Verbind je met ons

Misdrijf

Veiligheidsunie: een terrorismebestrijdingsagenda en sterker Europol om de weerbaarheid van de EU te vergroten

gepubliceerd

on

Bevordering van onze Europese levenswijze Vicevoorzitter Margaritis Schinas zei: “De inclusieve en op rechten gebaseerde grondslagen van onze Unie zijn onze sterkste bescherming tegen de dreiging van terrorisme. Door inclusieve samenlevingen op te bouwen waarin iedereen zijn plaats kan vinden, verminderen we de aantrekkingskracht van extremistische verhalen. Tegelijkertijd is de Europese manier van leven niet vrijblijvend en moeten we al het mogelijke doen om degenen te voorkomen die dit ongedaan willen maken. Met de contraterrorismeagenda van vandaag leggen we de nadruk op het investeren in de veerkracht van onze samenlevingen met maatregelen om radicalisering beter tegen te gaan en om onze openbare ruimtes door middel van gerichte maatregelen te beschermen tegen aanvallen. "

Commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson zei: "Met de contraterrorismeagenda van vandaag versterken we het vermogen van experts om op nieuwe dreigingen te anticiperen, helpen we lokale gemeenschappen radicalisering te voorkomen, geven we steden de middelen om open openbare ruimtes te beschermen door middel van een goed ontwerp. en we zorgen ervoor dat we snel en efficiënter kunnen reageren op aanvallen en pogingen tot aanvallen. We stellen ook voor om Europol de moderne middelen te geven om de EU-landen bij hun onderzoeken te ondersteunen. "

Maatregelen om te anticiperen, te voorkomen, te beschermen en te reageren

De recente aanslagen op Europese bodem hebben ons er scherp aan herinnerd dat terrorisme een reëel en actueel gevaar blijft. Naarmate deze dreiging evolueert, moet ook onze samenwerking om deze tegen te gaan, veranderen.

De agenda voor terrorismebestrijding heeft tot doel:

 • Identificatie van kwetsbaarheden en het opbouwen van capaciteit om op bedreigingen te anticiperen

Om beter te kunnen anticiperen op dreigingen en potentiële blinde vlekken, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat het Intelligence and Situation Centre (EU INTCEN) kan vertrouwen op hoogwaardige input om ons situationeel bewustzijn te vergroten. Als onderdeel van haar aanstaande voorstel over de veerkracht van kritieke infrastructuur zal de Commissie adviesmissies opzetten om de lidstaten te ondersteunen bij het uitvoeren van risicobeoordelingen, voortbouwend op de ervaring van een pool van EU-beveiligingsadviseurs. Veiligheidsonderzoek zal bijdragen tot een vroegtijdige opsporing van nieuwe dreigingen, terwijl investeringen in nieuwe technologieën de Europese antiterrorismebestrijdingsreactie helpen voorop te blijven lopen.

 • Aanvallen voorkomen door radicalisering aan te pakken

Om de verspreiding van extremistische online-ideologieën tegen te gaan, is het belangrijk dat het Europees Parlement en de Raad de regels voor het verwijderen van terroristische online-inhoud met spoed goedkeuren. De Commissie zal hun aanvraag dan ondersteunen. Het EU-internetforum zal richtlijnen ontwikkelen over het modereren van openbaar beschikbare inhoud voor extremistisch online materiaal.

Het bevorderen van inclusie en het bieden van kansen via onderwijs, cultuur, jeugd en sport kan ertoe bijdragen dat samenlevingen hechter worden en radicalisering voorkomen. Het actieplan voor integratie en inclusie zal helpen om de veerkracht van de gemeenschap op te bouwen.

De agenda richt zich ook op het versterken van preventief optreden in gevangenissen, met specifieke aandacht voor de rehabilitatie en reïntegratie van radicale gedetineerden, ook na hun vrijlating. Om kennis en expertise over het voorkomen van radicalisering te verspreiden, zal de Commissie voorstellen een EU-kennishub op te richten met beleidsmakers, praktijkmensen en onderzoekers.

De Commissie erkent de specifieke uitdagingen die buitenlandse terroristische strijders en hun familieleden aan de orde stellen, en zal opleiding en kennisuitwisseling ondersteunen om de lidstaten te helpen hun terugkeer te beheren.

 • Veiligheid door ontwerp bevorderen en kwetsbaarheden verminderen om steden en mensen te beschermen

Veel van de recente aanslagen in de EU waren gericht op dichtbevolkte of zeer symbolische ruimtes. De EU zal haar inspanningen opvoeren om te zorgen voor fysieke bescherming van openbare ruimtes, waaronder gebedshuizen, door middel van beveiliging door ontwerp. De Commissie zal voorstellen steden bijeen te brengen rond een EU-belofte inzake stedelijke veiligheid en veerkracht en zal financiering beschikbaar stellen om hen te ondersteunen bij het verminderen van de kwetsbaarheid van openbare ruimten. De Commissie zal ook maatregelen voorstellen om kritieke infrastructuur - zoals vervoersknooppunten, krachtcentrales of ziekenhuizen - veerkrachtiger te maken. Om de luchtvaart beter te beveiligen, zal de Commissie de mogelijkheden onderzoeken voor een Europees rechtskader voor de inzet van beveiligingsfunctionarissen op vluchten.

Iedereen die de EU binnenkomt, burgers of niet, moet worden gecontroleerd aan de hand van de relevante databases. De Commissie zal de lidstaten ondersteunen bij het waarborgen van dergelijke systematische controles aan de grenzen. De Commissie zal ook een systeem voorstellen dat ervoor zorgt dat een persoon aan wie om veiligheidsredenen een vuurwapen is geweigerd in een lidstaat, geen soortgelijk verzoek kan indienen in een andere lidstaat, waardoor een bestaande maas in de wet wordt gedicht.

 • Verbetering van de operationele ondersteuning, vervolging en rechten van slachtoffers om beter op aanvallen te kunnen reageren

Politiesamenwerking en informatie-uitwisseling in de hele EU zijn essentieel om effectief te kunnen reageren op aanvallen en om daders voor de rechter te brengen. De Commissie zal in 2021 een EU-code voor politiële samenwerking voorstellen om de samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties te versterken, ook in de strijd tegen terrorisme.

Bij een substantieel deel van de onderzoeken tegen criminaliteit en terrorisme is sprake van versleutelde informatie. De Commissie zal met de lidstaten samenwerken om mogelijke juridische, operationele en technische oplossingen voor legale toegang te identificeren en een aanpak te bevorderen die zowel de doeltreffendheid van versleuteling handhaaft bij de bescherming van de privacy en de veiligheid van communicatie, als een effectief antwoord biedt op misdaad en terrorisme. Om onderzoek en vervolging beter te ondersteunen, zal de Commissie voorstellen om een ​​netwerk van financiële rechercheurs voor terrorismebestrijding op te richten, waarbij Europol betrokken is, om het geldspoor te helpen volgen en de betrokkenen te identificeren. De Commissie zal de lidstaten ook verder ondersteunen bij het gebruik van slagveldinformatie om terugkerende buitenlandse terroristische strijders te identificeren, op te sporen en te vervolgen.

De Commissie zal zich inzetten om de bescherming van slachtoffers van terroristische daden te verbeteren, onder meer om de toegang tot schadevergoeding te verbeteren.

Bij de werkzaamheden op het gebied van het anticiperen op, voorkomen van, beschermen van en reageren op terrorisme zullen partnerlanden, in de EU en daarbuiten, worden betrokken; en vertrouwen op versterkte betrokkenheid bij internationale organisaties. De Commissie en de hoge vertegenwoordiger / vicevoorzitter, naargelang het geval, zullen de samenwerking met de partners van de Westelijke Balkan op het gebied van vuurwapens intensiveren, internationale overeenkomsten sluiten met landen van het zuidelijke nabuurschap om persoonsgegevens uit te wisselen met Europol, en de strategische en operationele samenwerking met andere landen versterken. regio's zoals de Sahelregio, de Hoorn van Afrika, andere Afrikaanse landen en sleutelregio's in Azië.

De Commissie zal een coördinator voor terrorismebestrijding benoemen, die belast is met de coördinatie van het EU-beleid en de financiering op het gebied van terrorismebestrijding binnen de Commissie en in nauwe samenwerking met de lidstaten en het Europees Parlement.

Sterker mandaat voor Europol

De Commissie stelt vandaag voor versterken van het mandaat van Europol, het EU-agentschap voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving. Aangezien terroristen vaak misbruik maken van diensten die door particuliere bedrijven worden aangeboden om volgers te werven, aanslagen te plannen en propaganda te verspreiden die aanzet tot verdere aanslagen, zal het herziene mandaat Europol helpen effectief samen te werken met particuliere partijen en relevant bewijsmateriaal aan de lidstaten door te geven. Europol zal bijvoorbeeld als contactpunt kunnen optreden voor het geval niet duidelijk is welke lidstaat bevoegd is.

Het nieuwe mandaat zal Europol ook in staat stellen om grote en complexe datasets te verwerken; de samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en met partnerlanden buiten de EU verbeteren; en om nieuwe technologieën te helpen ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van rechtshandhaving. Het zal het gegevensbeschermingskader en het parlementaire toezicht van Europol versterken.

Achtergrond

De agenda van vandaag volgt uit de Strategie voor de EU-veiligheidsunie voor 2020 tot 2025, waarin de Commissie beloofde zich te concentreren op prioritaire gebieden waar de EU waarde kan toevoegen om de lidstaten te ondersteunen bij het bevorderen van veiligheid voor degenen die in Europa wonen.

De antiterrorismeagenda bouwt voort op de maatregelen die al zijn genomen om terroristen de middelen te ontzeggen om aanslagen te plegen en om de weerbaarheid tegen de terroristische dreiging te versterken. Dat omvat EU-regels inzake terrorismebestrijding, terrorismefinanciering en toegang tot vuurwapens.

Meer informatie

mededeling over een terrorismebestrijdingsagenda voor de EU: anticiperen, voorkomen, beschermen, reageren

Voorstel voor een verordening ter versterking van het mandaat van Europol

Versterking van het mandaat van Europol - Effectbeoordeling Deel 1

en deel 2

Versterking van het mandaat van Europol - Samenvatting van de effectbeoordeling

Een terrorismebestrijdingsagenda voor de EU en een sterker mandaat voor Europol: Vragen en antwoorden

Persbericht: Strategie voor de EU-veiligheidsunie: de punten verbinden in een nieuw veiligheidsecosysteem, 24 juli 2020

Veiligheidsunie - website van de Commissie

Misdrijf

Europese controle-instanties bundelen hun werkzaamheden op het gebied van cyberbeveiliging

gepubliceerd

on

Aangezien het dreigingsniveau voor cybercriminaliteit en cyberaanvallen de afgelopen jaren is gestegen, besteden controleurs in de hele Europese Unie steeds meer aandacht aan de veerkracht van kritieke informatiesystemen en digitale infrastructuren. Het Audit Compendium on cybersecurity, dat vandaag is gepubliceerd door het Contactcomité van de hoogste controle-instanties van de EU (HCI's), geeft een overzicht van hun relevante controlewerkzaamheden op dit gebied.

Cyberincidenten kunnen opzettelijk of onopzettelijk zijn en variëren van het per ongeluk vrijgeven van informatie tot aanvallen op bedrijven en kritieke infrastructuur, diefstal van persoonsgegevens of zelfs inmenging in democratische processen, waaronder verkiezingen, en algemene desinformatiecampagnes om publieke debatten te beïnvloeden. Cyberveiligheid was al cruciaal voor onze samenlevingen voordat COVID-19 toesloeg. Maar de gevolgen van de pandemie waarmee we worden geconfronteerd, zullen de cyberdreigingen nog verergeren. Veel zakelijke activiteiten en openbare diensten zijn overgegaan van fysieke kantoren naar telewerken, terwijl 'nepnieuws' en complottheorieën zich meer dan ooit hebben verspreid.

Het beschermen van kritieke informatiesystemen en digitale infrastructuren tegen cyberaanvallen is daarmee een steeds grotere strategische uitdaging geworden voor de EU en haar lidstaten. De vraag is niet langer of er cyberaanvallen zullen plaatsvinden, maar hoe en wanneer ze zullen plaatsvinden. Dit betreft ons allemaal: particulieren, bedrijven en overheden.

“De COVID-19-crisis heeft de economische en sociale structuur van onze samenlevingen op de proef gesteld. Gezien onze afhankelijkheid van informatietechnologie, zou een 'cybercrisis' wel eens de volgende pandemie kunnen worden ”, zei de voorzitter van de Europese Rekenkamer (ERK) Klaus-Heiner Lehne. “Het zoeken naar digitale autonomie en het aangaan van uitdagingen als gevolg van cyberdreigingen en externe desinformatiecampagnes zullen ongetwijfeld deel blijven uitmaken van ons dagelijks leven en zullen het komende decennium op de politieke agenda blijven staan. Het is daarom essentieel om de bekendheid van recente auditbevindingen over cyberveiligheid in de EU-lidstaten te vergroten. "

Daarom hebben Europese rekenkamers hun controlewerkzaamheden recentelijk op cyberbeveiliging gericht, met bijzondere aandacht voor gegevensbescherming, systeemgereedheid voor cyberaanvallen en de bescherming van essentiële openbare nutssystemen. Dit moet worden geplaatst in een context waarin de EU ernaar streeft de veiligste digitale omgeving ter wereld te worden. De Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid hebben zojuist een nieuwe gepresenteerd EU-strategie voor cyberbeveiliging, dat tot doel heeft de collectieve weerbaarheid van Europa tegen cyberdreigingen te versterken.

De Compendium gepubliceerd op 17 december biedt achtergrondinformatie over cyberbeveiliging, de belangrijkste strategische initiatieven en relevante rechtsgrondslagen in de EU. Het illustreert ook de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU en haar lidstaten worden geconfronteerd, zoals bedreigingen voor de rechten van individuele EU-burgers door misbruik van persoonsgegevens, het risico voor instellingen dat zij essentiële openbare diensten niet kunnen leveren of met beperkte prestaties te maken krijgen na cyberaanvallen.

De Compendium is gebaseerd op de resultaten van audits die zijn uitgevoerd door de ERK en de HCI's van twaalf EU-lidstaten: Denemarken, Estland, Ierland, Frankrijk, Letland, Litouwen, Hongarije, Nederland, Polen, Portugal, Finland en Zweden.

Achtergrond

Deze audit Compendium is een product van samenwerking tussen de HCI's van de EU en haar lidstaten in het kader van het EU-Contactcomité. Het is bedoeld als informatiebron voor iedereen die in dit belangrijke beleidsveld geïnteresseerd is. Het is momenteel beschikbaar in het Engels in de EU Contact Commissie website, en zal later beschikbaar zijn in andere EU-talen.

Dit is de derde editie van de Audit van het Contactcomité Compendium. De eerste editie op Jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt werd gepubliceerd in juni 2018. De tweede op Volksgezondheid in de EU is uitgegeven in december 2019.

Het Contactcomité is een autonome, onafhankelijke en niet-politieke vergadering van de hoofden van HCI's van de EU en haar lidstaten. Het biedt een forum voor het bespreken en behandelen van aangelegenheden van gemeenschappelijk belang met betrekking tot de EU. Door de dialoog en samenwerking tussen zijn leden te versterken, draagt ​​het Contactcomité bij tot een effectieve en onafhankelijke externe audit van EU-beleid en -programma's

Verder lezen

Misdrijf

Meer dan 40 gearresteerd in het grootste optreden ooit tegen drugsbende die cocaïne vanuit Brazilië naar Europa smokkelden

gepubliceerd

on

In de vroege ochtenduren (27 november) voerden meer dan duizend politieagenten met de steun van Europol gecoördineerde invallen uit tegen de leden van dit zeer professionele criminele syndicaat. Er werden ongeveer 180 huiszoekingen uitgevoerd, resulterend in de arrestatie van 45 verdachten. 

Het onderzoek bracht aan het licht dat dit drugshandelnetwerk verantwoordelijk was voor de jaarlijkse invoer van ten minste 45 ton cocaïne in de belangrijkste Europese zeehavens, met een winst van meer dan € 100 miljoen over een periode van zes maanden.

Deze internationale steek, geleid door de Portugese, Belgische en Braziliaanse autoriteiten, werd gelijktijdig uitgevoerd door agentschappen uit drie verschillende continenten, met coördinatie-inspanningen gefaciliteerd door Europol:

 • Europa: Portugese gerechtelijke politie (Polícia Judiciária), Belgische federale gerechtelijke politie (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), Spaanse nationale politie (Policia Nacional), Nederlandse politie (Politie) en de Roemeense politie (Poliția Română)
 • Zuid-Amerika: Braziliaanse federale politie (Policia Federal)
 • Midden-Oosten: Dubai Police Force en Dubai State Security

Resultaten in het kort 

 • 45 arrestaties in Brazilië (38), België (4), Spanje (1) en Dubai (2).
 • 179 huiszoekingen.
 • Meer dan € 12 miljoen aan contanten in beslag genomen in Portugal, € 300,000 aan contanten in beslag genomen in België en meer dan R $ 1 miljoen en US $ 169,000 aan contanten in beslag genomen in Brazilië.
 • 70 luxe voertuigen in beslag genomen in Brazilië, België en Spanje en 37 vliegtuigen in beslag genomen in Brazilië.
 • 163 huizen in beslag genomen in Brazilië met een waarde van meer dan R $ 132 miljoen, twee huizen in beslag genomen in Spanje ter waarde van € 4 miljoen en twee appartementen in Portugal ter waarde van € 2.5 miljoen.
 • Financiële activa van 10 personen bevroren in Spanje.

Wereldwijde samenwerking 

In het kader van de lopende inlichtingenactiviteiten met zijn operationele tegenhangers heeft Europol betrouwbare inlichtingen ontwikkeld over de internationale drugshandel en witwasactiviteiten van een Braziliaans netwerk van georganiseerde misdaad dat in verschillende EU-landen actief is.

Het criminele syndicaat had rechtstreeks contact met drugskartels in Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse bronlanden die verantwoordelijk waren voor de voorbereiding en verzending van cocaïne in zeecontainers met bestemming grote Europese zeehavens.

De omvang van de invoer van cocaïne vanuit Brazilië naar Europa onder hun controle en bevel is enorm en meer dan 52 ton cocaïne werd in de loop van het onderzoek door de politie in beslag genomen.

In april 2020 bracht Europol de betrokken landen bij elkaar die sindsdien nauw hebben samengewerkt om een ​​gezamenlijke strategie uit te werken om het hele netwerk plat te leggen. De belangrijkste doelen werden aan weerszijden van de Atlantische Oceaan geïdentificeerd.

Sindsdien zorgt Europol voor voortdurende ontwikkeling en analyse van inlichtingen ter ondersteuning van de veldonderzoekers. Tijdens de actiedag werden in totaal 8 van zijn functionarissen ter plaatse ingezet in Portugal, België en Brazilië om daar de nationale autoriteiten bij te staan, door te zorgen voor een snelle analyse van nieuwe gegevens die tijdens de actie werden verzameld en om de strategie aan te passen zoals gevraagd.

In een reactie op deze operatie zei de adjunct-directeur van Europol, Wil van Gemert: "Deze operatie benadrukt de complexe structuur en het enorme bereik van de Braziliaanse georganiseerde misdaadgroepen in Europa. De omvang van de uitdaging waarmee de politie vandaag de dag te maken heeft, vraagt ​​om een ​​gecoördineerde aanpak van de drug. handel tussen continenten. De toezegging van onze partnerlanden om via Europol te werken ondersteunde het succes van deze operatie en dient als een voortdurende wereldwijde oproep tot actie. "

Verder lezen

Misdrijf

Europese dag over de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik

gepubliceerd

on

Ter gelegenheid van de Europese dag voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (18 november), bevestigde de Commissie haar vastberadenheid om seksueel misbruik van kinderen te bestrijden met alle beschikbare instrumenten. Onze Europese manier van leven promoten Vicevoorzitter Margaritis Schinas zei: “In het kader van de strategie voor de Veiligheidsunie werken we aan de bescherming van al degenen die in Europa wonen, zowel online als offline. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar, vooral omdat de pandemie van het coronavirus samenhangt met het toegenomen online delen van afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen, en we hebben de plicht om ze te beschermen. "

Commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson zei: “Stel je voor dat je als kindslachtoffer weet dat het ergste moment in je leven nog steeds op internet circuleert. Erger nog, stel je voor dat een kans om te worden gered van aanhoudend misbruik werd gemist omdat tools illegaal waren geworden. Bedrijven moeten aangifte kunnen doen, zodat de politie de circulatie van beelden kan tegenhouden en zelfs kinderen kan redden. "

De afgelopen jaren is het aantal gevallen van seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen aanzienlijk toegenomen en onlangs heeft de pandemie van het coronavirus de situatie verergerd. Europol ontdekte dat naarmate de lidstaten lockdown- en quarantainemaatregelen introduceerden, het aantal zelf geproduceerde materialen toenam, terwijl reisbeperkingen en andere beperkende maatregelen ertoe leiden dat overtreders steeds vaker online materiaal uitwisselen.

In juli heeft de Commissie een alomvattend EU-strategie voor een effectievere strijd tegen seksueel misbruik van kinderen. Onder de strategie hebben we voorgesteld wetgeving ervoor te zorgen dat aanbieders van onlinecommunicatiediensten vrijwillige maatregelen kunnen blijven nemen om seksueel misbruik van kinderen online op te sporen. Bovendien biedt Europol ondersteuning aan operaties zoals de recente actie gericht op kinderhandel. Het bureau volgt ook criminele trends in de Dreigingsanalyse van georganiseerde internetcriminaliteit (IOCTA) en speciale rapporten over de ontwikkeling van bedreigingen, waaronder seksueel misbruik van kinderen, in de tijd van COVID-19.

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

Trending