Verbind je met ons

Voorpagina

EU-geschiedenis: verklaring van Schuman

DELEN:

gepubliceerd

on

krijgAfbeelding3De Schuman-verklaring werd op 9 mei 1950 gepresenteerd door de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman. Hierin werd de oprichting van een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal voorgesteld, waarvan de leden de kolen- en staalproductie zouden bundelen.

De stichtende leden van de EGKS: Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg waren de eerste van een reeks supranationale Europese instellingen die uiteindelijk de huidige "Europese Unie" zouden worden.

In 1950 worstelden de naties van Europa nog steeds om de verwoesting te boven te komen die was aangericht door de Tweede Wereldoorlog, die 5 jaar eerder was geëindigd.

Vastbesloten om nog een dergelijke verschrikkelijke oorlog te voorkomen, kwamen de Europese regeringen tot de conclusie dat het bundelen van de kolen- en staalproductie - in de woorden van de Verklaring - oorlog tussen historische rivalen Frankrijk en Duitsland "niet alleen ondenkbaar, maar ook materieel onmogelijk" zou maken.

Men dacht – terecht – dat het samenvoegen van economische belangen de levensstandaard zou helpen verhogen en de eerste stap zou zijn naar een meer verenigd Europa. Het lidmaatschap van de EGKS stond open voor andere landen.

"Wereldvrede kan niet worden gewaarborgd zonder creatieve inspanningen die in verhouding staan ​​tot de gevaren die haar bedreigen."

"Europa zal niet in één keer of volgens één enkel plan worden gemaakt. Het zal worden opgebouwd door middel van concrete resultaten die eerst een de facto solidariteit tot stand brengen."

advertentie

"De bundeling van kolen- en staalproductie... zal het lot veranderen van die regio's die lange tijd zijn gewijd aan de productie van oorlogsmunitie, waarvan zij de meest constante slachtoffers zijn geweest."

De wereldvrede kan niet worden gewaarborgd zonder creatieve inspanningen die in verhouding staan ​​tot de gevaren die haar bedreigen.

De bijdrage die een georganiseerd en levend Europa aan de beschaving kan leveren, is onmisbaar voor het behoud van vreedzame betrekkingen. Door gedurende meer dan 20 jaar de rol van voorvechter van een verenigd Europa op zich te nemen, heeft Frankrijk altijd de dienst aan de vrede als voornaamste doel gehad. Een verenigd Europa werd niet bereikt en we hadden oorlog.

Europa zal niet in één keer gemaakt worden, of volgens één enkel plan. Het zal worden opgebouwd door middel van concrete resultaten die eerst een de facto solidariteit tot stand brengen. Het samenkomen van de naties van Europa vereist de eliminatie van de eeuwenoude oppositie van Frankrijk en Duitsland. Elke actie moet in de eerste plaats betrekking hebben op deze twee landen.

Met het oog hierop stelt de Franse regering voor onmiddellijk actie te ondernemen op een beperkt maar doorslaggevend punt.

Het stelt voor de Frans-Duitse productie van kolen en staal als geheel onder een gemeenschappelijke Hoge Autoriteit te plaatsen, binnen het kader van een organisatie die openstaat voor deelname van de andere landen van Europa. De bundeling van de kolen- en staalproductie zou onmiddellijk moeten zorgen voor het opzetten van gemeenschappelijke fundamenten voor economische ontwikkeling als een eerste stap in de federatie van Europa, en zal het lot veranderen van die regio's die lange tijd toegewijd waren aan de productie van oorlogsmunitie, waarvan zij de meest constante slachtoffers zijn geweest.

De aldus tot stand gebrachte solidariteit in de productie zal duidelijk maken dat elke oorlog tussen Frankrijk en Duitsland niet alleen ondenkbaar, maar ook materieel onmogelijk wordt. De oprichting van deze machtige productie-eenheid, die openstaat voor alle landen die bereid zijn deel te nemen en uiteindelijk verplicht is om alle lidstaten onder dezelfde voorwaarden te voorzien van de basiselementen van de industriële productie, zal een echte basis leggen voor hun economische eenwording.

Deze productie zal zonder onderscheid of uitzondering aan de wereld als geheel worden aangeboden, met als doel bij te dragen aan het verhogen van de levensstandaard en het bevorderen van vreedzame verworvenheden. Met meer middelen zal Europa in staat zijn een van zijn essentiële taken, namelijk de ontwikkeling van het Afrikaanse continent, te verwezenlijken. Op deze manier zal eenvoudig en snel die versmelting van belangen worden gerealiseerd die onontbeerlijk is voor de vestiging van een gemeenschappelijk economisch systeem; het kan het zuurdesem zijn waaruit een bredere en diepere gemeenschap kan groeien tussen landen die al lang door bloedige verdeeldheid tegenover elkaar staan.

Door de basisproductie te bundelen en een nieuwe Hoge Autoriteit in te stellen, wiens beslissingen Frankrijk, Duitsland en andere lidstaten zullen binden, zal dit voorstel leiden tot de verwezenlijking van de eerste concrete oprichting van een Europese federatie die onmisbaar is voor het bewaren van de vrede.

Om de verwezenlijking van de vastgestelde doelstellingen te bevorderen, is de Franse regering bereid onderhandelingen te openen op de volgende grondslagen.

De taak waarmee deze gemeenschappelijke Hoge Autoriteit zal worden belast, zal zijn om in de kortst mogelijke tijd de modernisering van de productie en de verbetering van de kwaliteit ervan te verzekeren; de levering van kolen en staal op identieke voorwaarden aan de Franse en Duitse markt, evenals aan de markten van andere Lid-Staten; de gemeenschappelijke ontwikkeling van de export naar andere landen; de gelijkschakeling en verbetering van de levensomstandigheden van werknemers in deze industrieën.

Om deze doelstellingen te bereiken, uitgaande van de zeer verschillende omstandigheden waarin de productie van de lidstaten zich momenteel bevindt, wordt voorgesteld om bepaalde overgangsmaatregelen in te voeren, zoals de toepassing van een productie- en investeringsplan, de oprichting van compensatiemechanismen voor prijsvergelijking en de oprichting van een herstructureringsfonds om de rationalisatie van de productie te vergemakkelijken. Het verkeer van kolen en staal tussen lidstaten zal onmiddellijk worden vrijgesteld van alle douanerechten en zal niet worden beïnvloed door verschillende transporttarieven. Geleidelijk aan zullen voorwaarden worden geschapen die spontaan zullen zorgen voor een rationelere verdeling van de productie op het hoogste productiviteitsniveau.

In tegenstelling tot internationale kartels, die de neiging hebben om restrictieve praktijken op te leggen aan de distributie en de exploitatie van nationale markten, en om hoge winsten te behouden, zal de organisatie zorgen voor de versmelting van markten en de uitbreiding van de productie.

De hierboven beschreven essentiële beginselen en verbintenissen zullen het voorwerp uitmaken van een verdrag dat tussen de staten wordt ondertekend en ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan hun parlementen. De onderhandelingen die nodig zijn om de details van de aanvragen te regelen, zullen worden gevoerd met de hulp van een arbiter die in onderlinge overeenstemming wordt aangesteld. Aan hem wordt de taak toevertrouwd erop toe te zien dat de bereikte akkoorden in overeenstemming zijn met de vastgelegde beginselen, en hij beslist in geval van een impasse welke oplossing moet worden gekozen.

De gemeenschappelijke Hoge Autoriteit, belast met het beheer van het stelsel, zal bestaan ​​uit onafhankelijke, door de regeringen aangestelde personen die gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn. Een voorzitter zal in onderling overleg tussen de regeringen worden gekozen. De beslissingen van de Autoriteit zullen uitvoerbaar zijn in Frankrijk, Duitsland en andere lidstaten. Er zal worden voorzien in passende maatregelen voor beroepsmogelijkheden tegen de besluiten van de Autoriteit.

Een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties zal bij de Autoriteit worden geaccrediteerd en zal worden opgedragen om tweemaal per jaar een openbaar rapport aan de Verenigde Naties op te stellen, waarin verslag wordt gedaan van de werking van de nieuwe organisatie, met name wat betreft het waarborgen van haar doelstellingen.

De instelling van de Hoge Autoriteit loopt op geen enkele wijze vooruit op de eigendomswijzen van ondernemingen. Bij de uitoefening van haar taken zal de gemeenschappelijke Hoge Autoriteit rekening houden met de bevoegdheden die aan de Internationale Ruhrautoriteit zijn verleend en met alle verplichtingen die aan Duitsland zijn opgelegd, zolang deze van kracht blijven.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending