Verbind je met ons

Dierenwelzijn

Tijd om naar burgers te luisteren en technologie te vertrouwen als het om slachting gaat

DELEN:

gepubliceerd

on

Het gesprek over onbedwelmd slachten gaat om verschillende redenen door Europa heen: dierenwelzijn, religie, economie. De praktijk betekent het doden van dieren terwijl ze nog volledig bij bewustzijn zijn en het wordt gebruikt in sommige religieuze tradities, zoals de joodse en moslim, om respectievelijk koosjer en halal vlees te produceren. schrijft Reineke Hameleers.

Het Poolse parlement en de senaat stemmen over de Vijf voor dierenrekening, die onder meer een beperking van de mogelijkheid van ritueel slachten inhoudt. Joodse gemeenschappen en politici in heel Europa zijn dat wel bellen op de Poolse autoriteiten om het verbod op de export van koosjer vlees te schrappen (Polen is een van de grootste Europese exporteurs van koosjer vlees).

Het verzoek houdt echter geen rekening met wat EU-burgers, inclusief Polen, zojuist hebben uitgedrukt in de opiniepeiling Eurogroup for Animals is onlangs vrijgegeven. De meerderheid ondersteunt duidelijk hogere dierenwelzijnsnormen en verklaart dat: het verplicht moet zijn om dieren bewusteloos te maken voordat ze worden geslacht (89%); landen zouden aanvullende maatregelen moeten kunnen nemen die zorgen voor hogere normen voor dierenwelzijn (92%); de EU zou moeten eisen dat alle dieren worden bedwelmd voordat ze worden geslacht, zelfs om religieuze redenen (87%); de EU moet prioriteit geven aan financiering voor alternatieve praktijken voor het op humane wijze slachten van dieren die ook door religieuze groeperingen worden geaccepteerd (80%).

advertentie

Hoewel de resultaten ondubbelzinnig de positie van het maatschappelijk middenveld tegen slachting zonder bedwelming aantonen, mag dit niet worden geïnterpreteerd als een bedreiging voor de godsdienstvrijheid, zoals sommigen het proberen te zien. Het vertegenwoordigt de aandacht en zorg die Europeanen hebben voor dieren, wat ook verankerd is in de EU Verdrag dieren definiëren als levende wezens.

De EU-wet zegt dat alle dieren bewusteloos moeten worden gemaakt voordat ze worden gedood, met uitzonderingen in de context van sommige religieuze praktijken. Verschillende landen zoals Slovenië, Finland, Denemarken, Zweden en twee regio's van België (Vlaanderen en Wallonië) hebben strengere regels aangenomen zonder uitzonderingen op de verplichte bedwelming van dieren vóór het slachten.

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië keurde het parlement de wet vrijwel unaniem goed (0 stemmen tegen, slechts enkele onthoudingen). De wet was het resultaat van een lang proces van democratische besluitvorming, waaronder hoorzittingen met de religieuze gemeenschappen, en kreeg steun van alle partijen. Het is belangrijk om te begrijpen dat het verbod verwijst naar slachting zonder bedwelming en dat het geen verbod op religieuze slachting is.

Deze regels zijn bedoeld om een ​​hoger welzijn te garanderen voor dieren die worden geslacht in de context van religieuze riten. Inderdaad de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid concludeerde dat ernstige welzijnsproblemen zijn zeer waarschijnlijk na het doorsnijden van de keel, aangezien het dier - nog bij bewustzijn - angst, pijn en angst kan voelen. Ook de Hof van Justitie van de EU (HvJ-EU) erkende dat "bepaalde slachtmethoden die worden voorgeschreven door religieuze riten die worden uitgevoerd zonder voorbedwelming, niet gelijk staan ​​aan het dienen van een hoog niveau van dierenwelzijn op het moment van doden".

Tegenwoordig biedt omkeerbare bedwelming de bescherming van dieren die worden geslacht in de context van religieuze riten zonder de riten te verstoren per se. Het veroorzaakt bewusteloosheid door elektronarcose, dus de dieren leven nog als hun keel wordt doorgesneden.

De acceptatie van bedwelmende methoden neemt toe onder religieuze gemeenschappen in Maleisië, India, het Midden-Oosten, Turkije, Duitsland, Nieuw-Zeeland en de Verenigd Koninkrijk.

Gezien wat burgers in de opiniepeiling hebben uitgedrukt en de mogelijkheden die technologie biedt, zouden de Europese lidstaten aanvullende maatregelen moeten kunnen nemen die zorgen voor hogere dierenwelzijnsnormen, zoals de Belgische regio Vlaanderen die een dergelijke maatregel in 2017 introduceerde en nu wordt bedreigd om het te laten omkeren door de HvJ.

Het wordt tijd dat onze leiders hun beslissingen baseren op gedegen wetenschap, ondubbelzinnige jurisprudentie, geaccepteerde alternatieven voor onverdoofd slachten en sterke democratische, morele waarden. Het is tijd om de weg vrij te maken voor echte vooruitgang in de EU in plaats van de klok achteruit te draaien.

De meningen die in het bovenstaande artikel worden uitgedrukt, zijn alleen die van de auteur en weerspiegelen geen mening van de kant van EU-verslaggever.

Dierenwelzijn

Gebruik van antibiotica bij dieren neemt af

gepubliceerd

on

Het gebruik van antibiotica is afgenomen en is nu lager bij voedselproducerende dieren dan bij mensen, zegt de PDF icon laatste rapport gepubliceerd door de European Food Safety Authority (EFSA), het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Met een One Health-benadering presenteert het rapport van de drie EU-agentschappen gegevens over het antibioticagebruik en de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie (AMR) in Europa voor 2016-2018.

De forse daling van het antibioticagebruik bij voedselproducerende dieren suggereert dat de maatregelen die op landniveau zijn genomen om het gebruik te verminderen effectief blijken te zijn. Het gebruik van een klasse antibiotica genaamd polymyxines, waaronder colistine, is tussen 2016 en 2018 bijna gehalveerd bij voedselproducerende dieren. Dit is een positieve ontwikkeling, aangezien polymyxines ook in ziekenhuizen worden gebruikt voor de behandeling van patiënten die besmet zijn met multiresistente bacteriën.

advertentie

Het beeld in de EU is divers – de situatie verschilt aanzienlijk per land en per antibioticaklasse. Zo worden aminopenicillines, cefalosporines van de 3e en 4e generatie en chinolonen (fluoroquinolonen en andere chinolonen) meer bij mensen gebruikt dan bij voedselproducerende dieren, terwijl polymyxines (colistine) en tetracyclines meer bij voedselproducerende dieren worden gebruikt dan bij mensen .

Het verband tussen gebruik van antibiotica en bacteriële resistentie

Uit het rapport blijkt dat het gebruik van carbapenems, cefalosporines en chinolonen van de 3e en 4e generatie bij mensen in verband wordt gebracht met resistentie tegen deze antibiotica in Escherichia coli infecties bij mensen. Soortgelijke associaties werden gevonden voor voedselproducerende dieren.

Het rapport identificeert ook verbanden tussen antimicrobiële consumptie bij dieren en AMR bij bacteriën van voedselproducerende dieren, wat op zijn beurt in verband wordt gebracht met AMR bij bacteriën van mensen. Een voorbeeld hiervan is Campylobacter spp. bacteriën, die worden aangetroffen in voedselproducerende dieren en bij mensen voedselinfecties veroorzaken. Experts vonden een verband tussen resistentie in deze bacteriën bij dieren en resistentie in dezelfde bacteriën bij mensen.

AMR bestrijden door samenwerking

AMR is een belangrijk mondiaal probleem voor de volksgezondheid dat een ernstige economische last vormt. De One Health-benadering die is geïmplementeerd door de samenwerking van EFSA, EMA en ECDC en de resultaten die in dit rapport worden gepresenteerd, vragen om voortdurende inspanningen om AMR op nationaal, EU- en mondiaal niveau in de gezondheidszorgsectoren aan te pakken.

Meer informatie

Verder lezen

Dierenwelzijn

'End the Cage Age' - Een historische dag voor dierenwelzijn

gepubliceerd

on

Věra Jourová, Vice-President voor Waarden en Transparantie

Vandaag (30 juni) heeft de Europese Commissie een wetgevend antwoord voorgesteld op het Europese burgerinitiatief 'End the Cage Age' (EBI), gesteund door meer dan een miljoen Europeanen uit 18 verschillende staten.

De Commissie zal tegen 2023 een wetgevingsvoorstel aannemen om kooien voor een aantal landbouwhuisdieren te verbieden. Het voorstel zal het gebruik van kooisystemen voor alle in het initiatief genoemde dieren geleidelijk afschaffen en uiteindelijk verbieden. Het omvat dieren die al onder de wetgeving vallen: legkippen, zeugen en kalveren; en andere genoemde dieren waaronder: konijnen, jonge hennen, leghennen, vleeskuikenouderdieren, kwartels, eenden en ganzen. Voor deze dieren heeft de Commissie de EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) al gevraagd om het bestaande wetenschappelijke bewijsmateriaal aan te vullen om de voorwaarden voor het verbod op kooien vast te stellen.

Als onderdeel van haar "van boer tot bord"-strategie heeft de Commissie al toegezegd om een ​​herziening voor te stellen van de wetgeving inzake dierenwelzijn, met inbegrip van vervoer en opfokken, die momenteel een geschiktheidscontrole ondergaat, die tegen de zomer van 2022 moet zijn afgerond.

Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides zei: “Vandaag is een historische dag voor dierenwelzijn. Dieren zijn wezens met gevoel en we hebben een morele, maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de omstandigheden op de boerderij voor dieren dit weerspiegelen. Ik ben vastbesloten ervoor te zorgen dat de EU voorop blijft lopen op het gebied van dierenwelzijn op het wereldtoneel en dat we de maatschappelijke verwachtingen waarmaken.”

Parallel aan de wetgeving zal de Commissie streven naar specifieke ondersteunende maatregelen op belangrijke aanverwante beleidsterreinen. Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid zal met name financiële steun en stimulansen bieden – zoals het nieuwe instrument voor ecoregelingen – om boeren te helpen upgraden naar diervriendelijkere voorzieningen in overeenstemming met de nieuwe normen. Het zal ook mogelijk zijn om het Fonds voor een rechtvaardige transitie en de Recovery and Resilience Facility te gebruiken om boeren te ondersteunen bij de aanpassing aan kooivrije systemen.

Verder lezen

Veetransporten

Help boeren om een ​​einde te maken aan de kooiteelt

gepubliceerd

on

“We steunen het burgerinitiatief 'End the Cage Age' voor landbouwhuisdieren van harte. Samen met 1.4 miljoen Europeanen vragen we de Commissie om de juiste maatregelen voor te stellen om een ​​einde te maken aan de kooihouderij”, zegt Michaela Šojdrová, lid van het EP, EVP-Fractielid van de Landbouwcommissie van het Parlement.

“Dierenwelzijn kan het beste worden gegarandeerd als boeren er de juiste prikkels voor krijgen. We ondersteunen een soepele overgang van kooien naar alternatieve systemen binnen een voldoende overgangsperiode die specifiek voor elke soort wordt overwogen, "voegde Šojdrová toe.

Aangezien de Europese Commissie heeft beloofd in 2023 nieuwe dierenwelzijnswetgeving voor te stellen, benadrukt Šojdrová dat vóór 2022 een effectbeoordeling moet worden uitgevoerd, inclusief de kosten van de vereiste transformatie op zowel de korte als de lange termijn. "Aangezien verschillende soorten, legkippen of konijnen, verschillende omstandigheden vereisen, moet het voorstel tegen 2027 deze verschillen dekken met een benadering per soort. Boeren hebben overgangsperioden nodig en een compensatie voor de hogere productiekosten," zei Šojdrová.

advertentie

“Om dierenwelzijn te garanderen en onze Europese boeren niet te benadelen, hebben we effectieve controle nodig als geïmporteerde producten voldoen aan de EU-normen voor dierenwelzijn. Geïmporteerde producten moeten voldoen aan de Europese normen voor dierenwelzijn, zodat onze hoogwaardige productie niet wordt vervangen door import van lage kwaliteit”, benadrukte Šojdrová.

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending