Verbind je met ons

Hormoonontregelaars (EDC)

#EndocrineDisruptors – Een strategie voor de toekomst die de EU-burgers en het milieu beschermt

DELEN:

gepubliceerd

on

Vandaag (7 november) heeft de Commissie een mededeling aangenomen, waarin zij haar inzet voor de bescherming van burgers en het milieu tegen gevaarlijke chemische stoffen bevestigt. In de mededeling wordt ook geschetst hoe de Commissie ervoor wil zorgen dat de EU-aanpak de modernste en meest doelgerichte ter wereld blijft.

De mededeling levert resultaten op verplichting die de Commissie vorig jaar heeft genomen toen zij met de lidstaten werkte aan de criteria voor het identificeren van hormoonontregelaars op het gebied van pesticiden en biociden. Het komt tegemoet aan de zorgen van het Europees Parlement en de Raad en is een vervolg op de 7th Milieuactieprogramma.

Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij Karmenu Vella zei: “Deze mededeling bevestigt dat de Commissie hormoonontregelaars zeer serieus neemt en van plan is haar inspanningen te versterken om de blootstelling van burgers en het milieu aan deze chemicaliën tot een minimum te beperken”.

“De nieuwe strategie toont onze vastberadenheid om hormoonontregelaars op een alomvattende en consistente manier aan te pakken op een bredere reikwijdte van gebieden. Ik ben blij dat we voortbouwen op het werk dat al is gedaan op het gebied van de identificatiecriteria van hormoonontregelaars in het kader van de regelgeving inzake pesticiden en biociden, gebaseerd op de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie”, onderstreepte Vytenis Andriukaitis, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid.

Commissaris voor Interne Markt en Industrie Elżbieta Bieńkowska zei: “We hebben de blootstelling van onze burgers aan hormoonontregelende en andere schadelijke stoffen al aanzienlijk verminderd via onze uitgebreide wetgeving op het gebied van chemicaliën en cosmetica. Vandaag zetten we een verdere stap om deze risico’s te minimaliseren en de veiligheid van onze burgers te garanderen.”

De Commissie actualiseert haar aanpak voor de komende jaren, voortbouwend op de toegenomen kennis, ervaring en resultaten die zijn behaald in de twintig jaar sinds de goedkeuring van het Gemeenschapsverdrag. Strategie inzake hormoonontregelaars.

De strategische aanpak van de EU ten aanzien van hormoonontregelaars zal stevig gebaseerd blijven op wetenschap en op de toepassing ervan voorzorgsmaatregel. Het is gericht op:

advertentie
  • Het minimaliseren van onze algehele blootstelling aan hormoonontregelaars, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan belangrijke levensfasen, zoals zwangerschap en puberteit;
  • het versnellen van de ontwikkeling van een grondige onderzoeksbasis voor effectieve en toekomstgerichte besluitvorming in de context van Horizon Europevoortbouwen op het bestaande onderzoek en bijzondere aandacht besteden aan gebieden waar kennislacunes bestaan, en;
  • het bevorderen van een actieve dialoog, waardoor alle belanghebbenden gehoord kunnen worden en kunnen samenwerken. In deze context zal de Commissie jaarlijks een forum over hormoonontregelaars organiseren en haar steun aan het werk van internationale organisaties opvoeren.

Voor het eerst zal de Commissie een alomvattende screening van de wetgeving die van toepassing is op hormoonontregelaars lanceren door middel van een geschiktheidscontrole die zal voortbouwen op de reeds verzamelde en geanalyseerde gegevens. Zonder de algemene, op wetenschap gebaseerde EU-aanpak van het beheer van chemische stoffen ter discussie te stellen, zal de geschiktheidscontrole een beoordeling van de huidige wetgeving inhouden om te bepalen of deze de doelstellingen van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu verwezenlijkt. De geschiktheidscontrole omvat ook een openbare raadpleging.

In de vandaag aangenomen mededeling worden ook de initiatieven geschetst die de Commissie momenteel overweegt om ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging van het bestaande beleid inzake hormoonontregelaars zijn volledige potentieel bereikt. Dit omvat de identificatie van hormoonontregelaars en het verbeteren van de communicatie in de hele toeleveringsketen door het gebruik van veiligheidsinformatiebladen zoals vastgelegd onder REACHen het voortzetten van de wetenschappelijke beoordeling van hormoonontregelaars met verdere regelgevende maatregelen.

Achtergrond

Hormoonontregelaars zijn chemische stoffen die de werking van het hormonale systeem veranderen en als gevolg daarvan de gezondheid van mens en dier negatief beïnvloeden.

De zorgen over hormoonontregelaars zijn sinds de jaren negentig toegenomen. Na de aanneming door het Europees Parlement van een resolutie over hormoonontregelaars in 1990 heeft de Commissie de resolutie aangenomen Communautaire strategie voor hormoonontregelaars in december 1999, dat sindsdien is voortgezet door middel van maatregelen op het gebied van onderzoek, regelgeving en internationale samenwerking.

De EU heeft het onderzoek naar hormoonontregelaars al uitgebreid ondersteund. Het heeft meer dan 50 projecten gefinancierd, met meer dan € 150 miljoen in het kader van de verschillende kaderprogramma's voor onderzoek en innovatie. In het kader van Horizon 52 is nog eens 2020 miljoen euro toegewezen voor projecten op het gebied van test- en screeningmethoden.

De EU heeft ook krachtige regelgevende maatregelen genomen om burgers en het milieu te beschermen tegen hormoonontregelaars, op basis van wetenschappelijke beoordelingen en in overeenstemming met de verschillende eisen die in de relevante wetgeving zijn vastgelegd. In de wetgeving zijn met name specifieke bepalingen opgenomen over de aanpak van hormoonontregelaars pesticiden en biociden, chemicaliën in het algemeen (REACH-verordening), medische en water. Bovendien, als het erop aankomt materialen voor contact met levensmiddelen, schoonheidsmiddelen, speelgoed en bescherming van werknemers op de werkplek zijn stoffen met hormoonontregelende eigenschappen van geval tot geval onderworpen aan regelgevende maatregelen, net als andere chemicaliën met gevaarlijke eigenschappen. Als gevolg hiervan zijn meerdere stoffen met hormoonontregelende eigenschappen verboden of is de blootstelling daaraan tot een minimum beperkt voor zover technisch en praktisch haalbaar.

De Commissie heeft ook het werk van relevante internationale organisaties, met name de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, op het gebied van testmethoden ondersteund en bilaterale uitwisselingen met internationale partners uitgevoerd.

Meer informatie

Mededeling van de Commissie

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_en

MEMO

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending