met belangrijke maatregelen om de introductie van elektrische voertuigen te stimuleren en de energie-efficiëntie in gebouwen te verhogen. Burgers zullen ook profiteren van het streven om digitale openbare diensten te stimuleren en meer betaalbare huisvesting te bieden. Tot slot juich ik het toe dat het plan belangrijke stappen bevat om het antiwitwaskader en de handhaving ervan verder te versterken."

Volgende stappen

De Commissie heeft vandaag een voorstel aangenomen voor een uitvoeringsbesluit van de Raad om Luxemburg in het kader van het RRF 93 miljoen euro aan subsidies te verstrekken. De Raad heeft nu in de regel vier weken de tijd om het voorstel van de Commissie goed te keuren.

De goedkeuring van het plan door de Raad zou de uitbetaling van 12 miljoen euro aan Luxemburg in de vorm van voorfinanciering mogelijk maken. Dit vertegenwoordigt 13% van het totale toegewezen bedrag voor Luxemburg.

De Commissie zal toestemming geven voor verdere uitbetalingen op basis van de bevredigende verwezenlijking van de mijlpalen en doelstellingen die zijn uiteengezet in het uitvoeringsbesluit van de Raad, als afspiegeling van de voortgang bij de uitvoering van de investeringen en hervormingen. 

Meer informatie

Vragen en antwoorden: Europese Commissie keurt Luxemburgs herstel- en veerkrachtplan van € 93 miljoen goed

Herstel- en veerkrachtfaciliteit: vragen en antwoorden

Factsheet over het herstel- en veerkrachtplan van Luxemburg

Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Luxemburg

Bijlage bij het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Luxemburg

Werkdocument van de diensten bij het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad

Faciliteit voor herstel en veerkracht

Regeling herstel- en veerkrachtfaciliteit

Verder lezen

Denemarken

NextGenerationEU: Europese Commissie keurt Denemarkens herstel- en veerkrachtplan van 1.5 miljard euro goed

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft vandaag (17 juni) haar goedkeuring gehecht aan een positieve beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan van Denemarken. Dit is een belangrijke stap die de weg vrijmaakt voor de EU om 1.5 miljard euro aan subsidies uit te betalen in het kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF) in de periode 2021-2026. Deze financiering zal de uitvoering ondersteunen van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die zijn beschreven in het herstel- en veerkrachtplan van Denemarken. Het zal een belangrijke rol spelen om Denemarken sterker uit de COVID-19-pandemie te laten komen. De RRF – in het hart van NextGenerationEU – zal tot 672.5 miljard euro (in lopende prijzen) ter beschikking stellen ter ondersteuning van investeringen en hervormingen in de hele EU. Het Deense plan maakt deel uit van een ongekende gecoördineerde EU-reactie op de COVID-19-crisis, om gemeenschappelijke Europese uitdagingen aan te pakken door de groene en digitale transities te omarmen, om de economische en sociale veerkracht en de samenhang van de eengemaakte markt te versterken.

De Commissie heeft het plan van Denemarken beoordeeld op basis van de criteria die zijn uiteengezet in de RRF-verordening. In de analyse van de Commissie werd met name onderzocht of de investeringen en hervormingen die in het plan van Denemarken zijn uiteengezet, de groene en digitale transities ondersteunen; bijdragen aan het effectief aanpakken van de uitdagingen die in het Europees semester zijn geïdentificeerd; en haar groeipotentieel, het scheppen van banen en economische en sociale veerkracht versterken. De groene en digitale transitie van Denemarken veiligstellen Uit de beoordeling door de Commissie van het plan van Denemarken blijkt dat 59% van de totale uitgaven wordt besteed aan maatregelen ter ondersteuning van klimaatdoelstellingen. Deze maatregelen omvatten belastinghervormingen, energie-efficiëntie, duurzaam vervoer en initiatieven in de landbouwsector. Ze zijn allemaal gericht op het moderniseren van de Deense economie, het creëren van banen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, evenals het versterken van de milieubescherming en het beschermen van de biodiversiteit.

Een economie die werkt voor mensen Executive Vice President Valdis Dombrovskis (afgebeeld) zei: “Het Deense herstelplan biedt een complete routekaart naar een verbeterd herstel, met een sterke focus op de groene transitie. Meer dan de helft van de totale financiering is bestemd voor groene doelstellingen, zoals schoon vervoer en een groene belastinghervorming om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We verwelkomen de ambitie om de economie toekomstbestendig te maken door de uitrol van snel internet naar het platteland te ondersteunen en het openbaar bestuur, grote en kleine bedrijven en de zorgsector te digitaliseren. De implementatie van de hervormingen en investeringen die in het plan zijn opgenomen, zal de overgang van Denemarken naar een economie van de volgende generatie helpen versnellen.”

advertentie

Uit de beoordeling door de Commissie van het plan van Denemarken blijkt dat het 25% van de totale uitgaven aan de digitale transitie besteedt. Maatregelen ter ondersteuning van de digitale transitie van Denemarken omvatten de ontwikkeling van een nieuwe nationale digitale strategie, meer gebruik van telegeneeskunde, de uitrol van breedband in dunbevolkte delen van het land en het stimuleren van digitale bedrijfsinvesteringen. Versterking van de economische en sociale weerbaarheid van Denemarken In de beoordeling van de Commissie wordt geoordeeld dat het plan van Denemarken een uitgebreide reeks wederzijds versterkende hervormingen en investeringen omvat die ertoe bijdragen dat alle of een aanzienlijk deel van de economische en sociale uitdagingen die worden beschreven in de landspecifieke aanbevelingen aan Denemarken door de Raad in het Europees Semester in 2019 en in 2020. Het omvat maatregelen om particuliere investeringen vooruit te helpen, de dubbele (groene en digitale) transitie te ondersteunen en onderzoek en ontwikkeling te stimuleren.

Het plan is een alomvattend en voldoende evenwichtig antwoord op de economische en sociale situatie van Denemarken en draagt ​​daarmee op passende wijze bij aan alle zes pijlers van de RRF-verordening. Ondersteuning van vlaggenschipinvesteringen en hervormingsprojecten In het plan van Denemarken worden projecten voorgesteld in verschillende Europese vlaggenschipgebieden. Dit zijn specifieke investeringsprojecten die betrekking hebben op problemen die alle lidstaten gemeen hebben op gebieden die banen en groei creëren en die nodig zijn voor de dubbele transitie. Denemarken zal bijvoorbeeld € 143 miljoen verstrekken om de energie-efficiëntie voor huishoudens en de industrie te bevorderen, evenals door energierenovaties van openbare gebouwen. Uit de beoordeling blijkt ook dat geen van de maatregelen die in het plan zijn opgenomen, significant schadelijk zijn voor het milieu, in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de RRF-verordening. De door Denemarken ingevoerde controlesystemen worden toereikend geacht om de financiële belangen van de Unie te beschermen.

Het plan geeft voldoende details over hoe de nationale autoriteiten gevallen van belangenconflicten, corruptie en fraude met betrekking tot het gebruik van middelen zullen voorkomen, opsporen en corrigeren. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei: “Vandaag heeft de Europese Commissie besloten groen licht te geven voor het herstel- en veerkrachtplan van Denemarken ter waarde van 1.5 miljard euro. Denemarken loopt al voorop in de groene en digitale transities. Door zich te concentreren op hervormingen en investeringen die de groene transitie verder zullen versnellen, geeft Denemarken een krachtig voorbeeld. Uw plan laat zien dat Denemarken met ambitie en vertrouwen naar de toekomst kijkt.”

advertentie

Commissaris voor Economie Paolo Gentiloni zei: “Het herstel- en veerkrachtplan van Denemarken zal Europese steun bieden om zijn ambitieuze groene transitie te bevorderen, een gebied waarin het land al een pionier is. Dit is de juiste prioriteit voor Denemarken. Gezien de talrijke maatregelen in het plan om de digitale transitie te bevorderen, heb ik er alle vertrouwen in dat NextGenerationEU het Deense volk de komende jaren echte voordelen zal opleveren.”

Volgende stappen

De Commissie heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad om in het kader van het RRF 1.5 miljard euro aan subsidies aan Denemarken te verstrekken. De Raad heeft nu in de regel vier weken de tijd om het voorstel van de Commissie goed te keuren. De goedkeuring van het plan door de Raad zou de uitbetaling van 200 miljoen euro aan Denemarken in de vorm van voorfinanciering mogelijk maken. Dit vertegenwoordigt 13% van het totale toegewezen bedrag voor Denemarken. De Commissie zal toestemming geven voor verdere uitbetalingen op basis van de bevredigende verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen die zijn uiteengezet in het uitvoeringsbesluit van de Raad, als afspiegeling van de voortgang bij de uitvoering van de investeringen en hervormingen.

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending