Verbind je met ons

coronavirus

Commissie keurt Italiaanse regeling van 800 miljoen euro goed om bedrijven te ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een Italiaanse regeling ter waarde van 800 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven die zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus en die in Italië actief zijn in het kader van "ontwikkelingscontracten" voor de uitvoering van prioritaire projecten. De regeling werd goedgekeurd op grond van verschillende onderdelen van de staatssteunregeling Tijdelijk kader.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager (afgebeeld), belast met het mededingingsbeleid, zei: “Dit Italiaanse plan van 800 miljoen euro zal zorgen voor liquiditeitssteun aan bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Tegelijkertijd zal het bijdragen aan de broodnodige onderzoeksactiviteiten en producten om te reageren op de uitbraak van het coronavirus. We blijven nauw samenwerken met de lidstaten om werkbare oplossingen te vinden om de economische impact van de uitbraak van het coronavirus te verzachten, in overeenstemming met de EU-regels.”

De Italiaanse maatregelen

advertentie

Italië heeft bij de Commissie een regeling van 800 EUR aangemeld voor bedrijven die prioritaire projecten uitvoeren in het kader van zogenaamde "ontwikkelingscontracten in het kader van het tijdelijke COVID-19-kader" (voornamelijk COVID-gerelateerde projecten). De regeling ondersteunt bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus en stimuleert bedrijven om hun activiteiten te richten op onderzoek en/of productie van bepaalde producten die cruciaal zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken.

Deze "ontwikkelingscontracten" zullen worden beheerd door het Nationaal Agentschap voor Inkomende Investeringen en Economische Ontwikkeling SpA (Invitalia) en zullen openstaan ​​voor bedrijven van elke omvang, actief in alle sectoren, behalve de financiële, primaire productie van landbouwproducten, visserij en aquacultuur , bouw, verzekeringen en onroerend goed.

De steun zal de vorm aannemen van:

  • Directe subsidies en leningen tot maximaal € 1.8 miljoen per bedrijf en met een totale maximale nominale waarde van 45% van de subsidiabele kosten;
  • directe subsidies voor aan coronavirus gerelateerde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O), met een maximaal toegestane steunintensiteit van 80% van de in aanmerking komende kosten;
  • directe subsidies en terugbetaalbare voorschotten voor het testen en opschalen van infrastructuren die bijdragen aan de ontwikkeling van producten die relevant zijn voor het coronavirus, met een maximaal toegestane steunintensiteit gelijk aan 75% van de in aanmerking komende kosten, en;
  • directe subsidies en terugbetaalbare voorschotten voor de productie van voor het coronavirus relevante producten, met een maximaal toegestane steunintensiteit van 80% van de in aanmerking komende kosten.

De Commissie heeft vastgesteld dat de Italiaanse regeling in overeenstemming is met de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. In het bijzonder (i) de in het kader van de eerste maatregel verleende steun zal niet meer bedragen dan 1.8 miljoen EUR per onderneming, (ii) de in het kader van de andere maatregelen verleende steun zal een aanzienlijk deel van de noodzakelijke O&O- en investeringskosten dekken, iii) voor de tweede maatregel, zal elk resultaat van de onderzoeksactiviteiten tegen niet-discriminerende marktvoorwaarden beschikbaar worden gesteld aan derden in de Europese Economische Ruimte door middel van niet-exclusieve licenties, en (iv) alle steun zal uiterlijk op 31 december 2021 worden verleend.

De Commissie heeft daarom geconcludeerd dat alle maatregelen noodzakelijk, passend en evenredig zijn om een ​​ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder b), VWEU of om de gezondheidscrisis te bestrijden, in overeenstemming met artikel 107 (3) (c). Op basis hiervan keurde de Commissie de steunmaatregelen op grond van de EU-staatssteunregels goed.

Achtergrond

De Commissie heeft een Tijdelijk kader om de lidstaten in staat te stellen de volledige flexibiliteit waarin de staatssteunregels voorzien, te gebruiken om de economie te ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus. Het tijdelijke kader, zoals gewijzigd op 3 april, 8 mei, Juni 29, 13 oktober 2020 als 28 januari 2021, voorziet in de volgende soorten steun, die door de lidstaten kunnen worden verleend:

(I) Directe subsidies, kapitaalinjecties, selectieve belastingvoordelen en voorschotten van maximaal € 225,000 aan een bedrijf dat actief is in de primaire landbouwsector, € 270,000 aan een bedrijf dat actief is in de visserij- en aquacultuursector en € 1.8 miljoen aan een bedrijf dat actief is in alle andere sectoren om in zijn dringende liquiditeitsbehoeften te voorzien. De lidstaten kunnen ook tot een nominale waarde van 1.8 miljoen euro per onderneming renteloze leningen of garanties geven op leningen die 100% van het risico dekken, behalve in de primaire landbouwsector en in de visserij- en aquacultuursector, waar de grenzen van Er geldt respectievelijk € 225,000 en € 270,000 per bedrijf.

(Ii) Staatsgaranties voor door bedrijven aangegane leningen om ervoor te zorgen dat banken leningen blijven verstrekken aan klanten die deze nodig hebben. Deze staatsgaranties kunnen tot 90% van het risico op leningen dekken om bedrijven te helpen in hun onmiddellijke werkkapitaal en investeringsbehoeften te voorzien.

(Iii) Gesubsidieerde openbare leningen aan bedrijven (senior en achtergestelde schulden) met gunstige rentetarieven voor bedrijven. Deze leningen kunnen bedrijven helpen om in hun onmiddellijke werkkapitaal en investeringsbehoeften te voorzien.

(Iv) Waarborgen voor banken die staatssteun doorgeven aan de reële economie dat dergelijke steun wordt beschouwd als directe steun aan de klanten van de banken, niet aan de banken zelf, en geeft aanwijzingen over hoe de concurrentievervalsing tussen banken tot een minimum kan worden beperkt.

(V) Openbare kortlopende exportkredietverzekering voor alle landen, zonder dat de betrokken lidstaat hoeft aan te tonen dat het desbetreffende land tijdelijk "niet-verhandelbaar" is.

(Vi) Ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling in verband met het coronavirus (R&D) om de huidige gezondheidscrisis aan te pakken in de vorm van rechtstreekse subsidies, terugvorderbare voorschotten of belastingvoordelen. Er kan een bonus worden toegekend voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen lidstaten.

(Vii) Ondersteuning bij de bouw en opschaling van testfaciliteiten het ontwikkelen en testen van producten (inclusief vaccins, ventilatoren en beschermende kleding) die nuttig zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken, tot aan de eerste industriële inzet. Dit kan de vorm aannemen van directe subsidies, belastingvoordelen, terugbetaalbare voorschotten en verliesvrije garanties. Bedrijven kunnen een bonus ontvangen wanneer hun investering door meer dan één lidstaat wordt ondersteund en wanneer de investering binnen twee maanden na de toekenning van de steun wordt gedaan.

(Viii) Ondersteuning voor de productie van producten die relevant zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken in de vorm van directe subsidies, belastingvoordelen, terugbetaalbare voorschotten en verliesvrije garanties. Bedrijven kunnen een bonus ontvangen wanneer hun investering door meer dan één lidstaat wordt ondersteund en wanneer de investering binnen twee maanden na de toekenning van de steun wordt gedaan.

(Ix) Gerichte ondersteuning in de vorm van uitstel van belastingbetaling en / of opschorting van sociale bijdragen voor die sectoren, regio's of voor soorten bedrijven die het hardst worden getroffen door de uitbraak.

(X) Gerichte ondersteuning in de vorm van loonsubsidies voor werknemers voor die bedrijven in sectoren of regio's die het meest te lijden hebben gehad van de uitbraak van het coronavirus en anders personeel hadden moeten ontslaan.

(Xi) Gerichte herkapitalisatiesteun aan niet-financiële ondernemingen, als er geen andere passende oplossing voorhanden is. Er zijn waarborgen getroffen om onnodige concurrentieverstoringen op de interne markt te voorkomen: voorwaarden voor de noodzaak, geschiktheid en omvang van interventie; voorwaarden voor de toetreding van de staat tot het kapitaal van bedrijven en vergoedingen; voorwaarden met betrekking tot het vertrek van de staat uit het kapitaal van de betrokken vennootschappen; voorwaarden met betrekking tot governance, waaronder dividendverbod en beloningslimieten voor senior management; verbod op kruissubsidiëring en overnameverbod en aanvullende maatregelen om concurrentieverstoringen te beperken; transparantie- en rapportagevereisten.

(Xii) Ondersteuning voor ongedekte vaste kosten voor bedrijven die in de subsidiabele periode te maken hebben met een omzetdaling van ten minste 30% ten opzichte van dezelfde periode van 2019 in het kader van de uitbraak van het coronavirus. De steun zal bijdragen aan een deel van de vaste kosten van de begunstigden die niet door hun inkomsten worden gedekt, tot een maximumbedrag van 10 miljoen euro per onderneming.

De Commissie zal de lidstaten ook in staat stellen om tot 31 december 2022 terugbetaalbare instrumenten (bijv. Garanties, leningen, terugbetaalbare voorschotten) die in het kader van de tijdelijke kaderregeling zijn verstrekt, om te zetten in andere vormen van steun, zoals directe subsidies, mits aan de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling wordt voldaan.

Het Tijdelijke Kader stelt de lidstaten in staat om alle ondersteunende maatregelen met elkaar te combineren, behalve leningen en garanties voor dezelfde lening en boven de drempelwaarden van het Tijdelijke Kader. Het stelt de lidstaten ook in staat om alle steunmaatregelen die in het kader van de tijdelijke kaderregeling zijn verleend, te combineren met de bestaande mogelijkheden om de minimis aan een onderneming van maximaal € 25,000 over drie belastingjaren te verlenen voor bedrijven die actief zijn in de primaire landbouwsector, € 30,000 over drie belastingjaren voor bedrijven actief in de visserij- en aquacultuursector en € 200,000 over drie boekjaren voor bedrijven actief in alle andere sectoren. Tegelijkertijd moeten de lidstaten zich ertoe verbinden te voorkomen dat voor dezelfde bedrijven de steunmaatregelen ten onrechte worden gecumuleerd om de steun te beperken om in hun werkelijke behoeften te voorzien.

Bovendien vormt het tijdelijke kader een aanvulling op de vele andere mogelijkheden die de lidstaten reeds hebben om de sociaaleconomische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te verzachten, in overeenstemming met de EU-staatssteunregels. Op 13 maart 2020 heeft de Commissie een Mededeling over een gecoördineerde economische reactie op de COVID-19-uitbraak deze mogelijkheden uiteenzetten. Zo kunnen lidstaten bijvoorbeeld algemeen toepasbare wijzigingen doorvoeren ten gunste van bedrijven (bv. Uitstel van belasting of subsidiëring van kort werk in alle sectoren), die buiten de staatssteunregels vallen. Ze kunnen bedrijven ook compenseren voor schade die is geleden door en rechtstreeks is veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus.

Het tijdelijke kader loopt tot eind december 2021. Om de rechtszekerheid te waarborgen, zal de Commissie vóór die datum beoordelen of het moet worden verlengd.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer SA.62576 in het worden gemaakt staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Nieuwe publicaties van staatssteunbesluiten op internet en in het Publicatieblad zijn opgenomen in de Competitie wekelijks e-News.

Meer informatie over het tijdelijke kader en andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de pandemie van het coronavirus aan te pakken, is te vinden CDL Super Session..

coronavirus

Noorwegen stelt einde COVID-lockdown opnieuw uit

gepubliceerd

on

By

Een man met een beschermend masker draagt ​​boodschappentassen terwijl hij door de straten van Oslo loopt na een uitbraak van de coronavirusziekte (COVID-19), in Oslo, Noorwegen. NTB Scanpix/Hakon Mosvold Larsen via REUTERS

Noorwegen heeft woensdag (28 juli) voor de tweede keer een geplande laatste stap uitgesteld in de heropening van zijn economie na een pandemische afsluiting, vanwege de aanhoudende verspreiding van de Delta-variant van COVID-19, aldus de regering. schrijft Terje Solsvik, Reuters.

"Mid augustus wordt een nieuwe beoordeling gemaakt", zei minister van Volksgezondheid Bent Hoeie op een persconferentie.

advertentie

Maatregelen die van kracht blijven om de verspreiding van COVID-19 een halt toe te roepen, zijn onder meer dat bars en restaurants beperkt zijn tot bediening aan tafel en limieten van 20 personen voor bijeenkomsten in privéwoningen.

De regering lanceerde in april een vierstappenplan om de meeste pandemische beperkingen geleidelijk op te heffen, en had de eerste drie van die stappen medio juni voltooid.

Op 5 juli zei premier Erna Solberg dat de vierde stap op zijn vroegst eind juli of begin augustus zou kunnen komen vanwege zorgen over de variant van het Delta-coronavirus. Lees meer.

Ongeveer 80% van de volwassenen in Noorwegen heeft een eerste dosis van een COVID-19-vaccin gekregen en 41% van de volwassenen is volledig gevaccineerd, volgens het Noorse Instituut voor Volksgezondheid.

Dankzij een vroege afsluiting in maart 2020 en de strenge beperkingen die daarop volgden, heeft het land van 5.4 miljoen mensen een van Europa's laagste sterftecijfers door het virus gezien. Ongeveer 800 Noren zijn overleden aan COVID-19.

Verder lezen

coronavirus

EU tekent deal met GSK voor levering van potentieel COVID-medicijn

gepubliceerd

on

By

Bedrijfslogo van farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline is te zien in hun vestiging in Stevenage, Groot-Brittannië, 26 oktober 2020. REUTERS/Matthew Childs/File Photo

De Europese Unie heeft een contract getekend met GlaxoSmithKline (GSK.L) voor de levering van maximaal 220,000 behandelingen van zijn experimentele monoklonale antilichaamtherapie sotrovimab tegen COVID-19, zei het op woensdag (28 juli), schrijf Francesco Guarascio met aanvullende rapportage door Jo Mason, Reuters.

Het medicijn, dat is ontwikkeld samen met het Amerikaanse bedrijf Vir Biotechnology (VIR.O), kan volgens de Commissie worden gebruikt voor de behandeling van risicovolle coronaviruspatiënten met milde symptomen die geen aanvullende zuurstof nodig hebben.

De deal is een stimulans voor het werk van GSK aan mogelijke behandelingen voor COVID-19 nadat het bedrijf een beperkte rol speelde bij de ontwikkeling van vaccins. In plaats van zijn eigen coronavirusshot te maken, heeft GSK zich gericht op het leveren van zijn booster aan andere ontwikkelaars en is een samenwerking aangegaan met Sanofi (SASY.PA) een prik te ontwikkelen.

advertentie

GSK bevestigde de deal woensdag in een verklaring en zei dat het "een cruciale stap voorwaarts was voor de behandeling van gevallen van COVID-19" in Europa.

Het medicijn wordt momenteel beoordeeld door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) onder een voortschrijdende beoordeling.

Het heeft in de Verenigde Staten een spoedvergunning gekregen voor de behandeling van milde tot matige COVID-19-patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van een ernstige infectie.

Het contract wordt gesteund door 16 van de 27 EU-staten, die het medicijn pas kunnen kopen nadat het is goedgekeurd door het EMA of door de nationale regelgevende instanties voor geneesmiddelen. De overeengekomen prijs voor mogelijke aankopen is niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van de Commissie weigerde commentaar te geven op de zaak.

Monoklonale antilichamen bootsen natuurlijke antilichamen na die het lichaam genereert om infecties te bestrijden.

De deal met GSK volgt op een contract dat de EU in april ondertekende met de Zwitserse farmaceutische gigant Roche (ROG.S) om ongeveer 55,000 doses van een mogelijke behandeling veilig te stellen op basis van een cocktail van monoklonale antilichamen die Roche samen met de Amerikaanse medicijnmaker Regeneron heeft ontwikkeld (REGN.O). Lees meer.

Afgezien van monoklonale behandelingen, is het enige andere anti-COVID-medicijn dat de EU heeft gekocht Gilead's (GILD.O) remdesivir, een antiviraal geneesmiddel. Vorig jaar reserveerde de EU een half miljoen kuren nadat het middel een voorwaardelijke EU-goedkeuring had gekregen.

Verder lezen

coronavirus

Desinformatie over het coronavirus: onlineplatforms ondernemen nieuwe acties en roepen meer spelers op om zich bij de praktijkcode aan te sluiten

gepubliceerd

on

De Commissie heeft gepubliceerde de berichten van Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft en Google over maatregelen die in juni zijn genomen om desinformatie over het coronavirus tegen te gaan. De huidige ondertekenaars en de Commissie roepen ook nieuwe bedrijven op om zich aan te sluiten bij de Code of Practice inzake desinformatie omdat het de impact ervan zal vergroten en effectiever zal maken. Waarden en transparantie Vice-president Věra Jourová zei: “Het COVID-19-bewakingsprogramma voor desinformatie heeft het mogelijk gemaakt om belangrijke acties van online platforms bij te houden. Met nieuwe varianten van de verspreiding van het virus en vaccinaties die op volle toeren doorgaan, is het van cruciaal belang om de toezeggingen na te komen. We kijken uit naar de versterking van de praktijkcode.”

Thierry Breton, commissaris voor interne markt, voegde toe: “De EU is haar belofte nagekomen om voldoende doses te leveren om elke EU-burger veilig te vaccineren. Alle belanghebbenden moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen om de door desinformatie veroorzaakte aarzeling over vaccins te verslaan. Terwijl we de praktijkcode versterken met platforms en ondertekenaars, roepen we nieuwe ondertekenaars op om zich aan te sluiten bij de strijd tegen desinformatie”. 

Zo bereikte TikTok's campagne ter ondersteuning van vaccinatie, samen met de Ierse regering, meer dan een miljoen views en meer dan 20,000 likes. Google bleef samenwerken met de volksgezondheidsautoriteiten om informatie over vaccinatielocaties weer te geven in Google Zoeken en Maps, een functie die beschikbaar is in Frankrijk, Polen, Italië, Ierland en Zwitserland. Op Twitter kunnen gebruikers nu geautomatiseerde systemen trainen om schendingen van het COVID-19-desinformatiebeleid van het platform beter te identificeren.

advertentie

Microsoft breidde zijn samenwerking met NewsGuard uit, een Edge-extensie die waarschuwt voor websites die desinformatie verspreiden. Facebook werkte samen met internationale gezondheidsautoriteiten om het publiek bewust te maken van de werkzaamheid en veiligheid van vaccins en met onderzoekers van de Michigan State University (MSU) om deepfakes beter te detecteren en toe te schrijven. Deze gezamenlijke inspanningen moeten worden voortgezet met het oog op de aanhoudende en complexe uitdagingen die onlinedesinformatie nog steeds met zich meebrengt. Het COVID-19-monitoringprogramma voor desinformatie van de Commissie is verlengd tot eind 2021 en rapporten zullen nu om de twee maanden worden gepubliceerd. De volgende reeks rapporten wordt in september gepubliceerd. Volgens de recent gepubliceerde begeleiding, hebben de ondertekenaars het proces gestart om de code te versterken en zijn ze gelanceerd een gezamenlijke oproep tot interesse voor potentiële nieuwe ondertekenaars.

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending