Verbind je met ons

coronavirus

Commissie keurt Italiaanse regeling van 800 miljoen euro goed om bedrijven te ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Europese Commissie heeft een Italiaanse regeling ter waarde van 800 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven die zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus en die in Italië actief zijn in het kader van "ontwikkelingscontracten" voor de uitvoering van prioritaire projecten. De regeling werd goedgekeurd op grond van verschillende onderdelen van de staatssteunregeling Tijdelijk kader.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager (afgebeeld), belast met het mededingingsbeleid, zei: “Dit Italiaanse plan van 800 miljoen euro zal zorgen voor liquiditeitssteun aan bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Tegelijkertijd zal het bijdragen aan de broodnodige onderzoeksactiviteiten en producten om te reageren op de uitbraak van het coronavirus. We blijven nauw samenwerken met de lidstaten om werkbare oplossingen te vinden om de economische impact van de uitbraak van het coronavirus te verzachten, in overeenstemming met de EU-regels.”

De Italiaanse maatregelen

advertentie

Italië heeft bij de Commissie een regeling van 800 EUR aangemeld voor bedrijven die prioritaire projecten uitvoeren in het kader van zogenaamde "ontwikkelingscontracten in het kader van het tijdelijke COVID-19-kader" (voornamelijk COVID-gerelateerde projecten). De regeling ondersteunt bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus en stimuleert bedrijven om hun activiteiten te richten op onderzoek en/of productie van bepaalde producten die cruciaal zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken.

Deze "ontwikkelingscontracten" zullen worden beheerd door het Nationaal Agentschap voor Inkomende Investeringen en Economische Ontwikkeling SpA (Invitalia) en zullen openstaan ​​voor bedrijven van elke omvang, actief in alle sectoren, behalve de financiële, primaire productie van landbouwproducten, visserij en aquacultuur , bouw, verzekeringen en onroerend goed.

De steun zal de vorm aannemen van:

advertentie
  • Directe subsidies en leningen tot maximaal € 1.8 miljoen per bedrijf en met een totale maximale nominale waarde van 45% van de subsidiabele kosten;
  • directe subsidies voor aan coronavirus gerelateerde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O), met een maximaal toegestane steunintensiteit van 80% van de in aanmerking komende kosten;
  • directe subsidies en terugbetaalbare voorschotten voor het testen en opschalen van infrastructuren die bijdragen aan de ontwikkeling van producten die relevant zijn voor het coronavirus, met een maximaal toegestane steunintensiteit gelijk aan 75% van de in aanmerking komende kosten, en;
  • directe subsidies en terugbetaalbare voorschotten voor de productie van voor het coronavirus relevante producten, met een maximaal toegestane steunintensiteit van 80% van de in aanmerking komende kosten.

De Commissie heeft vastgesteld dat de Italiaanse regeling in overeenstemming is met de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. In het bijzonder (i) de in het kader van de eerste maatregel verleende steun zal niet meer bedragen dan 1.8 miljoen EUR per onderneming, (ii) de in het kader van de andere maatregelen verleende steun zal een aanzienlijk deel van de noodzakelijke O&O- en investeringskosten dekken, iii) voor de tweede maatregel, zal elk resultaat van de onderzoeksactiviteiten tegen niet-discriminerende marktvoorwaarden beschikbaar worden gesteld aan derden in de Europese Economische Ruimte door middel van niet-exclusieve licenties, en (iv) alle steun zal uiterlijk op 31 december 2021 worden verleend.

De Commissie heeft daarom geconcludeerd dat alle maatregelen noodzakelijk, passend en evenredig zijn om een ​​ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder b), VWEU of om de gezondheidscrisis te bestrijden, in overeenstemming met artikel 107 (3) (c). Op basis hiervan keurde de Commissie de steunmaatregelen op grond van de EU-staatssteunregels goed.

Achtergrond

De Commissie heeft een Tijdelijk kader om de lidstaten in staat te stellen de volledige flexibiliteit waarin de staatssteunregels voorzien, te gebruiken om de economie te ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus. Het tijdelijke kader, zoals gewijzigd op 3 april, 8 mei, Juni 29, 13 oktober 2020 als 28 januari 2021, voorziet in de volgende soorten steun, die door de lidstaten kunnen worden verleend:

(I) Directe subsidies, kapitaalinjecties, selectieve belastingvoordelen en voorschotten van maximaal € 225,000 aan een bedrijf dat actief is in de primaire landbouwsector, € 270,000 aan een bedrijf dat actief is in de visserij- en aquacultuursector en € 1.8 miljoen aan een bedrijf dat actief is in alle andere sectoren om in zijn dringende liquiditeitsbehoeften te voorzien. De lidstaten kunnen ook tot een nominale waarde van 1.8 miljoen euro per onderneming renteloze leningen of garanties geven op leningen die 100% van het risico dekken, behalve in de primaire landbouwsector en in de visserij- en aquacultuursector, waar de grenzen van Er geldt respectievelijk € 225,000 en € 270,000 per bedrijf.

(Ii) Staatsgaranties voor door bedrijven aangegane leningen om ervoor te zorgen dat banken leningen blijven verstrekken aan klanten die deze nodig hebben. Deze staatsgaranties kunnen tot 90% van het risico op leningen dekken om bedrijven te helpen in hun onmiddellijke werkkapitaal en investeringsbehoeften te voorzien.

(Iii) Gesubsidieerde openbare leningen aan bedrijven (senior en achtergestelde schulden) met gunstige rentetarieven voor bedrijven. Deze leningen kunnen bedrijven helpen om in hun onmiddellijke werkkapitaal en investeringsbehoeften te voorzien.

(Iv) Waarborgen voor banken die staatssteun doorgeven aan de reële economie dat dergelijke steun wordt beschouwd als directe steun aan de klanten van de banken, niet aan de banken zelf, en geeft aanwijzingen over hoe de concurrentievervalsing tussen banken tot een minimum kan worden beperkt.

(V) Openbare kortlopende exportkredietverzekering voor alle landen, zonder dat de betrokken lidstaat hoeft aan te tonen dat het desbetreffende land tijdelijk "niet-verhandelbaar" is.

(Vi) Ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling in verband met het coronavirus (R&D) om de huidige gezondheidscrisis aan te pakken in de vorm van rechtstreekse subsidies, terugvorderbare voorschotten of belastingvoordelen. Er kan een bonus worden toegekend voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen lidstaten.

(Vii) Ondersteuning bij de bouw en opschaling van testfaciliteiten het ontwikkelen en testen van producten (inclusief vaccins, ventilatoren en beschermende kleding) die nuttig zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken, tot aan de eerste industriële inzet. Dit kan de vorm aannemen van directe subsidies, belastingvoordelen, terugbetaalbare voorschotten en verliesvrije garanties. Bedrijven kunnen een bonus ontvangen wanneer hun investering door meer dan één lidstaat wordt ondersteund en wanneer de investering binnen twee maanden na de toekenning van de steun wordt gedaan.

(Viii) Ondersteuning voor de productie van producten die relevant zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken in de vorm van directe subsidies, belastingvoordelen, terugbetaalbare voorschotten en verliesvrije garanties. Bedrijven kunnen een bonus ontvangen wanneer hun investering door meer dan één lidstaat wordt ondersteund en wanneer de investering binnen twee maanden na de toekenning van de steun wordt gedaan.

(Ix) Gerichte ondersteuning in de vorm van uitstel van belastingbetaling en / of opschorting van sociale bijdragen voor die sectoren, regio's of voor soorten bedrijven die het hardst worden getroffen door de uitbraak.

(X) Gerichte ondersteuning in de vorm van loonsubsidies voor werknemers voor die bedrijven in sectoren of regio's die het meest te lijden hebben gehad van de uitbraak van het coronavirus en anders personeel hadden moeten ontslaan.

(Xi) Gerichte herkapitalisatiesteun aan niet-financiële ondernemingen, als er geen andere passende oplossing voorhanden is. Er zijn waarborgen getroffen om onnodige concurrentieverstoringen op de interne markt te voorkomen: voorwaarden voor de noodzaak, geschiktheid en omvang van interventie; voorwaarden voor de toetreding van de staat tot het kapitaal van bedrijven en vergoedingen; voorwaarden met betrekking tot het vertrek van de staat uit het kapitaal van de betrokken vennootschappen; voorwaarden met betrekking tot governance, waaronder dividendverbod en beloningslimieten voor senior management; verbod op kruissubsidiëring en overnameverbod en aanvullende maatregelen om concurrentieverstoringen te beperken; transparantie- en rapportagevereisten.

(Xii) Ondersteuning voor ongedekte vaste kosten voor bedrijven die in de subsidiabele periode te maken hebben met een omzetdaling van ten minste 30% ten opzichte van dezelfde periode van 2019 in het kader van de uitbraak van het coronavirus. De steun zal bijdragen aan een deel van de vaste kosten van de begunstigden die niet door hun inkomsten worden gedekt, tot een maximumbedrag van 10 miljoen euro per onderneming.

De Commissie zal de lidstaten ook in staat stellen om tot 31 december 2022 terugbetaalbare instrumenten (bijv. Garanties, leningen, terugbetaalbare voorschotten) die in het kader van de tijdelijke kaderregeling zijn verstrekt, om te zetten in andere vormen van steun, zoals directe subsidies, mits aan de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling wordt voldaan.

Het Tijdelijke Kader stelt de lidstaten in staat om alle ondersteunende maatregelen met elkaar te combineren, behalve leningen en garanties voor dezelfde lening en boven de drempelwaarden van het Tijdelijke Kader. Het stelt de lidstaten ook in staat om alle steunmaatregelen die in het kader van de tijdelijke kaderregeling zijn verleend, te combineren met de bestaande mogelijkheden om de minimis aan een onderneming van maximaal € 25,000 over drie belastingjaren te verlenen voor bedrijven die actief zijn in de primaire landbouwsector, € 30,000 over drie belastingjaren voor bedrijven actief in de visserij- en aquacultuursector en € 200,000 over drie boekjaren voor bedrijven actief in alle andere sectoren. Tegelijkertijd moeten de lidstaten zich ertoe verbinden te voorkomen dat voor dezelfde bedrijven de steunmaatregelen ten onrechte worden gecumuleerd om de steun te beperken om in hun werkelijke behoeften te voorzien.

Bovendien vormt het tijdelijke kader een aanvulling op de vele andere mogelijkheden die de lidstaten reeds hebben om de sociaaleconomische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te verzachten, in overeenstemming met de EU-staatssteunregels. Op 13 maart 2020 heeft de Commissie een Mededeling over een gecoördineerde economische reactie op de COVID-19-uitbraak deze mogelijkheden uiteenzetten. Zo kunnen lidstaten bijvoorbeeld algemeen toepasbare wijzigingen doorvoeren ten gunste van bedrijven (bv. Uitstel van belasting of subsidiëring van kort werk in alle sectoren), die buiten de staatssteunregels vallen. Ze kunnen bedrijven ook compenseren voor schade die is geleden door en rechtstreeks is veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus.

Het tijdelijke kader loopt tot eind december 2021. Om de rechtszekerheid te waarborgen, zal de Commissie vóór die datum beoordelen of het moet worden verlengd.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer SA.62576 in het worden gemaakt staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Nieuwe publicaties van staatssteunbesluiten op internet en in het Publicatieblad zijn opgenomen in de Competitie wekelijks e-News.

Meer informatie over het tijdelijke kader en andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de pandemie van het coronavirus aan te pakken, is te vinden CDL Super Session..

coronavirus

EU Digital COVID-certificaat: Commissie kent € 95 miljoen toe om toegang tot tests te verbeteren

gepubliceerd

on

De Commissie heeft 20 lidstaten subsidies toegekend voor een totaalbedrag van € 95 miljoen voor de aankoop van diagnostische COVID-19-tests om de levering van het EU-digitale COVID-certificaat te vergemakkelijken. Dit gaat hand in hand met de voortdurende introductie van COVID-19-vaccinaties en maakt deel uit van de toezegging van de Commissie om betaalbare toegang tot snelle en nauwkeurige tests te ondersteunen voor die burgers die nog niet volledig zijn gevaccineerd, met name degenen die dat niet kunnen laten vaccineren om medische redenen.

De subsidies, gefinancierd via haar Instrument voor noodhulp (ESI), zullen de lidstaten in staat stellen tests aan te bieden. Deze steun, die via de nationale autoriteiten verloopt, zal voorzien in de verschillende behoeften in de verschillende lidstaten. Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides zei: “Het EU Digital COVID-certificaat stelde Europeanen in staat om veilig te reizen in de zomer en is een symbool geworden van een open en veilig Europa. Hoewel vaccinatie de sleutel is en onze sterkste troef om een ​​einde te maken aan de pandemie, blijven snelle en nauwkeurige tests belangrijk om de verspreiding van COVID-19 aan te pakken. De 20 miljoen snelle tests die we eerder dit jaar voor de lidstaten hebben gekocht en de aankondigingen van extra fondsen van vandaag bewijzen dat we standvastig zijn in onze belofte om ervoor te zorgen dat burgers toegang hebben tot tests en dat onze digitale certificaten beschikbaar zijn voor iedereen, in het bijzonder voor degenen die dat niet kunnen. laat je vaccineren.”

Commissaris voor Justitie Didier Reynders zei: “Tot nu toe hebben meer dan 400 miljoen Europeanen van het certificaat geprofiteerd en 42 landen zijn al aangesloten op het EU-certificatensysteem. Dit is een belangrijke Europese prestatie die door onze burgers zeer wordt gewaardeerd. De subsidies van vandaag dragen verder bij aan het gebruik van de certificaten en zorgen ervoor dat mensen zich vrij en veilig kunnen blijven bewegen. Ik juich deze beslissing toe en roep de 20 lidstaten op om optimaal gebruik te maken van die aanvullende tests.”

advertentie

De ESI biedt een op behoeften gebaseerde, gecoördineerde noodrespons om lidstaten te helpen bij het aanpakken van de behoeften in verband met de onmiddellijke acute fase van de COVID-19-pandemie, evenals bij het beëindigen, herstellen en voorkomen van een eventuele heropflakkering.

advertentie
Verder lezen

coronavirus

VS-EU-agenda voor het verslaan van de wereldwijde pandemie: de wereld vaccineren, nu levens redden en een betere gezondheidsbeveiliging opbouwen

gepubliceerd

on

Vaccinatie is de meest effectieve reactie op de COVID-pandemie. De Verenigde Staten en de EU zijn technologische leiders op het gebied van geavanceerde vaccinplatforms, gezien decennialange investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Het is van vitaal belang dat we agressief een agenda nastreven om de wereld te vaccineren. Gecoördineerd leiderschap van de VS en de EU zal helpen het aanbod uit te breiden, op een meer gecoördineerde en efficiënte manier te leveren en de beperkingen van de toeleveringsketens te beheersen. Dit zal de kracht van een trans-Atlantisch partnerschap demonstreren om wereldwijde vaccinatie te vergemakkelijken en tegelijkertijd meer vooruitgang mogelijk te maken door multilaterale en regionale initiatieven.

Voortbouwend op de resultaten van de G2021-top over gezondheid in mei 20, de G7- en de VS-EU-top in juni, en de komende G20-top, zullen de VS en de EU de samenwerking uitbreiden voor wereldwijde actie om de wereld te vaccineren, waardoor nu levens worden gered, en het opbouwen van een betere gezondheidsbeveiliging.  

advertentie

Pijler I: een gezamenlijk engagement voor het delen van vaccins tussen de EU en de VS: de Verenigde Staten en de EU zullen doses wereldwijd delen om de vaccinatiegraad te verhogen, met prioriteit voor het delen via COVAX en het dringend verbeteren van de vaccinatiegraad in lage- en lage-middeninkomenslanden. De Verenigde Staten doneren meer dan 1.1 miljard doses en de EU zal meer dan 500 miljoen doses doneren. Dit komt bovenop de doses die we via COVAX hebben gefinancierd.

We roepen landen die in staat zijn hun bevolking te vaccineren op om hun toezeggingen over het delen van doses te verdubbelen of om een ​​zinvolle bijdrage te leveren aan de gereedheid van vaccins. Ze zullen een premie hechten aan voorspelbare en effectieve dosisverdeling om de duurzaamheid te maximaliseren en verspilling te minimaliseren.

Pijler II: een gezamenlijke inzet van de EU en de VS om gereed te zijn voor vaccins: de Verenigde Staten en de EU zullen beide de relevante organisaties voor vaccinlevering, koudeketen, logistiek en immunisatieprogramma's ondersteunen en coördineren om doses in injectieflacons om te zetten in wapens. Ze zullen de lessen delen die zijn geleerd van het delen van doses, inclusief levering via COVAX, en een rechtvaardige verdeling van vaccins bevorderen.

advertentie

Pijler III: een gezamenlijk partnerschap tussen de EU en de VS om de wereldwijde levering van vaccins en therapieën te versterken: de EU en de Verenigde Staten zullen gebruikmaken van hun onlangs gelanceerde Joint COVID-19 Manufacturing and Supply Chain Taskforce om de productie en distributie van vaccins en geneesmiddelen te ondersteunen en uitdagingen in de toeleveringsketen te overwinnen. De samenwerkingsinspanningen, zoals hieronder beschreven, omvatten het monitoren van wereldwijde toeleveringsketens, het beoordelen van de wereldwijde vraag ten opzichte van de levering van ingrediënten en productiematerialen, en het identificeren en aanpakken in realtime knelpunten en andere verstorende factoren voor de wereldwijde productie van vaccins en geneesmiddelen, evenals het coördineren van mogelijke oplossingen en initiatieven om de wereldwijde productie van vaccins, kritische inputs en aanvullende benodigdheden te stimuleren.

Pijler IV: Een gezamenlijk EU/VS-voorstel om wereldwijde gezondheidsbeveiliging te bereiken. De Verenigde Staten en de EU zullen tegen eind 2021 de oprichting van een financieel intermediair fonds (FIF) ondersteunen en de duurzame kapitalisatie ervan ondersteunen. De EU en de Verenigde Staten zullen ook de wereldwijde surveillance van pandemie ondersteunen, met inbegrip van het concept van een wereldwijde pandemieradar. De EU en de Verenigde Staten zullen, respectievelijk via HERA en het Department of Health and Human Services Biomedical Advanced Research and Development Authority, samenwerken in overeenstemming met onze G7-toezegging om de ontwikkeling van nieuwe vaccins te versnellen en aanbevelingen te doen over het vergroten van de capaciteit van de wereld om deze vaccins in realtime afleveren. 

We roepen partners op om mee te doen aan de oprichting en financiering van de FIF om landen te helpen voorbereiden op COVID-19 en toekomstige biologische bedreigingen.

Pijler V: Een gezamenlijke routekaart van de EU/VS/partners voor regionale vaccinproductie. De EU en de Verenigde Staten zullen investeringen in regionale productiecapaciteit coördineren met lage- en lage-middeninkomenslanden, evenals gerichte inspanningen om de capaciteit voor medische tegenmaatregelen te vergroten in het kader van de Build Back and Better World-infrastructuur en het nieuw opgerichte Global Gateway-partnerschap. De EU en de Verenigde Staten zullen hun inspanningen bundelen om de lokale productiecapaciteit voor vaccins in Afrika te versterken en de besprekingen voortzetten over de uitbreiding van de productie van COVID-19-vaccins en -behandelingen en ervoor zorgen dat deze op billijke wijze toegang krijgen.

We roepen partners op om mee te doen aan het ondersteunen van gecoördineerde investeringen om de wereldwijde en regionale productie uit te breiden, inclusief voor mRNA-, virale vector- en/of eiwitsubeenheid COVID-19-vaccins.

Meer informatie

Gezamenlijke verklaring over de lancering van de gezamenlijke COVID-19 Manufacturing and Supply Chain Taskforce

Verder lezen

coronavirus

Coronavirus: 200e EU-desinfectierobot geleverd aan Europees ziekenhuis, nog eens 100 bevestigd

gepubliceerd

on

Op 21 september heeft de Commissie de 200e desinfectierobot geleverd aan het Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí-ziekenhuis in Barcelona. De robots, geschonken door de Commissie, helpen bij het saneren van COVID-19-patiëntenkamers en maken deel uit van de actie van de Commissie om ziekenhuizen in de hele EU te bevoorraden om hen te helpen het hoofd te bieden aan de gevolgen van de coronaviruspandemie. Naar aanleiding van deze eerste 200 robots aangekondigd in November vorig jaar, zorgde de Commissie voor de aankoop van nog eens 100, waardoor het totaal aan donaties op 300 komt.

Een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk, Executive Vice President voor Margrethe Vestager, zei: “Het helpen van lidstaten om de uitdagingen van de pandemie te overwinnen, blijft een prioriteit nummer één en deze donaties – een zeer tastbare vorm van steun – zijn een goed voorbeeld van wat kan worden behaald. Dit is Europese solidariteit in actie en ik ben blij te zien dat de Commissie een extra stap kan zetten door 100 extra desinfectierobots te doneren aan ziekenhuizen in nood.”

Sinds februari werken al 15 desinfectierobots dag en nacht in heel Spanje om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bijna elke EU-lidstaat heeft nu minstens één desinfectierobot gekregen, die een standaard patiëntenkamer in minder dan XNUMX minuten desinfecteert, het ziekenhuispersoneel ontlast en hen en hun patiënten meer bescherming biedt tegen mogelijke infecties. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Instrument voor noodhulp en de apparaten worden geleverd door het Deense bedrijf UVD-robots, dat een aanbesteding heeft gewonnen.

advertentie

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending