Verbind je met ons

Een handicap

Het EESC is ingenomen met de EU-strategie voor de rechten van mensen met een handicap, maar stelt tekortkomingen vast die moeten worden aangepakt

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) juicht de nieuwe EU-strategie voor de rechten van mensen met een handicap toe als een stap voorwaarts in de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD). In de strategie zijn veel van de suggesties van het EESC, de Europese gehandicaptenbeweging en het maatschappelijk middenveld overgenomen. De voorstellen omvatten volledige harmonisatie van de nieuwe agenda en versterkt toezicht op EU-niveau op de toepassing ervan. Het EESC maakt zich echter zorgen over de afzwakking van de bindende maatregelen en de harde wetgeving ter uitvoering van de strategie.

Tijdens zijn plenaire vergadering van 7 juli heeft het EESC het advies goedgekeurd Strategie inzake de rechten van personen met een handicap, waarin het zijn visie gaf op de nieuwe strategie van de Europese Commissie, die de levens van zo'n 100 miljoen Europeanen met een handicap in de komende tien jaar moet verbeteren.

Hoewel het EESC de nieuwe strategie lovenswaardig en ambitieuzer noemde dan zijn voorganger, maakte het zich zorgen over de vooruitzichten op een goede uitvoering ervan. Hij betreurde ook het ontbreken van concrete en specifieke maatregelen om een ​​einde te maken aan discriminatie van vrouwen en meisjes met een handicap.

advertentie

"De strategie voor mensen met een handicap kan de rechten van personen met een handicap in de EU bevorderen en heeft het potentieel om echte verandering teweeg te brengen, maar dit hangt volledig af van hoe goed ze wordt uitgevoerd en hoe ambitieus de individuele acties zijn. Er zijn voorstellen van de EESC en de beweging voor gehandicapten. Het ontbreekt echter aan ambitie in bindende wetgeving", aldus de rapporteur voor advies. Ioannis Vardakastanis.

"We moeten woorden in daden omzetten. Als de Europese Commissie en de lidstaten niet ambitieus zijn in het aandringen op acties die de status-quo uitdagen, zou de strategie wel eens niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van ongeveer 100 miljoen personen met een handicap in de EU, " hij waarschuwde.

De EU Recovery and Resilience Facility (RRF) moet sterk worden gekoppeld aan de EU-strategie voor de rechten van mensen met een handicap en moet personen met een handicap helpen te herstellen van de gevolgen van de pandemie, aangezien zij tot de zwaarst getroffenen behoorden. De koppeling met de uitvoering van en het toezicht op het actieplan voor de EU-pijler van sociale rechten moet ook worden gewaarborgd en gemaximaliseerd, aldus het EESC in het advies.

advertentie

Er moeten voldoende personele en financiële middelen worden verstrekt voor het huidige monitoringsysteem voor EU-acties met betrekking tot het UNCRPD. Het EESC raadde de Europese Commissie ten zeerste aan na te gaan hoe de EU-instellingen en de lidstaten kunnen samenwerken om mensen met een handicap beter te betrekken door de bestaande bevoegdheidsverklaring te herzien en het facultatieve protocol bij het UNCRPD te ratificeren. Deze stappen zullen de EU een beslissendere stem geven in de naleving door de lidstaten van de UNCRPD-bepalingen. De Commissie moet ook resoluut zijn in het afwijzen van plannen voor investeringen die indruisen tegen de UNCRPD, zoals investeringen in institutionele zorgomgevingen.

Het EESC riep op tot specifieke maatregelen om tegemoet te komen aan de behoeften van vrouwen en meisjes met een handicap door middel van een vlaggenschipinitiatief in de tweede helft van de EU-strategie voor mensen met een handicap, om ervoor te zorgen dat de genderdimensie wordt opgenomen. De nadruk op vrouwen moet een dimensie omvatten van gendergeweld en vrouwen als informele verzorgers van familieleden met een handicap.

Het EESC was verheugd over het voorstel voor een informatiecentrum met de naam AccessibleEU, een van de vlaggenschipinitiatieven van de nieuwe strategie, hoewel het niet voldeed aan het verzoek van het EESC om een ​​EU Access Board met bredere bevoegdheden. Het doel van AccessibleEU zou zijn om nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en handhaving van toegankelijkheidsregels en toegankelijkheidsdeskundigen en professionals samen te brengen, en toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving die in toegankelijkheid voorziet. De Commissie moet duidelijk en transparant zijn over de manier waarop zij dit agentschap wil financieren en bemannen, en hoe zij ervoor zal zorgen dat personen met een handicap worden vertegenwoordigd, benadrukt het EESC.

Het EESC staat volledig achter het vlaggenschipinitiatief inzake de EU-handicapkaart en is van mening dat deze het potentieel heeft om grote veranderingen teweeg te brengen. Hij betreurt het echter dat er nog geen toezegging is gedaan om ervoor te zorgen dat het door de lidstaten wordt erkend. Het Comité benadrukt dat de gehandicaptenkaart moet worden ingevoerd door middel van een verordening, waardoor deze in de hele EU rechtstreeks toepasbaar en afdwingbaar wordt.

Mensen met een handicap moeten de mogelijkheid krijgen om een ​​volwaardige rol te spelen in het politieke leven van hun gemeenschap. rechten.

Het is van cruciaal belang om te focussen op banen van goede kwaliteit voor personen met een handicap, vooral in het licht van de COVID-19-pandemie. Het EESC benadrukt dat het belangrijkste doel niet alleen een hogere arbeidsparticipatie is, maar ook hoogwaardige werkgelegenheid die mensen met een handicap in staat stelt hun sociale omstandigheden te verbeteren door middel van werk. Het EESC stelt voor indicatoren op te nemen over de kwaliteit van de werkgelegenheid voor personen met een handicap.

Het EESC roept de gehandicaptenbeweging ook op proactief op te treden en ervoor te zorgen dat elke actie van deze strategie haar beloften waarmaakt. Sociale partners en maatschappelijke organisaties moeten de uitvoering van de nieuwe strategie volledig steunen. Het is niet de strategie zelf die voor echte verandering zal zorgen voor personen met een handicap, maar eerder de kracht van elk van haar componenten in het komende decennium, concludeerde het EESC.

Een handicap

Gelijkheid: 12e editie van de EU Access City Award open voor aanvragen

gepubliceerd

on

De 12th Access City Award competitie staat nu open voor aanvragen. De prijs beloont steden die bijzondere inspanningen hebben geleverd om toegankelijk en inclusief te zijn voor personen met een handicap. EU-steden met meer dan 50,000 inwoners kunnen zich aanmelden tot 8 september 2021. De winnaars van de 1e, 2e en 3e plaats ontvangen prijzen van respectievelijk € 150,000, € 120,000 en € 80,000. Want 2021 is de Europees Jaar van de Spoorwegen, zal de Commissie een speciale vermelding geven aan een stad die buitengewone inspanningen heeft geleverd om haar treinstations voor iedereen toegankelijk te maken.

Commissaris voor Gelijkheid Helena Dalli zei: “Verschillende steden in de EU lopen voorop bij het creëren van meer toegankelijke ruimtes. Met de EU Access City Award belonen we deze inspanningen en maken ze zichtbaarder. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om Europa volledig toegankelijk te maken. Daarom is toegankelijkheid een van de prioriteiten in de nieuwe EU-strategie voor de rechten van personen met een handicap, die in maart werd gepresenteerd.”

Winnaar van de Access City Award vorig jaar was Jönköping in Zweden. De prijswinnaars worden bekendgemaakt op de conferentie van de Europese Dag van personen met een handicap op 3 december 2021. Ga voor meer informatie over de prijs en hoe u zich kunt aanmelden naar de Toegang tot webpagina City Award 2022.

advertentie

Verder lezen

Een handicap

Een nieuwe ambitieuze EU-strategie voor mensen met een handicap voor 2021-2030

gepubliceerd

on

In navolging van de aanbevelingen van het Parlement heeft de Europese Commissie een ambitieuze strategie voor gehandicapten voor de periode na 2020 aangenomen. Ontdek zijn prioriteiten. Maatschappij 

Het Europees Parlement riep op tot een inclusieve samenleving waarin de rechten van mensen met een handicap worden beschermd en waar geen discriminatie is.

In juni 2020 zette het Parlement uiteen: haar prioriteiten voor een nieuwe EU-strategie voor mensen met een handicap na 2020, voortbouwend op de Europese strategie voor handicaps voor 2010-2020.

advertentie

In maart 2021 heeft de Commissie heeft de strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030 aangenomen met daarin de belangrijkste aanbevelingen van het Parlement:

 • De mainstreaming van de rechten van alle mensen met een handicap in alle beleidslijnen en terreinen.
 • Herstel- en mitigatiemaatregelen om te voorkomen dat mensen met een handicap onevenredig worden getroffen door gezondheidscrises zoals: Covid-19.
 • Gelijke toegang voor mensen met een handicap tot gezondheidszorg, werkgelegenheid, openbaar vervoer, huisvesting.
 • De implementatie en verdere ontwikkeling van het EU-gehandicaptenkaart proefproject dat de wederzijdse erkenning van handicaps in sommige EU-landen mogelijk maakt.
 • Mensen met een handicap, hun families en organisaties maakten deel uit van de dialoog en zullen deel uitmaken van het implementatieproces.

Mensen met een handicap in Europa: feiten en cijfers  

 • Er zijn naar schatting 87 miljoen mensen met een handicap in de EU.
 • De arbeidsparticipatie van mensen met een handicap (20-64 jaar) bedraagt ​​50.8%, vergeleken met 75% voor mensen zonder handicap. 
 • 28.4% van de mensen met een handicap in de EU loopt het risico op armoede of sociale uitsluiting, vergeleken met 17.8% van de algemene bevolking.  
A differently-abled man working in an amputee shop for production of prosthetic extremity parts.©Hedgehog94/AdobeStock
Een man die in een geamputeerde winkel werkt aan de productie van onderdelen van een prothese. © Hedgehog94 / AdobeStock  

EU-maatregelen voor gehandicapten tot dusver

De Europese strategie inzake handicaps werd ingevoerd om het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

advertentie
 • Een internationaal juridisch bindend mensenrechtenverdrag dat minimumnormen vastlegt om de rechten van mensen met een handicap te beschermen 
 • De EU en alle lidstaten hebben het geratificeerd 
 • Zowel de EU als de lidstaten zijn verplicht om de verplichtingen uit te voeren, volgens hun bevoegdheden 

Een van de concrete initiatieven die dankzij de Europese strategie inzake handicaps zijn gelanceerd, is de Europese Akte Bereikbaarheid, wat ervoor zorgt dat meer producten en diensten zoals smartphones, tablets, geldautomaten of e-books toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Het richtlijn over webtoegankelijkheid betekent dat mensen met een handicap gemakkelijker toegang hebben tot onlinegegevens en -diensten, omdat websites en apps die worden beheerd door overheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen, rechtbanken of universiteiten, toegankelijk moeten zijn.

Het Erasmus + uitwisselingsprogramma voor studenten bevordert de mobiliteit van deelnemers met een handicap.

EU-regels zorgen ook voor een betere toegang tot vervoer en betere passagiersrechten voor mensen met een handicap.

Lees meer over EU-beleid voor een socialer Europa.

MEER WETEN? 

Verder lezen

Een handicap

Union of Equality: Europese Commissie presenteert strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030

gepubliceerd

on

Op 3 maart presenteerde de Europese Commissie een ambitieus Strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030 om hun volledige deelname aan de samenleving te waarborgen, op voet van gelijkheid met anderen in de EU en daarbuiten, in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin gelijkheid en non-discriminatie zijn vastgelegd als hoekstenen van het EU-beleid. Personen met een handicap hebben het recht om deel te nemen aan alle aspecten van het leven, net als iedereen. Hoewel er in de afgelopen decennia vooruitgang is geboekt op het gebied van toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid, recreatie en deelname aan het politieke leven, blijven er nog veel obstakels. Het is tijd om de Europese actie op te schalen.

De nieuwe strategie bouwt voort op zijn voorganger, de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020, en draagt ​​bij aan de implementatie van het Europese pijler voor Sociale Rechten waarvoor deze week een actieplan door de Commissie zal worden aangenomen, dat als kompas dient voor het werkgelegenheidsbeleid en het sociaal beleid in Europa. De strategie ondersteunt de uitvoering door de EU en haar lidstaten van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op zowel EU- als nationaal niveau.

Waarden en transparantie Vicevoorzitter Vera Jourová zei: “De bescherming van de rechten van personen met een handicap moet centraal staan ​​in onze inspanningen, ook in onze reactie op het coronavirus. Mensen met een handicap zijn onder degenen die het hardst zijn getroffen door de COVID-19-crisis. We moeten ernaar streven dat de levenskwaliteit van mensen met een handicap verbetert en dat hun rechten gegarandeerd zijn! "

advertentie

“Sinds de start richtte het Europese project zich op het wegnemen van belemmeringen, in lijn met zijn visie op een Unie in Diversiteit. Veel mensen met een handicap worden echter nog steeds geconfronteerd met obstakels, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan of bij het gebruik van het openbaar vervoer ”, aldus Helena Dalli, commissaris voor Gelijkheid. Ze voegde eraan toe: “Mensen met een handicap moeten gelijkelijk kunnen deelnemen aan alle aspecten van het leven. Zelfstandig leven, leren in een inclusieve omgeving en werken onder de juiste normen zijn voorwaarden die we moeten garanderen aan alle burgers, zodat ze kunnen floreren en ten volle kunnen leven. "

Bevordering van gelijke deelname en non-discriminatie

De tienjarige strategie zet de belangrijkste initiatieven uiteen drie hoofdthema's:

advertentie
 • EU-rechten: Personen met een handicap hebben hetzelfde recht als andere EU-burgers om naar een ander land te verhuizen of deel te nemen aan het politieke leven. Voortbouwend op de ervaring van het proefproject dat in acht landen aan de gang is, zal de Europese Commissie tegen eind 2023 een Europese gehandicaptenkaart voorstellen voor alle EU-landen die de wederzijdse erkenning van de invaliditeitsstatus tussen de lidstaten zal vergemakkelijken, waardoor gehandicapten kunnen profiteren van hun recht op vrije beweging. De Commissie zal ook nauw samenwerken met de lidstaten om ervoor te zorgen dat personen met een handicap in 2023 deelnemen aan het verkiezingsproces.
 • Onafhankelijk leven en autonomie: Personen met een handicap hebben het recht om zelfstandig te wonen en te kiezen waar en met wie ze willen wonen. Om zelfstandig leven en inclusie in de gemeenschap te ondersteunen, zal de Commissie richtsnoeren ontwikkelen en een initiatief lanceren om de sociale dienstverlening voor personen met een handicap te verbeteren.
 • Non-discriminatie en gelijke kansen: De strategie heeft tot doel personen met een handicap te beschermen tegen elke vorm van discriminatie en geweld. Het beoogt gelijke kansen in en toegang tot justitie, onderwijs, cultuur, sport en toerisme te waarborgen. Gelijke toegang moet ook worden gegarandeerd voor alle gezondheidsdiensten en werkgelegenheid.

Het is onmogelijk om op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan de samenleving als je omgeving - fysiek of virtueel - niet toegankelijk is. Dankzij een solide EU-rechtskader (bijv. De Europese Akte BereikbaarheidRichtlijn webtoegankelijkheidPassagiersrechten) de toegang is verbeterd, maar veel gebieden vallen nog steeds niet onder de EU-regels en er zijn verschillen in de toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimtes en sommige vormen van vervoer. Daarom zal de Europese Commissie in 2022 een Europees informatiecentrum 'AccessibleEU' lanceren om een ​​kennisbasis op te bouwen van informatie en goede praktijken over toegankelijkheid tussen sectoren heen.  

Uitvoering van de strategie: nauwe samenwerking met EU-landen en mainstreaming in intern en extern beleid

Om de ambities van de strategie te verwezenlijken, is een sterke inzet van alle lidstaten vereist. EU-landen spelen een sleutelrol bij de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De Commissie zal het Gehandicaptenplatform oprichten, waarin de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Verdrag, organisaties van personen met een handicap en de Commissie samenkomen om de uitvoering van de strategie te ondersteunen en de samenwerking en uitwisseling bij de uitvoering van het Verdrag te versterken. Het platform zal uitgebreid online aanwezig zijn en zorgen voor continuïteit van activiteiten gedurende het hele jaar. Personen met een handicap zullen deel uitmaken van de dialoog en van het implementatieproces van de Strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030.

De Commissie zal gehandicaptenkwesties integreren in al het EU-beleid en alle belangrijke initiatieven. Omdat de rechten van personen met een handicap niet eindigen aan de grenzen van Europa, zal de Commissie de rechten van personen met een handicap wereldwijd bevorderen. Met deze strategie zal de EU haar rol als pleitbezorger voor de rechten van personen met een handicap versterken. De EU zal instrumenten gebruiken zoals technische bijstand en financiële programma's, steun via EU-delegatie, politieke dialogen en werk in multilaterale fora om partnerlanden te ondersteunen bij hun inspanningen om het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uit te voeren en richtsnoeren te verstrekken voor de uitvoering van de SDG's op een inclusieve manier voor mensen met een handicap.

Achtergrond

Zoals aangekondigd door voorzitter von der Leyen, de Strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030 draagt ​​bij aan de opbouw van de Unie van gelijkheid, samen met de Strategie voor gelijkheid van LGBTIQ 2020-2025  EU-actieplan voor racismebestrijding 2020-2025  Gendergelijkheidsstrategie 2020-2025 en de Strategisch EU-kader voor de Roma.

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD), aangenomen door de VN in 2006, betekende een doorbraak voor de rechten van personen met een handicap: alle lidstaten zijn er partij bij, en het is het eerste mensenrechtenverdrag dat ook door de EU is gesloten. De partijen bij het verdrag zijn verplicht om de mensenrechten van alle personen met een handicap te bevorderen, te beschermen en na te komen en hun gelijkheid onder de wet te waarborgen. Met deze strategie biedt de Commissie het kader ter ondersteuning van de acties van de EU en de lidstaten om het UNCRPD uit te voeren.

Het Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 maakte de weg vrij voor een onbelemmerd Europa, bijvoorbeeld met richtlijnen zoals de Europese Akte Bereikbaarheid, dat vereist dat belangrijke producten en diensten, zoals telefoons, computers, e-books, bankdiensten en elektronische communicatie, toegankelijk en bruikbaar zijn voor personen met een verscheidenheid aan handicaps. De rechten van EU-passagiers garanderen dat personen met een handicap toegang hebben tot reizen over de weg, door de lucht, per spoor of over zee. Door middel van beleid voor internationale samenwerking heeft de EU ook wereldwijd het voortouw genomen bij het bevorderen van de inclusie en volledige participatie van personen met een handicap.

Meer informatie

Mededeling: Unie voor gelijkheid: strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030

Makkelijk te lezen versie: Strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030

Q&A: Strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030

Factsheet: Strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030

Nieuws in gemakkelijk te lezen: de Europese Commissie komt met een nieuwe strategie om de rechten van personen met een handicap te beschermen

Meer informatie over EU-initiatieven voor personen met een handicap

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending