Verbind je met ons

Voorpagina

Regionale ontwikkelingsactiviteiten in het Europees Parlement en hun belang voor Litouwen

DELEN:

gepubliceerd

on

Justina VITKAUSKAITE ALDE LT MEP 7de zittingsperiode

Justina Vitkauskaite Bernard MEP (ALDE) has recently taken her seat in the European Parliament following the election of the previous incumbent to the Lithuanian national parliament. Here she talks about her work on the EP’s Regional Development Committee.

Het Regionaal beleid van de EU voorziet in een reeks projecten en investeringen die gericht zijn op het verkleinen van de economische en sociale verschillen tussen de regio's en op het stimuleren van de economische groei en sociale cohesie in de EU-lidstaten en haar regio's. Dit beleid heeft tot doel de economische en sociale welvaart in de hele EU, haar 28 lidstaten, te bevorderen en de concurrentiepositie van de EU in het algemeen en van de zwakste regio’s in het bijzonder te verbeteren. Regionaal beleid speelt ook een sleutelrol bij het verwezenlijken van de doelstellingen van Europa 2020 en is gericht op het bevorderen van duurzame groei en territoriale, plattelands- en stedelijke ontwikkeling, die de motor vormt van de economie, de productie en de werkgelegenheid in de EU. Het regionaal beleid wordt uitgevoerd via structuurfondsen, waaronder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds. Via deze fondsen investeert het regionale beleid in groei en werkgelegenheid die bedoeld zijn om de economische groei te stimuleren, het economische concurrentievermogen te versterken en alle regio's in staat te stellen efficiënt te concurreren op de interne markt van de EU. Het Structuurfonds zorgt ervoor dat de kloof tussen het ontwikkelingsniveau van de arme regio's en de meer ontwikkelde regio's niet groter wordt.

Regionaal beleid bestrijkt vele gebieden van regionale ontwikkeling, zoals de bevordering van innovatie en zakelijk ondernemerschap in regio's, milieubescherming en de verbetering van de vervoersinfrastructuur en energie-efficiëntie en de versterking van de onderzoeks-, administratieve en ontwikkelingscapaciteiten van regio's. Een sterk en goed ontwikkeld regionaal beleid van de EU is van groot belang voor de ontwikkeling van regio's en noodzakelijk voor het bereiken van sociale en economische cohesie in alle lidstaten, wat volgens het Verdrag van Lissabon een van de belangrijkste doelstellingen van de EU is.

Dit beleid is van cruciaal belang, zowel voor de EU als voor lidstaten als Litouwen. Regionaal beleid draagt ​​bij aan het vermogen van een regio om de economische groei te bevorderen en moedigt regio's en steden aan om gemeenschappelijke ervaringen te delen en samen te werken op een aantal beleidsterreinen zoals vervoersinfrastructuur, diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, energie-efficiëntie, klimaatverandering, overgangs- en internationaal beleid. samenwerkingsprogramma's en andere. Een van de strategische doelstellingen van Litouwen met betrekking tot het cohesiebeleid is het verkleinen van de groeiende verschillen tussen de Litouwse regio's en het tot stand brengen van economische en sociale cohesie daartussen. Vanwege de nog steeds bestaande substantiële economische verschillen tussen de Litouwse regio's, die voortkomen uit diverse bronnen, kan een goed geïmplementeerd cohesiebeleid in Litouwen een enorm potentieel voor het land hebben en bijdragen aan het verkleinen van de economische verschillen tussen de Litouwse regio's. Omdat Litouwen een land is waar de meerderheid van de bevolking in stedelijke gebieden woont, draagt ​​het regionale beleid ook bij aan het verkleinen van de economische en sociale verschillen tussen de stedelijke en landelijke gebieden en versterkt het de institutionele capaciteiten ervan. Litouwen zelf onderneemt in het kader van het cohesiebeleid acties om de achteruitgang van het platteland te voorkomen en de vernieuwing van steden en platteland te bevorderen, en steunt acties om de sociaal-economische cohesie in zijn stedelijke en landelijke gebieden te versterken. Al deze maatregelen zijn van cruciaal belang voor duurzame groei in Litouwen en zijn nuttig voor de ontwikkeling van het potentieel van de Litouwse regio's. Een andere uitdaging waarmee Litouwen wordt geconfronteerd, is zijn lage hulpbronnenefficiëntie en energie-intensiteit. Een goed toegepast regionaal beleid kan de hulpbronnenefficiëntie van Litouwen versterken, investeringen in hernieuwbare energie bevorderen en de energie-efficiëntie vergroten. Bovendien kan dit beleid bijdragen aan de economische groei, waardevolle hulp bieden bij de implementatie van duurzame regionale, territoriale en stedelijke ontwikkeling en als gevolg daarvan de Litouwse economie moderniseren.

advertentie

Al deze regionale prioriteiten worden weerspiegeld in mijn activiteiten in de Regionale Ontwikkelingscommissie (REGI), die zich richten op de beleidsdoelstellingen van het regionaal beleid voor Litouwen en voor de EU. Ik was vooral ingenomen met het belang van de mening van Riikka Manner “Huidige uitdagingen en kansen voor hernieuwbare energie op de Europese interne energiemarkt”. Dit advies bevatte veel geldige punten en was behoorlijk uitgebreid. Het ging in op het belang van hernieuwbare energie voor de regionale ontwikkeling en benadrukte de rol van de lidstaten bij het bevorderen van die energiebronnen die verenigbaar zijn met de doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei. In het advies werd ook gewezen op het belang van de integratie van de dimensies hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in de grensoverschrijdende energieprojecten.

Rekening houdend met de strategische waarde van dit advies bij de ontwikkeling van het cohesiebeleid en het behalen van de EU 2020-doelstellingen, waren mijn amendementen op het advies gericht op het versterken van de energie-efficiëntie en duurzaamheid en onderstreepten zij de voortdurende noodzaak om de afhankelijkheid van de EU van conventionele energie te verminderen, terwijl het creëren van nieuwe banen en het vergroten van het concurrentievermogen en de territoriale cohesie. In mijn amendementen heb ik de noodzaak benadrukt om het energie-efficiëntiepotentieel van de hernieuwbare energiebronnen te benutten, zodat hernieuwbare energie volledig kan bijdragen aan de doelstellingen van het energiebeleid. Ik heb ook de noodzaak benadrukt om bij de ontwikkeling van het potentieel voor hernieuwbare energie rekening te houden met lokale en regionale omstandigheden.

De impact van dit advies is tamelijk aanzienlijk, aangezien de meeste kwesties die daarin aan de orde worden gesteld, relevant zijn voor de langetermijnprioriteiten van het Litouwse energiebeleid, die in overeenstemming zijn met de prioriteiten van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en de doelstellingen van de Energieroutekaart 2050.

With regard to the REGI activities in the youth policy, I do not shy away from the question of youth unemployment. Unemployment amongst young people is hitting peaks not seen for almost 20 years and the risk of poverty and social exclusion amongst this population group is constantly growing. The situation is worrying in Lithuania. Lithuania is heavily affected by the economic crisis; youth unemployment in Lithuania has risen from 13% to 27.5% – that’s more than double the country’s unemployment rate for its total workforce. That is why I supported Luis Paulo Alves’s opinion “Tackling youth unemployment: possible ways out”. My amendments were aimed at advancing possible solutions, from the level of education and teaching to the cooperation between member states in the context of regional policy instruments. I consider that a Youth Guarantee Initiative can provide Lithuania with the tools to overcome this trend and reform education and training standards for young people. Introducing a Youth Guarantee in the EU and Lithuania can help to remedy the situation of youth unemployment and can become a strong instrument for tackling it. I believe that Lithuania will take a proactive approach in this regard and will make employment of young people a top priority in its policies.

I also wanted to face the question of cultural policy in the regional dimension of the EU. As a shadow rapporteur on Oldrick Vlasak’s opinion “Promoting the European cultural and creative sectors as sources of economic growth and jobs”, I underlined the necessity of the inclusion of cultural and creative industries in the EU and in national socio-economic strategies. I consider the cultural and creative industries to play an enormous role in the regional and urban development of the EU. They contribute to the social and territorial integration of the EU and they promote innovation and entrepreneurship. The cultural and creative industries also play a significant role in the improvement of communication and dialogue between ethnic and social communities. And what is more important, they represent a big potential for growth for entrepreneurs and contribute to cultural employment. That is why I consider that Lithuania needs to support entrepreneurs in developing new business models for the cultural and creative industries and in stimulating and diffusing their creativity in different sectors of the economy.

Al deze vragen zijn relevant voor Litouwen en zijn regio's. Regionaal beleid helpt het potentieel van elke regio van de lidstaten en van Litouwen te verkennen om de economische en sociale groei en werkgelegenheid te bevorderen. Ik erken het belang van een goed gecoördineerd regionaal beleid in Litouwen dat kan leiden tot een betere interactie tussen EU-belanghebbenden en de Litouwse burgers, burgers die zouden moeten profiteren van echte en tastbare positieve resultaten en uitkomsten van een succesvol geïmplementeerd regionaal beleid in Litouwen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending