Verbind je met ons

Luchtvaart / luchtvaartmaatschappijen

Commissie keurt € 73 miljoen aan Italiaanse steun goed om Alitalia te compenseren voor verdere schade die is geleden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus

gepubliceerd

on

 

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat € 73.02 miljoen Italiaanse steun ten gunste van Alitalia in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. Deze maatregel is bedoeld om de luchtvaartmaatschappij te compenseren voor de schade die op 19 routes is geleden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus tussen 16 juni en 31 oktober 2020.

Executive Vice President Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, zei: “De luchtvaartindustrie blijft een van de sectoren die bijzonder hard wordt getroffen door de impact van de uitbraak van het coronavirus. Deze maatregel stelt Italië in staat verdere compensatie te bieden voor directe schade die Alitalia heeft geleden tussen juni en oktober 2020 als gevolg van de reisbeperkingen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus te beperken. We blijven nauw samenwerken met de lidstaten om ervoor te zorgen dat nationale ondersteuningsmaatregelen op een gecoördineerde en effectieve manier kunnen worden ingevoerd, in overeenstemming met de EU-regels. Tegelijkertijd zijn onze onderzoeken naar eerdere steunmaatregelen aan Alitalia aan de gang en hebben we contact met Italië over hun plannen en naleving van de EU-regels. "

Alitalia is een grote netwerkluchtvaartmaatschappij die actief is in Italië. Met een vloot van meer dan 95 vliegtuigen bedient het bedrijf in 2019 honderden bestemmingen over de hele wereld, met ongeveer 20 miljoen passagiers vanaf de belangrijkste hub in Rome en andere Italiaanse luchthavens naar verschillende internationale bestemmingen.

De beperkingen die zowel in Italië als in andere bestemmingslanden gelden om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben grote gevolgen gehad voor de activiteiten van Alitalia, met name wat betreft internationale en intercontinentale vluchten. Als gevolg hiervan leed Alitalia aanzienlijke operationele verliezen tot ten minste 31 oktober 2020.

Italië heeft bij de Commissie een aanvullende steunmaatregel aangemeld om Alitalia te compenseren voor verdere schade die van 19 juni 16 tot 2020 oktober 31 op 2020 specifieke routes is geleden als gevolg van de noodmaatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus te beperken. De steun zal de vorm aannemen van een directe subsidie ​​van € 73.02 miljoen, wat overeenkomt met de geschatte schade die de luchtvaartmaatschappij in die periode rechtstreeks heeft toegebracht volgens een route-by-route-analyse van de 19 in aanmerking komende routes. Dit volgt op het besluit van de Commissie om op 4 september 2020 goed te keuren Italiaanse schadevergoedingsmaatregel ten gunste van Alitalia die de luchtvaartmaatschappij compenseert voor de schade die is geleden van 1 maart 2020 tot 15 juni 2020 als gevolg van overheidsbeperkingen en inperkingsmaatregelen die Italië en andere bestemmingslanden hebben genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De Commissie heeft de maatregel beoordeeld onder Artikel 107 (2) (b) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), dat de Commissie in staat stelt staatssteunmaatregelen goed te keuren die door lidstaten worden verleend om specifieke bedrijven of sectoren te vergoeden voor schade die rechtstreeks door uitzonderlijke gebeurtenissen is veroorzaakt. De Commissie is van mening dat de uitbraak van het coronavirus kan worden aangemerkt als een dergelijke uitzonderlijke gebeurtenis, aangezien het een buitengewone, onvoorziene gebeurtenis is met aanzienlijke economische gevolgen. Als gevolg hiervan zijn uitzonderlijke interventies van de lidstaat om de schade die verband houdt met de uitbraak te vergoeden, gerechtvaardigd.

De Commissie heeft vastgesteld dat de Italiaanse maatregel de schade zal vergoeden die Alitalia heeft geleden en die rechtstreeks verband houdt met de uitbraak van het coronavirus, aangezien het verlies aan winstgevendheid op de 19 routes als gevolg van de inperkingsmaatregelen tijdens de relevante periode kan worden beschouwd als schade die rechtstreeks verband houdt met tot het uitzonderlijke voorval. Het stelde ook vast dat de maatregel evenredig is, aangezien de door Italië ingediende kwantitatieve analyse van route tot route op passende wijze de schade identificeert die aan de inperkingsmaatregelen kan worden toegeschreven, en de compensatie daarom niet hoger is dan nodig is om de schade op die routes te vergoeden.

Op basis hiervan concludeerde de Commissie dat de aanvullende Italiaanse schadevergoedingsmaatregel in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels.

Achtergrond

Op basis van ontvangen klachten heeft de Commissie op 23 april 2018 een formele onderzoeksprocedure ingeleid naar leningen van € 900 miljoen die Italië in 2017 aan Alitalia heeft verstrekt. Op 28 februari 2020 heeft de Commissie een afzonderlijke formele onderzoeksprocedure ingeleid naar aanleiding van een aanvullende lening van € 400 miljoen die door Italië is verstrekt in oktober 2019. Beide onderzoeken lopen.

Financiële steun uit EU- of nationale fondsen die aan gezondheidsdiensten of andere openbare diensten wordt verleend om de situatie van het coronavirus aan te pakken, valt buiten het toepassingsgebied van staatssteuntoezicht. Hetzelfde geldt voor alle openbare financiële steun die rechtstreeks aan burgers wordt verleend. Evenzo vallen overheidssteunmaatregelen die beschikbaar zijn voor alle bedrijven, zoals bijvoorbeeld loonsubsidies en opschorting van betalingen van vennootschapsbelasting en belasting over de toegevoegde waarde of sociale premies, niet onder staatssteuntoezicht en is volgens de EU-staatssteunregels geen goedkeuring van de Commissie vereist. In al deze gevallen kunnen lidstaten onmiddellijk handelen.

Wanneer staatssteunregels van toepassing zijn, kunnen lidstaten ruime steunmaatregelen ontwerpen om specifieke bedrijven of sectoren te ondersteunen die lijden onder de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, in overeenstemming met het bestaande EU-staatssteunkader. Op 13 maart 2020 heeft de Commissie een Mededeling over een gecoördineerde economische reactie op de COVID-19-uitbraak deze mogelijkheden uiteenzetten.

In dit opzicht bijvoorbeeld:

  • De lidstaten kunnen specifieke bedrijven of specifieke sectoren (in de vorm van regelingen) vergoeden voor de schade die rechtstreeks en door uitzonderlijke gebeurtenissen is veroorzaakt, zoals die veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus. Dit is geregeld in artikel 107, lid 2, onder b), VWEU.
  • Staatssteunregels op basis van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU stellen lidstaten in staat ondernemingen te helpen het hoofd te bieden aan liquiditeitstekorten en dringende reddingssteun nodig te hebben.
  • Dit kan worden aangevuld met een scala aan aanvullende maatregelen, zoals onder de de-minimisverordening en de algemene groepsvrijstellingsverordening, die ook onmiddellijk door de lidstaten kunnen worden ingevoerd, zonder tussenkomst van de Commissie.

In het geval van bijzonder ernstige economische situaties, zoals die momenteel door alle lidstaten en het VK worden geconfronteerd als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, staan ​​de EU-staatssteunregels de lidstaten toe om steun te verlenen om een ​​ernstige verstoring van hun economie te verhelpen. Dit is geregeld in artikel 107, lid 3, onder b), VWEU van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Op 19 maart 2020 heeft de Commissie een tijdelijke steunkader voor staatssteun aangenomen op basis van artikel 107, lid 3, onder b), VWEU, om de lidstaten in staat te stellen de volledige flexibiliteit te gebruiken waarin de staatssteunregels voorzien om de economie te ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus. De tijdelijke kaderregeling, zoals gewijzigd op 3 april, 8 mei 2020, 29 juni en 13 oktober 2020, voorziet in de volgende soorten steun die door de lidstaten kunnen worden verleend: (i) Directe subsidies, kapitaalinjecties, selectieve belastingvoordelen en voorafgaande betalingen; (ii) Staatsgaranties voor leningen die door bedrijven zijn aangegaan; (iii) Gesubsidieerde overheidsleningen aan bedrijven, inclusief achtergestelde leningen; (iv) waarborgen voor banken die staatssteun naar de reële economie leiden; (v) openbare kortlopende exportkredietverzekering; (vi) steun voor onderzoek en ontwikkeling in verband met coronavirus (O&O); (vii) Ondersteuning voor de bouw en opschaling van testfaciliteiten; (viii) steun voor de productie van producten die relevant zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken; (ix) gerichte steun in de vorm van uitstel van belastingbetalingen en / of opschorting van socialezekerheidsbijdragen; (x) gerichte ondersteuning in de vorm van loonsubsidies voor werknemers; (xi) gerichte steun in de vorm van eigen vermogen en / of hybride kapitaalinstrumenten; (xii) Gerichte ondersteuning voor ongedekte vaste kosten van bedrijven.

Het tijdelijke kader loopt tot eind juni 2021. Aangezien solvabiliteitsproblemen zich pas in een later stadium kunnen voordoen naarmate deze crisis zich ontwikkelt, heeft de Commissie voor herkapitalisatiemaatregelen deze periode alleen verlengd tot eind september 2021. Met het oog op Om de rechtszekerheid te waarborgen, zal de Commissie vóór die data beoordelen of het moet worden verlengd.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer SA.59188 in het worden gemaakt staatssteun register op de Commissie concurrentie website, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Nieuwe publicaties van staatssteunbeschikkingen op het internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd in het beursgenoteerde State Aid Weekly e-News.

Meer informatie over het tijdelijke kader en andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de pandemie van het coronavirus aan te pakken, is te vinden Hier kan je daar alles over lezen..

 

Luchtvaart / luchtvaartmaatschappijen

De Commissie keurt Griekse steun van € 120 miljoen goed om Aegean Airlines te compenseren voor de schade die is geleden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat een Griekse subsidie ​​van € 120 miljoen aan Aegean Airlines in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. De maatregel is bedoeld om de luchtvaartmaatschappij te compenseren voor de verliezen die rechtstreeks zijn veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus en de reisbeperkingen die zijn opgelegd door Griekenland en andere bestemmingslanden om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Griekenland heeft bij de Commissie een steunmaatregel aangemeld om Aegean Airlines te compenseren voor de schade die van 23 maart 2020 tot 30 juni 2020 is geleden als gevolg van de inperkingsmaatregelen en reisbeperkingen die door Griekenland en andere bestemmingslanden zijn ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De steun zal de vorm aannemen van een directe subsidie ​​van € 120 miljoen, die niet hoger is dan de geschatte schade die de luchtvaartmaatschappij in die periode rechtstreeks heeft geleden.

De Commissie heeft de maatregel beoordeeld op grond van artikel 107, lid 2, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), dat de Commissie in staat stelt staatssteunmaatregelen goed te keuren die door lidstaten zijn verleend om specifieke bedrijven of sectoren rechtstreeks te vergoeden voor schade veroorzaakt door uitzonderlijke gebeurtenissen. De Commissie heeft vastgesteld dat de Griekse maatregel de schade zal vergoeden die Aegean Airlines heeft geleden en die rechtstreeks verband houdt met de uitbraak van het coronavirus. Het stelde ook vast dat de maatregel evenredig is, aangezien de steun niet hoger is dan nodig is om de schade te vergoeden.

Op basis hiervan concludeerde de Commissie dat de Griekse schadecompensatiemaatregel in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. Executive Vice President Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, zei: “De luchtvaartindustrie is een van de sectoren die bijzonder hard is getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Met deze maatregel kan Griekenland Aegean Airlines compenseren voor de schade die rechtstreeks is geleden als gevolg van de reisbeperkingen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus te beperken. We blijven samenwerken met de lidstaten om werkbare oplossingen te vinden om bedrijven in deze moeilijke tijden te ondersteunen, in overeenstemming met de EU-regels. "

Het volledige persbericht is beschikbaar online..

Verder lezen

Luchtvaart strategie voor Europa

Luchtvaart: het voorstel van de Commissie inzake slots op luchthavens biedt de sector de broodnodige verlichting

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel over de toewijzing van slots aangenomen dat belanghebbenden in de luchtvaart de broodnodige verlichting biedt van de vereisten voor het gebruik van slots op luchthavens voor het dienstregelingsseizoen van de zomer van 2021. Terwijl luchtvaartmaatschappijen normaal 80% van de aan hen toegekende slots moeten gebruiken om hun volledige slotportfolio's voor volgende dienstregelingsseizoenen veilig te stellen, verlaagt het voorstel deze drempel tot 40%. Het introduceert ook een aantal voorwaarden om ervoor te zorgen dat de luchthavencapaciteit efficiënt wordt gebruikt en zonder de concurrentie te schaden tijdens de herstelperiode van COVID-19.

Transportcommissaris Adina Vălean zei: "Met het voorstel van vandaag proberen we een evenwicht te vinden tussen de noodzaak om hulp te bieden aan luchtvaartmaatschappijen, die blijven lijden onder de aanzienlijke daling van het aantal vliegreizen als gevolg van de aanhoudende pandemie, en de noodzaak om de concurrentie op de markt te behouden. , zorgen voor een efficiënte werking van luchthavens en vermijden van spookvluchten. De voorgestelde regels bieden zekerheid voor het zomerseizoen 2021 en zorgen ervoor dat de Commissie verdere noodzakelijke slotontheffingen kan moduleren op basis van duidelijke voorwaarden om ervoor te zorgen dat dit evenwicht wordt gehandhaafd. "

Kijkend naar de verkeersvoorspellingen voor de zomer van 2021, is het redelijk om te verwachten dat het verkeersniveau ten minste 50% van het niveau van 2019 zal bedragen. Een drempel van 40% garandeert dus een bepaald serviceniveau, terwijl luchtvaartmaatschappijen toch een buffer kunnen krijgen bij het gebruik van hun slots. Het voorstel inzake de toewijzing van slots is ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.

Verder lezen

Luchtvaart / luchtvaartmaatschappijen

Boeing WTO-zaak: de EU neemt maatregelen tegen export uit de VS.

gepubliceerd

on

De verordening van de Europese Commissie waarbij de tarieven op Amerikaanse export naar de EU met een waarde van $ 4 miljard worden verhoogd, is gepubliceerd in de Publicatieblad van de EU. De tegenmaatregelen zijn overeengekomen door de EU-lidstaten, aangezien de VS nog niet de basis hebben gelegd voor een onderhandelde schikking, waaronder een onmiddellijke afschaffing van de Amerikaanse tarieven op EU-export in de Airbus WTO-zaak. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft de EU op 26 oktober formeel gemachtigd om dergelijke tegenmaatregelen te nemen tegen illegale Amerikaanse subsidies aan vliegtuigbouwer Boeing.

De maatregelen treden vanaf vandaag in werking. De Europese Commissie staat klaar om met de VS samen te werken om dit geschil te beslechten en ook om afspraken te maken over langetermijndisciplines voor vliegtuigsubsidies. Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicepresident en commissaris voor Handel, zei: “We hebben al die tijd duidelijk gemaakt dat we deze langlopende kwestie willen oplossen. Helaas hadden we bij gebrek aan vooruitgang met de VS geen andere keuze dan deze tegenmaatregelen op te leggen. De EU oefent bijgevolg haar wettelijke rechten uit op grond van het recente besluit van de WTO. We roepen de VS op ermee in te stemmen dat beide partijen de bestaande tegenmaatregelen met onmiddellijke ingang schrappen, zodat we dit snel achter ons kunnen laten. Het afschaffen van deze tarieven is een win-win voor beide partijen, vooral nu de pandemie grote schade aanricht aan onze economieën. We hebben nu de kans om onze transatlantische samenwerking opnieuw op te starten en samen te werken aan onze gedeelde doelen. "

U vindt er meer informatie Hier kan je daar alles over lezen.

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

Trending